hejcesÕej efhelÙeeÛes og:KemenvepeevesJeejer 2021


 – [smceb[ pee@ve jesPeeefjDees, [neCet
 
 Deeheuee Skegâuelee Skeâ heg$e ÙesMet ÙeeÛÙeeØeceeCes hejcesÕej efhelee pees mJeie& DeeefCe he=LJeerÛee efvecee&Cekeâlee&, oÙeemeeiej, meJe& ceeveJepeeleerJej Øesce keâjCeeje, Skeâ yeehe cnCetve lÙeeves Kethe cees"b og:Ke menve kesâueb, lÙeeÛÙee og:Keeuee meercee veJnleer.
 ÙesMetÛee pevce PeeuÙeeheemetve hejcesÕej efhelÙeeÛÙee ùoÙeeÛÙee Skeâe keâesheNÙeele og:Keeuee meg®Jeele Peeueer nesleer. keâejCe Deeheuee efØeÙe heg$e keâesCeles og:Ke menve keâjCeej Deens, ¢eeÛeer lÙeeuee keâuhevee nesleer. ceeveJeeJej lÙeeves Flekesâ Øesce kesâues keâer lÙeeves Deeheuee Skegâuelee Skeâ heg$e lÙeebÛÙee leejCeemee"er efouee. pemepemee ÙesMet cees"e nesle neslee lemelemee hejcesÕej efhelee Skeâ yeehe cnCetve lÙeeÛÙee ùoÙeele keâeueJeekeâeueJe nesle nesleer. hejcesÕej cnCetve lÙeeÛeer ner ceeveJeemee"er Ùeespevee nesleer DeeefCe yeehe cnCetve og:Kener nesle nesles. iesLeMesceeves yeeiesle ÙesMet ØeeLe&vee keâjCÙeemee"er iesuee DeeefCe lÙeeves ieg{Ies šsketâve efhelÙeepeJeU ØeeLe&vee kesâueer, ‘‘ns efhelÙee, leguee meJe& keâener MekeäÙe Deens, ne og:KeeÛee hesuee ceePÙeeheemetve otj keâj. heCe ceePÙee FÛÚsØeceeCes veJns lej legPÙee FÛÚsØeceeCes nesT os’’, ns Meyo Ssketâve, hejcesÕej efhelee DeeheuÙee heg$eemee"er efkeâleer JÙeeketâU Peeuee Demesue. keâejCe ceeveJeeÛÙee heeheebcegUs lÙeeÛee heg$e ns menve keâjCeej neslee.
 DeKesj leer Ieškeâe peJeU Deeueer. ÙesMetuee Deškeâ Peeueer. lÙeeÛÙee og:KeeÛeer Jeeš meg¤ Peeueer DeeefCe hejcesÕej efhelÙeeÛÙee Deble:keâjCeele OeekeâOetkeâ Jee{le iesueer. hejbleg nleyeue nesTve ne Øemebie lees mJeiee&letve heenle neslee, DeeleuÙee Deele yesÛewve nesle neslee. ÙesMetuee Oece&meYesheg{s GYes kesâues, lÙeeÛÙeeJej Deejeshe keâjCÙeele Deeues, lÙeeÛeer Ûes°ecemkeâjer keâjCÙeele Deeueer, lÙeeuee ÛeeyekeâebÛes Heâškesâ cee¤ve lÙeeÛes Mejerj jkeäleyebyeeU kesâues, [eskeäÙeeJej keâešŸeebÛee cegkegâš ®leuee iesuee. ns meJe& nesle Demeleevee hejcesÕej efhelee mJeiee&le mJele: les og:Ke DevegYeJele neslee, keâUJeUle neslee. ceie ÙesMetÛÙee KeebÅeeJej Jepeveer JeOemlebYe osTve lÙeeuee vesCÙeele Deeues. Jeešsle ÙesMet Flekeâe Lekeâuee keâer lÙeeuee heg{s peeCÙeeÛeer Mekeäleer jeefnueer veener. hejcesÕej efhelee DeeheuÙee efØeÙe heg$eeÛeer DeMeer oÙeveerÙe DeJemLee heentve og:Keer, keâ°er Peeuee DeeefCe Skeâ yeehe cnCetve keâer keâeÙe lees efMeceesve veeJeeÛÙee Skeâe ceeCemeeuee ÙesMetÛee JeOemlebYe JeenCÙeemee"er lÙeeuee ceole keâjCÙeemee"er hee"Jelees. ceie pÙee ef"keâeCeer ÙesMetuee efKeUeÙeÛes nesles lÙee ef"keâeCeer les Deeues, lÙeebveer ÙesMetÛÙee neleeheeÙeele efKeUs "eskeâues lÙeeJesUsme ÙesMet Jesovesves, og:Keeves Deesj[le neslee. ›egâmeeJe¤ve ÙesMet cees"Ÿeeves nekeâ cee¤ve cnCeeuee, ‘‘ceePÙee osJee, ceePÙee osJee, let ceePee lÙeeie keâe kesâueeme?’’ ns Meyo Ssketâve lej yeeheeÛÙee og:Keeves GÛÛeebkeâ iee"uee, lÙeeÛÙee ùoÙeeÛes legkeâ[s legkeâ[s Peeues, lÙeeÛes j[Ces cesIeiepe&vesØeceeCes OejleerJej Ssketâ Ùesle nesles, lÙeeÛeer DeemeJes heeJemeeÛÙee ¤heeves he=LJeerJej he[le nesleer. ns lÙeeuee yeIeJele veJnles cnCetve lÙeeves [esUs yebo kesâues. lÙeeJesUsme peCetkeâener he=LJeerJej DebOeej hemejuee, ieg{Ies šsketâve mJele: mJele:Ûes meeblJeve keâjerle Demelee OejCeer kebâhe Peeuee.
 DeMee Øekeâejs DeeheuÙee SkegâuelÙee Skeâ heg$eeves veceüheCes DeeheuÙee efhelÙeeÛÙee Dee%esÛes heeueve kesâues DeeefCe JeOemlebYeeJejÛes og:Kemenve kesâues, eflemeNÙee efoJeMeer ÙesMetÛes hegve®lLeeve Peeues lÙeeJesUsme hejcesÕej efhelÙeeuee efkeâleer Deevebo Peeuee Demesue, ÙesMetÛÙee mJeie&jesnCeeveblej meJe& osJeotle DeeefCe meble hejcesÕejeÛeer DeejeOevee, ieewjJe mlegleer keâjerle Demeleevee lÙee yeehe heg$eeÛeer ieUeYesš efkeâleer veÙevejcÙe DeeefCe DeefJemcejCeerÙe Peeueer Demesue, les ÂMÙe ceeveJeeÛÙee keâuheveeheueerkeâ[s Deens. KejesKej hejcesÕej efhelÙeeves meesmeuesues ns og:Kemenve Skeâ yeehe cnCetve lÙeeueeÛe ceenerle.