efJeMeeue efJeÕeeleveesJnWyej 2020


 
 veJeerve keâeef[&veueÛeer vesceCetkeâ
 Jn@efškeâve : heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer 13 veJeerve keâeef[&veueÛeer vesceCetkeâ kesâueer Deens. lÙeehewkeâer 9 peCe 80 Je<ee&Keeueerue Deensle. ns 9 keâeef[&veue veJeerve heesheÛÙee efveJe[Cegkeâerle menYeeieer nesT Mekeâleele. yeekeâerÛes Ûeej peCe SWMeer Je<ee&ÛÙee JejÛes Deensle. keâeef[&veue ns ueeue jbieeÛee hesnjeJe heefjOeeve keâjleele. ueeue jbie ne jkeäle meeb[sheÙeËle heeshe ÙeebÛÙee mesJesle jeneCÙeeÛes efÛevn Deens.
 veeÙepesefjÙeeleerue efnbmesyeöue heeshe efÛebleerle
 veeÙepesefjÙee : veeÙepesefjÙeele Ûeeuet DemeuesuÙee DelÙeeÛeejeyeöue heeshe Ùeebveer efÛeblee JÙekeäle kesâueer Deens. lesLes meeceeefpekeâ SskeäÙe, vÙeeÙeerheCee Je meceepe keâuÙeeCe ØemLeeefhele JneJes cnCetve heeshecenesoÙeebveer DeeJeenve kesâues Deens. megj#ee oue Je Deeboesueve keâjCeejs le®Ce ÙeebÛÙeeleerue mebIe<e& heeshecenesoÙeebveer veceto kesâuee. ‘‘efnbmeeÛeejeÛee Jeehej ve keâjlee meeceeefpekeâ SskeäÙe, vÙeeÙeerheCee Je meJeeËieerCe keâuÙeeCe ÙeebÛee MeesOe Iesleuee peeJee cnCetve ØeYetÛeer ØeeLe&vee ke⤠Ùee.’’
 MeeskeâJe=òe
 ceefme&me : keâecexue keâe@vJnWš, ieebOeerveiej, iegpejele ÙesLes keâeÙe&jle DemeuesuÙee efmemšj pevejesPee [eÙeiees keâesueemees, meeJejMesleJee[er ÙeebÛes JeÙeeÛÙee 96JÙee Je<eea efoveebkeâ 11 Dee@keäšes. 2020 jespeer efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 ieeme : ‘DeJej ues[er keâewvmeuej Dee@Heâ o De@HeâerefMeSš ÛeÛe&’, efhebhejer, hegCes ÙesLes meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤ cnCetve keâeÙe&jle Demeuesues ieeme ieeJeÛes megheg$e js. Heâe. Dee@uJeerve IeesvmeeueefJeme (Dees. SHeâ. Sce. ke@âhÙeg.) ÙeebÛes efoveebkeâ 15 Dee@keäšes. 2020 jespeer DeuheMee Deepeejeves JeÙeeÛÙee 36JÙee Je<eea Dekeâeueer efveOeve Peeues. lÙeebÛee DeblÙeefJeOeer efoveebkeâ 16 Dee@keäšes. 2020 jespeer meWš peesmesHeâ ÛeÛe&, GcejeUs ÙesLes keâjCÙeele Deeuee. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 efiejerpe : ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛes Oe[e[erÛes keâeÙe&keâlex jeHeâeÙeue ueesheerme (cegkeäšerJee[er) ÙeebÛÙee helveer cesyeue jeHeâeÙeue ueesheerme ÙeebÛes JeÙeeÛÙee 73 JÙee Je<eea efoveebkeâ 06 Dee@keäšes. 2020 jespeer efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 meeb[esj : JemeF&Ûes ceepeer Deeceoej [e@ceefCekeâ IeesvmeeueefJeme ÙeebÛÙee helveer ef¡emleervee [e@ceefCekeâ IeesvmeeueefJeme (DeekeäšCe) ÙeebÛes JeÙeeÛÙee 82JÙee Je<eea Je=æehekeâeUeves efoveebkeâ 11 Dee@keäšes. 2020 jespeer efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 efiejerpe : ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛes mebheeokeâ Heâeoj jsceb[ hejsje ÙeebÛÙee Yeefieveer cesyeue peesmesHeâ (uegkeâme) ueesheerme (cegkeäšerJee[er) ÙeebÛes DeuheMee Deepeejeves JeÙeeÛÙee 78 JÙee Je<eea efoveebkeâ 27 Dee@keäšes. 2020 jespeer efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeej Heâe. jsceb[ hejsje DeeefCe lÙeebÛÙee kegâšgbyeerÙeebÛÙee og:Keele menYeeieer Deens. mJe. cesyeue ueesheerme Ùeebvee ‘megJeelee&’leHexâ YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 JeveeefOeheleer efJeveeÙekeâoeoe heešerue ÙeebÛes efveOeve
 veeefMekeâ : ‘megJeelee&’ heefjJeejeJej GYÙee ceneje°^eleerue keâener efve‰eJeble ceveeheemetve mvesnJe<ee&Je keâjleele, lÙeele De«eieeceer Demeuesues JeveeefOeheleer efJeveeÙekeâoeoe heešerue ÙeebÛes DeuheMee Deepeejeves JeÙeeÛÙee 77JÙee Je<eea MeefveJeej efoveebkeâ 24 Dee@keäšesyej 2020 jespeer efveOeve Peeues. efJeveeÙekeâoeoe heešerue ns keâeB«esmeÛes pÙes‰ vesles, ceepeer ceb$eer, lemesÛe ‘menkeâejer JeveMesleerÛes pevekeâ’, Skeâ megpeeCe meeefneflÙekeâ DeMeer mJeÙebYet DeesUKe efvecee&Ce keâjCeejs heejoMeea JÙeefkeäleceòJe. ‘ÙeMeesOeve’, ‘efveueefiejerÛeer Mesleer’, ‘SkesâÛeeUerme Je=#e’, ‘pesš^esHeâe 2003’ Je ‘iesues efueneÙeÛes jentve’ ner lÙeebÛeer hegmlekesâ ØekeâeefMele Peeueer Deensle. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 mJeeleb$Ùemewefvekeâ GæJeoeoe Iejle keâeueJeMe
 JemeF& : IejleJee[er, nesUer ÙesLeerue pÙesmJeeleb$Ùemewefvekeâ GæJeoeoe Iejle ÙeebÛes efoveebkeâ 5 Dee@keäšesyej 2020 jespeer JeÙeeÛÙee 98 JÙee Je<eea Je=æehekeâeUeves efveOeve Peeues. JemeF&leerue, Jele&keâ ceneefJeÅeeueÙe, efheheume keâes-Dee@he. meesmeeÙešer, otOe Glheeokeâ mebIe DeMee efJeefJeOe mebmLeebceOetve lÙeebveer Deeheues DecetuÙe Ùeesieoeve efoues Deens. JemeF&le 60 Je<eeËheemetve keâeB«esme mebmke=âleer ¤peefJeCÙeeme lÙeebÛee cenòJeeÛee Jeeše neslee. cenelcee ieebOeerpeeRÛÙee efJeÛeejOeejsMeer SkeâefveDemeuesues les Kejs keâeB«esmepeve nesles. ‘megJeelee&’leHexâ lÙeebvee Deeojebpeueer!