yeeÙeyeue JeeÛeve : ef[mesWyej 2020डिसेंबर २०२०


 
 6.Dee. keâe. 2 je jefJeJeej
 ÙeMeÙee 40:1-5,9-11
 2hes$e 3:8-14
 ceeke&â 1:1-8
 
 7.ÙeMeÙee 35:1-10
 uetkeâ 5:17-26
 
 8.kegâ. ceefjÙesÛee ieYe&mebYeJe
 Glheòeer 3:9-15, 20
 FefHeâme 1:3-6,11-12
 uetkeâ 1:26-38
 
 9.ÙeMeÙee 40:25-31
 ceòeÙe 11:28-30
 
 10.ÙeMeÙee 41:13-20
 ceòeÙe 11:11-15
 
 11.ÙeMeÙee 48:17-19
 ceòeÙe 11:16-19
 
 12.iJeeoeueghesÛeer heefJe$e ceelee
 yesveefmeje 48:1-4, 9-11
 ceòeÙe 17:9,10-13
 
 13.Dee. keâe. 3 je jefJeJeej
 ÙeMeÙee 61:1-2,10-11
 1 Lesmme. 5:16-24
 Ùeesneve 1:6-8,19-28
 14.›egâmeYekeäle meble pee@ve
 ieCevee 24:2-7,15-17
 ceòeÙe 21:23-27
 
 15.meHeâvÙee 3:1-2,9-13
 ceòeÙe 21:28-32
 
 16.ÙeMeÙee 45:6-8, 18,
  21-25
 uetkeâ 7:18-23
 
 17.meble ueePeejme
 Glheòeer 49:2, 8-10
 ceòeÙe 1:1-17
 
 18.efÙece&Ùee 23:5-8
 ceòeÙe 1:18-25
 
 19.Meemles 13:2-7,24-25
 uetkeâ 1:5-25
 
 20.Dee. keâe. 4 Lee jefJeJeej
 2Meceg. 7:1-5,
  8:12, 14, 16
 jesce 16:25-27
 uetkeâ 1:26-38
 
 21.meble efhešj keâveerefmeÙetme
 ieerle 2:8-14
 uetkeâ 1:39-45
 22.1 Meceg. 1:24-28
  uetkeâ 1:46-56
 
 23.ceueeKeer 3:1-4, 4:5-6
 uetkeâ 1:57-66
 
 24.2Meceg. 7:1-5,
  8:12, 14, 16
 uetkeâ 1:67-79
 
 25.veeleeU
 ÙeMeÙee 52:7-10
 FyeÇer 1:1-6
 Ùeesneve 1:1-18
 
 26.meble mšerHeâve
 Øes.ke=â. 6:8-10
 7:54-59
 ceòeÙe 10:17-22
 
 27.heefJe$e kegâšgbyeeÛee meCe
 Glheòeer 15:1-6,
  21:1-3
 FyeÇer 11:8, 11-12, 17-19
 uetkeâ 2:22-40
 
 28.efvejhejeOe yeeuekesâ
 1 Ùeesneve 1:5:2-2
 ceòeÙe 2:13-18
 29. meble Lee@ceme yeskesâš
 1 Ùeesneve 2:3-11
 uetkeâ 2:22-35
 
 30.1 Ùeesneve 2:12-17
 uetkeâ 2:36-40
 
 31.meble efmeuJesmšj heefnues
 1 Ùeesneve 2:18-21
 Ùeesneve 1:1-18
 
 
 peevesJeejer 2021
 1.osJeceelee ceefjÙee
 ieCevee 6:22-27
 ieueleer 4:4-7
 uetkeâ 2:16-21
 
 2.meble yeÇsefPeue Je meble «esiejer
 1 Ùeesneve 2:22-28
 Ùeesneve 1:19-28
 
 3.ØeYetÛes ØekeâšerkeâjCe
 ÙeMeÙee 60:1-6
 FefHeâme 3:2-3,5-6
 ceòeÙe 2:1-12
 
 4.1 Ùeesneve 3:22-4:6
 ceòeÙe4:12-17,23-25
 
 5.1 Ùeesneve 4:7-10
 ceeke&â 6:34-44
 6.1 Ùeesneve 4:11-18
 ceeke&â 6:45-52
 
 7.1Ùeesneve 4:19-5:4
 uetkeâ 4:14-22
 
 8.1 Ùeesneve 5:5-13
 uetkeâ 5:12-16
 
 9.1 Ùeesneve 5:14-21
 Ùeesneve 3:22-30
 
 10.ØeYetÛee yeeefhlemcee
 ÙeMeÙee 55:1-11
 1 Ùeesneve 5:1-9
 ceeke&â 1:7-11
 
 11.FyeÇer 1:1-6
 ceeke&â 1:14-20
 
 12.FyeÇer 2:5-12
 ceeke&â 1:21-28
 
 13.meble efnuejer
 FyeÇer 2:14-18
 ceeke&â 1:29-39
 
 14.FyeÇer 3:7-14
 ceeke&â 1:40-45
 
 15.FyeÇer 4:1-5, 11
 ceeke&â 2:1-12