heVeeme Je<eeËhetJeeapeevesJeejer 2021


 
 
 
 veJeoeref#ele Oece&ieg¤bÛee melkeâej
 jcesoer : Ùee Oece&«eeceeleerue veJeoeref#ele Oece&ieg¤ (20 ef[meW. 70) js. Heâe. efnuejer HeâveeËef[me ÙeebÛee melkeâej jefJeJeej efoveebkeâ 3 peevesJeejer 1971 jespeer nesUer ÙesLes mebheVe Peeuee. Heâeoj efnuejer Ùeebveer jÛeuesueer ieeCeer Ùee Øemebieer meeoj kesâueer. lemesÛe lÙeebveer efueefnuesueer ‘Heâeme’ ner veeefškeâe keâueeYeejleerleHexâ meeoj keâjCÙeele Deeueer. Oece&«eeceJeeefmeÙeeleHexâ Heâe. efnuejer Ùeebvee neceexefveÙece Yesš osCÙeele Deeuee.
 DeeblejMeeuesÙe Jekeäle=lJe mheOee&
 nesUer : meeb[esj ÙesLeerue ÙegJekeâ ceb[Ueves 26 peeves. 1971 jespeer nesUer heeve ceekexâšceOÙes DeeblejMeeuesÙe Jekeäle=lJe mheOexÛes DeeÙeespeve kesâues nesles. Ùeele SketâCe 17 MeeUebveer menYeeie Iesleuee neslee. DeOÙe#emLeeveer JemeF& hebÛeeÙele meefceleerÛes meYeeheleer j. cee. ÛeewOejer nesles. ØecegKe heengCes cnCetve ceneje°^ jepÙe mejkeâejÛes cenmetue ceb$eer YeeTmeensye Jele&keâ Je leeuegkeâe keâeB«esmeÛes DeOÙe#e mesyesmšerve ef[cesuees nesles.
 yeÇ. uesJevee[& ÙeebÛes efveOeve
 yeesefjJeueer : ceeTbš heesF&mej ÙesLeerue øeâeefvmemkeâve ce"eÛes melele yeeje Je<ex megefheefjDej pevejue Demeuesues yeÇ. uesJevee[& ¢eebvee efoveebkeâ 12 peevesJeejer 1971 jespeer osJee%ee Peeueer. cee@efvme. efJeueer veePejsLe ns keâeef[&veue «esMeme ¢eebÛÙee Jeleerves lÙeebÛes ØeefleefveOeer cnCetve DeblÙeefJeOeeruee GheefmLele nesles. lÙeebveer yeÇoj uesJevee[& ÙeebÛÙee keâeÙee&Ûeer Je mebIešve kegâMeue yegefæÛeelegÙee&Ûeer cegkeälekebâ"eves ØeMebmee kesâueer.