heefnueer MeeUepeevesJeejer 2021


 ([e@. Deveghecee Gpeiejs ¢eebveer efJeÅeeLÙeeËmee"er efueefnuesuÙee ‘pÙeesefleyee : Skeâ cenelcee’ ¢ee Deeieeceer hegmlekeâeletve.)
 
 pÙeesefleyeebveer DeJeIÙee Dee" cegueeRvee IesTve cegueeRmee"er efYe[sJee[Ÿeele Yeejleeleerue heefnueer MeeUe GIe[ueer. Øee.vee.ie.heJeej ¢eebveer mene cegueeRvee IesTve ner MeeUe meg¤ PeeuÙeeÛes DeeheuÙee hegmlekeâele cnšues Deens. DeVehetCee& peesMeer (JeÙe Je<ex 5), megceleer ceeskeâeMeer (JeÙe Je<ex 4), ogiee& osMecegKe (JeÙe Je<ex 6), ceeOeJeer Leòes (JeÙe Je<ex 6), meesvet heJeej (JeÙe Je<ex 4) Je peeveer keâjef[ues (JeÙe Je<ex 5) ¢ee lÙee mene cegueer nesle.
 efleLes efMeef#ekeâe cnCetve DeeheuÙee veelÙeeleerue meiegCeeyeeFËÛeer efveÙegkeäleer pÙeesefleyeebveer kesâueer. pÙeesefleyeebÛÙee Iejer ÙesCÙeehetJeea pee@ve veeJeeÛÙee Skeâe Fb«epe ie=nmLeeÛeer cegues meebYeeUCÙeeÛes keâece meiegCeeyeeF& keâjerle neslÙee. lÙeecegUs cegueebÛÙee yejesyej jentve lÙee Fb«epeer yeesuet Mekeâle neslÙee. hejbleg lÙeebvee Fb«epeer efkebâJee ceje"er efueefnCÙeeÛee iebOe veJnlee. pÙeesefleyeebvee efMekeâCÙeemee"er Øeeslmeeefnle keâjCeeNÙee meiegCeeyeeFËvee pÙeesefleyeebveer efMekeâefJeues.
 meeefJe$eeryeeF& MeeUsle efMekeâJeeÙeuee peeT ueeieuÙee lesJne meceepekebâškeâebvee les heenJeues veener. meg®Jeeleeruee lÙeebveer efšbieuešJeeUer keâ¤ve heeefnueer. veblej OecekeäÙee osTve heeefnuÙee. lejer yeeF& Iejele ve yemelee efMekeâJeeÙeuee yeensj he[lesÛe Deens cnšuÙeeJej DebieeJej efÛeKeueHesâkeâ keâjCes, MesCe šekeâCes, IeeCesj[s heeCeer IeeueCes Demes Øekeâej ueeskeâ yesMejceheCes keâjerle. lÙeecegUs meeefJe$eeryeeFËvee oesve mee[Ÿee yeeUieeJÙee ueeiele – Skeâ DebieeJejÛeer Je jmlÙeele ueeskeâebveer DebieeJej HesâkeâuesuÙee IeeCeercegUs Jeiee&le iesuÙeeJej yeoueeÙeuee cnCetve ogmejer mee[er.
 meeefJe$eeryeeFËveer lÙee šJeeUKeesjebvee mecepetleoej Meyoeble meebieCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee – ‘‘YeeJeebvees, ceer ÛeebieuÙee keâeceemee"er peelesÙe. legcner ceePÙee DebieeJej MesCe šekeâlee, ceuee oie[ceej keâjlee, les oie[ cnCepes ceer Hegâueb mecepeles… heCe hegvne Demeb ke⤠vekeâe.’’
 heCe kegâCeer SskeâCÙeeÛÙee ceve:efmLeleerle veJnles. Skeâoe DemesÛe kegâCeerlejer keâener DeÛekeâšefJeÛekeâš yeesueues ceie cee$e meeefJe$eeryeeFËveer DeeJe osKee ve leeJe, yeesueCeeNÙeeÛÙee ßeercegKeele lÙeebveer Skeâ meCemeCeerle "sJetve efoueer!
 meeefJe$eeryeeFËvee meceepekebâškeâebkeâ[tve nesCeeje $eeme Gmleeo uentpeer meeUJes ¢eebÛÙee keâeveeJej iesuee. lÙeebvee DelÙeble mebleehe Deeuee. lÙeebveer Deeheuee Skeâ ceuue meeefJe$eeryeeFËÛÙee meesyeleeruee efouee. lesJne lees $eeme yejeÛe keâceer Peeuee.
 pÙeesefleyeebÛÙee efJe®æ hegvne Skeâoe ueeskeâebveer ieesefJebojeJeebÛes (pÙeesefleyeebÛes Je[erue) keâeve Yejues. ¢eeJesUer efJe<eÙe pÙeesefleyeebÛÙee efMe#eCeeÛee veJnlee lej ŒeerefMe#eCeeÛee neslee. ŒeerÛes efMekeâCes ner iees° FlejebØeceeCesÛe ieesefJebojeJeebÛÙeener DeekeâueveeyeensjÛeer nesleer. lÙeecegUs Deeheueer metve efMekeâles, efMekeâJeles ns ÙeesiÙe veener, ueeskeâ cnCeleele, les yejesyejÛe Deens, DeMeer OeejCee nesTve ieesefJebojeJeebveer HeâleJee keâe{uee – ‘Skeâ lej ns keâece LeebyeJee veenerlej, Iejeletve Ûeeueles Jne!’
 pÙeesefleyeebveer Jeef[ueebÛes Iej mees[tve osCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee. ŒeerefMe#eCeeÛes keâeÙe& les LeebyeJet FefÛÚle veJnles. Hegâues oechelÙe Iejeyeensj he[ues lesJne kegâ"s peeÙeÛes DeeefCe jeneÙeÛes ne Heâej cees"e ØeMve lÙeebÛÙeeheg{s neslee. MesJešer meoeefMeJe yeuueeU ieJeb[er Ùeebveer peeiee efoueer Demes ‘%eeveesoÙe’ ves cnšues Deens (15 ef[meW. 1853).
 jeIejeTle ceebie Je jeCeyee cenej Ùeebveer Jeie&Ceer peceefJeCÙeeme ceole kesâueer. pÙeesefleyeebveer ceneje-ceebieebmee"er MeeUe meg¤ kesâueer nesleer heCe mene ceefnvÙeeble Iejeyeensj he[eJes ueeieuÙeeves leer keâener efoJeme yebo "sJeeJeer ueeieueer.
 veiejuee efceme efmebefLeÙee Hesâjej ¢eebÛÙee MeeUsle ‘keâmes efMekeâJeeJes?’ ¢eeÛes ØeefMe#eCe efoues peeF&. lÙee efleLes keâMee DeeuÙee ns DeeOeer meebieCes DeeJeMÙekeâ Deens.
 ‘ceje"er efceMeve Fve Jesmšve& Fbef[Ùee’ves MeeUe meg¤ keâjCes, JÙeJemLeeheve keâjCes DeeefCe efMeef#ekeâe leÙeej keâjCÙeeÛes keWâõ ÛeeueJet Mekesâue DeMeer SKeeoer DeefJeJeeefnle, efJeveeheeMe DeeefCe megefMeef#ele Œeer hee"JeeJeer, DeMeer efJevebleer ‘Decesefjkeâve efceMeve yees[&’ uee kesâueer. efJeMes<e cnCepes ns meJe& efŒeÙeebÛÙee meboYee&le nesles. cnCetve ŒeerÛe DemeeJeer Demee Decesefjkeâve ceje"er efceMeveÛee Dee«en neslee.
 heg®<e DeefJeJeeefnle DeeefCe efJeveeheeMe Demesue lej efceMevejer cnCetve lÙeeuee osMeeyeensj hee"JeeÙeuee Decesefjkeâve efceMeve leÙeej veJnles. hejosMeele peeÙeÛes lej efJeJeeefnle DemeCes ne Flej hee$eleshewkeâerÛee Skeâ cegöe neslee. heg®<eebÛÙee yeeyeleerle ns OeesjCe lej efŒeÙeebyeeyele lej efceMeveves leesJej efJeÛeejÛe kesâuee veJnlee. lÙeecegUs Decesefjkeâve efceMeve yees[&uee Decesefjkesâleerue Jele&ceevehe$eeletve lemes efveJesove ÅeeJes ueeieues. les JeeÛetve efceme efmebefLeÙee Hesâjej ¢eebveer lÙee DeeJeenveeuee Øeeflemeeo efouee. lÙeebÛÙee ¢ee Oee[meeÛes lesJne yejsÛe keâewlegkeâ Peeues nesles.
 efceme efmebefLeÙee Hesâjej 5 petve 1827 jespeer yeesmšventve efveIeeuÙee DeeefCe cegbyeF&le 29 ef[meWyej 1827 jespeer heesnÛeuÙee. Yeejleele DeeuesuÙee Decesefjkeâve efceMeveÛÙee efceMevejeRhewkeâer lÙee heefnuÙee Œeer efceMevejer DeeefCe heefnuÙee DeefJeJeeefnle efceMevejer neslÙee!
 efceme efmebefLeÙee Hesâjej ¢ee Gòece ØeMeemekeâ neslÙee. cegbyeF&ceOÙesÛe jentve HesâjejyeeFËveer Decesefjkeâve efceMeveuee Dehesef#ele Demeuesues Mew#eefCekeâ keâeÙe& kesâues. 1829 heÙeËle lÙeebÛÙee MeeUsle YeejleerÙe efJeÅeeefLe&veeRÛeer mebKÙee 400 heÙeËle iesueer. 1837 DeeefCe 1838 ¢ee oesve Je<eeËle lÙee Øeke=âleerÛÙee keâejCeemleJe jpesJej ceeÙeosMeer iesuÙee. 1839 ceOÙes Yeejleele hegvne DeeuÙee lesJne lÙeebÛeer yeoueer Denceoveiej FLes keâjCÙeele Deeueer.
 efŒeÙeebvee efMe#ekeâer hesMeeÛes ØeefMe#eCe osCeeNÙee lÙeebÛÙee MeeUsuee ‘HesâjejyeeFËÛeer MeeUe’ cnšues peele Demes. DenceoveiejceOeerue ner MeeUe pÙeesefleyeebvee lÙeebÛÙee efce$eeves oeKeJeuÙeeJej efleLeues SketâCe JÙeJemLeeheve lÙeebvee DevegkeâjCeerÙe Jeešues. DeeheCe DeMeerÛe MeeUe meg¤ keâjeÙeÛeer, Demes lÙeebveer "jJeues.
 pÙeesefleyeebÛes efce$e ieesJeb[s hegCÙeeuee Deeues DeeefCe meeefJe$eeryeeFËvee Denceoveiejuee IesTve iesues. efleLes kesâMeJe efMeJejece YeJeeUkeâjebkeâ[s jentve Hesâjej yeeFËÛÙee MeeUsle meeefJe$eeryeeFËveer ØeefMe#eCe Iesleues. veblej hegCÙeele efceÛesue yeeFËÛÙee MeeUslener ØeefMe#eCe IesTve meeefJe$eeryeeF& pÙeesefleyeebÛÙee MeeUsle efMeef#ekeâe DeeefCe cegKÙeeOÙeeefhekeâener PeeuÙee. meeefJe$eeryeeF& Heâgues ¢ee Yeejleeleerue heefnuÙee efMeef#ekeâe! Yeejleeleerue heefnuÙee ØeefMeef#ele efMeef#ekeâe!! DeeefCe heefnuÙee cegKÙeeOÙeeefhekeâeosKeerue "juÙee!!!
 cegbyeF&le DeeefCe DenceoveiejceOÙes HesâjejyeeFËÛÙee ØeefMe#eCe MeeUsle meeefJe$eeryeeFËhetJeea ØeefMe#eCe IesleuesuÙee ceje"er YeejleerÙe ef¡emleer ef¡emleslej efMeef#ekeâe leÙeej PeeuÙee DemeCeej. heCe lÙeebÛeer veeWo Depetvelejer GheueyOe veener.
 1851 ceOÙes pÙeesefleyeebÛeer MeeUe hegvne meg¤ keâjCÙeele Deeueer. pÙeesefleyeebÛÙee MeeUsle cegueeRÛeer mebKÙee Jee{t ueeieueer. SpÙegkesâMeve yees[&Ûes Øesefme[Wš mej Lee@ceme Deefmke&âve hesjer DeeefCe mejkeâejer meefÛeJe uegcme[sve ¢eebveer pÙeesefleyeebÛÙee ŒeerefMe#eCekeâeÙee&yeeyele heenCeer kesâueer. mej Lee@ceme Deefmke&âve hesjer ¢eebveer meceeOeevekeâejkeâ Mesje efouee.
 šerhe :- µ efceme efmebefLeÙee Hesâjej (20 SefØeue 1795-25 peeves. 1862). efceme efmebefLeÙee Hesâjej ¢eebveer 35 Je<ex Yeejleele Oece&-peele Demee Yeso ve keâjlee le®Ce efŒeÙeebvee efMeef#ekeâe nesCÙeeÛes ØeefMe#eCe efoues. efyeMeheebkeâ[tve efceUeuesuÙee Hebâ[eletve ¢ee mebmLesÛee KeÛe& lÙee ÛeeueJele Demele. efMe#eCe#es$eele keâeÙe& keâ¤ve efceme efmebefLeÙee Hesâjej ¢eebveer DenceoveiejceOÙesÛe Deeheuee osn "sJeuee. hejosMeele mesJeeYeeJeer efceMevejer cnCetve Deeheues peerJeve meceefhe&le keâjCeeNÙee HesâjejyeeFËÛes mceejkeâ lÙeebÛÙee osMeeves ke=âle%elesves GYeejues Deens.