yeeÙeyeue JeeÛeve : peevesJeejer 2021peevesJeejer 2021


 
 5.1 Ùeesneve 4:7-10
 ceeke&â 6:34-44
 
 6.1Ùeesneve 4:11-18
 ceeke&â 6:45-52
 
 7.1Ùeesneve 4:19-5:4
 uetkeâ 4:14-22
 
 8.1 Ùeesneve 5:5-13
 uetkeâ 5:12-16
 
 9.1 Ùeesneve 5:14-21
 Ùeesneve 3:22-30
 
 10.ØeYetÛee yeeefhlemcee
 ÙeMeÙee 55:1-11
 1 Ùeesneve 5:1-9
 ceeke&â 1:7-11
 
 11.FyeÇer 1:1-6
 ceeke&â 1:14-20
 
 12.FyeÇer 2:5-12
 ceeke&â 1:21-28
 
 13.meble efnuejer
 FyeÇer 2:14-18
 ceeke&â 1:29-39
 
 14.FyeÇer 3:7-14
 ceeke&â 1:40-45
 
 15.FyeÇer 4:1-5, 11
 ceeke&â 2:1-12
 
 16.meble peesmesHeâ JeePe
 FyeÇer 4:12-16
 ceeke&â 2:13-17
 
 17.mee. keâe. 2 je jefJe.
 1Meceg. 3:3-10,19
 1keâefjbLe 6:13-15,
  17-20
 Ùeesneve 1:35-42
 
 18.FyeÇer 5:1-10
 ceeke&â 2:18-22
 
 19.FyeÇer 6:10-20
 ceeke&â 2:23-28
 
 20.meble HesâefyeÙeve
 meble mesyesmšerÙeve
 FyeÇer 7:1-3,15-17
 ceeke&â 3:1-6
 
 21.meble Deeivesme
 FyeÇer 7:25-8:6
 ceeke&â 3:7-12
 
 22.meble efJevmeWš
 FyeÇer 8:6-13
 ceeke&â 3:13-19
 23.FyeÇer 9:2-3,11-14
 ceeke&â 3:20-21
 
 24.mee. keâe. 3je jefJe.
 Ùeesvee 3:1-5,10
 1keâefjbLe 7:29-31
 ceeke&â 1:14-20
 
 25.meble heewueeÛes heefjJele&ve
 Øes.ke=â. 22:3-16
 ceeke&â 16:15-18
 
 26.Øepeemeòeekeâ efove
 FyeÇer 10:1-10
 ceeke&â 3:31-35
 
 27.meble efleceLeer Je šeÙešme
 2efleceLeer 1:1-8
 uetkeâ 10:1-9
 
 28.meble Lee@ceme DekeäJeeÙeveme
 FyeÇer 10:19-25
 ceeke&â 4:21-25
 
 29.FyeÇer 10:32-39
 ceeke&â 4:26-34
 
 30.FyeÇer 11:1-2,8-19
 ceeke&â 4:35-41
 31.mee. keâe. 4Lee jefJe.
 Deveg. 18:15-20
 1keâefjbLe 7:32-35
 ceeke&â 1:21-28
 
 
 HesâyeÇgJeejer 2021
 1.FyeÇer 11:32-40
 ceeke&â 5:1-20
 
 2.ÙesMetÛes osJeeueÙeele mecehe&Ce
 ceueeKeer 3:1-4
 uetkeâ 2:22-40
 
 3.meble yuespe
 meble Deevmeieej
 FyeÇer 12:4-7,
  11-15
 ceeke&â 6:1-6
 
 4.meble pee@ve efoefyeÇšes
 FyeÇer 12:18-19
  21-24
 ceeke&â 6:7-13
 
 5.meble DeieeLee
 FyeÇer 13:1-8
 ceeke&â 6:14-29
 6.meble hee@ue efcekeâer Je menkeâejer meble
 FyeÇer 13:15-17, 20-21
 ceeke&â 6:30-34
 
 7.mee. keâe. 5Jee jefJeJeej
 FÙeesye 7:1-4,6-7
 1keâefjbLe 9:16-19, 22-23
 ceeke&â 1:29-39
 
 8.meble pesjesce
 meble peesmheerve yeKeerlee
 Glheòeer 1:1-19
 ceeke&â 6:53-56
 
 9.Glheòeer 1:20-2:4
 ceeke&â 7:1-13
 
 10.Glheòeer 2:4-9,
  15-17
 ceeke&â 7:14-23
 
 11.Glheòeer 2:18-25
 ceeke&â 7:24-30
 
 12.Glheòeer 3:1-8
 ceeke&â 7:31-37
 
 13.Glheòeer 3:9-24
 ceeke&â 8:1-10