heefjmebJeeo – 2डिसेंबर २०२०


 
 DeeJneve ceeCemeeleues ‘osJelJe’ peeieefJeCÙeeÛes!
 – mšerHeâve Sce. hejsje, ceefme&me
 
 DeepeÛes Deeheues meceepeefove mejU-meeshes veener. les DeefleMeÙe iegbleeiegbleerÛes Peeues Deens. les jeie-ueesYe, nsJes-oeJes, És<e-efJeÉs<e, leeCe-leCeeJe DeeefCe DeebleefJe&jesOeebveer Yejuesues Deens. les efveKeU DeeveboeÛes veener. efJeMes<e cnCepes ner meJe& DeeJneves ceeCemeevesÛe ceeCemeebmee"er efvecee&Ce kesâuesueer Deensle. Deelee ner heefjefmLeleer DeMeerÛe jenerue keâer lÙeele yeoue nesT Mekeâlees? ¢ee ØeMveeÛes Gòej ‘nesÙe’ Deens.
 DeMee Øekeâejs ceeveJeer peerJeve hejcesÕejeuee vekeäkeâerÛe Dehesef#ele vemeeJes. keâejCe ceeCetme hejcesÕejeÛee uee[keâe Deens. hejcesÕej ceeCemeeÛÙee Øesceele he[uesuee Deens. keâejCe lÙeeves ceeCemeeuee DeeheuÙee ØeeflecesØeceeCes Ie[efJeues. Deeheuee Õeeme lÙeeÛÙeele Hegbâkeâuee. cnCetve leer lÙeeÛeer meJeexlke=â° efveefce&leer Deens (Glheòeer 1:27, 2:7).
 hejcesÕej ceeCemeeJej efvejeefleMeÙe Øesce keâjlees DeeefCe lÙeeÛÙeekeâ[tve leMeeÛe ØeeflemeeoeÛeer Dehes#ee keâjlees. cee$e ceeveJe osJeeÛeb Øesce veekeâejlees. les JeejbJeej Oeg[keâeJetve oslees, ns DeeheCe pegvÙee keâjejele JeeÛelees. lejerner GOeàÙee heg$eeÛÙee oeKeuÙeele meebefieleuÙeeØeceeCes hejcesÕej hegvne-hegvne keâveJeeUt neslees. lees peggvÙee keâjejeleerue efJeefJeOe mebos°s DeeefCe Kegö Deeheuee heg$e ÙesMet ef¡emle ÙeeÛÙeeÉejs ceeveJeeuee meeJejeÙeÛee heÇÙelve keâjlees. cee$e ceeCemeeÛeer mKeueveMeeruelee De[LeUe "jles. hejcesÕej ÛeebieuÙee-JeeF&šebJej meejKeeÛe heeTme hee[lees. Flejebmeesyele Jeeieleevee leMeeÛe ØeerleerÛeer Dehes#ee lees DeeheCeebkeâ[tve keâjlees. Øeerleerle ‘hetCe&’ JneÙeuee meebielees. pemee legceÛee efhelee hetCe& Deens, lemes legcner hetCe& Jne (ceòeÙe 5:48). cee$e ner hejcesÕejeÛeer FÛÚe ceeCetme yeepetuee meejlees. efleLesÛe DeepeÛÙee DeeJneveelcekeâ meeceeefpekeâ heefjefmLeleeruee meg®Jeele nesles.
 Demes ns Øeerleerle ‘hetCe&’ nesCes MekeäÙe Deens keâe? DeeefCe leMee efJeMegæ ØesceeJej DeeOeeefjle meceepe DeefmlelJeele ÙesT Mekeâlees keâe? ns FLes heenCÙeemeejKes Deens. ØeYet ÙesMetves DeeheuÙee efJeÛeejebÉejs DeeefCe DeeefCe ØelÙe#e DeeheuÙee peerJeveeÉejs les DeeheuÙeeuee oeKeJetve efoues Deens.
 ‘meJeeËle cees"er Dee%ee keâesCeleer?’ ¢ee ØeMveeuee Gòej osleevee lees DeeheuÙeeuee ‘hejcesÕejeJej mebhetCe& peerJeeves, Yekeäleerves DeeefCe yegæerves Øeerleer keâjeÙeuee meebielees DeeefCe leMeerÛe Øeerleer DeeheuÙee MespeeNÙeeJej keâjeÙeuee meebielees’ (uetkeâ 10:20). FLesÛe ØesceeOeeefjle meceepejÛevesÛeer MekeäÙelee metefÛele kesâuesueer DeeheuÙeeuee efomeles. ‘osJeØeerleer’ DeeefCe ‘MespeejØeerleer’ ner ceeCemeeÛÙee JewÙeefkeälekeâ DeeefCe meeceeefpekeâ peerJeveemee"er hejmhej hetjkeâ nesT Mekeâleerue, DeMeer oesve ØecegKe Debies lÙeele DeeheuÙeeuee efomeleele. ‘osJeØeerleer’ mJele:heueerkeâ[ÛÙee ‘MespeeNÙee’keâ[s JeUCÙeeÛeer ØesjCee osles; lej ‘MespeejØeerleer’ ner ØelÙe#e ke=âleerÉejs ‘osJeØeerleer’Ûee hegveØe&lÙeÙe osle jenles. ¢ee oesve hejmhejhetjkeâ ke=âleeRÉejs ØesceeOeeefjle veJemeceepejÛevee ØelÙe#eele ÙesT Mekeâles.
 heg{s Gòece MeescejesvÙeeÛÙee oeKeuÙeele ØeYet ÙesMet, uegše¤bveer DeOe&cesuee keâ¤ve šeketâve efouesuÙee ‘MespeeNÙee’Ûes DeefleMeÙe JÙeehekeâ DeeefCe meJe&meceeJesMekeâ mJe¤he DeeheuÙeeheg{s "sJelees (uetkeâ 12:30-37). lÙeele ‘mJele:heueer’keâ[s heeneÙeuee ueeJeCeejer ØelÙe#e ke=âleer Deens. ner ke=âleer mebhekeâe&le ÙesCeeNÙee ØelÙeskeâ ‘MespeeNÙee’yejesyej keâjCÙeeÛes DeeJeenve Deens. lemesÛe ‘osJeØeerleer’letve meceepepeerJeveeÛÙee JÙeeJeneefjkeâ heeleUerJej GlejCÙeeÛes Deeceb$eCe lÙeele Deens.
 owvebefove peieCÙeele Deeheuee Deveskeâ ceeCemeebyejesyej mebyebOe Ùeslees. ns mebyebOe keâewšgbefyekeâ heeleUerJejÛes Demeleele lemes meeceeefpekeâ, DeeefLe&keâ DeeefCe jepekeâerÙener Demeleele. DeMee JesUer lÙee lÙee ‘MespeeNÙee’yejesyej ‘Øeefleef›eâÙes’SsJepeer ‘Øeeflemeeoe’Ûeer DeeheCeebkeâ[tve Dehes#ee Deens. ‘MespeeNÙee’ÛÙee ¢ee JÙeehekeâlesle, osJeeves Lesš DeeheuÙee ‘Øeefleces’ØeceeCes yeveefJeuesuÙee ØelÙeskeâ ceeCemeeÛee efJeÛeej Deens. ceeCemeeleuÙee ‘osJelJee’uee meeo IeeueCÙeeÛee DeeefCe lÙeeÉejs hejmhej Øesceeves owvebefove JÙeeJeneefjkeâ peerJeve hejcesÕejeuee Dehesef#ele ‘hetCe&lJee’keâ[s cnCepesÛe ‘osJejepÙe legceÛÙeeceOÙes Deens’ (uetkeâ 17:21) ¢eeÛee ØelÙeÙe osCÙeeÛee mebkeâuhe Deens.
 DeLee&le ner ØesceeOeeefjle veJemeceepejÛevee ‘MespeeNÙee’ÛÙee ØeeflemeeoeJej DeJeuebyetve Deens. meceepeJÙeJenejele Deveskeâ ‘Mespeejer’ Deble:keâjCeeÛÙee ‘keâ"erCe’heCeecegUs Øesceeuee GefÛele Øeeflemeeo osCeej veenerle. JÙeeJeneefjkeâ yeeyeleerle Deveskeâoe ‘lees osJeeuee Yeerle vemes DeeefCe ceeCemeebvee pegceeveerle vemes’ DeMee yeeÙeyeueceOeerue JeCe&veeÛeer ceeCemes Yesšleele. DeMee JÙekeäleeRyejesyej meg®Jeeleeruee ‘Skeâebleele’, ceie ‘ÛeejÛeewIeebvee meesyele IesTve’ DeeefCe MesJešer ‘ceb[UerÛeer ceole IesTve’ lÙeeÉejs Meebleer ØemLeeefhele keâjCÙeeÛeer Øeef›eâÙee ÙesMetves meebefieleueer Deens (ceòeÙe 18:15-18). ner Peeueer šeskeâeÛeer Øeefleef›eâÙee. lÙeeÛeyejesyej meJe&Ûe ceeCemes Dehesef#ele Øeeflemeeo osleerue Demes veener. keâejCe meceepeele JesieJesieàÙee ØekeâejÛeer ceeCemes Demeleele. leer SkeâmeejKeer vemeleele. keâener ‘hesjCeeNÙeeÛÙee oeKeuÙeeleerue’ (ceòeÙe 13:5-7) ‘Ke[keâeU’, ‘keâešsjer Peg[ghee’ meejKÙee ceveeÛeer, peieeÛÙee iees°erle iegbletve he[uÙeeves ceveeÛÙee ceMeeieleerkeâ[s ogue&#e Peeuesueer, DeMeer Demeleele. efleLes Øeerleeruee Øeeflemeeo efceUCeej veener. DeeheuÙee JeeieCÙeeÛeer nsšeUCeer nesF&ue. ogKeefJeues peeF&ue. Deheceeve, DeJensuevee JeešŸeeuee ÙesF&ue. keâoeefÛele DeeheuÙee meeueme JeeieCÙeeÛee iewjHeâeÙeoener Iesleuee peeF&ue.
 DeeheuÙee ‘MespeejØeerleeruee’ efceUCeeNÙee DemeuÙee ØeeflemeeoecegUs ceveele vekeâejelcekeâ YeeJevee efvecee&Ce nesleerue. Deeheuee Glmeen ceeJeUsue. lesJne meble hee@ueves meebefieleuesueer ‘Øeerleer menveMeerue Deens, hejeshekeâejer Deens, leer nsJee keâjerle veener, iewjefMemle Jeeiele veener, mJeeLe& heenle veener, efÛe[le veener, Dehekeâej mcejle veener, ner ØeerleerÛeer ue#eCes DeeheuÙee ceoleeruee Ùesleerue’ (1keâefjbLe 13:4-7). lÙeeÉejs keâmeesšeruee ueeieuesuÙee DeeheuÙee ‘osJelJee’uee meeJejlee ÙesF&ue. keâejCe ÙesMetves Øekeâš kesâuesueer ‘Øeerleer’ efveJÙee&pe, efvejeieme Deens. mebhekeâe&leuÙee JÙekeäleerÛes leer Yeues, DeeefCe kesâJeU YeuesÛe FefÛÚles. SKeeÅeeves efkeâleerner $eeme efouee, efkeâleerner ogKeeefJeues lejer ceveele lÙeeyeöue efkeâefuce<e ve "sJeCes, Demes efleÛes mJe¤he Deens. ‘Øeerleer’Ûes ns meJeexlke=â° oeve ‘Ûeebieues DeeefCe DeefOekeâ Ûeebieues’ keâjerle ‘yeNÙeeves JeeF&šeuee efpebkeâerle jenles (jesce 12:21).
 ner veJemeceepe efvecee&CeeÛeer ke=âleer cee$e mJele:heemetve, mJele:ÛÙee kegâšgbyeeheemetve JneÙeuee nJeer. osJeØeerleer’ ØelÙe#e ke=âleerÉejsÛe Deekeâejeme Ùesles. keâejCe ‘ke=âleerÉejsÛe efJeÕeeme hetCe& heeJelees (Ùeekeâesye 2:14). lÙeeveblej ne hejerIe kegâšgbyee-kegâšgbyeeletve, ieeJeieš, Oece&«eece Demee efJemleejle peeÙeuee nJee.
 ceeCemeeleues ns JewÙeefkeälekeâ heeleUerJejÛes ‘osJelJe’ efJekeâefmele keâjCÙeeÛes keâeÙe& Deepe ‘efMeu[ Dee@Heâ HesâLe’, ‘ieg[ MesHeâ[& keâcÙegefvešer’ lemesÛe ef"keâef"keâeCeÛes ØeeLe&vee mebIe keâmeesMeerves keâjerle Deensle. lÙeeuee DeefOekeâeefOekeâ Øeeflemeeo efceUsue DeeefCe ‘Øeerleerle hetCe&’ nesCÙeeÛes DeeJneve Deeheues peerJeveOÙesÙe yevesue, DeMeer DeeMee ke⤠Ùee.
 (mšerHeâve Sce. hejsje ns mepe&veMeerue keâLeeuesKekeâ Deensle. lÙeebÛes ‘Jeejcees[’ Je ‘heeshešer mJehve’ ns keâLeemeb«en Øeefmeæ Peeues Deensle.)