efÛebleefvekeâepeevesJeejer 2021


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 …peesmesHeâkeâ[s…
 yegOeJeej efo. 13 ceeÛe&, 2013. meeÙebkeâeUer meele Jeepetve heeÛe efceefvešeÛeer JesU. Jn@efškeâveceOeerue efmemšeF&ve Ûe@heueÛÙee lÙee hegjeleve Oegjeb[Ÿeeletve meHesâo Oetj yeensj he[t ueeieuee. ceeÙekeâue Deebpesueesves heeÛe MelekeâebhetJeea leÙeej kesâuesuÙee efmemšeF&ve Ûe@heueceOÙes Skeâ$e DeeuesuÙee 115 keâeef[&veue cenesoÙeebveer oesve le=leerÙeebMehes#ee DeefOekeâ celeeefOekeäÙeeves veJÙee heesheÛeer efveJe[ kesâueer. les JÙeefkeäleceòJe nesles DepeXefšveeÛes keâeef[&veue pee@pe&. ÙesMetmebIeerÙe Oece&ieg¤. lÙee ceneve mebIeeletve efveJe[tve Deeuesues heefnuesJeefnues heeshe. meJe&meeceevÙeeble efcemeUCeejs ns ueeskeâefØeÙe JÙeefkeäleceòJe. oef#eCe Decesefjkesâleerue veJeefJeÛeejeÛÙee JeeoUJeeNÙeebletve meceesj Deeuesues JÙeefkeäleceòJe. heesheheoer ÙesleeÛe lÙeebveer Skeâeceeietve Skeâ DeMeer efJeÛeejJebleebvee JewÛeeefjkeâ DeeJneves ÅeeÙeuee meg®Jeele kesâueer. mJele: pespJeerš mebIeerÙe DemetveosKeerue lÙeebveer veeJe OeejCe kesâues øeâeefvmemkeâve mebIeeÛÙee mebmLeehekeâeÛes. ßeerceble Demetvener ieefjyeerle jeneCeeNÙee Je ieefjyeebceOÙes JeeJejCeeNÙee DeefmemeerÛÙee meble øeâeefvmemeÛes les veeJe. heeshecenesoÙeebÛee heo«enCe meesnUe keâOeer DeeÙeesefpele keâjeJee ÙeeefJe<eÙeer peemle Dee{sJes{s ve Ieslee cebieUJeej efoveebkeâ 19 ceeÛe& ne efoJeme lÙeebveer efveJe[uee. lees neslee meble peesmesHeâ ÙeeÛÙee meCeeÛee efoJeme. lÙee efoJemeeheemetveÛe peCet heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee vesle=lJeeKeeueer meble peesmesHeâÛes heJe& meg¤ Peeues. lÙeeuee Deelee peJeUpeJeU Dee" Je<ex Peeueer.
 ieefjyeerle jenCeeje meble peesmesHeâ ÙeeÛee Ùee veJeerve heeshecenesoÙeebvee yejeÛe ueUe. lÙeebÛÙee jenlÙee Keesueerle les efoJemeje$e meble peesmesHeâ ÙeeÛeer Skeâ DeeieUerJesieUer ‘Fcespe’ DeeheuÙee vepejsmeceesj "sJeleele. neleele yeeU IesTve GYee Demeuesuee, SjJner ÛeÛe&ceOÙes efomelees lemee ne hegleUe vemetve, ne peesmesHeâ Deens Peesheer iesuesuÙee DeJemLesle. ÛeÛe& peefceveerJej heng[uesuee. efveefõmleeJemLesle. Peeshesle Demeleevee meble peesmesHeâ Ùeeves Deeheues meJe&mJe pemes osJeeÛÙee nJeeueer kesâues nesles lemesÛe peCet DeeheCener Ùee JewefÕekeâ ÛeÛe&Ûee keâejYeej meebYeeUle Demeleevee lees osJeeÛÙee neleer meesheefJeuee Deens, Demes heeshevee oMe&JeeÙeÛes lej veener? lÙeebÛÙee KeesueerleuÙee Ùee efveefõmle hegleàÙeeÛee les JejÛesJej GuuesKe keâjleele. 2015ÛÙee ef[meWyejceOÙes lÙeebveer efHeâefueheeF&vmeceOeerue ceefveuee Ùee Menjeuee Yesš efoueer Demeleevee DeeheuÙee Keesueerle efveõeJemLesle DemeuesuÙee Ùee meble peesmesHeâÛes efÛe$e lÙeebveer pevemecegoeÙeemeceesj leheefMeueJeej keâLeve kesâues. lÙeebÛÙee Deble:keâjCeele meble peesmesHeâefJe<eÙeer peer peeppJeuÙe Yekeäleer Deens, leer heentve lesLeuÙee ueeKees ßeæeJebleebveer Dee§eÙe& JÙekeäle kesâues.
 osJeeves efouesueer Skeâ Heâej cees"er peyeeyeoejer ÙeMemJeerjerlÙee heej hee[Ceejer ner efJeueesYeveÙeer JÙekeäleer Skeâ Øekeâejs ogue&ef#ele jeefnueer Deens, ns heesheÛÙee ke=âleerletve JeejbJeej Øekeâš nesT ueeieues. ÙesMetÛÙee peerJeveele cenòJeeÛeer Yetefcekeâe yepeeJeCeejs ns DeYetlehetJe& JÙeefkeäleceòJe keâenermes ogue&ef#ele jeefnues Deens, DeMeerÛe Keble heeshecenesoÙeebvee lej Jeešle vemeeJeer? DebOeejele he[uesuee ne efnje hegvne ØekeâeMePeesleele DeeCeCÙeeÛes peCet lÙeebveer "jJeues Je lÙeeuee JesieUer PeUeUer osCÙeekeâjlee lÙeeÛÙee veeJeeÛee GuuesKe ojjespe ØelÙeskeâ efcemmeeefJeOeerle keâjCÙeele ÙeeJee, Demee uesKeer mebosMe lÙeebveer peieYejele Øeme=le kesâuee. lÙeeØeceeCes keâeÙe&Jeener nesT ueeieueer Je efcemmeeyeueerÛÙee JesUer leòJeheeueševeblej heefJe$e ceefjÙesÛee DeeojhetJe&keâ GuuesKe nesleeÛe Je Flej mebleebÛÙee veeJeebÛee GuuesKe nesCÙeehetJeea ‘efleÛee heleer meble peesmesHeâ’ DeMeer DeLe&hetCe& hegmleer ÙeesiÙe ef"keâeCeer pees[CÙeele Deeueer Je lÙeeÛeer keâeÙe&Jeener ojjespe nesle Demeuesueer DeeheCe heenle Deenesle.
 DeMeer ner heeÕe&Yetceer Demeleevee meele-Dee" Je<eeËÛÙee keâeueeJeOeerle meble peesmesHeâ Ùeeuee heeshecenesoÙeebveer ÙeboeÛes Je<e& meceefhe&le keâjCÙeeÛes "jefJeues. iesuÙee 8 ef[meWyejheemetve ÙesCeeNÙee 8 ef[meWyej 2021heÙeËleÛes ÙeboeÛes Je<e& meble peesmesHeâuee meceefhe&le keâjCÙeemee"er lÙeebveer Skeâ Øesef<eleerÙe he$ekeâÛe keâe{ues. Ùee Øesef<eleerÙe he$eemee"er lÙeebveer 150 Je<eeËhetJeea lesJneÛes heeshe OevÙeJeeefole heeÙeme veJeJes Ùeebveer meble peesmesHeâ Ùeeuee ‘peeieeflekeâ ef¡emlemeYesÛee DeeßeÙeoelee’ cnCetve Ieesef<ele kesâues nesles lÙeeÛee meboYe& pees[uee Deens. meoj Øesef<eleerÙe he$e efpelekesâ JÙeJenejer Deens eflelekesâÛe DeeOÙeeeflcekeâ °Ÿee ceeCemeeuee KeesueJej efJeÛeej keâjeÙeuee Yeeie hee[Ceejs Deens. Ùee he$ekeâele heeshecenesoÙeebveer meble peesmesHeâ ÙeeÛÙee mJeYeeJeJewefMe°ŸeebÛÙee Je lÙeeJej meesheefJeCÙeele DeeuesuÙee peyeeyeoejerÛÙee meele hewuetbJej ØekeâeMePeesle šekeâuee Deens. lÙeeÛee hee"hegjeJee keâjle Demeleevee hegjsmes yeeÙeyeueÛes meboYe&ner Ùee he$ekeâele osCÙeele Deeues Deensle, les efJeÛeejJebleevee DeefOekeâ KeesueJej efJeÛeej keâjeÙeuee Yeeie hee[leele.
 Ùee Øesef<eleerÙe mebosMeele efJe<eÙeØeJesMe keâjleevee YeesJeleeueÛeer heefjefmLeleer heeshecenesoÙe ue#eele Iesleele. les cnCeleele, Deepetyeepetuee vepej efHeâjJee. ef"keâef"keâeCeer JesieJesieàÙee efJeYeeieele meble peesmesHeâ Ùeeuee meceefhe&le kesâuesueer DeieefCele ÛeÛexme DeeheuÙeeuee efomeleerue. lemesÛe lÙeeÛÙee vesle=lJeeKeeueer ÛeÛe&ÛÙee Deveskeâ mebIešvee Deepe GYÙee Deensle. keâener ueeskeâebveer, efJeMes<ele: DeeefJeueeÛeer meble lesjspee efnÛÙeemeejKÙee ØeefleYeeJeble meeefneflÙekeâebveer lÙeeÛÙee peerJeveeJej Deeheues DeKeb[ peerJeve GYeejues Deens. ner heeÕe&Yetceer IesTve heeshecenesoÙeebveer ns mebhetCe& Je<e& meble peesmesHeâuee meceefhe&le keâjCÙeeÛes ÙeLeesefÛele heeTue GÛeueues. lÙee heefjhe$ekeâeÛÙee meg®Jeeleeruee heeshecenesoÙe cnCeleele, veJÙee keâjejeleerue megJeeefle&keâebkeâ[s Âef°#eshe šekeâe. Ûeejner megJeeefle&keâ Ùee mebleeÛÙee veeJeeÛee GuuesKe keâjleele. lÙeele ceòeÙe DeeefCe uetkeâ ns lej Deieoer De«esmej Deensle. Ùee iejerye Je keâ°eUt IejkeâejYeeNÙeeefJe<eÙeer les oesIes yejerÛe ceeefnleer osleele. lÙeebÛeer veeWo pecesuee Oe¤ve yeeU ÙesMetÛee meebYeeU keâjle Demeleevee lÙee efoJÙe yeeUeÛes oMe&ve IesCÙeemee"er Je lÙeeuee cegpeje keâjCÙeemee"er lÙeeÛÙee pevcemLeUer pes ceW{heeU Je KeieesueMeeŒe%e Ùesleele ner cenòJeeÛeer heeÕe&YetceerosKeerue heeshecenesoÙe pecesme Oejleele. efJeMes<e cnCepes osJeotleeves lÙeeuee Deieesoj metefÛele kesâuÙeeØeceeCes yeeuekeâeÛee heeuekeâ-efhelee Ùee veelÙeeves lÙeeves yeeuekeâeuee ‘ÙesMet’ ns veeJe efoues.
 meoj efJe<eÙeeJej ØekeâeMePeesle šekeâle Demeleevee heeshecenesoÙe cnCeleele keâer veePejsLe ieeJeÛee ne meeOeemegOee megleej ceefjÙesÛee Jeeioòe heleer neslee. ‘vÙeeÙÙeYeeJevesuee’ mee#eer "sJetve lees Deeheues peerJeve kebâ"le neslee, Demes lÙeeÛÙeeefJe<eÙeerÛes JeCe&ve DeeheuÙeeuee yeeÙeyeueceOÙes meehe[les (ceòeÙe 1:19). peesmesHeâÛeer osJeeJej efveleeble ßeæe nesleer. ceefjÙesÛeer osKeerue osJeeJej ßeæe nesleer. cee$e ceefjÙesves osJeeÛÙee Meyoeuee neskeâej osTve leer GkeäleerÉejs Øekeâš kesâueer. cee$e peesmesHeâves leer GkeäleerÉejs Øekeâš ve keâjlee ØelÙe#e DeeheuÙee ke=âleerves leer oeKeJetve efoueer. ke=âleer keâjCÙeeÛes Deveskeâ Øemebie lÙeeÛÙeeheg{s Deeues. leer ke=âleer lees Peeshesle Demeleevee lÙeeuee meebieCÙeele Deeueer. pegvÙee keâjejele osJe ueeskeâebMeer DeMeeÛe Øekeâejs Deeheuee mebosMe Øekeâš keâjerle Demes. peesmesHeâ ns peCet pegvÙee keâjejeceOeerue Deveskeâ JÙeefkeäleceòJeebceOeerue MesJešÛes JÙeefkeäleceòJe Je veJÙee keâjejeleerue heefnuesJeefnues JÙeefkeäleceòJe. lÙeeÛÙeeMeer mebJeeo meeOeleevee osJe JesieàÙee ceeiee&Ûee DeJeuebye keâmee keâjCeej? peesmesHeâÛÙee yeeyeleerlener osJeeves JesieUer heæle keâener DeJeuebyeefJeueer veener. lÙeeÛÙeeMeer osJe mJehveeleÛe yeesueuee Je osJeeuee nJee Demeuesuee mebosMe peesmesHeâÛÙee keâeUpeele lÙeeves "sJeuee. peesmesHeâuee he[uesuÙee Ûeej mJehveebÛee GuuesKe veJÙee keâjejeleerue meg®JeeleerÛÙee JeCe&veeceOÙesÛe DeeheuÙeeheg{s Ùeslees. Øemebie yeekeâe neslee. ceefjÙee iejesoj DemeuÙeeÛes lÙeeuee efometve Deeues. lees keâenermee keâeJejeyeeJeje Peeuee neslee. DeMeener heefjefmLeleerle efleÛee lÙeeves mJeerkeâej keâjeJee, Ùee efJe<eÙeerÛee mebosMe lees Peeshesle Demeleevee osJeeves lÙeeuee efouee. ns Peeues heefnues mJehve. yeeU ÙesMetÛÙee pevceeveblej Lees[ŸeeÛe efoJemeele peesmesHeâ Peesheer iesuee Demeleevee lÙeeuee hegve§e SkeâJeej mebosMe osCÙeele Deeuee. jepee nsjeso yeeUeuee ceejCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Deens. lÙeeves leeyees[leesye G"tve menkegâšgbye nsjeso jepeeÛÙee jepemeòesÛÙee keâ#esyeensj efcemej osMeele efveIetve peeJes, Demes lÙeeuee metefÛele keâjCÙeele Deeues (uetkeâ 2:22). heg{s lees efcemej osMeeceOÙes Demeleevee lÙeeuee hegve§e SkeâJeej mJehveele °evle Peeuee. lÙeeuee meebieCÙeele Deeues keâer ieeefueueerceOÙes nsjesoeÛeer jepemeòee Deelee mebheg°ele Deeueer Deens. yeeUeÛÙee peerJeeJejÛee Oeeskeâe šUtve iesuee Deens, cnCetve lÙeeves ceeÙeosMeer hejle peeJes. ceeÙeosMeer hejle Ùesle Demeleevee hegve§e SkeâJeej lÙeeuee meeJeOeefiejerÛee ueeue efoJee oeKeefJeCÙeele Deeuee Je lÙeeves veePejsLe ieeJeer peeJes, nsner lÙeeuee meebieCÙeele Deeues. ns meJe& nesle Demeleevee ‘efYeT vekeâesme’ ne mebosMe ØelÙeskeâ JesUsuee peesmesHeâÛÙee ceve:hešueeJej DeOeesjsefKele keâjCÙeele Deeuee. Ùee DeeÕeemeveeJej peesmesHeâves DeeheuÙee peerJeveeÛes jnešiee[ies DeKesjheÙeËle meg¤ "sJeues. kegâCeeueener ve efYelee, keâesCelÙeener Øemebieeuee ve [ieceielee.
 DeeheuÙee Øesef<eleerÙe he$ekeâeuee heeshecenesoÙeebveer veeJe efoues Deens : ‘Patris Corde’. Ùee ue@efšve Yee<esleerue Meer<e&keâeÛee ceje"er Yee<esle meeOeemegOee DeLe& Deens : ‘efhelÙeeÛÙee ùoÙeeves’. meble peesmesHeâ ne pemee heefJe$e kegâšgbyeeÛee efhelee neslee Je Deieoer nUtJeej ceveeves lÙeeves veePejsLeceOeerue heefJe$e kegâšgbyeeÛes ueeueveheeueve kesâues lÙeeØeceeCes Deieoer nUtJeejheCes meble peesmesHeâ ¢ee ef¡emlemeYesÛes ueeueveheeueve keâjlees Demes efÛe$e heeshecenesoÙeebÛÙee Ùee he$ekeâele DeeheuÙeeuee JejÛesJej efomeles. ne heeuekeâ-efhelee DeeheuÙee kegâšgbyeeJej Deheefjefcele Øesce keâjerle Demes, ns meebietve PeeuÙeeJej lÙee kegâšgbyeeJej lÙeeÛes efkeâleer mebJesoveMeerue Øesce nesles nsosKeerue heeshe DeOeesjsefKele keâjleele. lÙeeÛes mhe°erkeâjCe keâjleevee Deveskeâ GheMeer<e&kesâ les osleele. les cnCeleele, meble peesmesHeâ Skeâ ‘Dee%eeOeejkeâ efhelee’ neslee. lees ‘OewÙe&Meeueer efhelee’ neslee. lees ‘keâce&Ùeesieer efhelee’ neslee. Ùee meeNÙee mebkeâšebletve peele Demeleevee Je lÙeebÛÙeeMeer cegkeâeyeuee keâjle Demeleevee meowJe osJeefhelÙeeÛÙee meeJeueerle jeneCeeje ne efhelee neslee, Demes heeshecenesoÙeebÛÙee ceveeJej efyebyeuesues Deens.
 Je<e&Yej ÛeeueuesuÙee keâesjesvee Ùee ceneceejerÛee DevegYeJe Iesleevee ueeskeâkeâuÙeeCekeâejer mJeÙebmesJekeâ JÙekeäleer Je mebmLee heesheÛÙee vepejsme DeeuesuÙee Deensle. keâOeer JÙeefkeäleiele heeleUerJej, lej keâOeer mJeÙebmesJeer mebmLeebÛÙee ceeHe&âle ner ceeCemes ØeefmeæerÛÙee Peesleele ve Ùeslee ogmeNÙeebmee"er Denesje$e Ieece ieeUle Deensle Je jkeäle DeešJele Deensle. lÙeebvee vepejsmeceesj "sJetve lÙeebÛÙeemeceesj ns keâenermes ogue&ef#ele Peeuesues mJeieeaÙe JÙeefkeäleceòJe heeshecenesoÙe hegve§e SkeâJeej meieàÙeebÛÙee vepejsmeceesj DeeCeleele. keâesjesveekeâeUele PešCeeNÙee DeepeÛÙee ueeskeâkeâuÙeeCekeâejer ueeskeâeble Je mebmLeeble peesmesHeâ DeÅeehe keâeÙe&jle Deensle, DemesÛe peCet lÙeebvee metÛeJeeÙeÛes Deens.
 peelee peelee heeshecenesoÙe, pegvÙee keâjejeleerue peesmesHeâekeâ[s Deeheues ue#e keWâefõle keâjleele. lees peesmesHeâ neslee ÙeekeâesyeeÛÙee yeeje heg$eebhewkeâer Skeâ. Deefleuee[eÛee lÙeeÛee MesJeštve ogmeje heg$e. lÙeeÛÙee yebOegbveer lÙeeuee keâewšgbefyekeâ Deekeâmeeheesšer efJeketâve efcemej osMeeÛÙee JÙeeheeNÙeebÛÙee nJeeueer kesâues nesles. FefpehleceOeuee jepee Hesâjes Ùeeuee he[uesuÙee mJehveebÛeer Gkeâue keâjCÙeeÛes meeceLÙe& lÙeeÛÙee"eÙeer efometve Deeues. Hesâjes jepeeuee he[uesues mJehve lÙeeves mhe°heCes Gkeâuetve oeKeefJeues. Gueie[tve oeKeefJeues. HesâjesÛÙee jepÙeele meele Je<ex Demeleerue megkeâeUeÛeer Je meele Je<ex Demeleerue og<keâeUeÛeer ns Yeekeâerle lÙeeves kesâues. vescekesâ lemesÛe Deeues. efhekeâ-heeCÙeeÛeer Yejleer Deeueer Je Deesnesšer Deeueer. Dees{eleeCeerÛes pesJne efoJeme Ùesleerue lesJne jepeeves OeevÙeeÛÙee keâes"ejeÛeer lepeJeerpe keâjeJeer, DemesosKeerue lÙeeves metefÛele kesâues nesles. heefjefmLeleer DeÛetkeâ peeCeCeeje ne õ°e Hesâjesves efveJe[tve keâe{uee Je lÙeeuee meJeexÛÛe heoeJej DeefOekeâejer cnCetve vesceues. keâes"ejeleerue OeevÙeJeešhe keâjCes nener DeefOekeâej lÙeeuee osCÙeele Deeuee neslee. Yetkesâkebâieeue ueeskeâ pesJne jepeekeâ[s Ùesle lesJne jepeeÛÙee cegKeele SkeâÛe Meyo Demes : ‘peesmesHeâkeâ[s pee.’ peCetkeâener Ùee Je<eea heeshecenesoÙe DeeheuÙee keâeveebJej lesÛe Meyo hegveOJe&efvele ke⤠FefÛÚleele – ‘peesmesHeâkeâ[s pee… meble peesmesHeâkeâ[s pee.’