mebheeokeâerÙeडिसेंबर २०२०


 
 veeleeU Je veJemeceepe efveefce&leer
 
 ceeCetme jevešer DeJemLesletve yeensj he[uee lemee lees Skeâ$e keâmes jeneÙeÛes ÙeeÛee efJeÛeej ke⤠ueeieuee. Ùee efJeÛeejeceeies heesšemee"er DeVe efceUJeCes Je mJele:ÛÙee peerJeeÛes mebj#eCe ns nslet ØecegKe nesles. ns nslet meeOÙe keâjCÙeemee"er ceeCetme šesUerceOÙes jent ueeieuee. DeMee šesàÙee cnCepes ueeskeâmecetn pesLes lesLes efvecee&Ce Peeues. Ùee šesàÙeebceOÙes mebIe<e& nesle, efnbmeeÛeej Ie[s. Ùee efnbmeeÛeejeuee ceÙee&oe DeeCeCÙeemee"er heg{s efveÙece keâjCÙeele Deeues. keâener meeceeefpekeâ yebOeves IeeueCÙeele Deeueer. ÙesLesÛe meceepejÛevesuee meg®Jeele Peeueer. ner meceepejÛevee ØeeLeefcekeâ mJe¤heeÛeer nesleer. Ùee meceepeJÙeJemLesle ceeCemeeuee keâener ØeceeCeele megjef#ele Jeešle nesles. lesLes Øesce nesles keâe? Meebleer nesleer keâe? megKe nesles keâe? Ùee ØeMveebvee ‘nesÙe’ Je ‘veener’ Demes ieesueceeue Gòej ÅeeJes ueeiesue. veenerlejer 'perfect society' (hetCee&JemLesleerue meceepe) Deepelejer keâes"s DeefmlelJeele Deens? ceeCetme pemee Øeiele nesle iesuee lemee lees lÙeeÛÙee menpeerJeveele efkebâJee meceepepeerJeveele DeefOekeâ megOeejCee keâjerle iesuee. efJeMes<ele: DevÙeeÙe otj keâjCÙeemee"er keâener keâeÙeos keâjCÙeele Deeues. 'Roman Law' Ùee keâeÙeÅeebmee"er Øeefmeæ Deens Je Deepener lÙeeÛÙeeleerue keâener keâeÙeoskeâevetve «ee¢e ceeveues peeleele. ÙengÅeebmee"er ‘ceesMesÛee keâeÙeoe’, efnbogbmee"er ‘cevegmce=leer’, ceOÙehetJexmee"er jepee ncegjyyeerÛee keâeÙeoe (5000 Je<eeËhetJeeaÛee) Demes keâeÙeos Deceueele Deeues. Ùee keâeÙeÅeebvegmeej efvejefvejeàÙee ef"keâeCeer meceepejÛevee Ie[ueer iesueer. ner meceepejÛevee DeeoMe& cegUerÛe veJnleer. Ùee meceepejÛevesle yeUer lees keâeve efheUer Je meceepeeleerue keâcepeesjebvee heeÙeoUer leg[JeCes ÛeeuetÛe jeefnues.
 ›eâeblÙee keâOeer nesleele? meceepeJÙeJemLesle DevÙeeÙe yeeskeâeUt ueeieuee keâer Deeboesueves meg¤ nesleele. lÙeevegmeej øeWâÛe jepÙe›eâebleer Peeueer (1789). jefMeÙeele ›eâebleer Peeueer (1917). pece&veerle efnšuejMeener Deeueer (1933). Skeâ ceOÙece ceeie& cnCetve ueeskeâMeener osKeerue GoÙeeme Deeueer. ›eâebleerÛÙee ceeOÙeceeletve keâener megOeejCee nesles keâe? [eWiej heesKejuee Je Gboerj keâe{uee DemesÛe yengOee nesles. jkeäleheele cee$e yejeÛe neslees. meceepepeerJeve GodOJemle nesles. ceeCemes osMeesOe[eruee ueeieleele. øeWâÛe jepÙe›eâebleerÛee yejeÛe GoesGoes Peeuee. mJeeleb$Ùe, yebOeglJe Je meceevelee Ùee ef$emet$eer cetuÙeebÛee veeje osCÙeele Deeuee. heCe Deepe lesLes keâeÙe heefjefmLeleer Deens? Deepe oesveMes Je<eeËveblejner lees osMe DeefOekeâ yebOeglJe Je meceevelee ceeveCeeje yeveuee Deens keâe? lÙee osMeeuee pej Deeheues DeepeÛes ØeMve lÙeebÛÙee ef$emet$eer cetuÙeebÉejs mees[Jelee Ùesle vemeleerue lej lÙeebÛee mJeeleb$Ùe, yebOeglJe Je meceevelee ne veeje vegmeleer JeuieveeÛe "jCeej veener keâe? ne ØeMve heeshe øeâeefvmemener lÙeebÛÙee Deueerkeâ[ÛÙee 'Fratelli Tutti' Ùee efJeÕeheefjhe$ekeâele efJeÛeejleele. jepekeâerÙe ›eâebleer cnCepes jkeäleheele nceKeeme "juesuee. lemee lees øeâevmeceOÙes Peeuee. jefMeÙeelener Peeuee. jefMeÙeele lej mš@efueveves ueeKeeWveer ceeCemes ceejueer. jepekeâerÙe ›eâebleerÛee cegKÙe GösMe cnCepes veJemeceepe efveefce&leer keâjCes. Ùee ›eâebeflekeâejkeâebvee mJele:Ûes nele jkeäleeves ceeKetve IesTve keâesCelÙee ØekeâejÛeer veJemeceepejÛevee keâjeÙeÛeer nesleer?
 veePeerJeeo, meecÙeJeeo, He@âefmemšJeeo ¢ee efJeÛeejØeCeeueer leLeekeâefLele efJeÛeejJebleebveer meceepeeÛeer veJeerve OeleeaJej jÛevee keâjCÙeemee"er ceeb[uesuÙee neslÙee. pÙee JÙekeäleeRveer Ùee efJeÛeejmejCeer ceeb[uÙee lÙeebvee ceeCetme keâesCe Deens, lÙeeÛeer Øeefle‰e, lÙeeuee Deevebo keâmee ueeYesue, heefjhetleea keâMeer efceUsue, lÙeeÛÙee peerJeveeÛee GösMe keâmee meHeâue nesF&ue, lÙeeÛÙee peerJeveele osJeeÛes mLeeve Je osJeeyejesyejÛes veelesmebyebOe keâeÙe Deensle ÙeeefJe<eÙeer peeCeerJe efometve Ùesle veener. ceeCemeeÛÙee Yeeweflekeâ iejpee YeeieefJeCÙeemee"er keâeÙe GheeÙeÙeespevee keâjlee Ùesleerue Ùee Âef°keâesveeletve Ùee JÙekeäleer Deeheues efJeÛeej meeoj keâjleele. lesLesmegæe lÙeebÛee hetJe&«enotef<ele Âef°keâesve efometve Ùeslees. keâener meceepeiešebvee keâener keâejCeemee"er DeeefLe&keâ ueeYeebheemetve JeieUCÙeele Ùesles. lÙeebÛÙeeefJe®æ ÚUme$e meg¤ keâjCÙeemee"er Je lÙeebvee peerJeveeletve G"JeCÙeemee"er metÛevee efouÙee peeleele. cnCepesÛe keâeneRÛes Yeues keâjeÙeÛes Je keâeneRvee heeÙeoUer leg[JeeÙeÛes Demes ceeCetmeefJejesOeer efJeÛeej veePeerJeeo, meecÙeJeeo efkebâJee He@âefmemš ØeCeeueeRle ceeb[ues Deensle. lÙee efJeÛeejeble meJe&meceeJesMekeâlee DeMeer cegUer veenerÛe. ceie Ùee efJeÛeejmejCeeRÛÙee DeeOeejs veJemeceepeefveefce&leer keâMeer nesCeej yejs? Ùee efJeÛeejJebleebvee keâesCeleer meceepejÛevee DeefYeØesle nesleer – pesLes ceeCemeebvee kesâJeU Jemlet (commodity) cnCetve JeeieJeues peeF&ue DeMeer meceepejÛevee / JÙeJemLee? DeeheCe Skeâ iees° vesnceer ue#eele "sJeueer heeefnpes keâer, ceeveJeer efJeÛeejebvee Skeâ ceÙee&efole cetuÙe Demeles. ceie les efkeâleerner cees"Ÿee efJeÛeejJebleeÛes efJeÛeej Demeesle. ØelÙeskeâ ceeCetme ne heeheeÛÙee ØeYeeJeeKeeueer Deens. ceeveJeer yegæer ner heeheeves [eieeUuesueer Deens Je Ùee [eieeUuesuÙee DeJemLesleÛe ceeCemeeÛes efJeÛeejcebLeve Ûeeuet Demeles. efÙece&Ùee mebos°e cnCelees : ‘‘ùoÙe meJeeËle keâhešer Deens. les DemeeOÙe jesieeves «emle Deens, lÙeeÛee Yeso keâesCeeme mecepelees?’’ (efÙece&Ùee 17:2). mlees$eele meebefieleues Deens : ‘‘heene, lees ceveg<Ùe og<keâcee&ÛÙee JesCee oslees; GheõJeeÛeer ieYe&OeejCee keâjlees Je DemelÙeeuee ØemeJelees’’ (7:14). ceeCemeeÛee keâue JeeF&šekeâ[s Deens. cnCetve lÙeeuee Skeâceskeâebyejesyej SkeâeshÙeeves jeneCes, Meebleerves peieCes Je Skeâ$e Øeieleerkeâ[s JeešÛeeue keâjCes Kethe keâ"erCe peeles. lÙeecegUs vÙeeÙe-DevÙeeÙeeÛes ØeMve, efnbmeeÛeej, ue{eÙee, Ùegæs meg®Jeeleerheemetve les DeepeheÙeËle ÛeeuetÛe Deensle. ner keâuebefkeâle meceepeJÙeJemLee keâeÙeceÛe ceeCemeeÛeer meesyele keâjerue keâe? veJeÙegie ÙesCeej veener keâe?
 veJeÙegie ÙesF&ue. keâejCe osJeeuee lÙeeÛÙee efveefce&leerÛeer keâeUpeer Deens. ceeCetme meÅeefmLeleerleÛe jeneJee – pesLes Øesce veener, Deevebo veener, Meebleer veener, vÙeeÙe veener DeMee ØekeâejÛes mecetnpeerJeve lÙeeves peieeJes Demes osJeeuee keâmes Jeešsue? pes keâece ceeveJelesuee mJele:ÛÙee DekeäkeâuengMeejerves peceCeej veener les neleer IesCÙeemee"er – ceeCemeeuee KeNÙee peerJeveeÛee ceeie& oeKeJeCÙeemee"er osJe lÙeeÛee mJele:Ûee heg$e hee"Jelees. lees mJele: ceeie&, melÙe Je peerJeve Deens.
 ÙesMet Ùengoele DeJelejuee lees lelkeâeueerve Ùengoer meceepepeerJeveele megOeejCee keâjCÙeemee"er Jee ›eâebleer Ie[Jetve DeeCeCÙeemee"er keâe? veener; lej Ùengoer meceepejÛevesÛee Deeletve Je yeens¤ve Ûesnje ceesnje yeoueCÙeemee"er. lÙee meceepejÛevesuee Skeâ veJee meepe osCes ns lÙeeÛÙee DeeieceveeÛes Gefö° nesles. les Gefö° meeOÙe keâjCÙeemee"er lees DeeuÙeeDeeuÙeeÛe keâeceeuee ueeieuee. Øeew{ nesleeÛe lÙeekeâeUÛÙee Ùengoer meceepeeleerue yegefæJebleebMeer lees osJeeueÙeele JewÛeeefjkeâ mebJeeo meeOelees. lesLes npej Demeuesues DeefYepeve ÙesMetÛÙee yeesueCÙeeves Lekeäkeâ nesleele. pÙee DeLeea les Lekeäkeâ nesleele lÙeeDeLeea ÙesMetves lÙee mebYee<eCeeletve veJeerve efJeÛeej, veJeerve °er, ceeveJeer peerJeve peieCÙeeÛeer Skeâ veJeerve leNne ÙeebÛeer ceeb[Ceer kesâueer Demesue. keâoeefÛele ÙesMetÛeer SketâCeÛe efJeÛeejOeeje lÙee DeefYepeveebvee hesueJeueer osKeerue vemesue. cee$e ÙesMetves osJeeueÙeele ieg¤peveebMeer kesâuesuee ne mebJeeo lÙee keâeUÛÙee Ùengoer meceepejÛevesuee Oekeäkeâe osCÙeeÛee Skeâ heefnuee ØeÙeesie neslee Demes ceeveeJes ueeiesue. ne mebJeeo heg{s ÛeeuetÛe jeefnuee, Deved lÙeeÛes mebIe<ee&le ¤heeblej Peeues. DeKesjerme lÙee mebJeeoeÛeer heefjCeleer ÙesMetÛÙee yeefueoeveele Peeueer. Skeâ veJemeceepe efvecee&Ce keâjCÙeemee"er kesâuesues les yeefueoeve nesles. ÙesMetves osJeeueÙeele kesâuesuee mebJeeo ne Keeme osJeeÛÙee heg$eeves ceeCetme yevetve ÙengÅeebMeer Je mebhetCe& ceeveJepeeleerMeer osKeerue meg¤ kesâuesuÙee mebJeeoeÛee ØeejbYe neslee. Ùee mebJeeoeuee DeefÉleerÙe cenòJe nesles. lÙeeÛee ÙengÅeebveer DeJnsj kesâuee. ner ke=âleer lÙeebvee Kethe ceneieele he[ueer. keâener Je<eeËleÛe lÙeebÛes osJeeueÙe GodOJemle Peeues Je meceepener osMeesOe[eruee ueeieuee. ‘Ùe®Meuesces, Ùe®Meuesces, mebos<šŸeebÛee Ieele keâjCeejs Je legPÙeekeâ[s hee"efJeuesuÙeebme OeeW[ceej keâjCeejs! peMeer keâeWye[er Deeheueer efheuues hebKeeKeeueer SkeâJešles, lemes legPÙee cegueeyeeUebvee SkeâJešeÙeÛeer efkeâleeroe lejer ceePeer FÛÚe nesleer, heCe legceÛeer FÛÚe veJnleer! heene, ‘legceÛes Iej legcnebJej mees[ues Deens’ (ceòeÙe 23:37-38). ÙesMetÛes ns Meyo mebhetCe& ceeveJepeeleeruee DeepeÛÙee Ie[erueener ueeiet he[leele keâe ÙeeJej efÛebleve keâjlee ÙesF&ue.
 ùoÙeele heehe JeeieJetve veJemeceepe Ie[Jelee Ùesle veener. pes megOeejCeeJeeoer Deensle lÙeebÛes ùoÙe efvece&U Deens keâe? les Megæ Deensle keâe? lÙeebÛÙee ùoÙeele efvemmeerce Øesce Deens keâe? Heâkeäle ØesceÛe, Deieoer YejYe¤ve Øesce Je ogmejs keâenerÛe veener DeMeer lÙeebÛeer efmLeleer Deens keâe? lÙeebveer DeeheuÙee keâeÙee&Ûeer meg®Jeele he§eeòeehe keâ¤ve keâjeJeer. cnCetve ‘he§eeòeehe keâje’ ne ÙesMetÛee mebosMe veJe meceepejÛevee keâjCÙeemee"er Kethe ceesueeÛee Deens. efMeJeeÙe hejcesÕejeJej efpeJeehee[ efve‰e mecetnyeebOeCeermee"er DeheefjneÙe& "jles. keâejCe ceeCetme ne osJeeÛeer efveefce&leer Deens Je Skeâ efoJeme osJeekeâ[s peeCeej Deens. DeeleeheÙeËle meceepe GYeejCeerÛes pes ØeÙelve Peeues les yenglekeâ¤ve ùoÙeeÛeer leÙeejer ve keâjlee keâjCÙeele Deeues. cnCetve les DeÙeMemJeer "jues. ceeveJeer meceepe megOeejle veener, heg{s peele veener, lÙeeuee veJeerve Ûesnje ueeYele veener ÙeeÛes keâejCe ceeCetme ùoÙeele heehe JeeieJetve peiele jenelees. keâmeslejer peieeÙeÛes, Megæ ceveeves veJns, heefjhetCe& Øesceeves veJns, osJeeJej DeefJeÛeue efve‰e "sJetve veJns, ceie Ùee peieele veJemeceepe keâmee GoÙeeme ÙesCeej? ÙesMetuee osJeeÛÙee – lÙeeÛÙee efhelÙeeÛÙee Øesceeuee peeietve veJeerve ceeveJeer meceepe Ie[JeeÙeÛee neslee. cnCetve lees ØeLece DejCÙeele JeeF&šeMeer – mewleeveeMeer Peie[lees, mebIe<e& keâjlees. lÙeeÛÙeeJej efJepeÙe efceUefJelees Je veblejÛe veJemeceepeeÛeer, osJejepÙeeÛeer Ûeebieueer yeeleceer osle ueeskeâeble efHe⤠ueeielees. megOeejCesÛeer veJns, lej mebhetCe& vetleveerkeâjCeeÛeer ner yeeleceer Demeles. ‘‘hene, ceer meJe& iees°er veJeerve keâjlees’’ Demes DeeJepet&ve cnCeCeeNÙee ØeYetves efouesueer ner yeeleceer Demeles. osJejepÙeeÛÙee Ùee ÛeebieuÙee yeeleceerle DeeheCe meebØele keâeUer peiele DemeuesuÙee meceepejÛevesÛes mecetU GÛÛeešve Je Skeâe veJÙee peieCÙeeÛes – peerJeveeÛes GodIeešve DeefYeØesle Deens.
 osJeeves ceeCemeebmee"er lÙeeÛee Skegâuelee heg$e efouee Ùee lÙeeÛÙee ke=âleerle ceeveJeer Øeefle‰sÛee Je hejeshekeâejeÛee mebosMe meeceeJeuesuee Deens. osJe ceeCemeeuee ceevelees, ØelÙeskeâ ceeCemeeuee ceevelees cnCetveÛe ceeCetme Øeefleef‰le yevelees. ceeveJeer Øeefle‰sÛee Giece osJe Deens. osJe DeeheuÙeeuee cenòJe oslees cnCetve DeeheCe cees"s yevelees. osJeeves DeeheCeeme cees"s ceeveues, osJeeÛÙee °erves DeeheCe cees"s Deenesle cnCetve lÙeeves DeeheuÙeeuee lÙeeÛÙeepeJeU pes meJe&ßes‰, meJeeËle ceesueJeeve cnCepes lÙeeÛee heg$e osCeieer cnCetve efouee. osJeeves lÙeeÛee heg$e DeeheuÙeemee"er yeefueoeve keâjCÙeemee"er efouee cnCetve DeeheCe ØelÙeskeâ peCe, Ùee peieeleerue meejs peCe ceneve "jlees. veJeceeveJemeceepe efvecee&Ce keâjCÙeemee"er ØelÙeskeâ ceeCemeeÛes ns cenelcÙe ue#eele Iesleues heeefnpes. Ùeemee"er keâesCeener ceeCemeeuee keâceer uesKet veÙes, heodoefuele "jJet veÙes. meeceeefpekeâ peerJeveeletve JeieUt veÙes, JebefÛele nesT osT veÙes. keâOeerkeâOeer DeeheCe jeieeÛÙee Yejele SKeeÅee JÙekeäleeruee, ‘let keâener keâeceeÛee /Ûeer veenerme (You are good for nothing) Demes cnCetve peelees. Demes cnCeCes ceeveJeer meceepe peerJeveeuee efkeâleer Ieelekeâ Deens ns DeeheuÙee ue#eele Ùesle veener. Ùeeyeöue DeeheCeeme he§eeòeehe Jeešuee heeefnpes. DeeheCe ØelÙeskeâ ceeCemeeÛes ceesue peeCeues heeefnpes, lÙeeÛÙee Øeefle‰suee peeieues heeefnpes.
 DeeheCe ØelÙeskeâ ceeCemeeÛes mesJekeâ yeveeJesle Flekeâe ØelÙeskeâ ceeCetme Øeefle‰emebheVe Deens. cnCetveÛe ÙesMet cnCelees : ‘‘legceÛÙeeleerue pees cees"e lÙeeves legceÛee mesJekeâ yeveeJes.’’ ÙesMetÛÙee Ùee DeeosMeele DeeheCe ØelÙeskeâ peCe Skeâ ogmeNÙeeÛes mesJekeâ yeveeÙeuee nJes ne mebosMe DeefYeØesle Deens. DeeheCe ØelÙeskeâ peCe pej hejmhejeÛes mesJekeâ yeveuees lej efkeâleer megboj meceepeefveefce&leer nesF&ue yejs! meòee, DeefOekeâej ieepeJeCes DeeheCeeme menpe peceles. heCe veceü yevetve mesJee keâjCes keâ"erCe peeles. veJemeceepe efveefce&leermee"er meòee veJns; lej mesJee DeeJeMÙekeâ "jles. Kegö osJeheg$eevesÛe ne mesJesÛee mebosMe efouee Deens, kesâJeU Meyoeves veJns; lej ke=âleer keâ¤ve. osJeeves lÙeeÛee heg$e ceeveJelesmee"er efouee lees ceeCemeeÛÙee ÛejCeebheeMeer lÙeeÛes meJe&mJe JeeneCÙeemee"er. osJeeÛÙee Ùee heg$e osCÙeeleÛe mesJesÛee ceb$e Je ke=âleer ner oesvner o[uesueer Deensle. osJe meòee ieepeJele veener. osJeeves pej meòee ieepeJeueer Demeleer lej osJe Je ceeCetme ÙeebÛÙeele Deblej efvecee&Ce Peeues Demeles. osJe ceeCemeeheemetve Deblej "sJele veener. lees ceeCemeeMeer hetCe&heCes Skeâ neslees. lees lÙeeÛÙee heg$eeÉejs DeeheuÙeeMeer Skeâ Peeuee Deens. lees mJele:uee efJemejuee Deens. lees ceeCemeele mJele:uee heenelees. DeeheCe ogmeNÙeele mJele:uee heeneCes, ogmeje ceeCetme ne ceerÛe Deens Demes peeCeCes Je ceeveCes ns veJemeceepejÛevesmee"er efkeâleer efkeâleer DeeJeMÙekeâ Deens. ef¡emlee"eÙeer Øekeâš Peeuesues osJeeÛes ØesceÛe DeeheuÙeeuee ns melÙe peeCeCÙeeme Je ceeveCÙeeme Øesefjle keâjles.
 ÙesMetÛes ceeveJepeeleeruee Øesce osCÙeemee"er cejCes ne Skeâ meJe&ßes‰ hejeshekeâej neslee. Ùee owJeer Øesceele meejer ceeveJelee DeesLebyetve peeJeer Je ØelÙeskeâ ceeCetme Øesceele jeneJee Je Øesce osCÙeemee"er peieeJee Ùee nsletmee"er ÙesMet ›egâmeeJej cesuee. ÙesMetÛes cejCe ns osJeeÛes ceeCemeeJejerue Øesce keâesCelÙee šeskeâeheÙeËle peeT Mekeâles ns oeKeJetve osCeejs ØeelÙeef#ekeâ nesles. ÙesMetÛÙee Ùee Øesceemee"erÛÙee cejCeeuee [eJeuetve DeeheCe DeeheuÙee meceepeeÛeer jÛevee keâjCeej keâe? pesLes Øesce veener, Øesceemee"er cejCes veener DeMee efve<Øesce heeÙeeJej ceeveJeer meceepeeÛeer pej GYeejCeer kesâueer lej lees meceepe efškesâue keâe? lÙeeÛeer DeJemLee JeeUtJej yeebOeuesuÙee IejemeejKeer nesCeej veener keâe? ÙesMetuee DeefYeØesle Demeuesuee ceeveJeer meceepe ne lÙeeÛÙee keâeueJejerJejerue cejCeeuee °ermeceesj "sJetveÛe yeebOeuee iesuee heeefnpes. lÙee ce=lÙetletve Øekeâš Peeuesues osJeeÛes GÛÛelece Øesce ns ceeveJeer meceepejÛevesÛÙee DeeheuÙee keâeÙee&uee efoMeeoMe&keâ "jues heeefnpes. peieeuee ÙesMetÛes cejCe efoMeeoMe&keâ Deens keâe? keâer ceeCemeeÛÙee mebkeâuhevee JesieàÙee Deensle. JeeUtJej Iej yeebOeCeeNÙee ceeCemeemeejKÙee? ‘‘he=LJeerJej ceeveJeeÛeer og°eF& Heâej Deens. lÙeeÛÙee ceveeleerue ÙesCeeNÙee efJeÛeejebÛÙee meJe& keâuhevee kesâJeU SkeâmeejKÙee JeeF&š Demeleele Demes hejcesÕejeves heeefnues’’ (Glheòeer 6:5). ns ØeYetJeÛeve DeepeÛÙee ceeveJepeeleeruee ueeiet Deens keâe ÙeeÛee efJeÛeej keâjlee ÙesF&ue.
 ceeveJepeeleerves mJeyeUeJej veJemeceepejÛevee keâjCÙeeÛee efkeâleerner ØeeceeefCekeâ mebkeâuhe kesâuee lejer lÙee keâeceele osJeeÛÙee ceoleerefMeJeeÙe efleuee ÙeMe efceUt MekeâCeej veener. heCe osJeheg$eeves DeeheuÙeeceOÙes pevce Iesleuee Deens. lÙeeÛÙee DeeieceveeÛee meesnUe cnCepesÛe veeleeU DeeheCe meJe&peCe keâener efoJemeebveer meepeje keâjCeej Deenesle. meble hee@ue cnCelees keâer ÙesMetÛÙee pevceeÉejs ‘‘meJe& ceeCemeebvee leejCe osCeejer osJeeÛeer ke=âhee Øekeâš Peeueer Deens’’ (leerleeuee he$e 2:11). lees heg{s cnCelees : ‘‘Deeheuee leejCeeje osJe ¢eeÛeer oÙee Je ceveg<ÙeebJejerue Øesce Øekeâš Peeues, lesJne DeeheCe kesâuesuÙee veerleerÛÙee ke=âlÙeebveer veJns; lej veJÙee pevceeÛes mveeve Je heefJe$e DeelcÙeeves kesâuesues veJeerkeâjCe ¢eebÛÙeeÉejs lÙeeves DeeheuÙee oÙesvegmeej DeeheCeeme leejues. lÙeeves lees Deelcee Deeheuee leejCeeje ÙesMet ef¡emle ¢eeÛÙeeÉejs DeeheuÙeeJej efJehegueheCes Deesleuee Deens’’ (3:4-6). ef¡emlepevce ceeveJelesmee"er cenòJeeÛee Deens. keâejCe ef¡emle DeeheuÙee keâeceeÛee efvekeâ<e Deens, ceeheob[ Deens. ef¡emlee"eÙeer peer ke=âhee Øekeâš Peeueer Deens lÙee ke=âhesle jentve DeeheCeeme veJeceeveJemeceepe efveefce&leermee"er JeešÛeeue keâjeJeer ueeiesue. meble hee@ue ‘veJÙee pevceeÛes mveeve’ Je ‘heefJe$e DeelcÙeeves kesâuesues veJeerkeâjCe’ ns Meyo Jeehejlees. lÙee keâeUÛÙee ueeskeâebvee lees meebielees : ‘‘DeeheCener hetJeea efveyeg&æ, DeJe%ee keâjCeejs, yenkeâuesues, veevee ØekeâejÛÙee JeemeveebÛes Je efJeueemeebÛes oemÙe keâjCeejs, og°heCee Je nsJee ¢eeble DeeÙeg<Ùe IeeueefJeCeejs, És<ehee$e Je SkeâceskeâebÛee És<e keâjCeejs Demes neslees’’ (3:3). meble hee@ueves leerleeuee hee"efJeuesuÙee he$eele JeCe&ve kesâuesueer lesJneÛeer ner meeceeefpekeâ heefjefmLeleer Deepener keâceerpeemle ØeceeCeele DeeheuÙee meceepeeyeeyeleerle Kejer Deens. cee$e osJeeÛÙee ke=âhesÛee nele IesTve DeeheuÙee efJehejerle JeeieCÙeeJej DeeheCeeme Kee$eerves ceele keâjlee ÙesF&ue.
 pees veJemeceepe DeeheCe Ie[Jet lees Ùee peieehegjleeÛe kesâJeU ceÙee&efole vemesue. DeeheCeeme Demee meceepe efvecee&Ce keâjeÙeÛee Deens keâer pees osJejepÙeele mJeerkeâej nesCÙeeme hee$e Demesue. keâejCe DeeheCe Heâkeäle Ùee peieemee"erÛe veenerle. meble hee@ue cnCelees keâer DeeheCe mJeiee&Ûes veeieefjkeâ Deenesle. DeeheCe ÙesLes pes keâece ke⤠lÙeeÛes mJeieeaÙe peerJeveemee"er cetuÙe cees"s Deens. cnCetve ef¡emleeceOÙes Øekeâš Peeuesues osJeeÛes Øesce Je ke=âhee ¢eebÛee nele ve mees[lee DeeheCeeme Deeheues peerJeve Ie[JeeÙeÛes Deens. Ùeemee"er veeleeU Je Skebâojerle ef¡emlejnmÙe [esàÙeebmeceesj melele "sJeCes iejpesÛes Deens.