keâesefJe[-19 jesKeCÙeemee"er keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešueves GÛeueuesues heeTueveesJnWyej 2020


  – Lee@ceme efyeÇšes
 
 DeeheuÙee JemeF& leeuegkeäÙeeceOÙes keâesjesvee ¢ee efJe<eeCetÛee mebmeie& HesâyeÇgJeejer ceefnvÙeeÛÙee ceOÙeeheemetve hemejCÙeeme meg®Jeele Peeueer. lÙee JesUsme ne efJe<eeCet meJeeËveeÛe veJeerve DemeuÙeekeâejCeeves Je ¢ee peerJeIesCÙee efJe<eeCetJej ÙeesiÙe Demes GheÛeej vemeuÙeecegUs [e@keäšjner mebYeüceele he[ues. DeeheuÙee ne@efmhešue ØeMeemeveeves ceemkeâ, me@efvešeÙePesMeve, heer heer F& efkeâš ¢ee iees°eRÛee DeJeuebye kesâuee. ¢ee keâeUele meJe& keâce&ÛeeNÙeebme Je [e@keäšjebme HCQ ØeefleyebOeelcekeâ Deew<eOes Vitamins Je Protein Deenej osCÙeeme meg®Jeele kesâueer. lÙee JesUsme Deeheues ne@efmhešue vee@ve-keâesefJe[ ®iCeebmee"er nesles. Flej ®iCeebvee keâesjesveeÛeer ueeieCe nesT veÙes cnCetve meJe& ®iCeebÛÙee ØeLece leheemeCeermee"er ne@efmhešueÛÙee ØeJesMeÉejepeJeUÛe Skeâ efvejeUer Keesueer leÙeej kesâueer. ICMR ÛÙee efveoxMeevegmeej meJe& JÙeJemLee leÙeej keâ¤ve meJe& mebMeefÙele ®iCeebmee"er heefnuÙee ceeUeJej Isolation Ward mLeeheCÙeele Deeuee. lÙee JesUsme keâesefJe[ÛÙee ÛeeÛeCÙeener veJnlÙee. cnCetve [e@keäšj leehe, Keeskeâuee, Mejerjeleerue Dee@keämeerpeve Je HegâhHegâmeeÛÙee FvHesâkeäMeve ¢ee leheemeCeerJe¤ve keâesefJe[Ûes Devegceeve keâe{le nesles.
 lÙee JesUsme MeemeveeÛes OeesjCe Demes nesles keâer, keâesCelÙeener keâesefJe[ mebMeefÙele ®iCeebvee Meemeveeves vescetve efouesuÙee keâesefJe[ ®iCeeueÙeeleÛe oeKeue keâjeJes. cnCetve DeeheCe DeMee ®iCeebvee mejkeâejer ®iCeeueÙeele hee"Jet ueeieuees. leodveblej keâesefJe[ ®iCeebÛeer mebKÙee Jee{le Ûeeueueer. MeemeveeÛÙee keâesefJe[ Keeše YejuÙeecegUs Meemeveeueener Deeheuee efveCe&Ùe yeoueeJee ueeieuee. lÙeebveer Keepeieer ®iCeeueÙeebvee keâesefJe[ ®iCe IesCÙeeme hejJeeveieer efoueer. mejkeâejer ®iCeeueÙeele hee"JeCÙeeÛÙee MeemeveeÛÙee OeesjCeecegUs keâesefJe[ ®iCe Je lÙeebÛÙee veelesJeeF&keâebvee KetheÛe $eeme Peeuee.
 DeeheuÙee JemeF&leerue ®iCe keâes"s peeCeej? DeeheuÙeekeâ[erue keâesefJe[ ®iCeebvee DeeheuÙee ne@efmhešueceOÙes GheÛeej efceUeues heeefnpesle ¢ee efJeÛeejeves ne@efmhešue ØeMeemeveeves 17 petve 2020 jespeer 19 KeešebÛee keâesefJe[ efJeYeeie Je 10 KeešebÛee ‘DeueieerkeâjCe efJeYeeie’ meg¤ keâjCÙeeÛee cenòJeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee. lÙeehewkeâer 3 Keeše keâce&Ûeejer Je [e@keäšme& ¢eebvee jeKeerJe "sJeCÙeele DeeuÙee. ¢ee JesUsme Meemeveekeâ[tvener lÙeebÛÙee efvejefvejeàÙee efJeYeeieebkeâ[tve Je ceneveiejheeefuekesâkeâ[tve keâesefJe[-19 ®iCeebÛÙee efveCe&Ùeeyeeyele ceeie&oMe&keâ leòJeebÛeer Deveskeâ heefjhe$ekesâ Ùesle nesleer. ¢ee meJeeËÛee efJeÛeejefJeefveceÙe keâ¤ve ÙeesiÙe lees efveCe&Ùe Iesleuee.
 lep%e, [e@keäšj, heoeefOekeâejer, pevejue ce@vespej Je he@Lee@uee@peer ns[ ¢eebÛeer Skeâ meuueeieej meefceleer ie"erle keâjCÙeele Deeueer. keâesefJe[-19 efveÙebef$ele keâjCÙeemee"er meuueeieej meefceleerves pe¤jerØeceeCes JesUesJesUer meYee IesTve, MeemeveeÛÙee efveÙeceebÛes heeueve keâ¤ve keâesefJe[ ®iCeebÛÙee efnleeÛes Ûeebieues efveCe&Ùe Iesleues. lÙeeceOÙes [e@. meblees<e efheuuew Je [e@. mJehveerue ieewlece ns keâesefJe[ ®iCeebJej GheÛeej ke⤠ueeieues. keâesefJe[ ®iCeebÛÙee Jee@[&ceOÙes keâece keâjleevee keâesCeleer keâeUpeer IÙeeÙeÛeer ÙeeÛes ØeefMe#eCe keâce&ÛeeNÙeebvee osCÙeele Deeues. lemesÛe ®iCeebÛÙee veelesJeeF&keâebvee yemeCÙeeÛeer JesieUer JÙeJemLee keâjCÙeele Deeueer. ne@efmhešueceOeerue keâesefJe[ mebmeie& jesKeCÙeemee"er ØeefleyebOeelcekeâ GheeÙe cnCetve keâeceieej Je [e@keäšme& ÙeebÛÙeeJÙeefleefjkeäle Flej ueeskeâebme ØeJesMe yeboer keâjCÙeele Deeueer. ceemkeâ, efJeYeeieeÛes efvepeËlegkeâerkeâjCe, me@efvešeÙePesMeve, heer heer F& keâerš, meesMeue ef[mšvme ¢eebÛes keâešskeâesjheCes heeueve keâjCÙeele Deeues. ne@efmhešueÛÙee DeeJeejele keâesefJe[Ûee ØeeogYee&Je keâceer keâjCÙeeÛÙee °erves keâeUpeer IÙeeJeÙeeÛÙee efveÙeceebÛes Heâuekeâ ueeJeCÙeele Deeues. keâener keâesefJe[ keâeceieejebÛeer Je [e@keäšjebÛeer ne@efmhešueceOÙes jenCÙeeÛeer Je lÙeebÛÙee heewef°keâ pesJeCeeÛeer meesÙe keâjCÙeele Deeueer.
 keâesefJe[ efJeYeeieeÛÙee keâecekeâepeeÛeer osKejsKe keâjCÙeeÛÙee Deveg<ebieeves efcevee#eer Heâesvmeskeâe ¢eebvee keâesefJe[ ce@vespej, ef[vee efØevme ¢eebvee keâesefJe[ keâes.Dee@[eavesšj Je efJeefJeÙeve yejyeespe ¢eebÛeer efyeueeRiemee"er vesceCetkeâ keâjCÙeele Deeueer. heer heer F& keâerš Ieeuetve Dee" leeme [Ÿegšer keâjCes $eemeoeÙekeâ nesT ueeieuÙeeves Ùee efJeYeeieeleerue keâce&ÛeeNÙeebÛeer [Ÿegšer mene leemeeÛÙee Ûeej efMeHeäšceOÙes efJeYeeieCÙeele Deeueer. keâejCe Skeâoe heer heer F& efkeâš Ieeleuee cnCepes KeeCes, efheCes Je Flej vewmeefie&keâ efJeOeeruee peeCes yebo nesle Demes. lÙeecegUs keâesefJe[ efJeYeeieele keâece keâjCeeNÙee keâce&Ûeejer Je [e@keäšjebÛÙee DeejesiÙeeÛee ØeMve efvecee&Ce Peeuee. yeNÙeeÛe keâce&ÛeeNÙeebvee Je [e@keäšjebvee keâesefJe[Ûeer ueeieCe PeeuÙeecegUs keâce&Ûeejer Je Deej.Sce.Dees ¢eebÛeer keâcelejlee Yeemet ueeieueer. keâener keâce&ÛeeNÙeebvee cet$eefheb[ Je Flej Deepeej Ûeeuet Peeues. keâener [e@keäšme& Je keâce&ÛeeNÙeebvee š^sve yebo DemeuÙeecegUs ØeJeeme keâjCes keâ"erCe Peeues. lÙeebÛÙee jenCÙeeÛeer Je pesJeCeeÛeer meesÙe ne@efmhešue ØeMeemeveeme keâjeJeer ueeieueer. keâener ne@efmhešueÛÙee keâce&ÛeeNÙeebvee keâesefJe[Ûee ØeeogYee&Je jesKeCÙeeÛÙee GösMeeves lÙeebÛÙee efyeu[eRieceOÙes efkebâJee ieeJeeceOÙes ÙesCÙeeme yeboer IeeueCÙeele Deeueer. lÙeecegUs keâener mšeHeâÛeer jeneCÙeeÛeer Je pesJeCeeÛeer JÙeJemLee keâjeJeer ueeieueer. uee@keâ[eTvecegUs [e@keäšj Je keâce&Ûeejer ¢eebvee ØeJeemeemee"er JeenveeÛeer JÙeJemLee keâjCÙeele Deeueer. ¢ee meJe& keâejCeeves ne@efmhešue ØeMeemeve Deieoer nwjeCe Peeues. lejermegæe Oeerj ve mees[lee ÙeesiÙe Øekeâejs meJe& De[ÛeCeeRJej ceele kesâueer.
 keâesefJe[ efJeYeeieele keâece keâjCÙeeme Gòespeve efceUeJes cnCetve lesLeerue keâce&ÛeeNÙeebvee Je [e@keäšjebvee ‘keâesefJe[ DeueeTvme’ Ûeeuet kesâuee. lemesÛe lÙeebvee keâesefJe[Ûeer ueeieCe PeeuÙeeme lÙeebvee ne@efmhešueceOÙes ceesHeâle Deew<eOeesheÛeej osCÙeeÛes "jefJeues. keâesefJe[ keâeceieejebJej Je [e@keäšjebJej efoJemeWefoJeme Jee{le Ûeeueuesuee keâeceeÛee leeCe, yeNÙeeÛe keâeceieejebvee Je [e@keäšjebvee keâesefJe[Ûeer ueeieCe PeeuÙeecegUs keâeceieejebÛee Je [e@keäšjebÛee legšJe[e, MeemeveeÛÙee Deveskeâ efJeYeeieebkeâ[tve ÙesCeeNÙee efveÙeceebÛeer DebceueyepeeJeCeer, MeemeveeÛÙee 80/20 OeesjCeecegUs Je "jJetve efouesuÙee efveÙebef$ele ojecegUs ne@efmhešueuee meesmeeJee ueeieCeeje leesše lemesÛe oeKeue PeeuesuÙee keâce&Ûeejer ®iCeebÛee KeÛe& ¢ee meJeeËÛee efJeÛeej keâjlee ‘keâesefJe[ Jee@[&’ ÛeeueefJeCes cees"s efpekeâjerÛes keâece Peeuesues Deens. lejermegæe ne@efmhešue ØeMeemeveeves DeeheuÙee ueeskeâebvee ¢ee keâesjesveeÛÙee keâ"erCe heefjefmLeleerceOÙesner Ûeebieueer DeejesiÙemesJee efceUeJeer cnCetve meJe& Ûeeuet "sJeuesues Deens.
 efoJemeWefoJeme keâesefJe[ ®iCeebÛeer mebKÙee Jee{le Deens. Dee@iemš ceefnvÙeeÛÙee meg®Jeeleerme 25 Keeše Jee{efJeCÙeele DeeuÙee. mehšWyejÛÙee meg®Jeeleerme 20 Keeše Jee{efJeCÙeele DeeuÙee. keâesefJe[ efJeYeeieeceOÙes DeeleeheÙeËle SketâCe KeešebÛeer mebKÙee 64 Peeuesueer Deens. DeueieerkeâjCe efJeYeeieeceOÙes SketâCe 18 Keeše Deensle. lesLes keâesefJe[ mebMeefÙele ®iCe, lÙeebÛee keâesefJe[ efjheesš& ÙesF&heÙeËle "sJeues peeleele. keâesefJe[ efJeYeeieele hetCe&JesU efHeâefpeefMeÙeve cnCetve [e@. hegvece, [e@. JeeIe Je [e@. hebkeâpe ¢eebÛeer vesceCetkeâ keâjCÙeele Deeueer Je lÙeebvee 15 efoJemeebÛeer [Ÿegšer efJeYeeietve osCÙeele Deeueer.
 meoj efJeYeeieeÛÙee ®iCeebÛeer efyeues ner heefyuekeâ nsuLe efJeYeeieeÛÙee efo. 21 ces 2020 ÛÙee heefjhe$ekeâeØeceeCes DeekeâejCÙeele Ùesle Deensle. lÙeecegUs ØelÙe#e ÙesCeeje KeÛe& Je DeekeâejCÙeele ÙesCeeje oj ¢eele ne@efmhešueuee Øeefleefove ØeleerKeeš ®. 1,450/- Ûee leesše menve keâjeJee ueeiele Deens.
 DeeheuÙee ne@efmhešueceOetve osCÙeele ÙesCeeNÙee mesJeebÛee opee& Je ®iCe yejs nesCÙeeÛee oj ue#eele IesTve yengleebMe ueeskeâebÛee DeeheuÙee ne@efmhešueceOÙes ®iCe oeKeue keâjCÙeeÛee keâue peemle Deens. ¢eeÛee DeLe& DeeheuÙee ne@efmhešueves ueeskeâebÛee efJeÕeeme mebheeove kesâuesuee Deens. hejbleg KeešeDeYeeJeer DeeheCe meJe&Ûe ®iCeebvee oeKeue keâ¤ve IesT Mekeâle veener. lejermegæe keâesefJe[ hee@efPešerJn ®iCeebvee Flej keâener ue#eCes vemeleerue lej nesce keäJee@jbšeF&ve keâ¤ve IejerÛe Deew<eOeesheÛeej keâjCÙeeÛee meuuee efouee peelees. Deelee MeemeveeÛesner OeesjCe lesÛe Deens. lÙeecegUs ne@efmhešueJejÛee leeCe yejeÛemee keâceer Peeuesuee Deens. lejermegæe ojjespe 8 les 10 keâesefJe[ ®iCe KeešsÛÙee Øeefle#esle Demeleele. DeeÙe meer Ùeg Je DeeÙe meer meer Ùeg Keeše ceÙee&efole DemeuÙeekeâejCeeves yeNÙeeÛe iejpet Je iebYeerj ®iCeebvee Øeefle#esle jeneJes ueeieles efkebâJee ogmeNÙee ne@efmhešueceOÙes nueJeeJes ueeieles ¢eeÛes Heâej JeeF&š Jeešles.
 17 petve 2020 jespeer ‘keâesefJe[ efJeYeeie’ Ûeeuet kesâuÙeeveblej keâesefJe[Ûeer ueeieCe nesCÙeeÛÙee Yeerleerves Flej DeepeejebÛes ®iCe leheemeCeermee"er ÙesCÙeeÛes ØeceeCe SkeâoceÛe keâceer Peeues. lÙeecegUs yee¢e ®iCe efJeYeeie (Deesheer[er) peJeUpeJeU yeboÛe he[uee. ¢eeÛee heefjCeece he@Lee@uee@peer Je ces[erkeâue mšesDej ¢eeÛÙeeJej nesTve ne@efmhešueÛeer DeeefLe&keâ JÙeJemLee keâesuece[ueer. lÙeecegUs keâeceieejebÛee heieej, cesvšsvevme, [e@keäšjebÛee heieej, keâesefJe[Ûes Yeòes, efvepe&legkeâerkeâjCe, Fueskeäš^erkeâ efyeue Je Flej KeÛe& ¢eecegUs petve, peguew Je Dee@iemš 2020 ¢ee leerve ceefnvÙeebceOÙes ne@efmhešueuee leerve keâesšer ®heÙeebÛee leesše menve keâjeJee ueeieuee. lÙeeleÛe keâeceieej ÙegefveÙeveÛeer Jesleve Jee{erÛeer Je Flej ceeieCÙeemee"erÛeer he$es ÙesT ueeieueer. DeMee Øekeâejs ne@efmhešue ØeMeemeve DeeefLe&keâ De[ÛeCeerle Deeues. ¢eeletve ceeie& keâe{CÙeemee"er keâeceieej ÙegefveÙeveyejesyej yeNÙeeÛe meYee IesTve lÙeebvee meÅe heefjefmLeleerÛeer peeCeerJe keâ¤ve osTve lÙeebvee ¢ee keâjejemee"er LeebyeCÙeeÛeer efJevebleer kesâueer. leer lÙeebveer ceevÙe kesâueer.
 keâesefJe[mee"er ueeieCeeNÙee ØeeLeefcekeâ ÛeeÛeCÙee De@Cšeryee@[er, DeCšerpesve Je IL6 FlÙeeoer ÛeeÛeCÙee Deelee DeeheuÙee he@Lee@uee@peer efJeYeeieeceOÙes kesâuÙee peeleele. keâesefJe[-19Ûes vecegves ÛeeÛeCeermee"er yeensj hee"JeeJes ueeiele DemeuÙeekeâejCeeves lÙeebÛes efjheesš& efceUCÙeeme 24 leemeebÛee DeJeOeer ueeiele Demes. leesheÙeËle hesMebšuee ÙeesiÙe leer š^eršceWš osCÙeeme LeebyeeJes ueeiele Demes. lÙeemee"er keâesefJe[-19Ûeer Kee$eerMeerj šsmš DeeheuÙeekeâ[s JneJeer ¢ee nsletves DeeheCe Deelee ceMeerve Kejsoer kesâuesueer Deens. lÙeecegUs Deelee keâesjesveeÛee efjheesš& DeeheCeeme oesve leemeebceOÙes efceUCeej Deens. cnCepes keâesefJe[ ®iCeeJej ueJekeâj GheÛeej Ûeeuet nesleerue Je lÙeebvee DeueieerkeâjCe keâeUeceOÙes peemle JesU "sJeeJes ueeieCeej veener. meoj ceMeervemee"er DeeheCeeme ye@meerve ke@âLeefuekeâ yeBkeâ keâeceieej Je Dee@Heâermeme& ÙegefveÙeve Je cegKÙeeefOekeâejer ÙeebÛeskeâ[tve DeeefLe&keâ ceole efceUeueer lÙeeyeöue lÙeebÛes DeeYeej!
 ‘keâesefJe[ efJeYeeie’ Ûeeuet kesâuÙeecegUs ojjespe DeeheCeeme 200 heer heer F& efkeâš lemesÛe ceemkeâ ueeiele. keâener oeveMetj JÙekeäleerveer, mebmLeebveer Je keâener kebâhevÙeebveer lÙeemee"er yejerÛe ceole kesâuesueer Deens. lÙeebÛesner ÙesLes DeeYeej ceeveCes iejpesÛes Deens.
 efJeMes<e veceto keâjeJesmes Jeešles keâer, mehšWyej DeKesjheÙeËle ¢ee efJeYeeieele SketâCe 678 ®iCeebveer GheÛeej Iesleues Demetve 90 Je<ee&hes#ee peemle JeÙeeÛes ®iCe osKeerue keâesefJe[ceOetve yejs Peeues Deensle. ÙeeJÙeefleefjkeäle [eÙeuesefmeme Je ke@âvmejmeejKÙee ogOe&j DeepeejeÛes ®iCe ner DeeheuÙee [e@keäšj, vemexme Je keâce&ÛeeNÙeebÛÙee heefjßeceeves keâesefJe[ Deepeejeletve yejs nesle Deensle. keâesefJe[Ûeer ueeieCe PeeuesuÙee Deveskeâ iejesoj efŒeÙee Deesheer[er efJeYeeieele GheÛeej Iesle Deensle. meJe& ØekeâejÛes meghejmhesMeeefuemš [e@keäšjner iejpesvegmeej Ùee ®iCeebÛÙee leheemeCeermee"er GheueyOe Demeleele.
 keâesefJe[ efJeYeeie Ûeeuet PeeuÙeecegUs DeeleeheÙeËle yeNÙeeÛe ueeskeâebÛes ØeeCe JeeÛeuesues Deensle. lÙeeyeöue DeeheuÙee peerJeeJej Goej nesTve SKeeÅee ÙeesæŸeeØeceeCes keâesjesvee ®iCeemee"er ue{Ceejs [e@keäšme&, vemexme, Jee@[& yee@F&pe, Jee@[& ieume&, Flej mšeHeâ, keâesefJe[ ce@vespeceWš mšeHeâ, keâesefJe[ meuueeieej meefceleer, efJeÕemle De@vemeve hejsje ¢eebÛÙee vesle=lJeeKeeueerue heoeefOekeâejer Je pevejue ce@vespej Heäuee@jer ef[ceesvšer ¢ee meJeeËÛes DeeYeej ceeveeJes lesJe{s Lees[sÛe Deensle. keâesefJe[ heefjefmLeleerceOÙes Deepe keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešue DeeheuÙee ueeskeâebÛes SkeâcesJe DeeOeej keWâõ yeveues Deens. keâesefJe[Ûee efJeUKee DeeCeKeer efkeâleer efoJeme-ceefnves jenerue meebielee Ùesle veener. keâesefJe[-19Ûeer ÛeebieuÙee ØeleerÛeer ueme ÙesF&heÙeËle DeeheCeeme keâesefJe[Ûes efveÙece heeUtve lÙee meesyeleÛe peieeÙeÛes Deens.
 OevÙe les Heâe. efHeâueerhe leJeejerme, Heâe. yeve&[ Yeb[ejer Je Flej mebmLeehekeâ efJeÕemle Je ¢ee Jeemletme ceevÙelee osCeejs mJe. js. keâeef[&veue Jn@uesefjÙeve «esMeme Je keâeef[&veue efheceWše. lÙeeÛeØeceeCes DeeheuÙee Oece&ØeebleeÛes ceW{heeU DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es. Deepe lÙeebÛÙee hegCÙeeF&vesÛe npeejes ueeskeâebÛes ØeeCe JeeÛele Deensle. veenerlej ¢ee keâesefJe[ÛÙee heefjefmLeleerceOÙes JemeF&Ûes ueeskeâ keâes"s iesues Demeles ÙeeÛee efJeÛeejner keâjJele veener. OevÙe ner Leesj ceb[Uer, lÙeebÛÙee heefJe$e mce=leerme DeeojhetJe&keâ ØeCeece Je nerÛe lÙeebvee DeeceÛeer ßeæebpeueer. DeeheuÙee ne@efmhešueceOÙes ÙesCeejs ®iCeeF&le ueJekeâjele ueJekeâj yejs nesTve DeeheeheuÙee Iejer hejleeJesle nerÛe DeeceÛeer lÙee DeejesiÙeoelÙeekeâ[s ØeeLe&vee !