ueesYe DemeeJeepeevesJeejer 2021


 
 heme&efmevevesš ceemesceejer
 DeeheuÙee veesJnWyej 2020 ÛÙee ‘megJeelee&’ DebkeâeceOÙes ßeer. keäuesceWš iee[skeâj ÙeebÛee ‘keâesUer meceepeeÛÙee Ghes#ee DeeefCe Dehes#ee’ ne uesKe JeeÛeveele Deeuee. ceÛÚerceejebÛÙee yengleskeâ mecemÙeebÛeer lÙeebveer efouesueer ceeefnleer Deieoer efyevelees[ Deens. hejbleg heejbheeefjkeâ ceÛÚerceejebÛÙee cegUeJej G"uesuÙee heme&efmevevesš ceemesceejerÛÙee mecemÙesefJe<eÙeer ceeefnleer lÙeebÛÙeekeâ[tve Ûegketâve jeefnuesueer efomeles. leer mecemÙee oeKeefJeCÙeemee"er ne he$e ØehebÛe.
 ceemeUer IešerÛeer peer keâener keâejCes Deensle lÙeele heme&efmevevesšves nesCeejer efJeveeMekeâejer ceemesceejer ns Skeâ ØecegKe keâejCe Deens.
 hejbhejeiele ÚesšŸee ceÛÚerceejebÛes efnlej#eCe keâjCÙeemee"er lemesÛe DeJewOe ceemesceejerJej efveÙeb$eCe "sJeCÙeemee"er Meemeveeves heme&efmevevesšJej keâener yebOeves Ieeleueer Deensle. pemes, heme&efmevevesš Oeejkeâebveer heejbheeefjkeâ ceÛÚerceejemee"er jeKeerJe "sJeuesuÙee mecegõer #es$eele ceemesceejer ke⤠veÙes. lemesÛe heme&efmevevesš Oeejkeâebveer mehšWyej les ef[meWyej Ùee Ûeej ceefnvÙeebleÛe ceemesceejer keâjeJeer. 1 peevesJeejer heemetve heme&efmevevesšJeeuÙeebveer mecegõele ceemesceejermee"er peeT veÙes. lÙeebveer ceemesceejer yeboer DeeosMe heeUeJee, Demes heme&efmevevesš Oeejkeâebvee efveÙeceebÛes yebOeve Deens. hejbleg heme&efmevevesšJeeues efveÙece OeeyÙeeJej yemeJetve heejbheeefjkeâ ceÛÚerceejebÛÙee jeKeerJe #es$eele Iegmetve yeskeâeÙeosMeerj ceemesceejer keâjleele. Ùee DeJewOe ceemesceejerÛee Heâškeâe ÚesšŸee ceÛÚerceejebvee yemelees. lÙeecegUs heejbheeefjkeâ ceÛÚerceej DeeefLe&keâ De[ÛeCeerle Ùesleele.
 – [@efveÙeue meebyeNÙee, Gòeve, cees"eieebJe