DeefOeke=âle – 1peevesJeejer 2021


 
 Oece&«eeceeÛes mecePeeslee ceb[U DeeefCe Jeef[ueesheeefpe&le mebheòeerÛes Jeešhe!
 kegâšgbyeesheeefpe&le ceeueceòee efkebâJee "sJeuesueer hewMeeÛeer jkeäkeâce ¢eeÛeer JeešCeer ne cegöe Kethe Yes[meeJeCeejer mecemÙee yevele Ûeeueueer Deens. DeMee ØekeâejÛes Jeeo YeeT – YeeJeeuee – yeefnCeeruee SkeâceskeâebÛes Me$et yeveJele Deensle. Demes Jeeo Deehemeele megštve les ÛeJnešŸeeJej ÙesT veÙesle cnCetve ØelÙeskeâ Oece&«eeceeceOÙes mecesš ceb[Us mLeeheve Peeueer Deensle Je Kethe ØeÙelve nesTve Deveskeâ Jeeo efcešues peeleele. lejerheCe, ¢ee Jeeoele ceueemegæe ieesJeues peeCÙeeÛee ØeÙelve keâener JÙekeäleeRkeâ[tve neslees. Skeâ iees° cee$e mhe° Deens keâer ÛeÛe&Ûes mecePeeslee ceb[U ns osMeeÛes keâesš& veener; lÙeeÛeØeceeCes, mecePeeslee ceb[Uekeâ[s peeot keâjCÙeeÛeer efkeâceÙee veener. ÛeÛe&Ûes mecePeeslee ceb[U ner Skeâ mesJee keâjCÙeemee"er ÛeÛe&ves veceülesves heg{s kesâuesuee nele Deens. mesJee mJeerkeâejueer lej ceole nesT Mekeâles. hejbleg, mesJee keâOeerner keâesCeeJej ueeoueer peeT Mekeâle veener. pej meJe& mebyebefOele ceeCemes mecePeeslÙeemee"er leÙeej Demeleerue lejÛe ÙeesiÙe lees vÙeeÙe ceevÙe nesT Mekeâlees.
 Jeef[ueesheeefpe&le hewmee Jeešhe efkebâJee ceeueceòee Jeešhe ne HeâejÛe mebJesoveMeerue DeeefCe Jeeo«emle cegöe Demelees. lees megšCÙeemee"er JeejmeebceOÙes – veelesJeeF&keâeble Kethe mecepegleoejheCee DemeCes DeheefjneÙe& Deens. ‘keâesCeeuee efkeâleer Je keâe’ Demes ØeMve Jeeo megšCÙeeuee De[LeUe DeeCet Mekeâleele.
 ØeYet ÙesMetkeâ[s Skeâ ie=nmLe ÙesTve cnCeeuee, ‘‘ieg®peer, ceePÙee JeleveeÛee Jeeše osCÙeeme ceePÙee YeeJeeuee meebiee. ÙesMet lÙeeuee cnCeeuee, ie=nmLee, ceuee legcnebJej vÙeeÙeOeerMe efkebâJee JeešCeer keâjCeeje keâesCeer vesefceues?’’ (uetkeâ 12:13-14). ØeYet ÙesMet kegbâheCeeJej yemele veener; lejerheCe ØeYet ÙesMet Deeheues Jeeo mees[efJeCÙeemee"er Goemeerve megæe veener. ØeYet ef¡emleeuee Skeâ iees° cee$e "emetve meebieeÙeÛeer nesleer keâer cegöe vÙeeÙeeÛee efkebâJee FceeveerÛee veener, lej ØeMveebÛes keWâõ ‘ueesYeer Je=òeer’ DeeefCe ‘ceeuekeâer ieepeJeCÙeeÛeer F<ee&Ûe’ Deens. cnCetve DeMee Jeeoele meJe&ØeLece mebyebefOele ceeCemeebKesjerpe Flej keâesCeerner ne ØeMve mees[Jet Mekeâle veener.
 osJeeÛÙee one Dee%eebÛes meej oesve efveef<eæ "jCeeNÙee yeeyeeRle meebielee Ùesles : KeesšŸee "jCeeNÙee Jemletbvee osJe cnCet vekeâe Je pes ogmeNÙeebÛes Deens lÙeeÛee ueesYe Oe¤ vekeâe. ¢ee oesve Dee%eebÛes meej SkeâeÛe efceße DeLee&le meehe[les : osJeeJej Øesce DeeefCe DeeheuÙee MespeeNÙeeJej Øesce.
 DeeheuÙee YeeJeekeâ[tve Jeef[ueesheeefpe&le ÙesCeeje efnmmee efceUeJee cnCetve ØeYet ef¡emleekeâ[s DeeuesuÙee ie=nmLeeuee ØeYet ÙesMetves ‘‘ueesYeer Je=òeerefJe<eÙeer meeJeOe jeneCÙeeme yepeeJeues.’’ ueesYe OejCes cnCepes cegUele pes ogmeNÙeebkeâ[tve nJeb Deens les Ssefnkeâ iees°eRÛeer neJe Oe¤ve efceUefJeCÙeeÛee ceesn! efkebâJee pes osJeeves SKeeÅeeuee efoues Deens les ceuee efceUeJes cnCetve kesâuesueer kegâjketâj! ØeYet ÙesMet ‘ueesYeeÛÙee ceesnele De[ketâ vekeâe’ ner Dee%ee "emetve meebieleele; lÙeeÛeyejesyej ‘‘ceeCemeeÛes peerJeve ns efJehegue mebheòeerÛÙee ueesYeele efkebâJee mJele:keâ[s DemeuesuÙee ceeueceòesÛÙee ieJee&le De[ketâve he[CÙeemee"er’’ osJeeves yeneue kesâues veener ¢eeÛeer osKeerue mhe° Dee"JeCe ØeYet ef¡emle keâ¤ve osleele.
 efnhhees MenjeÛes (DeepeÛee DeeupesefjÙee osMe) efyeMehe Deiemleerve (354-430) ØeYet ÙesMetÛÙee ¢ee meboYee&le pÙee YeeJeeuee cees"e efnmmee heeefnpes neslee lÙeeuee GösMetve GÛÛeejuesuÙee MeyoeÛeer Heâes[ keâ¤ve osleevee meebieleele : ‘‘ueesYeer Je=òeer YeeJeebvee Heâes[les; YeeJeeYeeJeebleerue Øeerleer lÙeebvee pees[CÙeemee"er Deecebef$ele keâjles. ‘legcner ueesYeeheemetve Kethe meeJeOe jne’ ¢eeÛee mhe°eLe& keâeÙe? ‘legcner Øeerleerves Yejuesues jne,’ DemeeÛe veener keâe? DeeheCeeleerue ueesYeer Je=òeercegUs DeeheCe ØeYetuee De[ÛeCeerle šekeâlees. nerÛe iees° vÙeeÙe ceeieCÙeemee"er DeeuesuÙee lÙee oesvner YeeJeb[ebveer kesâueer. lÙee oesIeebveer ueesYeer Je=òeer ve mees[lee ØeYetkeâ[s vÙeeÙe ceeefieleuee ¢eeÛee DeLe& ØeYetuee $eemeoeÙekeâ heefjefmLeleerle KesÛetve Iesleues. mJele:ntve Dees{Jetve IesleuesuÙee oesvner YeeJeeleuÙee lebšŸeele lÙeebveer ØeYet ÙesMetuee ieesJeues. lÙeehewkeâer Skeâ ØeYetuee cnCeeuee, ‘‘DeeceÛÙee ceeueceòesletve ceuee Jeeše osCÙeemee"er legcner ceePÙee YeeJeeuee meebiee.’’ ÙeeSsJepeer lees ie=nmLe Demes osKeerue cnCet Mekeâuee Demelee : ‘‘mJeeceerpeer, ceePee efnmmee lÙeeves IÙeeJee Demes ceePÙee YeeJeeuee meebiee’’ (ØeJeÛeve,265.9). JeeÛee : Glheòeer 13:8-9.
 ØeYet ÙesMetves Deveskeâ JesUe DeeheCeeuee ueesYeeefJe<eÙeer meeJeOe jeneCÙeeme GheosMe kesâuee. uetkeâke=âle MegYeJele&ceeveele 12:16-21 JeeÛee : ‘‘meJe& ØekeâejÛÙee ueesYeeheemetve otj jene, keâejCe keâesCeepeJeU heg<keâU mebheòeer Demeueer lej leer lÙeeÛes peerJeve nesles Demes veener.’’ ¢ee oeKeuÙeele osJeeves OeveJeeve ceveg<Ùeeuee ‘cetKe&’ keâe mebyeesefOeues? lÙee OeveJeeve ceeCemeeÛÙee cesnveleeruee ØeYet ÙesMet JeeF&š mecepele veener; mebheòeer efceUJeCÙeeÛÙee lÙeeÛÙeeleerue iegCeebvee ØeYet keâceer uesKeerle veener. lÙeeÛÙee ‘Denbkeâejer’, ‘mJeeLeea’ Je=òeeruee ØeYet ÙesMet oes<e osleele : ‘ns ceePes Je Heâkeäle ceePesÛe,’ ‘meJe& ceePes,’ ‘¢eele keâesCeeÛeeÛe Jeeše veener’! ner ueesYeer Je=òeer Demeles.
 meble uetkeâke=âle MegYeJele&ceeveele meebefieleuesuee DeeCeKeer Skeâ oeKeuee /°eble 16:19-31 JeeÛee : ueePeej veeJeeÛÙee oeefjõŸeele peieCeeNÙee efYekeâeNÙeeJej heeneCÙeeme megæe jepeer vemeuesuÙee lÙee ßeerceble ceeCeemeeefJe<eÙeer ne oeKeuee ØeYet ÙesMet meebieleele. ne ßeerceble ceeCetme mJele:ÛÙee iegceeale peiele neslee Je keâesCeeÛÙeener og:Ke, neue-keâ°, Ghes#eebÛeer lÙeeuee heJee& veJnleer. lÙeeÛÙee mebheòeerle lees peCet hetCe& iee{uee iesuee neslee Je lÙeeuee Heâkeäle lÙeeÛeeÛe mJeeLeea efJeÛeej neslee. lÙeeÛes meJe& peerJeve mJekeWâefõle nesles. lÙeeÛÙee cejCeele lÙeeves lÙeeÛee DeelceeosKeerue ieceeJeuee. ‘‘osCÙeeleÛe DeeheCeeuee efceUeuÙeeÛee Deevebo Øeehle neslees.’’ osJeemeceesj ßeerceble yevee – legcnebuee DelegueveerÙe Deevebo DevegYeJeÙeeme efceUsue – Heâkeäle ¢eeÛe he=LJeerJejerue peerJeveele veener, lej MeeÕele, DeKebef[le peerJeveele efÛejkeâeue Deevebo efceUsue!
 DeeheuÙee ceveeuee efJeÛeeje : ceePee ceewuÙeJeeve mee"e kegâ"s Deens? ceePee Keje Keefpevee, Yeeb[ej kegâ"s Deens? Deble:keâjCeele Keesue efMe¤ve ¢ee ØeMveebÛeer Gòejs MeesOee. Keefpevee Je Deble:keâjCe Ùee oesneWceOÙes efJeMes<e veelesmebyebOe Demelees. Deble:keâjCeele DeeheuÙee peerJeveeÛes keWâõmLeeve Demeles. pÙee iees°eRJej / peerJeveeJej DeeheCe Deeheues ue#e keâUle, vekeâUle "sJele Demelees les lÙee Keesue Deble:keâjCeeÛeeÛe efveveeo Demeles. Deble:keâjCe efvece&U "sJee. ueesYeer Me$etuee lesLes Leeje osT vekeâe.
 
 
 DeefOeke=âle – 2
 
 keâeef[&veue Dee@pJeu[ «esMeme Ùeebveer lÙeebÛÙee Oece&ieg®heoeÛÙee oer#esÛeer 50 Je<ex meepejer kesâueer
 
 keâeef[&veue Dee@pJeu[ «esMeme ns lÙeebÛÙee Oece&ieg®heoeÛes 50Jes Je<e& meepejs keâjerle Deensle DeeefCe JemeF& Oece&Øeeble ne cegbyeF& cesš^e@heesefuešve mejOece&ØeebleeÛee Yeeie DemeuÙeecegUs ceer keâeef[&veue ÙeebÛes DeeheuÙee Oece&ØeebleeleHexâ DeefYevebove keâjlees. lÙeebvee yegefæceòee, vesle=lJe iegCe Je DeeefLelÙeMeeruelee ner Jejoeves efceUeuesueer Deensle. cegbyeF& DeeÛe&Oece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe DeeefCe YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ efyeMeheebÛÙee mebIešvesÛes DeOÙe#e DemeuesuÙee keâeef[&veue Ùeebvee 20 ef[meW. 1970 jespeer cegbyeF& Oece&Øeebleele ieg®oer#ee efceUeueer. lÙeebveer ‘Hesâ[jsMeve Dee@Heâ SefMeÙeve efyeMehme keâe@vHeâjvme’Ûeer Oegje meebYeeUueer Deens Je meOÙee les heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee keâeef[&veue meuueeieejebÛÙee keâewefvmeueÛes meYeemeo Deensle.
 keâeef[&veue «esMeme ns ØekeâjCeebÛeer neleeUCeer DeelceefJeÕeemeeves keâjleele. keâejCe lÙeebvee ÛeÛe&Ûeer keâeÙe&Mewueer "eTkeâ Deens, lÙeebvee veeleer pegUJetve keâMeer DeeCeeÙeÛeer ÙeeÛes Jejoeve Deens. mebIe<e& efcešefJeCÙeeÛÙee efoMesves JeešÛeeue keâjCÙeeÛeer meg%elee lÙeebÛÙeele Deens. lÙeebÛeer mcejCeMekeäleer oeb[ieer Deens Je vesle=lJeemee"er leer Skeâ pecesÛeer yeepet Deens. pesJne les meYee ÛeeueJeleele DeeefCe efJe<eÙe efvecee&Ce nesleele, lesJne les meboYee&meefnle yeesueleele, lÙeebvee heeÕe&Yetceer ceenerle Demeles, mecemÙesÛeer peeCe DeeefCe lÙeeJej ÙeesiÙe GheeÙe lÙeebÛÙee ceveele Demelees. ner KejesKej DeÛebefyele keâjCeejer iees° Deens.
 keâeef[&veue Dee@Peer mecesšeÛeer Dehes#ee keâjleele DeeefCe lees pej ueeieueerÛe MekeäÙe vemesue lej les ojJeepes Kegues "sJeleele DeeefCe ojJeepes keâOeerÛe yebo keâjerle veenerle. les Skeâ cees"s Jejoeve Deens. keâejCe DeeheCe ef¡emleeÛes efMe<Ùe Deenesle DeeefCe DeeheCe DeeMee keâOeerÛe mees[t veÙes. keâeef[&veue ÙeebÛes vesle=lJe ner keâeUeÛeer iejpe Deens. DeeheCeeuee keâeef[&veue «esMememeejKÙee veslÙeeÛeer iejpe Deens – pes DeLekeâheCes keâece keâjleele, ØelÙeskeâeuee Gòespeve osleele DeeefCe ceeiee&Jej MesJešheÙeËle Ûeeueleele. keâeef[&veue «esMeme ÙeebÛee pevce cegbyeF& ÙesLes Peeuee. pejer lÙeebÛes JebMepe ns ieesJÙeeÛes, heesleg&efiepeebÛeer DeeOeerÛeer Jemeenle, peer Yeejleeleerue ue@efšve GheemeveeefJeOeerÛes pevcemLeeve mecepeues peeles. 2000 meeueer Dee«ÙeeÛes DeeÛe&efyeMehe nesCÙeehetJeea lÙeebvee 1997 meeueer cegbyeF&Ûes meeneÙÙekeâ efyeMehe cnCetve vesceCÙeele Deeues. mene Je<ee&veblej heeshe yesvesef[keäš meesUeJes Ùeebveer lÙeebvee cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛeer Oegje JeeneCÙeemee"er hejle mJeie=ner DeeCeues, DeeefCe ogmeNÙeeÛe Je<eea keâeef[&veue yeveJeues.
 keâeef[&veue «esMeme ns DeeefMeÙee Je je°^erÙe heeleUerJejerue mebmLeebvee vesle=lJe hegjJeleele. Skeâ vesles cnCetve les ueeskeâebvee vesnceerÛe meuuee osleele, ceeie&oMe&ve keâjleele Je Øesefjle keâjleele. lÙeebveer Yeejleeleerue ef¡emlemeYesuee Oece&efMe#eCe, meeceeefpekeâ mebJeeo, efJekeâemeemee"er meeceeefpekeâ Øesef<eleòJe, JewÅekeâerÙe DeeefCe DeejesiÙe keâeÙe&›eâce, DeeefCe DeeblejOeceeaÙe cew$eer Je Meebleer Ùeeyeeyeleerle Ùeesieoeve efoues Deens. lÙeebÛÙee vesle=lJeeKeeueer efvejefvejeàÙee ÛeÛe& mebmLee, DeeÙeesie Je keâeÙee&ueÙes ÙeebÛÙeele mecevJeÙe Kethe Jee{uee.
 keâeef[&veue ÙeebÛÙee vesle=lJeeKeeueer Je keâeÙe&keâeUele heg<keâU veJeerve mebmLee Je keâeÙe&›eâce GoÙeeme Deeues. lÙeeÉejs ÛeÛe&uee veJes ¤he Je ÙeewJeveeJemLee Øeehle Peeueer.
 pes lÙeebvee Yesštve yeensj Ùesleele les keâesCeerner Demeues lejer vesnceerÛe mekeâejelcekeâ, DeeMeeJeeoer, Gòesefpele, DeeefCe efve‰eJeeve Jeešleele. mebJeeoeÛeer heeleUer Flekeâer Ûeefkeâle keâjCeejer Demeles keâer SKeeÅeeuee Deeheueer Pe[leer Iesleueer Demes veJns lej meecetefnkeâ Gefö°eÛÙee efoMesves JeešÛeeue keâjCÙeemee"er DeeJneve efceUeues Demes Jeešles. keâener ueeskeâ Demeleele les vegmeles ogmeNÙeebvee ceeefnleer osleele heCe lÙeebÛÙeele heefjJele&ve Ie[Jele vemeleele. keâeef[&veue «esMememeejKes peeefleJeble heg{ejer ns vesnceerÛe ogmeNÙeele yeoue Ie[Jeleele. keâeef[&veue «esMeme Ùeebveer ÛeÛe&ÛÙee efvejefvejeàÙee efJeYeeieele De¤bo nesle ÛeeueuesuÙee Je Jee{CeeNÙee DeblejeceOÙes meslet yeebOeCÙeeÛes keâece kesâues Deens. Ùeele lÙeebÛes efyeMeheebÛÙee mebIešvesleerue vesle=lJe DebleYet&le Deens. lesLes lÙeebveer ue@efšve, efmejes-ceueeyeej, DeeefCe efmejes-ceueebkeâje Ùee leerve ke@âLeefuekeâ heæleerÛÙee ÛeÛe&ceOÙes peJeUÛes veeles efvecee&Ce keâjCÙeemee"er efMeJeeÙe Oece&ØeebleerÙe Je ›elemLe Oece&ieg¤bceOÙes DeefOekeâ Skeâeshee DeeCeCÙeemee"er, YeejleeÛes JesieJesieUs efJeYeeie lemesÛe GoejceleJeeoer Je hejbhejeJeeoer ÙeebÛÙeeceOeerue ojer keâceer keâjCÙeemee"er keâece kesâues Deens. keâeef[&veue Dee@pJeu[ ns vesnceerÛe cetueYetle ieeYÙeeuee Oekeäkeâe ve oslee meceleesue jeKeCeejs ceeCetme Jeešleele.
 heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee keâeef[&veue meuueeieej (keâewefvmeue) ceb[UeJej DemeuÙeecegUs les ÛeÛe&ÛÙee keâejYeejemebyebOeer leepeer ceeefnleer hegjJeleele, efJe<eÙeebvee ieleer osleele, Yeejleeleerue efyeMeheebvee efJeÕemeveerÙe ceeefnleer hegjJeleele. Ùee iees°er ÛeÛe&uee heg{Ûes ceeie&›eâceCe keâjCÙeemee"er Kethe GheÙeesieer he[leele. ueneve lemesÛe cees"Ÿee efJe<eÙeele keâeef[&veueÛee nmle#eshe ne GòeceÛe Demelees. ÙeeÛes keâejCe cnCepes lÙeebvee Demeuesues efJe<eÙeebÛes mcejCe, lÙeebÛes ke@âveve uee@Ûes %eeve, JewefÕekeâ Âef°keâesveeletve heeneCÙeeÛeer lÙeebÛeer leUceU DeeefCe ueeskeâebvee Skeâ$e "sJet Mekesâue DeMee meg%e efveCe&ÙeeØeleer ÙesCÙeeÛeer lÙeebÛeer #ecelee.
 keâeef[&veue «esMeme ÙeebÛeer efJeveesoyegæer ner lÙeebvee ‘ØeYeeJeer Je keâeÙe&#ece heg{ejer’ yeveJeCÙeele Yetefcekeâe yepeeJeles. nmeCÙeeÛeer Je ogmeNÙeebvee nmeJeCÙeeÛeer #ecelee ogmeNÙeebÛeer Kee$eer nesCÙeele yejsÛe Ùeesieoeve osles. Meebleer Je efJekeâeme meeOeCÙeemee"er DeeheuÙeeuee iebcelepebcele Je nemÙe HegâueJeCeejs vesles nJes Deensle.
 DeepeÛÙee heg{eNÙeebÛeer mecemÙee ner DeÛebyee, efJeveesoyegæer Je iebcelepebcele ÙeebÛÙeeMeer keâener meesF&jmeglekeâ vemeCes ner nesÙe. keâeef[&veue ns Yeejleeleerue Je Yeejleeyeensjerue Deveskeâ mebmLeebÛes vesles Je DeOÙe#e cnCetve mJele:ÛÙee GoenjCeeves ueeskeâeble Tpee&, Skeâer Je mekeâejelcekeâ ØesjCee efvecee&Ce keâjleele. les Demes meÛÛes vesles Deensle keâer pes oerIe&keâeueerve °er osTve ueeskeâebvee Øesefjle keâjerle Demeleele.
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 
 DeefOeke=âle – 3
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemeefnle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 3 ef[meW. (me. 9.00 les 11.00):DeOÙe#e – meuueeieej ceb[UeÛeer meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.00 les og. 1.00):efØemš keâewefvmeue meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve),efyeMehme neTme, yejecehetj.
 6 ef[meW. me. 10.00:heefJe$e efcemmee, YeeefJekeâebmeceJesle (Deeieceve- keâeUeleerue ogmeje jefJeJeej DeeefCe leueemejerOece&«eeceeÛee meCe), (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ hehexÛÙegDeue mekeâj, leueemejer.
 (me. 11.30 les og. 1.00):Oece&ieg¤ Je Oece&Yeefieveer ÙeebÛÙeemeceJesle meYee(MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ hehexÛÙegDeue mekeâj ÛeÛe&, leueemejer.
 7 ef[meW. (me. 10.00 les 12.30) :DeOÙe#e – [erveÛeer meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30 :Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee(MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 ef[meW. (me. 9.30 les 10.45):DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexme ØecegKe Oece&ieg¤bÛeer DeLe&JÙeJemLeehekeâeyejesyej meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.00:Ûe@vmeuej Je DeLe&JÙeJemLeehekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.00:DeLe&JÙeJemLeehekeâ Je ceeueceòesÛes mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 9 ef[meW. me. 10.00:keâener ØeehebefÛekeâ YeeefJekeâebmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12,45 les 1.45):DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 10 ef[meW. (me. 9.30 les og. 12.30): Oece&ieg¤bmee"er efJeJeenhetJe& ceeie&oMe&veemebyebOeer meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe
 (mebOÙee. 5.00 les 7.30):keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 11 ef[meW. (me. 9.00 les og. 2.15):menYeeie, Jesmšve& efjpeve efyeMeheebÛÙee (WRBC) keâewefvmeueÛeer (Dee@veueeF&ve) meYee.
 (mebOÙee. 4.30 les 6.00):ef[keâve uesvee@Ùe peesme (SJ), jentue je@[^erkeäme (OFM Cap), ÙeebÛÙeemeceJesle meYee. lÙeebvee 2 peevesJeejeruee ceeefCekeâhetj ÙesLes oer#ee efoueer peeF&ue (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.00 les 7.00):megmebJeeoeÛÙee mesefJekeâe Oece&YeefieveeRmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 12 ef[meW. (me. 10.00 les og. 1.00): ceje"er efJeÕekeâesMeemebyebOeer meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), hemeeÙeoeve, veeUs.
 mebOÙee. 5.00:he. efcemmee, DeewjbieeyeeoÛes efyeMehe DebyeÇespe efjyesuees ÙeebÛÙeemen (Deeieceve keâeUeleerue 3je jefJeJeej), nesueer efš^efvešer ÛeÛe&, ieescme DeeUer.
 mebOÙee. 6.00:veJeerve yeebOeuesuÙee ›egâmeeÛes lÙeeÛÙee megJeCe& ceneslmeJeeØemebieer GodIeešve Je DeeMeerJee&oefJeOeer, DeewjbieeyeeoÛes efyeMehe DebyeÇespe efjyesuees ÙeebÛÙee GheefmLeleerle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve) ÛeewkeâeUe, ieescme DeeUer.
 13 ef[meW. me. 9.00:he. efcemmee (DeeiecevekeâeUeleerue eflemeje jefJeJeej DeeefCe meeb[esj Oece&«eeceeÛee meCe), meWš Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj.
 (me. 10.30 les og. 12.00) :meWš pee@ve efJnÙeeveer keäuepeea nesceceOeerue efveJe=òe Oece&ieg¤bvee Yesš, meeb[esj.
 14 ef[meW. (me. 9.30 les og. 12.30):menYeeie, ef[vejer heeleUerJej Oece&ieg¤bÛeer lehemeeOevee, heehe[er ef[vejer (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 15 ef[meW. (me. 9.30 les og. 1.00):menYeeie, ef[vejer heeleUerJej Oece&ieg¤bÛeer lehemeeOevee, meeb[esj ef[vejer (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
 mebOÙee. 4.30:veJeerve GYeejuesuÙee Sce.Deej.DeeÙe. ceMeerveÛee DeeMeerJee&oefJeOeer (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), keâeef[&veue «esMeme cesceesefjDeue ne@efmhešue, yebieueer, meeb[esj.
 16 ef[meW. (me. 9.30 les og. 1.20):menYeeie, ef[vejer heeleUerJej Oece&ieg¤bÛeerlehemeeOevee, efvece&U ef[vejer (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), hemeeÙeoeve keWâõ, veeUs.
 (mebOÙee. 7.00 les 9.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 17 ef[meW. (me. 9.30 les og. 1.00):menYeeie, ef[vejer heeleUerJej Oece&ieg¤bÛeer lehemeeOevee, veboeKeeue ef[vejer (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš pescme ÛeÛe&, DeeieeMeer.
 18 ef[meW. me. 8.30 :he. efcemmee, heeueer Oece&«eeceeÛee meCe (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ceoj Dee@Heâ iee@[ ÛeÛe&, heeueer.
 (me. 10.30 les og. 12.30) : DeOÙe#e- [erve Je keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee Oece&ieg¤bmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 1.00 les 1.45): meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee, JemeF&, keâe@uespeÛes JneF&me efØeefvmeheue DeeefCe Skeâ ØeeOÙeehekeâ ÙeebÛÙeeMeer efJeÛeejefJeefveceÙe, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 5.15): Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 5.15 les 6.45):keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 19 ef[meW. mebOÙee. 4.30:he. efcemmee, (Deeieceve keâeUeleerue ÛeewLee jefJeJeej), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 21 ef[meW. me. 10.30:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.45 les og. 1.15):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 5.30 les 8.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 22 ef[meW. (me. 10.30 les 11.30) :efjpeveue ceje"er Gheemevee DeeÙeesie (efcemmee«ebLeeÛes ceje"erkeâjCe – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 8.45):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 23 ef[meW. og. 3.00:efceje-YeeFËoj, JemeF&-efJejej heesueerme keâefceMevejsšÛes heesefueme keâefceMevej ßeer. meoevebo oeles mej ÙeebÛeer meefoÛÚe Yesš (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 5.00 les 6.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 7.00:he. efcemmee (ceÙeleeÛeer – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 24 ef[meW. mebOÙee. 4.30:veeleeUÛeer peeiejCe efcemmee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 mebOÙee. 7.30:veeleeUÛeer efcemmee (ef¡emeceme ceOÙeje$eerÛeer efcemmee – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), keâecexueceelee meWšj, peevekeâer hee[e (SJnjMeeF&ve efmešer).
 25 ef[meW. me. 9.00 :veeleeUÛeer efcemmee (henešsÛeer ef¡emeceme efcemmee), veeÙeieeJe (he.) [eÙeme Je hejsje veiej «eeTb[, (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve, ceoj Dee@Heâ iee@[ ÛeÛe&,heeueer).
  me. 11.00:veeleeUÛeer efcemmee (ef¡emecemeÛeer efoJemeeÛeer efcemmee – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meble ieesvmeeuees ÛeÛe&,yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.15 les 6.00) :ef¡emecemeefveefceòe DeeblejOeceeaÙe ØeeLe&vee cesUeJee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 2 peeves. mebOÙee. 5.00:he. efcemmee DeeefCe ef[keâve uesvee@Ùe peesme (SJ) DeeefCe ef[keâve jentue je@[^erkeäme (OFM Cap), Ùeebvee Oece&ieg®heoeÛeer oer#ee Øeoeve), meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj.
 
 DeeojCeerÙe ceÛÙee[es : FjekeâceOÙes heeshe øeâeefvmeme, Skeâ YeefJe<Ùekeâeueerve mebosMe
  – Hesâefuekeäme De@vLeveer ceÛÙee[es
 DeeblejOeceeaÙe megmebJeeoele keâeÙe&jle DemeuesuÙee DeeÛe&efyeMehe, JemeF&Ûes (ceneje°^) efyeMehe ÙeebÛÙeevegmeej heeshe Fjekeâuee peeCeej Deensle ner yeeleceer meeLeerves yespeej PeeuesuÙee peieemee"er Skeâ DeeMesÛes efÛevn Deens heCe lÙeeÛeyejesyej efJeYeepeve Je ›eâesOeeÛÙee Ùee keâeUele MeebleerÛes Øeleerkeâ osKeerue Deens.
 heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛee YeefJe<Ùekeâeueerve (prophetic) mebosMe ne meeLeerÛÙee ceiejefce"erle DemeuesuÙee peieeuee Meebleermee"er ‘DeeMes’Ûes efÛevn Deens lemesÛe meble pee@ve hee@ue ogmejs ÙeebÛÙee mJehveeÛeer heefjhetleea DemeCeej Deens keâejCe, JemeF&Ûes (ceneje°^) DeeÛe&efyeMehe Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ns meesceJeejer heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛee 5 les 8 ceeÛe&ÛÙee FjekeâYesšerÛee keâeÙe&›eâce Øeefmeæ PeeuÙeeJej DeeefMeÙee vÙetpeuee efouesuÙee JeeleeËkeâveele efueefnleele keâer lÙeebvee (meble pee@ve hee@ue Ùeebvee) Ûe@efu[peÛÙee Tj ÙesLes 2000 meeueer peeÙeÛes nesles.
 ner Yesš hetJe&leÙeejerÛÙee DeJemLesle Deens. heeshe øeâeefvmeme ns yeieoeouee, DeeyeÇenceÛÙee Dee"JeCeerMeer pees[uesuÙee Tjuee, Fjyeerue Menjeuee, lemesÛe ceesmegue DeeefCe efveveJes ØeosMeeleerue keäJeejekeâesMe ÙesLes Yesš osleerue.
 DeeÛe&efyeMehe ceÛÙee[es ns efkeâlÙeskeâ Je<ex DeeblejOeceeaÙe megmebJeeoeceOÙes keâeÙe&jle Deensle. meOÙee les DeefKeue YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ efyeMeheebÛÙee mebIešvesÛes pevejue mes›esâšjer Deensle.
 2000 Je<ee&Ûee ceneve ceneslmeJeeÛee keâeÙe&›eâce "Anno Adveniente" ns Øesef<eleerÙe he$e Øeefmeæ keâ¤ve heeshe pee@ve hee@ue ogmejs Ùeebveer peenerj kesâuee lesJne lÙeebvee Fjekeâuee peeCÙeeÛeer leer›e FÛÚe Peeueer nesleer. lesLes lÙeebvee DeeyeÇeneceves osJeeÛÙee Dee%esÛes heeueve keâ¤ve ßeæsÛes pes heefnues mhe° heeTue šekeâues nesles lÙeeÛeer mce=leer meepejer keâjeÙeÛeer nesleer (leejCeeÛee Fefleneme lesLesÛe meg¤ neslees).
 heeshe pee@ve hee@ue ogmejs Ùeebvee Ûe@efu[peÛÙee Tj ÙesLes JÙeefkeäleMe: npej jentve pÙegefyeueerÛÙee keâeÙe&›eâceeÛes DeefOeke=âlejerlÙee GodIeešve keâjeÙeÛes nesles. og:Keo iees° cnCepes meöece ngmesve Ùeebveer meWš pee@ve hee@ue ogmejs ¢eebÛeer FÛÚe ceevÙe kesâueer veener Je meWš pee@ve hee@ue Ùeebvee Deeceb$eCe osCÙeeme vekeâej efouee. heeshe Kethe efvejeMe Peeues DeeefCe leelkeâeU lÙeebveer meueesKee efvecee&Ce keâjCÙeele veeJeepeuesuÙee efoJebiele keâeef[&veue je@pej SleÛesieejer Ùeebvee meöece ngmesve ÙeebÛeer Yesš IesTve lÙeebÛes ceve JeUJeCÙeemee"er hee"Jeues. lÙeeÛeyejesyej meWš pee@ve hee@ue ogmejs Ùeebveer keâeef[&veue efheDees ueeIeer Ùeebvee DecesefjkesâÛÙee DeOÙe#eebÛeer Yesš IesTve FjekeâJej nuues ve keâjCÙeemee"er lÙeebÛeer ceveOejCeer keâjCÙeeme hee"Jeues.
 meWš pee@ve hee@ue Ùeebvee Meebleer nJeer nesleer DeeefCe efkeâleerner efkebâcele ceespetve efceUJeuesueer Meebleer. pesJne DeHeâieeefCemLeeveeJej nuuee Peeuee lesJne ÙegæeÛÙee Yeer<eCe og<heefjCeeceebmebyebOeer lÙeebveer peesjoejheCes JekeäleJÙe kesâues nesles. heeshe pee@ve hee@ue Ùeebvee ner Ùee$ee kesâJeU Skeâ ‘peeieeflekeâ yeeleceer’ keâjCÙeemee"er nJeer nesleer Demes veJns; lej leCeeJe«emle Je ogYebieuesuÙee peieele Meebleer DeeCeCÙeemee"er lÙeebveer njSkeâ ØeÙelve kesâues.
 oesvner keâeef[&veue nslet meeOÙe ve nesleeÛe hejle Deeues. ns KetheÛe JesoveeoeÙekeâ nesles Demes keâceerle keâceer cnCelee ÙesF&ue. ‘nesueer meer’ ves ceie hee@ue meneJes ne@ueceOÙes Ûe@efu[peÛÙee TjÛeer Øeefleke=âleer keâ¤ve Skeâ Øeleerkeâelcekeâ meceejbYe DeeÙeesefpele kesâuee DeeefCe meWš heeshe pee@ve hee@ue Ùeebveer ØeeLe&veemeYesÛes vesle=lJe kesâues. Ùee DeLe&hetCe&, ceve nsueeJeCeeNÙee Je ØeeLe&veeceÙe keâeÙe&›eâceeuee ceer npej neslees (pej heeshe Fjekeâuee iesues Demeles lej ne keâeÙe&›eâce Fjekeâuee mebheVe Peeuee Demelee).
 lemes heeefnues lej heeshe øeâeefvmeme ns meWš pee@ve hee@ue ogmejs ÙeebÛes mJehve hegjs keâjerle Deensle. heCe lÙeehes#eener DeefOekeâ cnCepes – lÙeecegUs DeeheuÙee leejCeeÛÙee FeflenemeeÛeer mce=leer peeie=le "sJeueer peele Deens (DeeefCe Yetieesue osKeerue). pÙeeÛeer Ssefleneefmekeâ°Ÿee vesnceerÛe Dee"JeCe "sJeeÙeuee nJeer (leejCeeÛee Fefleneme).
 heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee FjekeâÛÙee ØeJeemeeÛeer yeeleceer ceuee Ùeemee"erner Deevebo osles keâejCe ‘heeshe’ Ùesleele Je peeleele cee$e ‘heesheÛes heer"’ meWš heeršj Ùee heefnuÙee heesheheemetve DeyeeefOele Deens!
 Keemekeâ¤ve DeepeÛÙee keâesefJe[-19 meeLeercegUs $emle, peKeceer Je ieeWOeUuesuÙee peieele hejceeÛeeÙeeËÛeer ceeÛe& 2021 ceOÙes nesCeejer Fjekeâ Ùee$ee ner Skeâ ØeYeeJeer mebkesâle Deens. peieeuee DeeJeMÙekeâ Demeuesues les Skeâ DeeMesÛes Øeleerkeâ Deens. hejceeÛeeÙe& peieeuee YeefJe<ÙekeâeUemee"er Skeâ mebosMe osleerue Ùeeyeöue ogcele veener.
  (efvece&uee keâJee&uees Ùeebveer Ùee uesKeemee"er Ùeesieoeve efoues)