ßeæebpeueer peevesJeejer 2021


 efoJebiele Heâe. Deiemšerve ueesheerme
  – Scesue Deeuces[e, efvece&U
 mJe. DeBLeveer Je mJe. pee@vee ueesheerme ÙeebÛÙee yeeiesleerue ceesieNÙeeÛes megiebefOele Hetâue cnCepes Heâe. Deiemšerve ueesheerme (ÙesMetmebIeerÙe). hejcesÕejeves lÙeebvee yeneue kesâuesues heefnues Øeerefleoeve! meùoÙelesÛes Jejoeve Deiemšerveuee yeeueheCeeheemetve ueeYeuesues. DeeF& Je[erue oesIesner efMe#ekeâ. lÙeecegUs mebmkeâejeÛeer yeerpes lÙeebÛÙee ùoÙeeÛÙee megheerkeâ peefceveerle ueneveheCeeheemetveÛe Debkegâjueer nesleer. IejÛÙee ieefjyeercegUs keâeyee[keâ° Je ßecemebmkeâej lÙeebveer Heâej ueJekeâj Deelcemeele kesâues nesles. lÙeecegUsÛe MesCeeves peceerve meejJeCes, IejeÛes ketâ[ efuebheCes, kesâj keâe{Ces, heeCeer YejCes, Yeeb[er efJemeUCes FlÙeeoer keâeces keâjleevee lÙeebvee keâOeer keâceerheCee peeCeJeuee veener keâer mebkeâesÛe Jeešuee veener. DeeF&ÛÙee ØeoerIe& DeepeejheCeele efleÛes kesâme efJebÛe¤ve efleÛÙee kesâmeebÛeer JesCeer Ieeueleevee lÙeebÛÙee YeeJeveebvee ceeÙesÛeb Yejleb Ùesle Demes. DeeF&ÛÙee mesJesÛÙee meeJeueerle DeiemšerveceOÙes ieg®ceeTueer Deekeâejeme Ùesle nesleer. Jeef[ueebÛes mebmkeâej DeiemšerveÛÙee keâesJeàÙee ceveeuee Ie[Jele nesles. lÙeeÛÙee Je=òeer ÛesleJetve DeeOÙeeeflcekeâ pe[CeIe[Ce keâjCÙeeÛeb keâece Jeef[ueebÛÙee DeeoMe& peerJeveheæleercegUs Peeueb.
 11 SefØeue 1981 meeueer hejcesÕejeves lÙeeuee DeefYeef<ekeäle kesâueb Je lÙeeuee Oece&ieg®heoeÛeer oer#ee osCÙeele Deeueer. ceeefCekeâhetjÛÙee ceeleerleueb ns ceeefCekeâ iesueer ÛeeUerme Je<ex mebhetCe& ceneje°^Yej ef¡emleeÛeer megJeelee& hemejJeCÙeeÛes keâeÙe& keâjle nesles. pesLes ÙegieeÙegieebÛee DebOeej neslee DeMee DeeefoJeemeer DeeefCe ogie&ce Yeeieele lÙeebveer ‘ef¡emle ØekeâeMe’ heesnesÛeJeuee Deens.
 lÙeebveer ceveesj (1981-87), OegUs (1987-91) ÙesLes keâeÙe& kesâues. 1991 meeueer mecegheosMeve keâesme&mee"er les ceefveuee, efHeâueerheeF&vme ÙesLes jJeevee Peeues. lees DeYÙeeme›eâce ÙeMeefmJejerlÙee hetCe& keâ¤ve les hejle ceeÙeosMeer Deeues. ieesefKeJejs (1992-95), Gheueeš, leueemejer (1995-98), hegvne OegUs (1998-99), nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, veeefMekeâ (1999-2007), DeeMeeie[, [neCet (2008-2001), leueemejer (2011-2014), hemeeÙeoeve, veeUs, veeveYeeš (2014-2016), ieesefKeJejs (2016-2018) ÙesLes keâeÙe& kesâues. lÙeeveblej DeepeejheCeecegUs meWš cesjerpe neÙemketâue, YeeÙeKeUe, cegbyeF& ÙesLes lÙeebÛeer jJeeveieer Peeueer. pÙee pÙee ef"keâeCeer les iesues, lÙee lÙee ef"keâeCeer DeeheuÙee keâeÙee&Ûee "mee lÙeebveer GcešefJeuee.
 JeeCeerÛee jmeeU, ceveeÛee ceOeeU, JeeieCÙeele veceü, iejerye mJeYeeJeeÛee ßeerceble keâce&Ùeesieer ner lÙeebÛeer DeesUKe. lÙeebÛÙee JÙeefkeäleceòJeeleerue YeejomleheCee lÙeebÛÙee ceveeÛÙee cees"sheCeeletve hejeJeleeale nesle Demes. efJeveÙeeueÙe, DebOesjer ÙesLeerue ieg®efJeÅeeueÙeele oeKeue PeeuÙeeheemetveÛe lÙeebÛÙee YeesJeleer efce$eebÛee ieesleeJeUe Demes. DeeÙeg<ÙeYej lÙeebveer ØesceeÛes hetue yeebOetve ùoÙes pees[CÙeeÛes keâece kesâues.
 ceewveeÛeer Yee<eeblejs keâjCÙeeÛeer DeeefCe MeyoebÛÙee heueerkeâ[ues mebJeeo meeOeCÙeeÛeer keâuee lÙeebvee DeJeiele nesleer. lÙeebÛÙee cegKeeletve Deeuesues DevegYeJeeÛÙee heKeeueerleerue %eeve ‘MeyosefJeCe mebJeeot’ yevetve ßeeslÙeebÛÙee ùoÙeeuee efYe[le Demes. cnCetveÛe lÙeebÛeer ØeJeÛeves meeOeer meesheer Demetvener ßeJeCeerÙe Demele. DeblejbieeÛee "eJe IesCÙeeÛeer leekeâo lÙeebÛÙee ce=ot JeeCeerle nesleer.
 lÙeebÛeb DeefleMeÙe meeOeb jenCeerceeve, peerJeveele mJeeLe& Je ceesneuee efouesueer efleueebpeueer, ef¡emlemeYesMeer Demeuesueer Skeâ¤helee, ÙesMetmebIeerÙeebMeer peheuesueer yeebefOeuekeâer ÙeecegUs lÙeebÛÙee DeeOÙeeeflcekeâlesme JesieUerÛe GbÛeer Øeehle Peeueer nesleer. lÙeebÛÙeeheemetve Tpee& IesTve Deveskeâ YeefieveeRveer Oece&YeefieveerÛeb ›ele mJeerkeâejueb, nsÛe lÙeebÛÙee peerJeveeÛes Kejs mebefÛele nesÙe. Deble:keâjCe heejKeCeejs efkeâceÙeeieej DeeefCe DeeÙeg<Ùe Ie[JeCeejs efMeuhekeâej nesles Heâe. Deiemšerve.
 mebhetCe& DeeÙeg<Ùe lÙeebveer ef¡emlemesJesmee"er JÙeeflele kesâues. DeeheuÙee DeeÙeg<ÙeeÛÙee GYÙee Dee[JÙee OeeiÙeebveer lÙeebveer ef¡emlemeYesmee"er mesJesÛes ceneJeŒe efJeCeues. 7 Dee@keäšesyej 2020 jespeer lÙeebÛee Dece=leceneslmeJeer Jee{efoJeme meepeje Peeuee. Dece=leceÙeer peerJeveeÛeer mebOÙeekeâeU ef#eeflepeeheueerkeâ[s nesleer. DeÅeehe meebpeJeeÙeuee DeJekeâeMe neslee. ØekeâeMeeÛeer hesjCeer meg®Ûe nesleer DeeefCe yejeÛe ØeJeeme yeekeâer neslee.
 ce=lÙet ns peerJeve ceespeCÙeeÛes heefjceeCe veener. leer DeeÙeg<ÙeeÛeer MesJešÛeer FÙeòee veener. pÙee ef¡emleeves cejCeeÛeer veebieer "sÛetve ce=lÙetuee njJeueb Deens, pÙeeves cejCeeJej efJepeÙe efceUJetve meeJe&keâeefuekeâ peerJeveeÛeer Jeeš ceeskeâUer kesâueer Deens, lÙee efpeJeble hejcesÕej ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛee Heâe. Deiemšerve ne efce$e neslee. Deepe Skeâ efce$e ogmeNÙee efce$eeme YesšeJeÙeeme efveIeeuee Deens.
 Deepe DeeheuÙee peerJeveeÛee cebieue keâueMe osJeeuee mecehet&ve Skeâ Lekeâuesues ueske⤠DeeheuÙee DeeF&ÛÙee kegâMeerle efJemeeJeCÙeemee"er ceeefCekeâhetjÛÙee ceeleerle hejleues Deens. osTUceelee nele heme¤ve DeeheuÙee yeeUeÛÙee mJeeieleemee"er GYeer Deens. ùoÙeeleerue Øeerleer Deßet yevetve [esàÙeebletve heePejle Deens.