yeeÙeyeue DeYÙeemepeevesJeejer 2021


 (mlees$eebÛes DeOÙeelce – 59)
 – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 DeeheuÙeeJej Deeuesues YeÙeeCe mebkeâš šUuÙeeveblej oeJeero Deelee megškeâe Je mece=æermee"er ØeeLe&vee keâjlees DeeefCe hejcesÕejeÛee ÛeebiegueheCee Je lÙeeÛes meeceLÙe& Ùeebyeöue lÙeeÛeer Ghekeâejmlegleer keâjlees. mlees$e 144 ns jepesMeener mlees$e Deens lej mlees$e 145 ns mlegeflemlees$e Deens. ¢ee oesve mlees$eebveer mlees$emebefnlee hegmlekeâeleerue oeJeeroÛeer mlees$es meceehle nesleele.
 1) megškeâe Je mece=æer (mlees$e 144)
 oeJeeroves ns mlees$e hejcesÕejeuee OevÙeJeeo osCÙeemee"er jÛeues (JeÛeves 1 Je 15 hene). YetlekeâeUele hejcesÕejeves lÙeeuee JesieJesieUer Ùegæs ue{CÙeemee"er Mekeäleer efoueer nesleer, Deelee FœeeSueÛÙee Me$etbefJe¤æ ue{CÙeemee"er lees hejcesÕejekeâ[s (megškesâÛeer) ÙeeÛevee keâjlees. hejcesÕejeÛee ne nmle#eshe FœeeSueÛes keâuÙeeCe Je lÙeeÛeer mece=æer keâjCÙeeme keâejCeerYetle "¤ Mekesâue DeMeer oeJeeroÛeer Kee$eer Deens.
 De) Ghekeâejmlegleer (144:1-4) : oeJeero hejcesÕejeuee Deeheuee ogie&, ie[, cegefkeäleoelee DeeefCe Deeheueer {eue cnCetve mebyeesOelees ns meJe& Meyo ÙegæeMeer mebyebefOele Deensle. hejcesÕej DeeheuÙee neleebvee ue{eJeÙeeme Je DeeheuÙee yeesšebvee Megæ keâjeJeÙeeme efMekeâJelees lÙeeyeöue oeJeero hejcesÕejeÛeer Ghekeâejmlegleer keâjlees. SJe{e Leesj osJe DeeheuÙeemeejKÙee celÙe& ceeveJeeÛeer Dee"JeCe "sJetve lÙeeÛÙeekeâ[s ue#e hegjefJelees ¢eeÛes oeJeerouee keâewlegkeâ Jeešles. ceveg<Ùe ÕeemeJele Deens lej hejcesÕej MeeÕele Deens ¢eeÛeer leer›e peeCeerJe oeJeerouee nesles.
 ye) oeJeeroÛeer ØeeLe&vee (144:5-11) : oeJeero Deelee Deieoer veešŸeceÙeefjlÙee hejcesÕejeÛÙee meeneÙÙeeÛeer ÙeeÛevee keâjCeejer ØeeLe&vee keâjlees. efveie&ceÛÙee hegmlekeâele JeehejCÙeele Deeuesueer Yee<ee Jeehe¤ve lees cnCelees, ‘‘let Deeheues DeekeâeMe ueJeJetve Keeueer Glej. heJe&leebvee mheMe& keâj cnCepes les Oegcemeleerue.’’ JeÛeves 5-6 DeeheuÙeeuee efveie&ce 19:18-19 DeeefCe 20:18 Ûeer lemesÛe ueeue mecegõ ogYebieuÙeeÛeer Dee"JeCe keâ¤ve osleele. Skeâerkeâ[s DemelÙe yeesueCeejs DeeheuÙee Me$etbÛes cegKe Je Keesšer keâeces keâjCeejs lÙeebÛes GpeJes nele lej ogmejerkeâ[s Deeheuee nele ueebye keâ¤ve oeJeeroÛee yeÛeeJe keâjCeeje hejcesÕej Demee efJejesOeeYeeme FLes jbieefJeCÙeele Deeuee Deens. lÙeecegUs hejkeäÙeebÛÙee neleebletve DeeheuÙeeuee mees[efJeCeeNÙee hejcesÕejeuee oeJeero veJes ieerle ieeT FefÛÚlees. oMelebleg JeeÅeeJej lÙeeÛes mlees$es ieeT FefÛÚlees.
 keâ) mece=æerÛes Yeekeâerle (144:12-15) : SsÕeÙe&mebheVe Demee hejcesÕej DeeheuÙeeyejesyej DemeuÙeeves Deeheueer Gòejesòej ØeieleerÛe nesle jenerue Demes oeJeerouee Jeešles. FLes Ûeej ØekeâejÛeer Øeieleer Je mece=æer Deeuesueer Deens. keâewšgbefyekeâ (JeÛeve 12), JÙeeJemeeefÙekeâ (JeÛeves 13-14), je°^erÙe (JeÛeve 14) DeeefCe DeeOÙeeeflcekeâ (JeÛeve 15).
 2) hejcesÕejeÛes ÛeebiegueheCe Je meeceLÙe& (mlees$e 145)
 mlees$e 144 ØeceeCes Ùeener mlees$eeceOÙes oeJeero hejcesÕejeÛeer LeesjJeer ieeT FefÛÚlees. lÙeeuee OevÙeJeeo osT FefÛÚlees DeeefCe lÙeeÛes mleJeve ke⤠FefÛÚlees. lÙeeuee hejcesÕejeÛeer LeesjJeer, lÙeeÛes ÛeebiegueheCe, lÙeeÛes jepÙe DeeefCe lÙeeÛeer ke=âhee Ùeeyeöue Kethe veJeue Jeešles.
 De) hejcesÕejeÛeer LeesjJeer (145:1-7) : heefnuÙee oesve JeÛeveeble SketâCe Ûeej JesUe hejcesÕejeÛÙee LeesjJeerÛee JesieJesieàÙee Øekeâejs GuuesKe Deeuesuee Deens. oeJeero osJeeuee ‘‘ns jepee, ceePÙee osJee,’’ Demes ueef[JeeUheCes mebyeesOelees. legPeer LeesjJeer, legPÙee veeJeeÛee OevÙeJeeo, ØeefleefoJeMeer legPee OevÙeJeeo, meoemeJe&keâeU legPÙee veeJeeÛes mleJeve ¢ee MeyoebÉejs oeJeeroÛes Deble:keâjCe mlegleerÛÙee YeeJevesves keâmes GÛebyeUtve Deeuesues Deens lÙeeÛeer ØeefÛeleer Ùesles. ke=âlÙeebÛeer ØeMebmee, heje›eâceeÛes JeCe&ve, JewYeJeeÛee Øeleehe, ke=âlÙeebÛes heje›eâce hejceoÙesÛeer Dee"JeCe, vÙeeÙehejeÙeCelesÛee iepej DeMee Meyoeble ¢ee LeesjJeerÛes meej osCÙeele Deeuesues Deens.
 ye) hejcesÕejeÛes ÛeebiegueheCe (145:8-10) : hejcesÕejeÛÙee ÛeebiegueheCeeÛes leerve hewuet FLes meeoj keâjCÙeele Deeuesues Deensle. hejcesÕej meJeeËmee"er Ûeebieuee Deens, lees ke=âheeUt Je oÙeeUt Deens, lees cebo›eâesOe Je DeefleoÙeeUt Deens. lÙeeÛÙee ÛeebiegueheCeeÛee ØeYeeJe lÙeeÛÙee ke=âlÙeebceOetve DeeefCe lÙeeÛÙee YekeäleebÛÙee peerJeveeletve efometve Ùeslees.
 keâ) hejcesÕejeÛes jepÙe (145:11-13De) : hejcesÕejeÛÙee jepÙeeÛesosKeerue leerve hewuet oeJeero FLes Gueie[tve oeKeefJelees. jepÙeeÛee heje›eâce, lÙeeÛes JewYeJeÙegkeäle SsÕeÙe& DeeefCe lÙeeÛes efÛejkeâeueerve DeefmlelJe. ns jepÙe ÙegieevegÙegieerÛes Deens. les efhe{Ÿeeved efhe{Ÿee efškeâCeejs Deens.
 [) hejcesÕejeÛeer ke=âhee (145:13ye-21) : hejcesÕej ceeveJepeeleeryejesyej keâjej keâjlees Je ¢ee keâjejeÉejs lÙeeÛeer ke=âhee ceeveJepeeleerceOÙes Jeenele jenles. lees DeeheuÙee JeÛeveeuee peeielees. lÙeeÛes meeceLÙe& pemes DeieeOe Deens leMeer lÙeeÛeer ke=âhee osKeerue Deheej Deens. DeeOeej, DeVe, FÛÚehetleea, leejCe, j#eCe DeMee efJeefJeOe ¤heebceOÙes hejcesÕejeÛeer ke=âhee ceeveJepeeleerceOÙes keâeÙe&jle Demeles. cee$e ogpe&veebÛee veeMe "juesuee Deens ns oeJeero mhe° keâjlees. MesJešer, lees hejcesÕejeÛes mleJeve keâjCÙeeÛee efve§eÙe keâjlees Je lÙeeÛÙee heefJe$e veeJeeÛee OevÙeJeeo ÙegieevegÙegie nesJees DeMeer meefoÛÚe JÙekeäle keâjlees.