keâefJeleeडिसेंबर २०२०


 
 
 
 DeesIeUlees Deens ef¡emeceme
 Ùesle Deens, Deevebo osCÙee
 DeeheCee meJeeËÛee ef¡emeceme.
 DeesIeUlees Deens ef¡emeceme
 Hegâuee-heeveebJe¤ve
 DeeefCe Je=#eJesueerJe¤ve.
 DeesIeUlees Deens ef¡emeceme
 [esiej-oNÙeebceOetve
 DeeefCe veoer-meeiejeJe¤ve.
 DeesIeUlees Deens ef¡emeceme
 ieefjyeebÛÙee IejebceOetve
 DeeefCe Peeshe[ŸeebceOetve.
 DeesIeUlees Deens ef¡emeceme
 ßeercebleebÛÙee IejebceOetve
 DeeefCe jepeebÛÙee ceneueebceOetve.
 DeesIeUlees Deens ef¡emeceme
 Ieje-oejebceOetve
 DeeefCe DeeheuÙee ùoÙeebceOetve.
 DeesIeUlees Deens ef¡emeceme
 osCÙee mebosMe ØesceeÛee
 DeeefCe osCÙee mebosMe MeebleerÛee.
 DeesIeUlees Deens ef¡emeceme
 DeeheCee meJeeËÛÙee Deble:keâjCeele
 DeeefCe efpebkeâCÙee JewNÙeeuee.
 DeesIeUlees Deens ef¡emeceme
 legceÛÙee-DeeceÛÙeeceOÙes
 keâeÙeceÛee jeneCÙeemee"er.
  – øeâeefvmeme kegâšervees, efoIee, meeb[esj
 
 
 yeeU ÙesMet pevceuee…
 yeeU ÙesMet pevceuee, peieeÛee jepee pevceuee
 leejCeeje pevceuee, j#eCekeâlee& pevceuee
 peieeÛee meebYeeU keâjCeeje ÙesMet yeeU pevceuee
 yeeU ÙesMet pevceuee…
 heefJe$e ceefjÙee-ÙeesmesHeâeÛee yeeU pevceuee
 iegjeiees"er yeeU, ÙesMet yeeU pevceuee,
 ceefjÙee ceelesves ieJneCeerle efvepeefJeuee,
 yeeU ÙesMet pevceuee…
 veener pevceuee yeeU ÙesMet jepecenueer,
 ØeYet hejcesÕejeÛeer efkeâceÙee cee$e efvejeUer,
 peieer me=°er meejer Deeveboeves yenjueer;
 yeeU ÙesMet pevceuee…
 yeeU ÙesMetÛee veener cees"e jepeojyeej,
 DeeheuÙee ceelee-efhelÙeeÛee meeOeemegOee mebmeej,
 ieerle ieeleer Deeveboeves ieieveer osJeotle;
 yeeU ÙesMet pevceuee…
 ueyee[, keâhešer jepee nsjeso Ieeyejuee
 keâeef{ues Heâcee&ve "ej ceeje ueneve yeeUebvee
 ØeYet hejcesÕejeves JeeÛeefJeues ÙesMet yeeUeuee
 yeeU ÙesMet pevceuee…
 MeneCes jepes keâefjleer mevceeefvele ÙesMet yeeUeuee,
 ÙeesiÙe Dehe&Ces Deefhe&Ùeueer jepee ÙesMet yeeUeuee,
 keâefjleer veceve, Jebove DeeheuÙee ØeYetjeÙeeuee;
 yeeU ÙesMet pevceuee…
 yeeU ÙesMet peieeJejÛes mebkeâš otj keâj
 Deeheòeer heemetve meJeeËÛes j#eCe keâj
 peieer legPÙee ueskeâjebvee megKeer meceeOeeveer "sJe
 yeeU ÙesMet pevceuee…
  -øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue
 
 
 
 
 
 2020 Ûee veeleeU
 mees[e nes ceveeleerue Yeerleer, ner keâesjesveeÛeer
 leÙeejer Deevebos keâje, yeeU ÙesMetÛÙee mJeeieleeÛeer.
 efceUtveer mepeJee, ieeJeeleerue veeleeU iees"s
 ieeTveer ieerles, keâ¤veer Deeheues ceve cees"s.
 yeeU ÙesMet Deens, meJeeËÛee leejCeeje
 Deens lees meceLe&, meJe& mebkeâšeletveer JeeÛeefJeCeeje.
 veeÛetveer-ieeTveer, mepeJee ieeJeeleerue iees"e
 jent ve oslee, kegâ"uÙeeÛe Deeveboeuee leesše.
 ÙeesmesHeâ efHeâjlees Deens, ceeefjÙee ceelesuee IesTveer
 MeesOeCÙee Deemeje, iee{JeeJejer yemeJetveer.
 Åee nes Deemeje lÙeebvee, Iejele DeeefCe ceveele
 keâ®veer oeveOece&, yeeU ÙesMetÛÙee ÙesCeeNÙee efoJemeeble.
 Deevebos ke⤠Ùee meepeje, heeUtveer efveÙeceeuee
 mJeeiele ieerle ieeTveer, leejCeeNÙeebÛÙee Deeieceveeuee.
 veeleeU Glkeâ<e& efyebot, ceeveJeeÛÙee peerJeveeÛee
 pevce efoJeme ne, heehÙeebÛÙee cegkeäleer oelÙeeÛee.
  – hee@ue IeesvmeeefuJeme, heehe[er
 
 
 mebosMe
 ie@efyeÇSue mebosMe IesTve Deeuee lesJne,
 keâewceeÙee&leerue ceele=lJeeÛeer owJeer mebkeâuhevee
 keâUCÙeeheueerkeâ[s legPes efvejeieme ÙeewJeve nesles..
 legPÙee efve<keâuebkeâ Gojele heefJe$e ieYe&
 DeeßeÙeeuee Ùesle Deens
 osJeheg$eeuee ceeveJepevce IÙeeÙeÛee Deens
 ¢eeÛeer leguee keâmeueer peeCeerJe?
 efoJeemJehve heeneÙeÛÙee JeÙeele
 ne efoJÙe mee#eelkeâej leguee keâmee keâUCeej?
 cee$e, osJe DeeefCe ceeveJe
 ¢eeleerue mecesšemee"er legPee efJeveceü neskeâej
 pees legPÙee ceele=lJeele meekeâejuee,
 lees ef¡emleeceOÙes hetCe& Peeuee!
  – [@jue hejsje, JemeF&
 
 keâJe[mee
 veener Gcepeues ceeTueeruee
 keâmee Øesceheevne heePejuee
 ngjntj nesF& keâeUpeeuee
 efjkeälelJe peeCeJeues Debieeuee.
 DeefOeheleerves nsÛeer Ùeesefpeues
 heeefJe$Ùe DeyeuesÛes peeefCeues
 meebYeeU ceeÙes ceePÙee hee[mee
 efceUsue leguee ie keâJe[mee.
 otle Jeouee cepeuee Ssmes
 melÙe lesÛeer keâuheeJes kewâmes
 me#ece ve nesCÙee osJeceeÙe
 nesF&ue ns meejs keâmes keâeÙe.
 heefj veJeue efleuee ieceues
 ceveesceveer ùoÙeele efYepeues
 pe[lJe efpeYesÛes ns megšues
 neskeâejeuee nuekesâ peenues.
 keâU ØemegleerÛeer GmeUueer
 efMeCeueer MeesOetveer Iejkegâueer
 ceelee ieefueleiee$e nes Peeueer
 iees"er peveeJejs nbyejueer.
 ceelee osJejeÙe ØemeJeueer
 efkeâjCeebveer Oeje GpeUueer
 JÙeehle heefjmej lÙee efohleerves
 ogceogceues leejCe ›eâebleerves.
 oMe&ve Ie[ues DeewoeÙee&Ûes
 ceebieuÙe Øekeâšs ÛebefõkesâÛes
 cebieue leejCeeÛeer heneš
 ceelee let oeefJeueer peieeJeeš.
  – Heâe. Deesefveue Heâjespe
 
 
 
 
 
 mJejOeeje
 FMeyeeU meeve meeveguee
 ieesefpeje megboj Úkegâuee
 YetJejer Ùee DeJelejuee
 mJeie& meJe& peiee efceUeuee.
 meUmeU Jeelee& hemejueer
 n<ee&Ûeer efyepeueer keâ[e[ueer
 iees[ mJejOeeje yejmeueer
 meJe& ÛejeÛej ceesnjueer.
 JesU nesleer je$eerÛeer yeeje
 ÛeceÛece Ûecekeâuee leeje
 hetJexuee ueesšuee pevemeeje
 n<ee&ves ieele Pesuele ieeje.
 Iegces otleebÛeer cebpegU jeCeer
 Jeeše[Ÿee leeNÙeeÛeer keâneCeer
 DeJelejuee leejkeâ jCeer
 YeeiÙeJeble leer ceeefjÙee jeCeer.
 ceeefjÙee -ÙeesmesHeâ heeuekeâ
 Gojer pevceuee yeeuekeâ
 peieerÛee nesCÙeeme leejkeâ
 heeheebÛee "juee ceejkeâ.
 ceonesMe keâjer lÙeeÛes ¤he
 peieerÛee Deens Keje lees ve=he
 OejerJej neojues Yethe
 meebieeJes Jeešles Deepe Kethe.
  – efyeÇpeefove efieu[me ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 
 letÛe Skeâ Deeme
 hegmlekeâebÛee meb«en Deved meeefnlÙeeÛee ef{ieeje,
 lejerner ceeCegmekeâer peesheemeCÙeemee"er %eeveeÛee keâe Dehegje?
 vee he#Ùeebvee MeeUe, vee ØeeCÙeebvee efMekeâJeCe,
 lejerner DeeheguekeâerÛee Oe[e, efMekeâleele keâmee heškeâve?
 efYejefYejCeejb HegâueheeKe¤ Deved nmeCeejb Hetâue,
 Ieeyejle veener keâOeerner heentve Jeeje Deved OetU.
 he[CeeNÙee heeJemeeuee veoer-mecegõeÛes efceueve,
 me=°erÛÙee peerJeebme oslees efve:mJeeLee&ves peerJeve.
 Pee[s-Hegâues ieeleer cebpegU ieerle,
 he#eer-keâerškeâebÛeer lÙeebÛÙeeJej Øeerle.
 metÙee&Ûeer efkeâjCes keâefjleer DebOekeâej otj,
 Ûebõcee-ÛeeboCÙee osleer keâJeeRme metj.
 keâener #eCeebÛes ns peerJeve,
 peiegveer keâjeJes lÙeeme heeJeve.
 ceeCegmekeâer peheCÙeemee"er vekeâes js %eeveeÛee OÙeeme,
 Heâkeäle ùoÙeele nJee ØesceeÛee efveJeeme.
  – Heâe. yee@Lece heešerue, jesce
 
  GIe[evee JeeÛee
 veeJe ieeJe keâener mevceeve kegâ"ues
 DeeYeeU Heâešues oefueleebÛes.
 keâeceOeboe veener keâjCeej keâeÙe
 ieieveeuee peeÙe heesš Deeie.
 ieesoece Yejues Deeieerle peUles
 šbÛeeF& Yeemeles yeepeejele.
 ceeve DeefYeceeve yeepetme meejles
 Yetkeâ šskeâefJeles heeÙeer ceeLee.
 ØeMve heg{s GYee Deens peieCÙeeÛee
 GIe[evee JeeÛee kegâCeerlejer.
  µ µ µ
  meKÙe
 og:Keele kegâCeeÛÙee ceve og:Keer nesles
 megKeeÛeer peUles heeÙeJeeš.
 iegbletve he[ues ceve ceeCemeele
 og:Ke Jesovesle efvejblej.
 Yeuesyegjs keâener Dee"Jele veener
 KeeueerJej heener peerJe og:Keer.
 keâeÙe efceUeÙeÛes efceUtve efceUtve
 meKÙe peceJetve peieeÙeÛes.
 JeešÛeeue iees[ Jes[ heebIe¤Ce
 Jewj Pegiee¤ve peerJeveele.
  – legkeâejece efKeuueejs
 
 
 keäJee@jbšeFve osJe legPee…
 SkeâoeÛee Peeuees ceer keäJee@jbšeFve
 Deens Deelee veeceer mebOeer leguee
 ceePee meceer#ekeâ yeveCÙeeÛeer
 ceer yebefomle, ceer oie[, ceer ueeÛeej,
 ceer Deieeflekeâ, ceer nleyeue
 Dejs veJeerve veener ceuee, legPeb ns yejUCeb..
 heCe cetKee& meebie ceuee..
 keâeW[t Mekeâleesme keâe let ceuee?…
 Ûeej efYebleerleerue Øeeflecesle.
 Deepe legPee DeebOeUe nJÙeeme
 ceeieleesÙe Ûecelkeâej… Ûeškeâve,
 heenCÙeeme ceePes… MeefkeäleØeoMe&ve
 let ueeJeleesme jebie cewueescewue.
 peeCe "sJe SkeâÛe..
 letÛe efveefce&uesueer legPeerÛe ner Tpee&mLeeves
 veenerle ceePeer efveJeememLeeves
 ceer meJe&JÙeeheer… ceer meJe& ÛejeÛejeÛee
 ceuee vee kegbâheCe keâeuemLeueeÛes
 ceer Deeefo, ceerÛe Deble..
 Jes[Ÿee, heeefnuesme keâe keâOeer
 heMeghe#eer, Pee[s Jesueer Ùeebvee jebiesle ceePÙee
 lejerner ceer lÙeebÛee… les ceePes.
 Deepe ner keâCeebkeâCeeletve…
 ÙesleesÙe DeYebie YekeäleerÛee meeo
 ‘Dees uee@[& Jeer š^mš Fve Ùet.’
  – [e@. vesvmeer efJevmeWš ef[cesuees
 
 
 Skeâ efvejhejeOeer Øesef<ele
 legcneuee "eTkeâ nesleb
 keâer Skeâ efoJeme legcneuee Deškeâ nesF&ue cnCetve.
 lejerner legcner lÙee ieefjyeebmee"er ue{le jeefnueele.
 keâe…? keâMeemee"er…?
 keâesCe ueeiele nesles les legceÛes…?
 heCe legcne Øesef<eleebÛes FLesÛe Ûegkeâles.
 ns efJeÕeefÛe ceePes Iej
 cnCetve legcner oefuele heeref[leebÛÙee yeepetves ue{lee.
 legcneuee PeiÙeeceOÙes uehelee Ùesle veener,
 keâer osJeUeÛÙee Ûeej efYebleerle peieleener Ùesle veener.
 cnCetve legcner DevÙeeÙeeÛÙee efYebleer
 lees[eÙeuee peelee.
 ef¡emleeÛeb keâeÙe Peeueb…
 yeehetpeeRveener ieesàÙee IeeleuÙee…
 mšsveuee lej lÙeeÛÙee ueneve cegueebmekeâš
 efpeJeble peeUueb.
 ¢eebvee Jeešleb metÙe& ¢eebÛÙeeÛe yeeheeÛee.
 cnCetve metÙe&ØekeâeMeeFlekebâ mhe° DemeleeveeosKeerue
 les legceÛÙeeJej Keesšs Deejeshe keâjleele…?
 legcneuee DebOeeNÙee keâes"[erle [ebyeleele…?
 heCe Deelee JesU peJeU DeeueerÙe.
 Dejs pÙee neleeves legcneuee S yeer meer [er
 keâe{eÙeuee efMekeâJeueb,
 lÙeeÛe neleele yes[Ÿee "eskeâleevee
 legcneuee ueepe keâMeer Jeešueer veener…?
 kegâ$Ùee-ceebpejebÛÙee efheuueebvee
 JeWiesle IesTve efvepeCeeNÙee
 legcneuee efMe#eCeeÛes Oe[s kegâCeer efoues…?
 efveÙeleer kegâCeeueener ceeHeâ keâjerle veener
 pes hesjlee lesÛe GieJesue.
  – ceeÙekeâue Lee@ceme ueesheerme, ceeefCekeâhetj
 
 
 ØeeLe&vee osJee leguee ner…
 ØeeLe&vee keâefjlees osJee legpeuee
 keâesjesveeletveer mees[Je Ùee peieeuee.
 vecemkeâej keâ¤veer leguee Jebefoles
 cesCeyeòeerÛÙee ØekeâeMeele efJevebleer keâefjles.
 keâesjesvee Deepeej PeeueeÙe peerJeIesCee
 MejerjeÛee cees[leesÙe lees keâCee.
 JesovesÛee meesmesvee Jepeveer Yeej
 cejCeeÛeer Yeerleer GYeer meceesj.
 ceeveJeer peerJeve PeeuebÙe $emle
 osJee os let GheÛeejeÛee ceb$e.
 OeeJe js OeeJe leJe ueskeâjebheeMeer
 ceeveJeer peerJeve letÛe JeeÛeJeer.
 F&Õeje let DecegÛee leejCenej
 leJe hebKeeKeeueer Ies legPeerÛe heeKejb.
 ceveele DecegÛÙee legPeerÛe Yekeäleer
 peieeme os keâesjesveeheemetveer cegkeäleer.
 oÙeeIevee Ssketâveer Ies efJevebleer
 peieeÛeb mebj#eCe legPÙeeÛe neleer.
  -ce@iouesve Jee. DeLeeF&le, meeb[esj
 
 
 Jeejcees[
 1)Yejues ef#eeflepe DeešeskeäÙee heueerkeâ[s
 efJeÛeejeÛeer ieeLee lÙeentve heg{s
 ceePeer keâeÙe Deewkeâele ue{CÙeeÛeer
 ceer lej Skeâ Úesše peerJe Yeerleer ceuee cejCeeÛeer!
 
 2)oJeeKeevÙeeÛÙee heeÙejerJej Ûe{uÙeeJej
 ceePes MeneCeheCe keâOeerÛe ieUtve iesues
 lÙeebÛeb heCe lesÛe cnCeCeb Deens
 legceÛÙeemeejKes efkeâleer Deeues DeeefCe efkeâleer iesues!
 
 3)keâesš&-keâÛesjerÛeer heeÙejer Ûe{uees
 cees"Ÿee ®yeeyeeves Deele efMejuees
 SJe{Ÿee HesâNÙee ceePÙee DeeÙeg<Ùeele
 ÙesjPeeNÙee ceejlee ceePeb DeefmlelJe njuees!
 
 4)efce$eeyejesyej yemeleevee ceePee ®yeeye Kethe
 efoKeeJÙeeÛÙee efoJeeUerle njhetve iesuees
 ceerÛe cees"e DeeefCe ßes‰ cnCele
 ceer keâmee ceePeeÛe jentve iesuees!
 
 5)GlejlÙee JeÙeele kegâ"Ûee Deeuee peesj
 keâesCe efJeÛeejleesÙe cneleeNÙeeuee Deelee
 pes nesleb veJnleb lÙeeÛee kesâuee yeepeej
 meebYeeUle veener efpeJeeÛee ne Deepeej!
 
 6)peJeeveer keâMeer je$eermeejKeer
 peeiejCe kesâueb lej Yejle veener
 GieeÛe Peeshetve keâe{ueer lej
 DeeÙeg<Ùe Depetve keâener Gjle veener!
 
 7)Meše&Ûeb yešve keâe{Ceeje, peie efpebkeâCeeje
 ¢ee oesIeebvee ceer yeefIeleueb peJeUtve
 jeKesJej j[CeeNÙeebÛeer jeKe Peeueer
 Deesnesšerveblej Deelee hegvne Yejleer Deeueer!
 
 8)ef#eeflepeeheg{s keâe ceer peeJes
 DeeÙeg<Ùe ceePes jbieerve ceer peieeJes
 jbiejbieesšer peerJeveeÛeer Deeveboeves YejeJeer
 DeeÙeg<ÙeeÛeer Jeejcees[ ceer keâMeeheeÙeer keâjeJeer!
 
 9)Yejues ef#eeflepe DeešeskeäÙeeheueerkeâ[s
 Jeejcees[ ceePeer ceerÛe LeebyeJeeJeer
 ceePee ceerheCee Deelee mees[tve
 YejleerveblejÛeer Deesnesšer ceer heneJeer!
  – DeeÙeJeve ef[kegâvne, veeveYeeškeâj