hegmlekeâ heefjÛeÙeveesJnWyej 2020


 meboerhe jeTle, JemeF&
 cees. : 9158948200
 
 
 Dee"JeCeerleerue ‘Dece=le’ heeve
 jcesoer Oece&«eeceeleerue nesUer ieeJeeleerue Heâe. yeeLeexue ceÛÙee[es ¢eebÛÙee Oece&ieg®heoeÛÙee keâejefkeâoeaÛeer lemesÛe lÙeebÛÙee mesJeekeâeÙee&Ûeer oKeue Je veeWo ‘Dee"JeCeeRrleerue heeveb’ Ùee hegmlekeâeÉejs Iesleueer iesueer Deens. Heâe. yeeLeexue ¢eebÛÙee JeÙeeÛÙee hebÛÙeenòejerÛes DeewefÛelÙe meeOetve lÙeebÛes DeehlemJekeâerÙe, efce$eheefjJeej, meceepeeleerue ceevÙeJej lemesÛe ef¡emleer Oecee&efOekeâejer ¢eebveer lÙeebÛÙeeyeöue efueefnues Deens. JemeF& Oece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe DeeojCeerÙe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebveer ¢ee hegmlekeâeÛes jcesoer ÛeÛe& ÙesLes efo. 20 Dee@keäšesyej 2019 jespeer ØekeâeMeve kesâues. efyeMeheebÛÙee Heâeoj yeeLeexue ¢eebÛÙeeØeleer YeeJevee hegmlekeâeÛÙee ØeejbYeer GcešuÙee Deensle.
 megceejs heeJeCesoesveMes heeveebÛÙee Dee"JeCeeRÛÙee Ùee omleeJespeele mee" uesKeebceOetve meceepeeleerue ceevÙeJejebveer Heâeoj yeeLeexue ¢eebÛÙeeyeöue Glkeâšlesves DeeefCe Deeojeves efueefnues Deens.
 18JÙee Je<eea cnCepes 21 petve 1962 jespeer lÙeebveer mesefcevejerle ØeJesMe kesâuee lesJneheemetve DeepeheÙeËle cnCepes oeoj ÙesLeerue mesuJesMeve ÛeÛe& ÙesLeerue lÙeebÛÙee mesJeekeâeÙee&Ûee heš Deveskeâebveer Gueie[uee Deens. lÙeebÛes pÙes‰ yebOet ie@efyeÇSue ceÛÙee[es ¢eebveer lÙeebÛÙeeyeöue DeefYeceeveeves efueefnues Deens. hegmlekeâeleerue Deveskeâ uesKeebÛÙee Meer<e&keâebJe¤ve lÙeebÛÙeeyeöueÛee DeefYeceeve DeeefCe Deeoj [eskeâeJelees. Heâeoj yeeLeexue ¢eebveer pesLes pesLes meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, ØecegKe Oece&ieg¤ cnCetve keâece kesâues lÙee ef"keâeCeÛÙee ØeMveebmee"er lÙeebveer MeemekeâerÙe DeefOekeâeNÙeebvee mhe°heCes mecemÙeebÛeer keâuhevee efoueer DeeefCe keâeces keâjJetve Iesleueer. ‘‘ceer kesâJeU Oece&ieg¤ veener, hejbleg Oece&«eece heefjmejeleerue veeieefjkeâebÛÙee ceoleermee"er peemle GheueyOe Deens.’’ Demeb lÙeebÛeb meebieCeb Demes. ceoj lesjsmee ¢eebveer meebefieleuÙeeØeceeCes, ‘‘meJe&Ûe peCe keâener cees"cees"Ÿee iees°er ke⤠MekeâCeej veenerle, hejbleg DeeheCe ueneve iees°ermegæe cees"Ÿee ØesceeÛÙee DeesueeJÙeeves ÙeMemJeer ke⤠Mekeâleele.’’ hegmlekeâeleerue Skeâe uesKeele Heâeojebvee ‘efkebâie ceskeâj Heâeoj’ cnCetve mebyeesOeues Deens. ¢eeÛeb keâejCe lÙeebveer Deveskeâ meeceevÙe le®Ceebvee DeelceefJeÕeeme osTve keâCeKej yeveefJeues Deens. keâesUer meceepeeMeer lÙeebÛeb veeleb keâeÙe nesleb, les lesLeerue ceÛÚerceej yeebOeJeebveeÛe efJeÛeejeJeb. Gòeve, OeejeJeer ÙesLes 14,000 ef¡emleer ueeskeâJemleer DemeuesuÙee Oece&«eeceele ‘oÙee&ceelee ÛeÛe&’, ‘Jesuebkeâveer ÛeÛe&’ ÙesLeerue megMeesYeerkeâjCe, ÛeÛe& DeeJeejeÛes megMeesYeerkeâjCe DeeefCe cenòJeeÛeb cnCepes lesLes DemeuesuÙee 10JeerheÙeËleÛÙee MeeUsÛee efJemleej lÙeebveer pÙegefveÙej keâe@uespeheÙeËle kesâuee.
 JemeF&leerue Deveskeâ Oece&ieg¤ KeNÙee DeLee&ves DeeojCeerÙe Deensle, ns ceer meJe&Ûe Oece&ieg¤bÛee Deeoj "sJetve cnCelees. lÙee GuuesKeveerÙe Oece&ieg¤bÛes keâeÙe& DeeefCe mesJee ue#eele IesTve ceer JemeF&Ûes DeeÛe&efyeMehe ceÛÙee[es ¢eebÛeb Heâe. yeeLeexue ¢eebÛÙeeyeöueÛeb JeekeäÙe meebielees, ‘‘Heâeoj yeeLeexue ØeeceeefCekeâheCes ØeYet ef¡emleeÛÙee ceàÙeele peiele Deensle. efkeâleer kesâues lÙeehes#ee efkeâleer ceeÙesves DeeefCe Deeveboeves ogmeNÙeebÛes peerJeve-DeesPeer nuekeâer keâjCÙeemee"er efPepeues ¢eeuee hejcesÕej DeefOekeâ cenòJe oslees. Heâe. yeeLeexue ns lÙeehewkeâer Skeâ. lÙeebÛeb Ùeesieoeve ØeYetmee"er ceewuÙeJeeve Deens.’’ DeeÛe&efyeMeheebÛeer ner ØeeLe&vee meJeeËmee"erÛe ceewuÙeJeeve… (meJeeËÛeeÛe Deeoj "sJetve)
 Dee"JeCeeRleerue heeveb
 mebheeove : jsceb[ ceÛÙee[es, mš@vueer ieesvmeeueefJeme, PesefJeDej ef[cesuees
 he=‰s : 171; cetuÙe : Keepeieer efJelejCe
 ØekeâeMekeâ : Heâe. yeeLees&ue ceÛÙee[es kegâšgbyeerÙe Je efce$eheefjJeej