ØemleeJeveeडिसेंबर २०२०


 ‘ve#e$eebÛÙee HegâueefJele pÙeesleer ~ Demes cenelces peieer DeJelejleer
 lÙee ÛejCeebÛÙee OegueerkeâCeebveer ~ heeJeve nes Oejleer ~’ – kegâmegcee«epe
 
 ‘ceer mesJee keâ¤ve IesCÙeemee"er veJns; lej mesJee keâjCÙeemee"er Deeuesuees Deens’, Demee ieg®ceb$e, peerJeveceb$e osCeeNÙee ÙesMet ef¡emleeÛee pevceefove ef¡emleer YeeefJekeâ ‘veeleeU meCe’ cnCetve cees"Ÿee YeefkeäleYeeJeeves meepeje keâjleele. veeleeU meCe cnCepes ØekeâeMeeslmeJe… me=peveeslmeJe… pevceeslmeJe… OeceexlmeJe… efJeÛeejeslmeJe…
 ‘megJeelee&’ veeleeU 2020 ÛÙee DebkeâeÛÙee heefjmebJeeoemee"er ‘ØeYet ÙesMet ef¡emleeves Øekeâš kesâuesuÙee F&Õejer ØesceeJej DeeOeeefjle veJemeceepe jÛevee’ ne efJe<eÙe "sJeuesuee Demetve Ùeele pÙes‰ efJeÛeejJeble – Heâeoj øeâeefvmeme efoefyeÇšes, mšerHeâve Sce. hejsje, Heâeoj pee@ve Heâjespe (Ùes.meb.) DeeefCe øeâeefvmeme ef[cesuees Ùeebveer Deeheues efJeÛeej ceeb[uesues Deensle.
 Ùee veJemeceepe jÛevee GYeejCeerÛÙee keâeÙee&le Deeheueener Kee¤leeF&Ûee Jeeše jeneJee ner ceeHeâkeâ Dehes#ee! ue#ceeryeeF& efšUkeâ ÙeebÛÙee Meyoeble meebieeÙeÛes cnCepes –
 ‘#ecee, oÙee, Øesce Meebleer ~ ner ØeYet legPeer mebheòeer ~~
  os os leer ceePÙee neleer ~ peieeØeefle Jeešt os ~~’