keâefJeleeveesJnWyej 2020


 
 DeeefCe ce=lÙet hegvne Skeâoe njuee
 Leebye cejCee Leebye, leeW[ ueheJet vekeâesme
 Dejs, peieCeb kegâCeeuee vekeâes Demeleb
 heCe nuueer let Flekebâ Lewceeve IeeleuebÙe
 keâer legPeer YeerleerÛe heej efveIetve iesueerÙe.
 heCe hejJee legPee lees Lejej yeefIeleuee
 DeeefCe oie[euee megæe heePej Hegâšuee.
 leguee Jeešueb let efpebkeâuee…
 heCe efleLesÛe legPeer nej nesleer.
 Skeâe ceeTueerves leguee hegvne Skeâoe njJeueb.
 cegueeuee mJele:Ûeb keâeUerpe keâe{tve osCeejer DeeF&
 ner iees° Deecner JeeÛeueer nesleer.
 heCe FLes lej lÙee ceeTueerves ueskeâermee"er
 ¢ee peieeÛeener lÙeeie kesâuee.
 DeeefCe efleuee meesyele cnCetve
 hejleerÛÙee ØeJeemeeuee efveIeeueer.
 Dejs Demee keâeÙe iegvne kesâuee neslee lÙeebveer legPee?
 lÙee keâesJeàÙee peerJeeuee mJele:uee efJe¤ve Iesleevee
 ceeleeruee lejer keâeÙe Jeešsue?
 veT ceefnves Gojele Jee{JeuesuÙee ueskeâerÛeb let
 efleuee oMe&vener IesT efoueb veenerme
 DeeefCe pÙee ieYee&le leer Jee{le nesleer lÙee
 ceeTueeruee [esUs Ye¤ve heenCÙeehetJeeaÛe let efleÛes
 [esUs keâeÙeceÛes yebo keâjeJes…?
 let Flekeâe efveo&Ùeer keâe yeveueeme…?
 Dejs lees keâener YeelegkeâueerÛee KesU ceeb[uee veJnlee
 KejeKegje mebmeej Leešuee neslee.
 efkeâleer mJehve jbieJeueer Demeleerue lÙeebveer
 heCe lÙee mJehveebÛee let heej ÛekeäkeâeÛetj kesâueeme.
 ceeCemeeveb Dees"eMeer vesuesuee megKeeÛee hÙeeuee leguee
 keâOeer heeneJeleÛe veener
 cnCetve let Demes KesU KesUleesme.
 heCe FLes cee$e let lÙee ceeTueermeceesj
 hegvne Skeâoe njueeme.
  – ceeÙekeâue ueesheerme, ceeefCekeâhetj
 
 ÙeeÛevee heecejeÛeer
 veYeer oešeJes pemes keâeUsYeesj Ieveoeš
 peUermLeUer Yeemele Deens Oetmej ner Jeeš ~~
 efnNÙeeceeCekeâemeejKeer ueKeueKeleer mJehve
 Jeešt ueeieueer Deensle meejer Deepe og:mJehve ~~
 nleyeue keâjlees Deens ceeveJee keâesjesvee
 efoJemeWefoJeme meeceesjs peelees cejCee ~~
 Jew%eeefvekeâ efhešle nesles efJe%eeveeÛee [bKee
 ef›eâÙee-Øeef›eâÙee keâ¤ve neslees Deens heejKee ~~
 peele-heele, jbkeâ-jeJe, %eeve ÙesF& ve keâecee
 cejerheg{s kegâCeerÛe kegâCeeÛeer "sJeer ve lecee ~~
 peeiee Dehegueer ceeveJeeme oeefJelees efJe<eeCet
 ue#eele "sJe ceeveJee let Deensme efkeâšeCet ~~
 kegâÛekeâeceer "juÙee meJe& leJe keâneCÙee
 efveIeeuee neslee cees"e owJeerheCe PegieejCÙee ~~
 he§eeòeehe keâj, megJeelexJej efJeÕeeme "sJe
 JeÛeveeves melele mcejCe osle neslee osJe ~~
 ÛeesJeerme leeme efpeLes efleLes Ûeeues iegbpeejJe
 JeeJejles Deepe YeÙeeCe Meeblelee efvejJe ~~
 kegbâef"le Peeueer peefvekeâebÛeer efJeÛeej Me=bKeuee
 keâescespetve iesuÙee Deensle meJe& cegKeceeuee ~~
 peiele neslees Deepe heeJeslees mJeevlemegKeeÙe
 efheUJeleele Deele[er yeIetve hejog:KeeÙe ~~
 Deelee jeefnueer Deens Heâkeäle SkeâÛe ceefve<ee
 GÅeeÛÙee efoJemeeÛeer heneJeer veJe G<ee ~~
 ceOÙemLeer DeyeÇenece, ceesMes, ceefjÙesÛeer
 leMeer ØeYet Sskeâ let ÙeeÛevee Ùee heecejebÛeer ~~
  – efyeÇpeefove ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 
 ceeVee
 efcemej osMeeletve
 iegueeceerletve mJeeleb$Ùeekeâ[s
 JeešÛeeue keâjCeeNÙeebvee
 Je<ee&vegJe<ex JeeUJebšele hees<eCeemee"er
 hejcesÕej osle jeefnuee
 lees ceeVee!
 peerJeveeÛÙee ØeJeemeele
 pevceeheemetve ce=lÙetheÙeËle
 DeeefCe lÙeeheueerkeâ[s
 JeešÛeeue keâjCeeNÙee
 ceeveJeemee"er
 mJeiee&letve Glejuesueer
 efpeJeble Yeekeâj, ÙesMet ef¡emle
 leesner meJeeËmee"er
 DeveblekeâeUÛee ceeVee!
  – [@jue hejsje, JemeF&