jepeebÛee jepee ÙesMet jepeeveesJnWyej 2020


  – [e@. ce@LÙet meerefveÙee@j, JemeF&
 
 22 veesJnWyej 2020 jespeer meeceevÙe keâeUeleerue 34 JÙee jefJeJeejer osTU ceelee ef¡emle jepeeÛee meCe meepeje keâjles. ef¡emleer pevelee ÙesMetÛee jepeeefOekeâej meepeje keâjleevee Skeâe Heâej cees"Ÿee efJejesOeeYeemeeuee meeceesjs peeles. ÙesMet jepee mJele:uee ‘jepee’ Deens ns cnCeJetve IesCÙeeme leÙeej veener. efheueeleeves ÙesMetuee ØeMve kesâuee, ‘‘let jepee Deensme keâeÙe?’’ ÙesMetves ØeefleØeMve kesâuee, ‘‘ns DeeheCe mJele:ntve cnCelee keâer ogmeNÙeeves DeeheuÙeeuee ceePÙeeefJe<eÙeer meebefieleues. ceePes jepÙe Ùee peieeÛes veener. ceePes jepÙe Ùee peieeÛes Demeles lej ceer ÙengÅeebÛÙee mJeeOeerve kesâuee peeT veÙes cnCetve ceePÙee mewvÙeeves ue{eF& kesâueer Demeleer.’’ Ùee Gòejeves efheueeleeÛes meceeOeeve Peeues veener. cnCetve lÙeebveer hegvne ØeMve kesâuee, ‘‘let jepee Deensme keâeÙe?’’ ÙesMetves ØeefleØeMve kesâuee, ‘‘ceer jepee Deens Demes DeeheCe cnCelee.’’
 Ùee peieeceOÙes Deveskeâebvee jepee nesCÙeeÛee nJÙeeme Demelees. FeflenemeeÛÙee heeveeheeveebJej DeeheCe heeefnueb lej jepee nesCÙeemee"er Deveskeâebveer ogmeNÙeebÛes ieUs keâeheues, Oeeoeble Keesšs yeesueues, jepee PeeuÙeeveblej mJele:ÛÙee megKeemee"er keâjes[es ®heÙeebÛee Ûegje[e kesâuee, ogmeNÙeebÛeer leeW[s yebo kesâueer. Yeeueoej ÛeesheoejeÛeer Heâewpe GYeer kesâueer. mJele:ÛÙee megKeemeceeOeeveele oce[er keâceer he[t efoueer veener. ueeskeâebveer Deeheuee GoesGoes keâjeJee Ùeemee"er Øemeej ceeOÙeces efJekeâle Iesleueer. ‘jepee yeesues Øepee [esues.’ ØepesÛÙee veeMeemee"er keâener jepes keâejCeerYetle "jues. keâškeâejmLeeves keâ¤ve keâener jepeebveer ogmeNÙeebvee ceeleerceesue keâjCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee. peieeÛes keâener jepes keâhešer, {eWieer, Deeheceleueyeer Peeues. hejbleg jepeebÛee jepee ØeYet ÙesMet ef¡emle peieeleuÙee meJe& jepeehes#ee JesieUe jepee. cnCetveÛe ØeYet ÙesMet ef¡emle cnCeeuee, ‘‘ceePes jepÙe Ùee peieeleerue veener.’’ mJele:uee jepee cnCeJetve ve IesCeeNÙee ÙesMetves jepee keâmee DemeeJee ÙeeÛes efpeJeble GoenjCe peieeheg{s "sJeues. ÙesMet jepeeves DeebOeàÙeebvee [esUs, cegkeäÙeebvee JeeÛee, yeefnNÙeebvee keâeve efoues, DeMekeäleebvee meMekeäle kesâues, YegkesâuÙeebvee KeeÙeuee, leneveuesuÙeebvee hÙeeÙeuee efoues. DeepeeNÙeebvee yejs kesâues, ce=leebvee efpeJeble kesâues. keâjMeerue pes ieefjyeebmee"er nesF&ue les ceePÙeemee"er DeMeer ceve keâer yeele peieeuee lÙeebveer meebefieleueer. legcner mJele:Jej Øesce keâjlee lemes FlejebJej Øesce keâje ne lÙeeÛee MegYe mebosMe peieeleuÙee keâeveekeâesheNÙeeble heesnesÛeuee Deens. Ùee ef¡emle jepeeÛes mewefvekeâ peieeÛÙee keâeveekeâesheNÙeele peerJeeÛeer lecee ve yeeUielee je$ebefoJeme keâeÙe& keâjerle Deensle. lÙeeves mJele:mee"er ceeneue GYee kesâuee veener. ceveg<Ùe heg$eeuee [eskesâ "sJeCÙeemee"er peeiee veener Demes Ùee jepeeves meebefieleues Deens. ceer jepee Deens ns ef¡emle ØeYetves mJele: ceevÙe kesâues veener lejer osTUceelesves ef¡emleeÛee jepÙeeefOekeâej mJeerkeâejuee. 1922 meeueer heeshe heeÙeme DekeâjeJes Ùeebveer keâe{uesuÙee heefjhe$ekeâele Dee@keäšesyejÛÙee MesJešÛÙee Dee"Je[Ÿeeleerue jefJeJeejer ÙesMet jepeeÛee meCe meepeje keâjCÙeeme meebefieleues. ogmeNÙee Jn@efškeâve heefj<eosÛÙee Deieesoj meeceevÙe keâeUeleerue MesJešÛÙee jefJeJeejer ÙesMet jepeeÛee meCe meepeje keâjCÙeeme meebefieleues. osJeeÛÙee jepeeÛee jepee ne osJeeÛÙee GpeJeerkeâ[s yemeuesuee Deens ne efJeÛeej heg{s ØeÛeefuele Peeuee. yeeÙeyeueceOÙes ÙesMet ef¡emle jepee Deens ns meebefieleues Deens. meJe& meòee, DeefOekeâej, meeceLÙe& DeeefCe YeeJeer keâeUeleerue keâesCelesner veeJe Ùee meJeeËntve lÙeeuee GbÛe kesâueb Deens. mJeiee&ceOÙes DeeheuÙee GpeJeerkeâ[s osJeeves lÙeeuee yemeJeues Demes FefHeâmeerkeâjebme he$e 1:22 ceOÙes meebefieleues Deens. ØekeâšerkeâjCeeÛÙee hegmlekeâeceOÙes ÙesMetÛee jepÙeeefOekeâej mhe°heCes veceto kesâuee Deens. lees ØeYetÛee ØeYet DeeefCe jepeeÛee jepee Deens DeeefCe pes lÙeeÛÙee yejesyej Deensle les heeÛeejCe kesâuesues, efveJe[uesues Je efJeÕeemet Deensle (Øekeâšer 17:14). ›egâmeeJej ‘ÙesMet veePejsLeÛee jepee’ Deens ns efuentve efheueeleeves DeØelÙe#eheCes ÙesMetÛee jepeeefOekeâej peenerj kesâuee. šerce kesâuej ne ceneve F&Me%eeveer cnCelees ef¡emle jepee Deens. Ùee jepeeves efkeâleer og:Ke menve kesâues Deens Ùeeuee Fefleneme mee#e Deens. Ùee jepeeves peieeuee DeefYeJeÛeve efoues. ÙegieeÛÙee meceehleerheÙeËle ceer legcneyejesyej Deens (ceòeÙe 28:20). meJeeËmee"er meJe&keâener Demee ne jepee. Ùee jepeeÛee meCe meepeje keâjleevee lÙeeÛeeÛe jepeeefOekeâej DeeheCe mJeerkeâejeJee ner ceveeskeâecevee!