efÛebleefvekeâeडिसेंबर २०२०


 
 veeleeU : keâeue, Deepe efve GÅee
  – cee@efvmeefveDej keâesefjÙee
 
 FŒeeSue ner Yetceer Deens veeleeUeslmeJeeÛee ieeYee. efleLeuÙee yesLeuesnsce ieeJeele, iegjebÛÙee Skeâe iees"Ÿeele yeeU ÙesMetÛee pevce Peeuee ner Iešvee ØelÙeskeâ Je<eea 25 ef[meWyejuee peieYej meepejer kesâueer peeles. osJeheg$eeves ceeCetme nesCes hemeble kesâues. lees ceeCetme Peeuee, ner Ssefleneefmekeâ Iešvee veeleeU GlmeJeele DeOeesjsefKele kesâueer peeles. lÙeeves kegâceeefjkesâheemetve pevce IesCes hemeble kesâues. FlekesâÛe veJns; lej efleuee efleÛÙee pevceeÛÙee Deieesojheemetve efveJe[tve Iesleues. ns Oeeefce&keâ leòJe veeleeU GlmeJeele DeefOekeâ ØekeâeMeceeve kesâues peeles. Ùee kegâceejer ceefjÙesÛÙee heg$eeuee metÙee&Ûeer Ghecee efoueer peeles. DeekeâeMeeleuee metÙe& ÙesMetÛÙee pevceeÛÙee ceesmeceele cekeâjJe=òeeheÙeËle peelees. ÙesMetueeosKeerue ‘vÙeeÙÙe YeeJevesÛee metÙe&’, ‘efoJÙe ØekeâeMe’ ner Ghecee efoueer peeles. lÙeeves mJele:Ûe cnšues nesles, ‘‘ceer peieeÛee ØekeâeMe Deens.’’ Ùee ØekeâeMeeÛee metÙeexoÙe Skeâe efve<keâuebkeâ kegâceeefjkesâheemetve JneJee, ner nesleer lÙeeÛeer Ùeespevee. meeJe&keâeefuekeâ efhelÙeeÛÙee heg$eeuee pevce osleevee Deeheueer Meejerefjkeâ jengšer FlejspeveebÛÙee jengšeRhes#ee JesieUer Demeueer heeefnpes, ÙeeÛeer peeCeerJe "sJetve efleves peCet keâewceeÙe&›ele OeejCe kesâues nesles. Skeâe kegâceeefjkesâÛÙee Gojele Deeheues JemeeflemLeeve efvecee&Ce keâjCÙeeme lÙeeves ØeeOeevÙe efoues. cnCetveÛe efleÛÙee YesšerÛÙee JesUer efleÛeer ceeJemeyenerCe SefuePeeyesLe Godieejueer, ‘‘efŒeÙeebceOÙes let OevÙe!’’ DeeefCe lÙeeuee Gòej osleevee ner kegâceeefjkeâe cnCeeueer, ‘‘meJe& efhe{Ÿee ceuee OevÙe cnCeleerue.’’ Ùee ‘meJe& efhe{Ÿeeb’ceOÙes DeepeÛeer efhe{er osKeerue meceeefJe° Deens DeeefCe lÙee efhe{erleerue DeeheuÙee Gòej keâeskeâCeeleerue veeleeU -GlmeJe ØeecegKÙeeves Deeheues ue#e JesOetve Ieslees.
 veeleeUÛee meCe peJeU Deeuee keâer YeeefJekeâebÛes ceve keâmes ngjUtve peeles! Deemecebleele keâmes veJeerve JeeleeJejCe efvecee&Ce nesles! nJesle veeleeU ieerleebÛÙee pÙee uenjer hemejleele, lÙeener JesieàÙee Demeleele DeeefCe lÙee Keeme veeleeUÛÙee meboYee&le Demeleele. veeleeUÛee DeekeâeMekebâoerue DeekeâeMeeleerue leeNÙeeÛÙee DeekeâejemeejKee JewefMe°ŸehetCe& Demelees. ceeCemeeÛes ceve JesieàÙee efJeÛeejebveer Ye¤ve Je Yee¤ve šekeâCeeje DeeefCe veeleeUÛÙee pÙee hejbheje Demeleele lÙeeble Deeheueener menYeeie DemeeJee Je lÙee hejbhejebÛes Øeefleefyebye DeeheuÙee Ieje-oejeble, ØeebieCeeble GcešeJes, Demes JemeF&keâ[erue ke@âLeefuekeâ YeeefJekeâebvee meenefpekeâÛe Jeešles.
 peJeUheeme meòej Je<eeËhetJeea ÙeeÛe JemeF& heefjmejele DeeheuÙee Ùee ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛee pevce Peeuee, lÙee JesUÛes JemeF&leerue veeleeU meCeeÛes efÛe$e, keâeueÛes efÛe$e DeeefCe DeepeÛes efÛe$e Ùeeble yejerÛe leHeâeJele Deens. keâejCe Deeheuee meceepe Deecetuee«e vemeuee, lejer Deepe yejeÛemee, yeoueuesuee Deens. lÙeecegUss keâeueÛee veeleeU, DeepeÛee veeleeU Je GÅeeÛee veeleeU… ÙeebJej Ùee #eCeeuee vepej efHeâjefJeCes iejpesÛes Jeešle Deens.
 megceejs 70 Je<eeËhetJeea ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛee pevce Peeuee, lÙeeJesUer JemeF& hebÛe›eâesMeerle Skeâ$e kegâšgbyeheæleer nesleer. Iejs keâceer; ceeCemeb peemle. Ssmehewme keâewuee¤ Iejele. meieUs Skeâ$e, Skeâpegšerves Je SkeâeshÙeeves jenle nesles. mJeÙebheekeâIejele ceeleerÛÙee Ûegueer. Iejeuee yeebyet-keâejJeerÛes ketâ[ nesles. MesCeeves meejJeuesueer peceerve. Iejele Dee[efYebleer vemeuÙeecegUs keâesCe kegâ"s peelees DeeefCe keâeÙe keâjlees, ns Iejeleerue meieàÙeebvee "eTkeâ. IejeÛÙee meceesjÛÙee Yeeieele Ssmehewme Deesše. lÙee DeesšŸeeÛÙee ceOÙeYeeieer leebotU me[eÙeuee oie[er GKeU. lÙeeÛÙee yeepetuee heehe[eÛes heer" kegâštve IesCÙeemee"er oie[ – lÙeeÛÙeener yeepetuee Yeele oUeÙeÛes peeles. Ùee ØeMemle DeesšŸeeJej Skeâe yeepetuee efnboesUe. keâesCeeuee pes keâener meebieeÙeÛes Demesue lÙeemee"er les cees"s JÙeemeheer"Ûe peCet!
 Iej pemes SkeâJešuesues DemeeÙeÛes, lemes ieeJemegæe SkeâJešuesues DemeeÙeÛes. ‘Skeâ ieeJe DeeefCe Skeâ Jesme’ Demes lÙeeÛes efÛe$e nesles. lÙee JesMeerJej kesâUerÛes ueeso Je lÙeeÛÙee YeesJeleer megkeâuesuÙee PeeJeàÙee hesšJetve meWš pee@veÛee meCe pemee meepeje JneÙeÛee, leMeeÛe heæleerves lÙee ieeJeeÛÙee JesMeerJej veeleeUÛee osKeeJee osKeerue ceeb[uee peeÙeÛee. ner Jesme cnCepes lÙee ieeJeeÛes veekeâ. ieeJeeÛes ØeJesMeÉej, ieeJeeleerue cenòJeeÛÙee Iešvee vescekeäÙee efleLesÛe meepeje kesâuÙee peeÙeÛÙee. ceie lees Jeeef<e&keâ ØeeLe&veeslmeJe Demees Jee veeleeUÛÙee iees"ŸeeÛee osKeeJee Demees. veeleeUÛes efoJeme peJeU Deeues keâer Ùee JesMeerJej yeeUieesheeUebÛee jeyelee Jee{eÙeÛee. DeeheuÙee ieeJeÛee veeleeU leeje keâmee meJeeËle Deekeâ<e&keâ nesF&ue Ùeekeâ[s pemes yeeUieesheeUebÛes ue#e, lemes DeeheuÙee ieeJeeleerue ‘veeleeUÛee iees"e’ keâmee G"tve efomesue, Ùeekeâ[s peeCelÙee ceeCemeebÛes ue#e. veeleeUÛÙee Dee"Je[Ÿeele ieeÙeve Demees, keâerle&ve Demees, JÙeeKÙeeve Demees, ØeyeesOeve Demees keâer meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâce Demees… ns meJe& osKeeJÙeeÛÙee yeepetuee Je osKeeJÙeeÛÙee mee#eerves JneÙeÛes. ns Peeues keâeueÛes efÛe$e.
 DeepeÛes efÛe$e keâenermes JesieUs Deens. Deepe Skeâ$e kegâšgbye heæleer peCet Feflenemepecee Peeueer Deens. ØelÙeskeâ YeeJeeuee mJeleb$e Demes Iej DemeuÙeecegUs Je leMeerÛe lÙeebÛÙee DeeF&Jeef[ueebÛeer meghle FÛÚe DemeuÙeecegUs Deepe kegâšgbyeele ceeCemes keâceer DeeefCe Iejs peemle, DeMeer heefjefmLeleer efvecee&Ce Peeueer Deens. ieeJeele Iejs yeebOeCÙeeme peeiee keâceer he[le DemeuÙeecegUs ceeCetme peeiee efceUsue lesLes Deeheues Iej yeebOeCÙeeÛÙee MeesOeele Demelees. lÙeeuee lÙeeÛÙee ieeJeeÛes lemesÛe JesMeerÛes yebOeve jeefnuesues veener. Iej ns jmlÙeeueiele heeefnpes, veekeäÙeeJej heeefnpes, Ùeemee"er lÙeebÛeer Ûe{eDees{ Ûeeueuesueer Demeles. ØelÙeskeâeÛes šgceoej yebieues Peeues. ceer Je ceePes, ne DeelcekeWâõer efJeÛeej heg{s Deeuee Deens DeeefCe pees lees DeeheuÙee IejeÛÙee efYebleerÛÙee Dee[ veeleeUeslmeJe meepeje keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Deens. ieeJeeÛÙee Je JesMeerÛÙee yebOeveele lees jenele veener. lÙeecegUs veeleeUÛes meecegoeefÙekeâ osKeeJes, ØeyeesOeve Je meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâce yeouele Deensle.
 pÙee JesUer ‘megJeelee&’ meg¤ Peeuee lÙeeJesUer DeeheuÙeekeâ[s ceje"er Yee<esÛÙee MeeUebÛes ØeeyeuÙe nesles. ØelÙeskeâ ÛeÛe&Ûeer Skesâkeâ ceje"er ceeOÙeceeÛeer MeeUe nesleer. ØelÙeskeâ ieeJe Je ieeJeeÛeer Jesme lÙee ÛeÛe&ÛÙee MeeUsMeer Deeheues veeles meebieeÙeÛeer. ieeJeeleueer meieUer cegues SkeâeÛe MeeUsle peele DemeuÙeecegUs meieUs ieeJe peCet meceefJeÛeejer DemeeÙeÛes. heCe keâeueÛÙee efhe{erÛes les efÛe$e yeouele iesues.
 15 Dee@iemš 1998 jespeer ‘JemeF&’ ne veJee Oece&Øeeble GoÙeeuee Deeuee lemesÛe 14 Dee@iemš 2014 jespeer heeueIej ne veJee efpeune leÙeej Peeuee. ceje"er ceeOÙeceeÛÙee MeeUebÛÙee SsJepeer Fb«epeer ceeOÙeceeÛÙee MeeUebÛes ØeeyeuÙe Jee{ues. Fb«epeer ceeOÙeceeÛeer MeeUe ner Oece&«eece keWâefõle nesleerÛe Demes veener. lÙeecegUs ‘Skeâ Oece&«eece – Skeâ MeeUe’ ne efJeÛeej yeouetve ieeJeeleerue efJeÅeeLeeaJeie& JesieJesieàÙee ceeOÙeceebÛÙee MeeUeble, JesieJesieàÙee ef"keâeCeer Deeheueer npesjer ueeJet ueeieuee DeeefCe Ûeej ieeJeebÛes JesieJesieUs efJeÛeej ieeJeeble ÙesT ueeieues. efJeÅeeLÙeeËÛÙee pegvÙee keâeUÛÙee KesUeble Heâjkeâ he[uee. meecegoeefÙekeâ Je meecetefnkeâ KesUemee"er ieeJeele Skeâ$e ÙesCes keâceer Peeues. efMe#eCeeÛee {eÛeeÛe yeoueuee. lÙeecegUs pegvÙee keâeUÛÙee ieeJeÛee vetjner yeoueuee. iesuÙee peceevÙeele efomeCeejer ‘IejÛeer yeesueerYee<ee’ efpeuee DeeheCe ‘ceeÙeYee<ee’ cnCelees, leer efJemejueer peeT ueeieueer. efnboesàÙeeJejÛeer pegveer DebieeF& ieerles Je ye[ye[ ieerles iesueer Je lÙeeÛeer peeiee ‘veme&jer NneF&cmeves Iesleueer. ÙeeÛe keâeueeJeOeerle Jee{lÙee MenjerkeâjCeeÛÙee ØeYeeJeecegUs keâener hejØeebleerÙe ceb[Uer JemeF&ÛÙee efoMesves ÙesT ueeieueer. lÙeebÛÙee cegueebyejesyej cetU Kes[sieeJeÛÙee cegueebÛee mebheke&â Jee{uee DeeefCe lÙeeÛeener heefjCeece veeleeUÛÙee efoJemeebleerue Skebâojerle JeeleeJejCeeJej nesT ueeieuee.
 DeepekeâeueÛeer veJÙee oceeÛeer efhe{er DeeheuÙee pegvÙee keâeUÛÙee ceeÙeYee<esuee efJemejle Ûeeueueer. Deeheueer ceele=Yee<ee ceje"er efleueener ÙeesiÙe mLeeve osF&veeMeer Peeueer. Fb«epeer Yee<esÛee ØeYeeJe lÙeebÛÙee Skebâoj JeeieCÙee-yeesueCÙeele DeeefCe veeleeUÛÙee keâeÙe&›eâceeblener efomet ueeieuee. lÙeecegUs veeleeUÛÙee meesnàÙeeÛes meecegoeefÙekeâ ¤he ceeies he[ues DeeefCe keâewšgbefyekeâ ¤he heg{s Deeues. kegâšgbyeele hewMeeÛeer leMeer ÛeCeÛeCe keâceer PeeuÙeecegUs veeleeUÛÙee osKeeJÙeemee"er ueeieCeeNÙee ÛeerpeJemlet ØelÙeskeâ peCe mJele: Kejsoer ke⤠ueeieuee. ieeJeele Jeie&Ceer keâe{tve ieeJeeÛÙee JesMeerJej veeleeUÛes osKeeJes keâjCÙeeSsJepeer mJele:ÛÙee kegbâheCeeDee[, mJele:ÛÙee Iejeleerue veeleeU osKeeJee DeefOekeâ Deekeâef<e&le keâmee keâjlee ÙesF&ue, ÙeeÛÙee Ûe{eDees{er ueeieuÙee. veeleeUÛÙee osKeeJÙeeleerue meeceeefpekeâ peyeeyeoejeruee Glejleer keâUe ueeieueer.
 JemeF&leerue ke@âLeefuekeâ meceepemecetn keâeue pemee Skeâefpevemeer neslee, lemee lees Deepe Skeâefpevemeer jeefnuee veener DeeefCe GÅee lees vekeäkeâerÛe lemee jenerue Demes Jeešle veener. keâeue lees Skeâe DeeUerle jeneÙeÛee. lÙee DeeUerÛeer ceeÙeYee<ee ner Skeâ DemeeÙeÛeer. Deepe lemes jeefnuesues veener. lees pemee Deeheueer Jesme Deesueeb[tve ogmeNÙee JesMeerle Deeheues Iej yeebOelees, lÙeeÛeØeceeCes efMe#eCe, JÙeJemeeÙe, hesMee, ÙeebÛÙee efveefceòeeves ieeJeeleerue DeeheuÙee Iejeyejesyej cegbyeF&ÛÙee Gheveiejelener Deeheues GheIej lees Leešt heenle Deens. veeleeUmeejKÙee meCeemegoeruee lees ieeJeele npesjer ueeJelees, heCe ieeJeÛÙee veeleeUeslmeJeele menYeeieer nesCÙeeme lees Deeheueer Glmegkeâlee oeKeJelesÛe Demes veener.
 GÅeeÛes efÛe$e Ùeentve efveef§eleÛe JesieUs DemeCeej Deens DeeefCe lÙeeÛeer hetJe&efÛevns DeeheCeeme Deepe efomet ueeieueer Deensle. heeUCÙeeleueer DebieeF&ieerles iesueer lej iesueerÛe; heCe lÙeeyejesyej meecetefnkeâ veeleeU-ieerlesner iesueer. Deelee cegueebÛÙee neleeble ceesyeeF&ue Skesâ ceesyeeF&ue, nsÛe lÙeeÛes efJeÕe Peeues Deens. lÙeecegUs IejeMeer, kegâšgbyeeMeer Je ieeJeeMeer lÙeeÛes veeles legšues peeCÙeeÛeer MekeäÙelee DeefOekeâ Deens. ueneve yeeuekesâ Deeheues meejs ue#e DeeheuÙee neleebleerue FJeuÙeeMee ceesyeeF&ueceOeerue keâeÙe&›eâceeble leneve-Yetkeâ, osnYeeve efJeme¤ve leuueerve Peeues Deensle. ceesyeeF&ue neleele DemeuÙeeefMeJeeÙe DeeF&ves efouesuee Ieeme les leeW[eleosKeerue IesCÙeeme leÙeej vemeleele. keâeueÛÙee peceevÙeele IejeceOÙes, ieeJeeceOÙes šsefueHeâesve ne Deew<eOeeueemegæe veJnlee, lÙee ef"keâeCeer DeepeÛÙee peceevÙeele Skesâkeâe kegâšgbyeele Deveskeâ ceesyeeF&ue efomele Deensle. peieYejÛes keâeÙe&›eâce IejyemeuÙee heeneÙeuee efceUle Deensle Je lÙeeÛee ØeYeeJe pemee meceepepeerJeveeJej lemee lees veeleeUÛÙee meesnàÙeeJejosKeerue he[Ceej Deens. GÅeeÛes veeleeUÛes efÛe$e ns meecegoeefÙekeâ mJe¤heeÛes Demesue keâer veener ne efÛebleveeÛee efJe<eÙe "jsue heCe lÙeeÛeyejesyej GÅeeÛee veeleeU meesnUe ne JewÙeefkeälekeâ mJe¤heeÛeeÛe Demesue, ne efÛeblesÛee efJe<eÙe heg{s ÙesT heenle Deens.
 keâeueÛee veeleeU ne ceje"ceesàÙee mJe¤heeÛee neslee, FLeuÙee ceeleerMeer, FLeuÙee Yee<esMeer, FLeuÙee mebmke=âleerMeer lees leeoelcÙe heeJeuesuee neslee. keâeueÛÙee YeeefJekeâebÛÙee cegKeebJej peer veeleeUieerles nesleer leer ceje"ceesU nesleer. GÅeeÛee veeleeU ne ceje"ceesU Demesue keâe? lÙeele ceje"eruee ØeeOeevÙe Demesue keâe? lÙeeÛes mLeeefvekeâ mJe¤he iesuesues lej vemesue? lÙeeuee Deeblejje°^erÙe mJe¤he Øeehle Peeuesues Demesue. lees yengYeeef<ekeâ yengjbieer, yeng{bieer, yengDebieer, yengheojer, yengiegCeer Peeuesuee veemesue keâe?
 JemeF& ns hetpÙe hejbheje Demeuesues ieeJe. lÙeeÛeyejesyej JemeF& ns hejbheje efvecee&Ce keâjCeejs ieeJe. les yeeU ÙesMetÛÙee Yekeäleerves ØeppJeefuele Peeuesues ieeJe Deens. DeOex-DeefOekeâ ieeJe ÙesMetÛÙee ØekeâeMeele ÛeeueCeejs ieeJe Deens. jerleer-Yeeleer yeoueuÙee lejer oener efoMee GpeUCÙeeÛes meeceLÙe& Demeuesuee yeeU ÙesMetÛee efoJÙe ØekeâeMe keâeue, Deepe DeeefCe GÅee meowJe meejKeeÛe jenerue.