DeeÛe&efyeMeheebÛee veeleeU mebosMeडिसेंबर २०२०


 
 veeleeU meCeeÛes Demmeue keâejCe les keâeÙe?
 yeNÙeeÛe ueeskeâebvee Jeešles keâer ef¡emleer Oece& ne ef¡emlepeÙebleerheemetve meg¤ Peeuee! les Kejs Deens keâe? Fefleneme ne mecepe Kees[tve keâe{lees. Kejs cnCepes F&mšjceOÙes (heemkeâ) ef¡emleer ßeæsÛÙee ØeejbYeeÛes yeer o[uesues Deens. hegve®lLeeve jnmÙeele osJeeves efouesuÙee DeefYeJeÛeveebÛeer hetle&lee Peeueer Deens. ne heemkeâ cnCepes keâeÙe Deens? osJeeÛÙee ceeveneveerceOÙesÛe ÛeebieuÙeeÛee JeeF&šeJej, ØekeâeMeeÛee DebOekeâejeJej, DeeveboeÛee ÙeelevesJej DeeefCe melÙeeÛee De%eeveeJej efJepeÙe meceLe&heCes Øekeâš neslees. ÙesMet ef¡emleeÛÙee peJeUÛÙee meesyelÙeebceOeerue vewjeMÙe DeeefCe ÙesMetÛÙee owJeer meeceLÙee&Jej DeeMee "sJetve efvejeMesÛes Oeveer PeeuesuÙeebÛeer ÙesMetJejerue efve‰e {UCes Ùee efJe<eÙeeJej osKeerue ÙesMetÛee heemkeâ Yee<Ùe keâjlees!
 osJeeves ns efJeÕe (mJeie& Je he=LJeer) efvecee&Ce kesâues DeeefCe heeefnues keâer les Ûeebieues nesles. heCe pÙee peieeefJe<eÙeer meble Ùeesneve lÙeeÛÙee MegYeJele&ceeveele yeesuelees les peie osJeeÛÙee neletve Deeuesues ØeejbYeerÛes peie veJns. pÙee peieeefJe<eÙeer meble Ùeesneve meebiele Deens les ceeCemeebÛes peie Deens. lÙee peieele ceeCetme osJeeÛee veJns lej mJele:ÛeeÛe ieewjJe keâjerle Deens; Œeerheg®<e owJeer efveefce&leerkeâ[s lÙeebÛÙee ‘mJe’ÛÙee Ûe<cÙeeletve heeneleele Je osJeeÛÙee efveefce&leerÛeer Kejer DeLe&hetCe&lee heej efJeme¤ve peeleele. ns peie pes ceeCemeebveer efvecee&Ce kesâues Deens les Skeâ meecetefnkeâ ceeÙeepeeueÛe peCet Deens, heCe lebleesleble keâefuhele efkebâJee DeJeemleJe veener, lej lÙeebÛÙee KeesšŸee Âef°keâesveeÛeer efveefce&leer Deens. Ùee Âef°keâesveeves, keâeueewIeele, KeNÙeeÛÙee efJejesOeele Skeâe HeâmeJÙee efJeÕeeÛeer yeebOeCeer kesâueer Deens.
  heefnuÙee leerve Melekeâeveblej (ØeYetÛÙee Je<ee&veblej) DeeefCe jesceve meeceüepÙeeves ef¡emleer ueeskeâebvee mebj#eCe osTve ef¡emleer Oece& mJeerkeâejuÙeeheemetve, efJepeÙeesvceeoeÛeer Keesšer ßeæe (heresy) ef¡emleer Oecee&Ûeer efpeJeueie cew$eerCe yeveueer. peesheÙeËle ne efJepeÙeesvceeo (Triumphalism) Ûeeuet jenerue leesheÙeËle ef¡emleer Oecee&Ûee Keje mJeYeeJe Deeheues Deebleefjkeâ yeU Je meeceLÙe& keâOeerÛe oeKeJeCeej veener; efJeÙepeesvceeoer ceveesJe=òeerÛes cegKeheóer Yebpeve Je efmebnemeve Yebpeve keâjeÙeuee nJes. pej DeeheCeeme ef¡emleer ßeæsÛee ieeYee mecepeuee, cnCepesÛe ÙesMetceOÙes veJeerve peerJeveemee"er cejCes Je G"Ces ne ieeYee, lej DeeheCeeme ÙesMet ef¡emleeves lÙeeÛÙee efMe<Ùeebvee efMekeâJeuesuÙee MegYeJele&ceeveeÛÙee Deebleefjkeâ DeeOÙeeeflcekeâ MekeäleerÛee DevegYeJe ÙeeÙeuee meg®Jeele nesF&ue.
 hejceeÛeeÙe& heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer iesuÙee keâener ceefnvÙeele pes YeÙeevekeâ JeemleJe DeeheCe peiele Deenesle les vescekesâ nsjuesues Deens. ceePes efÛebleve lÙeeÛÙeeJejÛe Deens. hejceeÛeeÙe& cnCeeues keâer keâesefJe[-19 Ùee meeLeerves DeeheuÙee KeesšŸee megj#eebÛee heoe&HeâeMe kesâuee Deens. Ùeeheemetve DeeheCe pes Deieesoj keâjerle neslees lÙeeÛÙeele Heâkeäle megOeejCee keâjCÙeeÛeer efkebâJee DeefmlelJeele DemeuesuÙee heæleer DeeefCe efveÙeb$eCe JÙeJemLee peje DeefOekeâ me#ece keâjCÙeeÛeer iejpe Deens neÛe kesâJeU SkeâcesJe Oe[e IÙeeÙeuee nJee Demes keâesCeeuee Jeešle Demesue lej lees JemlegefmLeleer veekeâejle Deens (Fratelli Tutti, Cf. # 7).
 lej, ef¡emlepeÙebleerÛÙee GlmeJeeÛee Giece keâmee Peeuee, pÙee GlmeJeeÛÙee meOÙeeÛÙee MewueerMeer (cees"Ÿee ØeceeCeele OebosJeeF&keâ Je meJe&mJeer Ssefnkeâ GheYeesieeJej keWâefõle) DeeheCe heefjefÛele Deenesle? DeeheCe veeleeUÛÙee ef¡emleer Gheemeveskeâ[s JeUt Ùee DeeefCe leer DeeheCeeme veeleeU meCeeÛÙee Deeveboer GlmeJeehee"erceeies DemeuesuÙee KeNÙee DeOÙeelceeÛÙee cetueYetle DebieebÛeer DeesUKe keâ¤ve osF&ue. Ssefleneefmekeâ°Ÿee, veeleeU GlmeJeeÛee cnCepesÛe, ÙesMetÛee pevce Je ØekeâšerkeâjCe ÙeeÛee ef¡emleer Gheemevee ke@âueW[jceOÙes ef¡emleerÙegieeÛÙee Kethe veblejÛÙee keâeUele ØeJesMe Peeuee. ef¡emleer Oece& ÛeewLÙee MelekeâeheÙeËle kesâJeU F&mšjÛÙee meCeeYeesJeleerÛe peueojerlÙee Jee{le neslee. F&mšj ns ef¡emleer ßeæsÛes heeÙeeYetle jnmÙe nesles. lÙee jnmÙeeÛeer Ssefleneefmekeâ cegUs mcejCeeÉejs efpeleerpeeieleer "sJeCÙeele Deeueer nesleer (Cf Acts of the Apostles, ef¡emleer Oecee&Ûee ØeejbYekeâeUÛee Fefleneme). pejer veeleeU ner efveefJe&JeeoheCes Ssefleneefmekeâ Iešvee Demeueer, lejer efleuee F&mšjÛÙee jnmÙeemeejKee Ssefleneefmekeâ heeÙee veJnlee.
 meble uetkeâ ne SkeâcesJe megJeeefle&keâ Deens keâer pees ceefmeÙeeÛÙee pevceeÛes mhe° JeCe&ve keâjlees Je YejerJe mebosMe oslees. Feflenemeeves Ùeekeâ[s ogue&#e kesâues Deens ns DeeheCe heentÛe. meble uetkeâÛeer ØeYet ÙesMetÛÙee yeeueheCeeÛeer keâLee ner vekeäkeâerÛe FeflenemeeJej DeeOeeefjle Deens heCe F&mšjmeejKeer Ssefleneefmekeâ mcejCeeJej veener; megJeeefle&keâ meble Ùeesneve ne ÙesMet ef¡emleeÛÙee Ùeelevee, ›egâmeer osCes DeeefCe hegve®lLeeve ¢eebÛes keâLeve Dee"JeCeerleerue hegjeJÙeeves leheMeerueJeej Je DeÛetkeâheCes keâjlees. lemes heeefnues lej meble Ùeesneve ne ÙesMetÛee ‘uee[keâe’ efMe<Ùe neslee. lees mee#eeroej Demetve keâeueJeejerÛÙee ›egâmeeheeMeer GYee Demeuesuee SkeâcesJe Øesef<ele neslee.
 cenòJeeÛeer iees° ner keâer lÙee keâeUÛÙee ef¡emlemeYesÛÙee heg{eNÙeebvee Yes[meeJeerle DemeuesuÙee ogmeNÙee Skeâe jemle efJeJebÛevesletve veeleeU meCeeÛee GoÙe Peeuee; lÙeekeâeUer ‘DeefpebkeäÙe metÙe&’ Ùee jesceve ueeskeâebÛÙee osJelesÛÙee mevceeveeLe& Skeâ cees"e GlmeJe meepeje nesF&. ne GlmeJe yeeefhlemcee IesleuesuÙee veJeesefole ef¡emleer ueeskeâebvee ØeYeeefJele keâjerle neslee. lÙeeuee heÙee&Ùe cnCetve ef¡emleer Oecee&ÛÙee Ùee DeejbYeerÛÙee keâeUele ef¡emleer heg{eNÙeebveer veeleeUÛee meCe meg¤ kesâuee.
 ef¡emleer heg{eNÙeebveer ef¡emlepeÙebleerÛÙee Ùee meesnàÙeemee"er osJeheg$eeÛÙee osnOeejCeeÛes jnmÙe DeeOeejYetle ceeveues. meble «esiejer veePeerSvepeve efueefnlees : ‘‘lÙeeves lÙeeÛÙee osJeheCeeves ceuee mece=æ keâjCÙeemee"er ceePÙee MejerjeÛeer ogye&uelee Iesleueer.’’ DeeueskeäPeebef[^ÙeeÛee meble efmejerue cnCelees, ‘‘lees DeeheuÙeehewkeâer Skeâ Peeuee, me=°erleerue meJeeËÛÙee DeOeerve Peeuee; pees meieàÙeebvee peerJeve oslees, lÙeeves mJele:uee ce=lÙetÛÙee DeOeerve kesâues; DeeefCe meble Deiemleerve efueefnlees, ‘‘osJeeÛes MeneCeheCe Skeâe ueneve yeeuekeâeÛÙee iegCeebletve efometve Deeues, osJeMeyo, pÙeeves DeeheuÙee (ceeveJeer) MejerjeÛes GoeòeerkeâjCe kesâues.’’ pejer ÛeÛe&ÛÙee DeeÅe DeeÛeeÙeeËÛeer ner efJeOeeves osJeheg$eeÛÙee osnOeejCesefJe<eÙeer Yee<Ùe keâjleele, lejerner leer ‘‘og:Ke YeesieCeeNÙee hejcesÕejeÛÙee mesJekeâeÛeer’’ (ÙeMeÙee) DeeheCeeme Dee"JeCe keâ¤ve osleele DeeefCe ÙesMetÛes ›egâmeeJejerue cejCes Je G"Ces ÙeebÛÙeekeâ[s DeeheCeeme IesTve peeleele (F&mšj).
 Deepe veeleeUÛee meCe pÙee Jee{lÙee FnJeeoer {bieeves meepeje kesâuee peelees lÙeeÛeer meg®Jeele ceOÙeÙegieerve keâeUele ØeecegKÙeeves hee§eeòÙe peieleele (ÙegjesefheÙeve) Peeueer. Ùeeuee efJejesOeer metj ne meble øeâeefvmeme Deeefmemeerkeâj Ùeeves keâe{uee. lees De#ejMe: ef¡emleemee"er efYekeâejer yeveuee Je ef¡emeceme meesnàÙeeves pes YeesieJeeoer mJe¤he OeejCe kesâues nesles (Je ogozJeeves lemes Deepener ÛeeuetÛe Deens) lÙeele lÙeeuee yeoue Ie[JeeÙeÛee neslee. F.me. 1223 meeueer veeleeUÛÙee hetJe&mebOÙesuee meble øeâeefvmemeves «esefÛeÙees efkeâuuÙeele (DeefmemeerÛÙee peJeU) heefJe$e efcemmee "sJeueer. lesLes meYeesJeleer FšueerÛÙee GcyeÇerÙeve ØeosMeeleerue iegnebceOÙes iees"e, ieJneCe, yewue Je iee{Je DeMeer Â<Ùes oeKeJeueer. DeeheCeeme Jeešles keâer DeeheuÙee osJeUeleerue veeleeU iees"ŸeeÛeer hejbheje ner meble øeâeefvmeme ÙeeÛÙee iees°erheemetve meg¤ Peeueer. les Kejs Deens. heCe meble øeâeefvmeme Deefmemeerkeâj ÙeeÛÙeemee"er les FnJeeoer veeleeU GlmeJeele Yej cnCetve oeKeJeuesues Skeâ Oeeefce&keâ ueeskeâkeâuesÛes Â<Ùe veJnles. Ùee efJejesOeeYeemeer Â<Ùeeves lÙeeuee lÙeeÛeer KeesueJejÛeer Deebleefjkeâ efve‰e Øekeâš keâjeÙeÛeer nesleer. leer cnCepes veeleeU ne meCeebÛee meCe Deens keâejCe ‘‘veeleeU meCeeves owJeer ieefjyeer, Deeheues owvÙe Je peKece ÙeebÛÙeele menYeeie IesCeeNÙee efJeveceü osJeeÛes jnmÙe ieewjefJeues Deens.’’
 Ùee ØekeâeMeele DeeheCe MegYeJele&ceeveeleerue, efJeMes<ele: meble uetkeâ DeeefCe meble ceòeÙe ÙeeÛÙeeleerue Gleejs hegvne JeeÛet Ùee. meble øeâeefvmeme Deeefmemeerkeâjeves osJeeÛÙee osnOeeefjle heg$eeÛÙee pevceeÛÙee Â<Ùeeves pes efJe<eÙe ØeYeeJeerheCes oeKeJeues lesÛe MegYeJele&ceeveele Demeuesues DeeheCe mhe°heCes heenelees : ceefjÙee Je peesmesHeâ ns JebefÛele Je DeYeeieer kegâšgbye Deens, uenjer Je meòeeefYeuee<eer meceüešecegUs ieeefueueer les ÙengoeheÙeËle ØeJeeme keâjCÙeeme Yeeie he[uesues Demes efJemLeeefhele iejerye. ceefjÙesuee efleÛÙee cegueeuee peveeJejebÛÙee menJeemeele pevce ÅeeJee ueeieuee, keâejCe ‘‘lÙeebvee GleejMeeUsle peeiee veJnleer.’’ ÙesMet ne efveKeU ieefjyeerle pevceuee, ceeveJeer meceepeeÛÙee mejnöerÛÙee yeensj. Ùee Deecetuee«e heefjJele&veerÙe IešvesÛes heefnues mee#eeroej ns oerve ceW{heeU nesles. les DeeheuÙee keâUheeÛes jeKeCe keâjerle nesles DeeefCe ieefjyeebleerue iejerye Demes lÙeebÛes meceepeele JeieeakeâjCe kesâues nesles. ceefmeneÛÙee pevceeÛeer Iees<eCee iejerye heefjefmLeleerleuÙee ueeskeâebvee kesâueer peeles. meYeesJeleeueÛes mece=æ peie [eJeueues peeles. Demes keâe les mecepele veener. hejcesÕejeÛee mebosMe mhe° Deens. hejbleg, veeleeU meesnàÙeeuee YeesieJeeoer mJe¤he osTve lees hejcesÕejeÛee mebosMe DeeheCe Jes"erme veener keâe Oejuee?
 meble ceòeÙe ceeieerÛÙee keâLeveeletve YeesieJeeoer mJe¤he DeeuesuÙee veeleeU meesnàÙeeuee efJejesOe JÙekeäle veener keâe keâjle? (hetJexkeâ[erue leerve %eeveer JÙekeäleer Jee jepes). jepee nsjeso yeUeÛee Jeehej keâ¤ve ‘Meebleer’ jeKele Demelees DeeefCe keâeÙeceÛe celmejele peielees, lÙeeÛÙee ØeeflemheOÙee&Ûee keâeše keâmee keâe{lee ÙesF&ue ÙeeÛee efJeÛeej keâjle. ÙeeÛÙee Gueš Keje jepee ÙesMet ne Me$etJej Øesce keâjCÙeeme meebielees.
 F&mšjÛÙee GlmeJeele keâenerlejer keâceer Deens Demes ef¡emleer ueeskeâebvee DepeeCelesheCes Gcepeues Demes legcneuee Jeešle veener keâe? F&mšjÛÙee GlmeJeele hetCe&heCes Ùeelevee, ›egâmeeJejerue cejCe Je ÙesMetÛes eflemeNÙee efoJeMeer G"Ces ns keWâõmLeeveer nesles. lesLes keâoeefÛele ÙesMetÛÙee ce=lÙetJej Yej efouee iesuee Je ceeveJeer peerJeveele og:KeYeesieeuee (DeJeemleJe) ieewjefJeues iesues Demesue keâe? pejer hegve®lLeeveeÛee Deevebo ne F&mšjÛes Skeâ cetueYetle Debie Deens, lejer Œeerheg®<eebvee ojjespe meecevee keâjeJÙee ueeieCeeNÙee ceeveJeer peerJeveeleerue DeesPÙeebMeer lÙee DeeveboeÛes veeles pees[Ces keâ"erCeÛe Deens. cnCetve, ef¡emleer ßeæsÛÙee Skeâe menpeØesjCesves peCet keâeÙe ef¡emlepeÙebleerÛes meepejerkeâjCe ns F&mšjÛÙee mebosMeeuee hetjkeâ Demes GoÙeeme Deeues. lÙeeletve ceeveJeer efmLeleerÛÙee Ùee oesve ÛesnNÙeebÛee Skeâe Keesue heeleUerJej mebiece Peeuee.
 ‘efuešue efmemšme& Dee@Heâ peerPeme’ÛÙee mebmLeeefhekeâe efme. ce@ioueerve efnves efleÛÙee efmemšjebmee"er efueefnuesues Skeâ meeOes heCe meKeesue efÛebleve veeleeUÛÙee iees"Ÿeemeceesj yemetve JeeÛeues lej ceve GpeUtve efveIeles. ceuee Jeešles keâer ‘‘legcner Ùee iees"ŸeeJej peje peemle JesU heenele jene, ceeieeRvee ceeie&oMe&ve keâjCeeNÙee Je efoMee oeKeJeCeeNÙee Ùee leeNÙeeÛÙee ØekeâeMeele, DeeefCe les pes meJe& efMekeâJeles les legcner mecepetve IÙeeJes DeMeer ceePeer FÛÚe Deens. iees"Ÿeeleerue meJe& ØeeCeer, JÙekeäleer DeeefCe Jemlet legceÛÙeeJej nemÙe ke⤠os pejer legcneuee meJe&keâener Depetve mecepeCeej veener…. iees"Ÿeeleerue lÙee meJee&le SkeâcesJe Demes keâenerlejer megboj Deens DeeefCe yesLeuesnsceÛÙee lÙee Â<Ùeele efkeâleerlejer ceneve Deens, keâejCe lesLes mebhetCe& ef¡emle Deens, osJe Je ceeCetme SkeâeÛe JesUer DeeefCe, heeUCÙeeÛÙee heueerkeâ[s, veePejsLeÛee keâejKeevee, Ùeelevee DeeefCe ›etâme DeeefCe meJe& hegve®lLeeveeÛes Je mJeiee&Ûes JewYeJe DeeheCeeuee efomesue. Øesce GÛebyeUtve DeeuÙeecegUs, osJeheg$e ef¡emle ÙeeÛeer ueneve yeeuekeâeÛÙee nleyeue efmLeleerÛee Debieerkeâej keâjCÙeeÛeer FÛÚe Peeueer, ceeveJeer peerJeveeÛeer yeeuekeâ DemeCes SkeâÛe DeMeer ner efmLeleer keâer pesLes meJe&mJeeÛee DeJnsj keâ¤ve mJele:uee ogmeNÙeebÛÙee neleebveer neleeUCÙeeÛeer Devegceleer efoueer peeles…. pees legceÛee osJe Deens Je pees legcneuee Deelee ns yeeueheCe Je ns Demes meJe&mJe DeJnsjCes ojjespeÛÙee peerJeveele peieCÙeeme efvecebef$ele keâjerle Deens lÙeeÛeer ner YeeJevee veeleeUÛee iees"e legceÛÙeele efvecee&Ce ke⤠Mekesâue lej!’’
 hejle Skeâoe ceer Deeheues ue#e veeleeU meCeeÛÙee GheemevesheeMeer JesOet FefÛÚlees. veeleeU meCeeefveefceòe 24 Je 25 ef[meWyejuee leerve heefJe$e efcemmeebÛeer efMeHeâejme ef¡emlemeYee keâjles. eflevner efcemmeebÛeer Gheemevee cegöecentve JewefMe°Ÿeebveer Yejuesueer Deens. efoJeme ceeJeUuÙeeJej 24 ef[meWyejuee peeiejCeeÛeer efcemmee ceòeÙeke=âle MegYeJele&ceeveeleerue ceeCetme pevceCeeNÙee ØeYet ÙesMetÛeer JebMeeJeUer Ieesef<ele keâjlees. ef¡emleeÛee pevce Feflenemeeleerue JeemleJÙeeuee Oe¤ve Peeuee. Deeheueer Gheemevee JeemleJÙe ÛeeojerKeeueer Peeketâve nesle vemeles. JeemleJÙeeÛes Yeeve "sJetve (Deepetyeepetuee Ûeeueuesueer iejpeJebleebÛeer peieCÙeemee"er Oe[he[, ceeCemeeceOeerue mebIe<e&, Goeefmevelee, mJeeLeea Je=òeer, FlÙee.) JebMeeJeUerle GuuesefKeuesuÙee JÙekeäleeRveer peerJeveeÛeer efkebâcele ceespetve osJeeMeer menkeâeÙe& kesâues. lÙeele ØeecegKÙeeves ceefjÙee Je peesmesHeâ ¢eebÛes peerJeve DeeoMe& "jles. lÙeebÛes ØeeÙeef§eòe, $eeme, De[ÛeCeer, peJeUpeJeU DeMekeäÙeØeeÙe JeešCeejs Øemebie DeeheCe efJeme¤ve keâmes Ûeeuesue? je$eerÛÙee efcemmesle uetkeâke=âle MegYeJele&ceeve ‘ØeYet ÙesMetÛee pevce keâesCelÙee heefjefmLeleerle Peeuee’’, ¢eeÛee DevegYeJe IesCÙeeme DeeheCeeuee ØeJe=òe keâjlees. efkeâleer efyekeâš heefjefmLeleeruee leeW[ osCes ceefjÙee Je peesmesHeâ ÙeebÛÙee JeešŸeeuee Deeues! veeleeU meepeje nesleevee DeMee Deepener DemeCeeNÙee heefjefmLeleerJej DeeheCeeuee [esUsPeekeâ keâ¤ve keâmes Ûeeuesue? efoJemeeÛÙee efcemmesle meble pee@veke=âle MegYeJele&ceeve Ieesef<ele kesâues peeles. meble pee@ve ØeYet ÙesMetÛÙee peerJeveeÛes cetU Lesš mJeiee&le DemeuÙeeÛes meebielees. Deeoece-SJesÛÙee heeheeveblej ØeYet ÙesMetÛÙee pevceeheÙeËle efkeâleereflejer JÙekeäleeRveer jkeäleeÛes heeCeer kesâues ¢eeÛee efJemej DeeheCe he[t ÅeeJee keâe?
 veeleeUÛÙee ogmeNÙee efoJemeeheemetve meueie Ûeejner efoJeme, ef¡emlemeYee jkeäle meeb[CeeNÙee ceneve Je Feflenemeeleerue JewefMe°ŸehetCe& mebleebÛes meCe meepejs keâjles : 26 ef[meWyejuee ef¡emlemeYesÛee heefnuee jkeälemee#eer mlesHeâeve ¢eeÛee meCe Gheemevesle meepeje neslees. lÙeeÛÙee cejCeeÛes efÛeòeLejejkeâ JeCe&ve DeeheCe Øesef<eleebÛes keâeÙe& ¢ee yeeÙeyeueÛÙee hegmlekeâele (Øesef<elekeâeÙe& 6:8 les mebhetCe& meeleJee DeOÙeeÙe) Sskeâlees. 27 ef[meWyejuee ØeYet ÙesMetuee ›egâmeeheÙeËle meeLe osCeeNÙee Øesef<ele Je megJeelee&keâej meble pee@veÛee meCe, 28 ef[meWyejuee ØeYet ÙesMetmee"er jkeäle meeb[CeeNÙee efvejhejeOe yeeuekeâebÛee meCe Je 29 ef[meWyejuee ef¡emlemeYesÛes SskeäÙe Meeyetle jeKeCÙeemee"er jkeäleeÛes yeefueoeve osCeeNÙee meble Lee@ceme yeskesâšÛee meCe.
 Yej veeleeU meesnàÙeeuee Gle DeeuesuÙee peuuees<eele ns meJe& meCe Skeâe ceeieesceeie Skeâ Gheemevesle DeeCeCÙeeÛee ef¡emlemeYesÛee nslet keâeÙe? cepesÛÙee JeeleeJejCeele keâšglee DeeCeCÙeemee"er? ef¡emleeÛeer keâesCeleerner Gheemevee JeemleJeeuee Oe¤ve Ke[lej DeeefCe og:Keer peerJeveeÛee efJemej ve he[lee cejCeeÛeer efveef§elelee Je ØeYet ef¡emleeÛes heemkeâejnmÙe keâoeefhe ogue&ef#ele ve JneJes neÛe veener keâe?
 veeleeUÛeer cepee pe¤j uegšeJeer hejbleg les keâjerle Demelee iejpetbÛes – jbpeues -ieebpeuÙeebÛes – JeemleJe efJeme¤ve keâmes Ûeeuesue? keâesCeleerner Kejer cepee DeHetâÛeer ieesUer efkebâJee yeefOejheCee, mebJesoveeMetvÙe Deew<eOe IesTve nesle vemeles. osJeeÛeer Demmeue ØeeLe&vee-Gheemevee ner JeemleJÙeeuee peeietve, peyeeyeoejer yeeUietve Je De[uÙee-ve[uesuÙeebvee yejesyej IesTveÛe nesles. Deeveboele efJeOve DeeCeCÙeeÛee nslet ØeeLe&vesÛee efkebâJee GheemevesÛee cegUerÛe veener. hejbleg veeleeU meepeje keâjleevee lÙee jnmÙeeÛes Kejs keâejCe MeesOeCÙeeÛes mees[t vekeâe. Kejer cepee ßeæe meleke&âheCes peieCÙeeleÛe Deens.
 peieYej ieefjyeer Je oeefjõŸeeÛÙee Jemeenleerle hemejuesuÙee DeeheuÙee efmemšjebvee veblej keâOeer ef¡emlepeÙebleerefveefceòes efueefnuesuÙee he$eele efme. ce@iouesve cnCeles : ‘‘¢ee veeleeUÛÙee meesnàÙeeØemebieer osJeekeâ[s °er ueeJeuesuÙee ieefjyeebyejesyej DeeheCe iees"ŸeeYeesJeleer ieesUe Peeuesues efomet osle… yeeuekeâmeÂMÙe YeeJevesves osJeeJej YejJemee "sJeCeejs DeeefCe yeoue Ie[t osCÙeeme leÙeej Demeuesues… DeeheCe meJe& iejerye DeeefCe ßeerceble, jepee DeeefCe jbkeâ ÙesMet yeeUeJej SkeâeÛe °erves heenele ieesUe Peeuesues. Ùee ueneveiÙee yeeUepeJeUÛe peieeuee pÙeebÛeer DeelÙebeflekeâ iejpe Deens leer DeeMee Je Deevebo meJeeËvee efceUsue… Ùee veeleeUÛÙee ceesmeceele ceuee DeeMee efve DeeveboeÛes megmeešŸeeÛes Jeejs HegbâkeâeJesmes Jeešles, lÙeeceOÙes Deeheueer meJe& DeesPeer Je Deeheuee meeje ogKeJeše ie[he nesF&ue, cnCepes SKeeÅee PebPeeJeeleemeejKes les meJe&keâener ceeCetme PeeuesuÙee hejcesÕejeyejesyej IesTve peeF&ue DeeefCe les leelkeâeU meYeesJeleer hemejsue Je veJeerve peerJeveemee"er Heâueefve<heòeer Je mece=æer ÙeebÛee œeesle yevesue.’’
 meJeeËvee veeleeU meCe Je mebhetCe& veeleeU keâeU megKeeÛee, DeeMeerJee&oeÛee Je cepesÛee peeJees! veJeerve Je<ee&ÛÙee neefo&keâ MegYesÛÚe!
 
  ——————
 
 50 – meer, veerefleceeie&, ÛeeCekeäÙehegjer
 veJeer efouueer, 110021.
 
 
 
 De@heesmše@efuekeâ vÙegveefmeÙeÛej
 Fve Fbef[Ùee
 
 efØeÙe Fbef[Ùee Je vesheeUceOeerue Fefcevesvmesme, Skeämeuebmeerme, meJe& DeeÛe&efyeMehe DeeefCe efyeMehe.
 heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer ceePÙeeJej Yeejle Je vesheeUceOÙes pes efceMeve meesheJeues nesles lÙeeÛeer Deelee meebielee nesle Deens. peesheÙeËle ceePÙeekeâ[tve meuuee Je metÛevee ceeefieleuÙee peeleerue leesheÙeËle ceer Ùee efouueerleerue heesefvleefHeâkeâue ØeefleefveefOelJeeMeer mebyebefOele jenerve. peevesJeejer ceefnvÙeeÛÙee meg®JeeleerÛÙee efoJemeebleÛe yeÇeefPeueceOÙes meg¤ nesCeeNÙee efceMevecegUs veblej ceuee lÙee vesceCegkeâerÛeer Oegje JeeneCÙeemee"er ceePes meJe& keâece keWâefõle keâjeJes ueeiesue.
 legcne ØelÙeskeâeyeöue ceuee peer cevemJeer ke=âle%elee Jeešles lÙeeÛes Meyoeble, ¢ee efvejesheeÛÙee he$eele lej keâceerÛe, JeCe&ve keâjlee ÙesCes MekeäÙe veener.
 efce$e cnCetve kesâuesuÙee mebJeeoehes#ee DeefOekeâ Demes legcner ceePes mee›eâeceWleeleerue yebOet, Oece&ieg®heoeÛÙee peerJeveeleerue ØeYet ef¡emle ¢ee SkeâeÛe ieg¤Ûes menefMe<Ùe Peeuesues Deenele. Ùee efJeueesYeveerÙe Je cenveerÙe cee[erJej meùoÙelee ner vesnceerÛe meKeesue Je ke=âefleMeerue jeefnuesueer Deens, keâejCe YeejleefmLele ef¡emlemeYee peer legcner meJe& Deenele leer ke=âhesÛÙee Deveskeâ Je meJeeËiemegboj oeveebveer ce{uesueer Deens.
 legceÛÙeemen MegYeJele&ceeveeÛeer mesJee keâjCÙeeÛee Deevebo Je YeeiÙe ceuee ueeYeues Deens. Yeejleele Ùee Je<eeËle ef¡emlemeYesleerue peerJeveeÛes pes Glkeâš #eCe ceer peieuees lÙeeefJe<eÙeer iesuÙee Meg›eâJeejer ceer YeeJeveeMeerue mcejCe keâjCÙeele iegbie neslees. yeÇeefPeuekeâ[tve DeeuesuÙee nekesâves ceuee Ùee efÛebleveeletve peeies kesâues pesLes ceuee JesieàÙee DemeuesuÙee heefjefmLeleerÛee efJeÛeej keâjCÙeeme Je ceePeer GheeÙeÙeespevee meeoj keâjCÙeeme meebieCÙeele Deeues.
 lej pes ceePeer Jeeš heenele Deens lÙeeÛÙeekeâ[s vepej ueeJele, ceW{heeU cnCetve legceÛÙee meceefhe&le peerJeveeÛeer mee#e, MegYeJeelee& ØeÛeejkeâ cnCetve legceÛeer efve<"e, ef¡emleer cnCetve legceÛee DeeoMe& ÙeeÉejs ØeYet ÙesMetves Ùee Je<eeËle peer HeâUs Jee meg%elee ceePÙeele Jee{erme ueeJeueer Deens leer ceer ceePÙee ùoÙeele vesle Deens. Ùee efMeoesjerle legcner ØeYetÛÙee veeJeeves pÙeebÛeer peyeeyeoejer meebYeeUle Deenele lÙee osJeeÛÙee heefJe$e ueeskeâebÛee HeâueoeÙeer Je YeJÙe-efoJÙe DeeoMe& Deens : Oece&ieg¤bÛee, ›elemLe efŒeheg®<eebÛee, ØeehebefÛekeâebÛee DeeefCe osJeeÛeer FÛÚe ØeceeCe ceeveCÙeeme lelhej DemeuesuÙee ueeskeâebÛee.
 ns meecetefnkeâ he$e legcne ØelÙeskeâeuee hee"Jele Deens, keâejCe Yeejle Je vesheeUceOeerue mebefceße (Mosaic) ef¡emlemeYee ner DeeheuÙeele osJeeÛÙee ØeeflecesÛee ØekeâeMe DemeuesuÙee ÙesMetÛee heefJe$e Ûesnje Ie[JeCeeNÙee SkeâSkeâ ueKeueKelÙee legkeâ[Ÿeebveer ØekeâeMele Deens.
 ceer legceÛÙeemee"er osJeeÛes DeeYeej ceevelees, ØeeLe&vesle legceÛeer Dee"JeCe "sJeerve, lemesÛe heeshe øeâeefvmememee"er legceÛÙee ØeeLe&vesÛeer ceeieCeer keâjlees.
 DeeheuÙee ØeYet ÙesMet ef¡emleele ceve:hetJe&keâ Je mevceevehetJe&keâ legceÛeeÛe,
  ± DeeÛe&efyeMehe efpeSceye@šermlee ef[keäJee$ees
 
 De@hee@mše@efuekeâ vegefvmeDees, DeeÛe&efyeMehe ef[keäJee$ees, ¢eebvee ceer DeeheuÙee mebhetCe& Oece&ØeebleeÛÙee Jeleerves DeeYeejhetJe&, ØeeLe&veeceÙe Je heg{erue keâeÙee&mee"er MegYesÛÚe JÙeefkeäleiele hee"JeuÙee Je otjOJeveerJe¤vemegæe keâUJeuÙee.
  ± DeeÛe&efyeMehe Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 
 
  hegCes Oece&Øeeble,
  3 veesJnW. 2020
 Øeleer,
 DeeojCeerÙe jsJn. Hesâefuekeäme DeBLeveer ceÛÙee[es
 MeebleerÛeer ceveeskeâecevee!
 legcner ‘megJeelee&’ceOÙes ceePÙeeefJe<eÙeer efueefnuesuÙee uesKeeyeöue legcneuee Kethe OevÙeJeeo! lÙeecegUs ceuee Je heg<keâU ueeskeâebvee heg<keâU Deevebo Peeuee. lÙeebvee Deevebo PeeuÙeeÛes efkeâlÙeskeâebveer ceuee keâUJeues. legceÛÙee Devehesef#ele Deeojebpeueerves ceuee DeÛebyee Jeešuee. heCe peerJeve ns DemesÛe Deens.
 ceePes mJele:Ûes peerJeve ns Dee§eÙeeËveer Yejuesues Deens Je JemeF&ceOeerue ceePÙee ceneOece&ieg®heoeÛÙee keâeÙe&keâeueeÛes legcner kesâuesues mcejCe ns lÙeehewkeâer Skeâ Deens. legcner ceePee efJemle=le Je mece«e Demee oesvner ØekeâejÛee Dee{eJee Iesleuesuee Deens. lÙee meJeeËletve legceÛeer yebOegØeerleer Je Gyeoej cew$eer efometve Ùesles.
 1990 meeueer ceer ieg®efJeÅeeueÙe Je F&Me%eeve DeOÙeÙeve Ùee efvejeàÙee Je efYeVe peieeletve Deieoer DevevegYeJeer Je keâÛÛee Demee Deeuees neslees. DeeheuÙee JemeF&leerue ieg®peveebveer, ef¡emleer Je DevÙe OeceeaÙe ueeskeâebveer ceePee mJeerkeâej kesâuee, les ceePÙee hee"erMeer GYes jeefnues Je ceePÙee Øesef<elekeâeÙee&le lÙeebveer ceuee menkeâeÙe& kesâues. keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše, keâeef[&veue DeeÙeJeve [eÙeme, Flej efyeMehme (keâeef[&veue Dee@PeJeu[& «esMeme Oe¤ve) DeeefCe cegbyeF&Ûes Oece&ieg¤ Je ØeehebefÛekeâ Ùeebveer ceuee ceePÙee keâeÙee&le Yejhetj meeneÙÙe kesâues DeeefCe legceÛee mJele:Ûee uesKe ne kesâkeâJejerue ceueF&Ûe peCet, DeeefCe DeeheuÙee efØeÙe JemeF& Oece&Øeebleeleerue ceePÙee efJeveÙeMeerue keâeceeJej efMekeäkeâeceesle&ye DeeefCe hemebleer Deens. osJe ceneve Deens. osJeeÛeer efJehegue oÙee Je DeewoeÙe& Ùeeyeöue ceer osJeeÛee efvejefleMeÙe $e+Ceer Deens.
  ÙesMet ef¡emlee"eÙeer legceÛee efJeÕeemet,
  ± efyeMehe Lee@ceme [eyejs
 
 
 DeefOeke=âle – 3
 DeeiecevekeâeUeleerue Yetkeâ Je jesiejeF& efveJeejCe ceesnerce
 meeueeyeeoØeceeCes Ùeboener DeeheuÙee Yetkeâ Je Deepeej«emle yeebOeJeebmee"er DeeheuÙee Oece&Øeebleeleerue YeeefJekeâebvee DeeiecevekeâeUele oeveOece& keâjCÙeeÛes DeeJeenve keâjCÙeele Ùesle Deens. osJeeÛÙee DeewoeÙee&cegUs DeeheCe Ùee peieeleerue ÛeebieuÙee iees°eRÛee ueeYe Ieslees. heCe keâener ueeskeâ Ùee ueeYeebheemetve JebefÛele jeneleele. lÙeebÛÙee efyekeâš heefjefmLeleerle lÙeebvee ceoleerÛee nele osCes Deeheues ef¡emleer keâle&JÙe "jles. keâejCe les DeeheuesÛe yeebOeJe Deensle. Ùee DeeiecevekeâeUele lÙeebÛeer Dee"JeCe "sJetve DeeheuÙee GlheVeeÛee keâener efnmmee lÙeebÛÙeemee"er oeve ke⤠Ùee. DeeF&Jeef[ueebveer DeeheuÙee cegueebvee lÙeeieemee"er Øeeslmeeefnle keâ¤ve oeveOece& keâjCÙeeme ØeJe=òe keâjeJes. Deeheues Ûeskeâ 'Vasai Janhit Trust' ÛÙee veeJeeves keâe{eJesle. ÙeeefJe<eÙeerÛeer metÛevee DeeiecevekeâeUeleerue heefnuÙee jefJeJeejer efcemmeebJej keâjCÙeele Deeueer Deens.
 DeefOeke=âle – 4
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemenerle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 31 Dee@keäšes. me. 10.00 :heefJe$e efcemmee (meJe& mebleebÛee cenemeesnUe-heehe[er Oece&«eece mecetn meCe), (YeeefJekeâebÛÙee DevegheefmLeleerle- jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetye, efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele), yebo ÛeÛe&ceOÙes (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme, heehe[er.
 mebOÙee. 4.15: heefJe$e efcemmee (meJe& mebleebÛee cenemeesnUe), ef[keâve DepeÙe yegjKeeJe ÙeebÛes efØemšueer Dee@[eavesMeve Je DeefJeveeMe OeesOe[s, yeve&[ HeâveeËef[me Je cee@ie&ve HeâveeËef[me ÙeebÛes [eÙekeâvesš Dee@[eavesMeve (YeeefJekeâebÛÙee DevegheefmLeleerle- jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetyeJej Øe#esefhele), meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetj.
 2 veesJnW. me. 10.30:veJeoeref#ele Heâe. DepeÙe yegjKeeJe (OP), ÙeebÛÙeeMeer Yesš (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.00 les og. 2.00) : keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 3 veesJnW. me. 11.00:Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛes mebÛeeuekeâ DeeefCe Oece&ØeebleerÙe DeLe& meefceleerÛes mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.00 les 1.00):Ûe@vmeuej meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 4 veesJnW. (me. 10.00 les 11.00): ØeehebefÛekeâ YeeefJekeâebmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.30 les og. 1.30): keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.45 les 5.45):Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 6 veesJnW. (me. 10.30 les 12.45) : keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 13 veesJnW. (og. 12.00 les 2.00) : efceje-YeeFËoj, JemeF&-efJejej heesueerme keâefceMevejsšÛes keâefceMevej peÙee kegâceej mej ÙeebÛeer meefoÛÚe Yesš (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 14 veesJnW. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 32Jee jefJeJeej – ieesefKeJejs Oece&«eeceeÛee meCe) (YeeefJekeâebÛÙee DevegheefmLeleerle- jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetye, efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele), meble je@keâ ÛeÛe&, ieesefKeJejs.
 17 veesJnW. (me. 10.00 les 12.45): meJe& ØecegKe Oece&ieg¤bÛeer meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.00 : ke@âhÙegefÛeve Heâeome& (OFM-Cap) ÛÙee ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjDej meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30 : Dehee@mše@efuekeâ vegefvmeDees – DeeÛe&efyeMehe efpeÙeecye@efhšmše ef[keäJee@$ees ÙeebÛÙee efvejeshe meceejbYeeefveefceòeeves CCBI ves DeeÙeesefpele kesâuesuÙee (Dee@veueeF&ve) meYesle menYeeie.
 18 veesJnW. (me. 9.30 les 10.30) : Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.30 les 12.30) :Ûe@vmeuej meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30 : Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâe meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.30 les 5.30):Skeâe ØeehebefÛekeâ YeeefJekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 19 veesJnW. (me. 10.00 les og. 1.15) : efJnkeâj pevejue Je Ûe@vmeuej meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.30 : Skeâe ØeehebefÛekeâ YeeefJekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 20 veesJnW. (me. 10.00 les og. 1.30) : Oece&ØeebleerÙe mecevJeÙe šercemeceJesle (DCC) meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 veesJnW. mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee (efJeÕeeÛee jepee Deeheuee ØeYet ÙesMet ef¡emle ÙeeÛee ceneslmeJe) (YeeefJekeâebÛÙee DevegheefmLeleerle- jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetye, efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele), jcesoer ceelee leerLe&#es$e, jcesoer (efJeÕeemeeÛee jepee ef¡emle ÙeeÛÙee hegleàÙeeÛeer Øeefle‰ehevee keâjCeeje heefnuee Oece&«eece (1960).
 mebOÙee. 6.00 : heefJe$e leeme (efJeÕeeÛee jepee Deeheuee ØeYet ÙesMet ef¡emle ÙeeÛee ceneslmeJe) (YeeefJekeâebÛÙee DevegheefmLeleerle- jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetye, efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele), DeJej ues[er Dee@Heâ jces[erpe leerLe&#es$e, jcesoer.
 23 veesJnW. me. 10.30 :Ûe@vmeuej meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.30 les 1.00): keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 veesJnW. (me. 9.30 les og. 1.30): Oece&ieg¤bmee"er efJeJeenhetJe& ceeie&oMe&veemebyebOeer efMeefyej, peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 25 veesJnW. (me. 10.15 les 11.00) : DeLe&mebÛeeuekeâ Je Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛes mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee 4.30 les 6.30) :Skeâe ØeehebefÛekeâ JÙekeäleermeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.30 : Skeâe ØeehebefÛekeâ JÙekeäleermeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 26 veesJnW. me. 10.30 :keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve),efyeMehme neTme, yejecehetj.
 28 veesJnW. mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee, YeeefJekeâebmeceJesle (DeeiecevekeâeUeleerue heefnuee jefJeJeej) (jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetye, efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er.
 30 veesJnW. (me. 11.00 les og. 2.00): efJnkeâj pevejue Je Ûe@vmeuejmeceJesle ÛeÛee& Je efJeÛeejefJeefveceÙe (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.30 : heefJe$e efcemmee (ef¡e. øeâeefvmeme Fveeme ef[meespee – Heâe. Lee@ceme ef[meespee ¢eebÛes Je[erue ¢eebÛÙee ceÙeleeÛeer), (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee ÛeÛe&, ÛegUCes.
  (mebOÙee. 7.00 les 9.00):DeeblejOeceeaÙe megmebJeeo meYesle menYeeie (Zoom)
 (DeeÛe&efyeMeheebÛes ef[meWyej ceefnvÙeeleerue keâeÙe&›eâce)
 1 ef[meW. (me. 10.00 les og. 12.00): Fb«epeer Yeeef<ekeâ Oece&«eeceeÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.00 les 2.00):Oece&ØeebleerÙe mecevJeÙe šercemeceJesle (DCC) meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 2 ef[meW. me. 9.30:heefJe$e efcemmee (Heâe. Deiemšerve ueesheerme (S.J.) ¢eebÛÙee ceÙeleeÛeer), (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj.
 3 ef[meW. (me. 9.00 les 11.00) : DeOÙe#e – meuueeieej ceb[UeÛeer meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.00 les og. 1.00): efØemš keâewefvmeue meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 5 ef[meW. mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee, YeeefJekeâebmeceJesle (DeeiecevekeâeUeleerue ogmeje jefJeJeej DeeefCe efiejerpe Oece&«eeceeÛee meCe) (jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetye, efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele), meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
 6 ef[meW. me. 10.00: heefJe$e efcemmee, YeeefJekeâebmeceJesle (Deeieceve- keâeUeleerue ogmeje jefJeJeej DeeefCe leueemejer Oece&«eeceeÛee meCe), (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ hehexÛÙegDeue mekeâj, leueemejer.