keâesJeUer yeerpeebkegâjsveesJnWyej 2020


  – Heâe. efJeumeve efjyesuees
 
 GppJeue Yeejleemee"er veJÙee Mew#eefCekeâ OeesjCeele mece«e Je efJeÅeeLeeakeWâefõle efMe#eCe heæleerJej efouesuee Yej mJeeieleen& Demetve, Yeejleeuee ÛewlevÙeceÙe %eevemeòee yeveefJeCes, ne lÙee ceeieÛee GösMe Deens. Skeâerkeâ[s YeejleerÙe ceeleerMeer Je ieewjJeeMeer Ieó veeles efškeâJetve "sJele ogmejerkeâ[s ns OeesjCe peieYejeleerue Gòece keâuhevee Je heæleerÛee mJeerkeâej DeeefCe efJeÅeeLÙeeËÛeer «enCeMeerue ceeveefmekeâlee leÙeej keâjCÙeeJej Yej osles. Ùeemee"er veJÙee Mew#eefCekeâ OeesjCeeÛeer ØelÙe#e DebceueyepeeJeCeerner lesJe{erÛe Ûeebieueer nesCes iejpesÛes Deens. ‘‘MeeUsle efMekeâuesues efJemejuÙeeveblej pes keâener efMeuuekeâ Gjles les cnCepes efMe#eCe.’’ DeMeer efMe#eCeeÛeer JÙeeKÙee Deeuyeš& DeeF&vemšeF&veves Ùeebveer kesâueer Deens. leer efMe#eCe ØeCeeueerleerue keâcelejleebJej vescekesâ yeesš "sJeles.
 MeeUsle KejbÛe keâeÙe Ie[ueb? Demee ØeMve Deveskeâ heeuekeâebvee he[lees. lejerner ØelÙeskeâ heeuekeâ ‘ÛeebieuÙee’ MeeUsÛÙee Denefve&Me MeesOeele Demelees. cegueebÛeer vewmeefie&keâ Jee{ nesle Demeleevee, lÙeeÛÙee Jee{erÛÙee ØelÙeskeâ šhhÙeeJej JesieJesieàÙee DeeOeejeÛeer iejpe Demeles. MeeuesÙe DeYÙeeme›eâce hegje keâjleevee Meejerefjkeâ, ceeveefmekeâ, yeewefækeâ DeeefCe meeceeefpekeâ Demes cegueebÛÙee efJekeâemeeÛes šhhes heej keâjleevee heeuekeâebÛeer $esOeeeflejheerš G[les, les ieeWOeUtve peeleele. vekeäkeâer keâeÙe neslebÙe ÙeebÛee DeboepeÛe Ùesle veener. Ùee heefjefmLeleerÛes meekeâuÙeeves Deekeâueve keâjCÙeeÛeer DeeefCe lÙeeJej Gòejs MeesOeCÙeeÛeer JesU Deeueer Deens. cegueebvee mekeâejelcekeâ efMemle ueeJeCÙeemee"er, heeuekeâebveer DeeJeMÙekeâ Demeuesueer keâewMeuÙes mebheeove keâjeÙeuee nJeerle. lejÛe, cegueebÛÙee JÙeefkeäleceòJeeuee iegCeefJeMes<eebÛee Deekeâej oslee ÙesF&ue. ner keâeUpeeÛeer keâesJeUer yeerpeebkegâjs MeeUe¤heer megheerkeâ Yetceerle ØescepeueeÛÙee efmebÛeveele, ßeæsÛÙee oerheØekeâeMeele DeeefCe mebmkeâejebÛÙee HeâJeejCeerle efvekeâeshe Jee{eJeerle nerÛe ØeeceeefCekeâ YeeJevee. Ùee veJÙee Mew#eefCekeâ OeesjCeeleerue yeeyeer keâeueewIeeleÛe mhe° nesleerue.
 ceeveefmekeâ DeJÙeJemLee DeeefCe efJemkeâUerleheCee ÙeebÛee heefjCeece cegueebÛÙee DeejesiÙeeJej nesle veener, Demee heeuekeâebÛee iewjmecepe Demelees. ceevemeesheÛeej lep%e cnCeleele, ‘‘yeeuekeâ efJeIeelekeâ JeeieCÙeeÛes ØeoMe&ve keâjlees lesJne ne KešŸeeUheCee ‘mecepe’ DeeuÙeeJej yebo nesF&ue Demes heeuekeâebvee Jeešlees. Øeew{eJemLesle osKeerue ieeWOeU IeeueCÙeeÛeer Je=òeer GHeâeUtve DeeuÙeeÛes DevegYeJeeme Ùesles.’’ yejsÛe heeuekeâ heeuÙeebÛee KešŸeeUheCee Je Kees[keâj Je=òeerÛÙee le›eâejer efMe#ekeâekeâ[tve Ssketâve Iesleele DeeefCe lÙeebÛeer efvejeMepevekeâ JeeieCetkeâ Je Mew#eefCekeâ DeOeesieleer Ùeemee"er efMe#ekeâebveer keâ[keâ Meyoeble mecepe efkebâJee efMe#ee keâjeJeer DeMeer Øeefleef›eâÙee JÙekeäle keâjleele. ner cegues Jeiee&le DeOe&Ješ veesšdme Iesleele, mJele:ÛÙee peieele JeeJejleele, DemJemLe efkebâJee yesÛewve Demeleele, #eguuekeâ keâejCeebJe¤ve Yeeb[leele, Dee›eâcekeâ Je efnbmekeâ yeveleele DeeefCe DeYÙeemeekeâ[s hetCe&le: ogue&#e keâjleele. Ùee meJeeËÛes heÙee&Jemeeve hejer#esle yesefHeâkeâerj jeneCÙeele Je keâe@heer ØekeâejeceOÙes nesles. DeMee JesUer heeuekeâebveer meeJeOe jeneJes.
 cegueebceOÙes ue#e osCÙeeleerue GefCeJee DeeefCe %eeve mebheeove keâjCÙeemeboYee&leerue De#ecelee, uenjer JeeieCes Je DeJeepeJeer ef›eâÙeeefMeuelesÛes efvejer#eCe keâ¤ve efMe#ekeâÛe lÙeeÛÙee De#ecelesÛes cetuÙeceeheve Gòece Øekeâejs ke⤠Mekeâleele, ns heeuekeâebveer ue#eele IesTve efMe#ekeâebMeer efveÙeefcele mekeâejelcekeâ ÛeÛee& keâjeJeer. Ùee JÙeefleefjkeäle ceeveefmekeâ mJeemLÙeeÛÙee Flej Øekeâejebyeeyele heeuekeâebveer peeie¤keâ DemeCes iejpesÛes Deens. GoenjCeeLe&, cegueebceOeerue DeewoeefmevÙe, DeJÙeJemLee, DemJemLelee, DeeF&Jeef[ueebceOeerue celeYeso, Yeeb[Ces, efJemebJeeo. cegueebmeceesjerue ueQefiekeâ iewjJele&Cetkeâ, keâceer yegæŸeebkeâeÛes oes<eejeshe FlÙeeoerÛee vekeâejelcekeâ heefjCeece cegueebJej nesle Demelees ÙeeÛeer peeCe heeuekeâebveer "sJeeJeer DeeefCe JesUerÛe mecegheosMekeâeÛee efkebâJee ceevemeesheÛeej lep%eebÛee meuuee IÙeeJee. lÙeeÛÙee GheÛeejheæleerle %eeve mebheeoCÙeeleerue GefCeJee, yegefæceeheve ÛeeÛeCeerceOetve «enCeMekeäleer DeeefCe Jele&veefJe<eÙekeâ efJeMues<eCeeletve GheÛeejelcekeâ ceeefnleer efceUt Mekeâles. pÙee heeuekeâebveer Ùee GheÛeejheæleerÛee DevegYeJe Iesleuee Deens lÙeebÛÙee cnCeCÙeeØeceeCes Ùee GheÛeejebcegUs cegueebceOÙes mekeâejelcekeâ yeoue efometve Ùeslees.
 ueneve cegueebÛeer Jee{ nesle Demeleevee lÙeebÛes [esUs, keâeve, veekeâ, peerYe Je lJeÛee ner hebÛesefõÙes DeeefCe nele, heeÙe, leeW[, ceueÉej Je cet$eÉej ner keâcexefõÙes ÙeebÛÙee mJeÛÚleskeâ[s DeeefCe vewmeefie&keâ keâeÙee&keâ[s heeuekeâebveer peeCeerJehet&keâ ue#e osCes DeeJeMÙekeâ Deens. lemesÛe cegues mJele:ceOeerue ØesjCesuee JesieJesieàÙee Øekeâejs Øeeflemeeo osleele. GoenjCeeLe& DeepetyeepetÛee DeeJeepe, Ie[CeeNÙee Iešvee, DeveesUKeer ceeCemes ÙeecegUs YeerleerØeo nesTve leer heeuekeâebvee efyeueieleele. lÙeebÛÙee Ùee Deveeefcekeâ YeerleerJej efOešeF&ves ceele keâjCÙeeme lÙeebvee ØeJe=òe keâjeJes. DeMee JesUer heeuekeâebÛee meesefMekeâheCee, MeebleheCee, mecepegleoejheCee DeeefCe DeelceefJeÕeeme cegueebÛÙee ceveeleerue SkeâekeâerheCee Je efÛeblee«emlelee otj keâjCÙeeme meeLe osF&ue.
 heewieb[eJemLesleerue cegueebÛÙee ceveeleerue ÛeueefyeÛeue lÙeebÛÙee meJebie[ŸeebÛÙee mebhekeâe&le jeefnuÙeeves DeÛetkeâ keâUles. mJeeJeuebyeveeÛes Oe[s osle Demeleevee, keâOeerlejer meeceesheÛeejeves ye@ie YejCes cenòJeeÛes Demeles. DeÛeevekeâ keâener Dee#esheen& iees°er vepejsme he[leele; Skeâoce Oe[keâer YejCÙeeSsJepeer menpe MeebleheCes ØeMveebÛeer Gkeâue keâjCÙeeleerue meesefMekeâheCee oeKeJeeJee. DeebOeUer ceeÙee DeeOeej osles, heCe yeU osT Mekeâle veener. heeuekeâebÛee heewieb[eJemLesleerue cegueebyejesyejÛee mebJeeo DeeefCe ceeskeâUer ÛeÛee& legšle Ûeeueueer Deens. ÙeeÛee heefjCeece heeuekeâebÛÙee SkeâceskeâebceOeerue mebJeeoeJej osKeerue Peeuee Deens. heefjCeeceer cegueb peMeer Yejkeâšleele lemes DeeheCener Yejkeâšt Mekeâlees nsÛe lÙeebÛÙee ue#eele Ùesle veener. efkeâMeesjJeÙeerve cegues JejJej pejer yesojkeâejheCes Jeeieleevee efomeueer lejer Ùee JeÙeele leer keâceeueerÛeer nUJeer Demeleele. heeuekeâebveer melele lÙeebÛes oes<e oeKeefJeCes DeeefCe šerkeâe keâjCes ÙeeJej mebÙece heeUeJee. lÙeebveer MeebleheCes Deeheues Øesce, keâUkeâU cegueebvee peeCeJesue DeMee heæleerves lÙeebÛeer Ûetkeâ oeKeJeeJeer. IejÛÙee ceeskeâUsheCeele cegueebvee efJeÛeej Je YeeJevee JÙekeäle keâjCÙeeÛeer mebOeer efceUeÙeuee nJeer. lÙeecegUs lÙeebvee SkeâšsheCee «eemeCeej veener. mecepegleoej Je efJeÛeejer heeuekeâebceOÙes KetheÛe mebÙece DeeefCe mebJesoveMeeruelee ¤peuesueer Demeles. lÙeebveer JeemleJeeÛes Yeeve megšCeej veener ÙeeÛeer keâeUpeer IÙeeJeer.
 pemes Meejerefjkeâ Je yegefæceòee efJekeâemeeÛes šhhes lemesÛe YeeJeefvekeâ DeeefCe meeefòJekeâ efJekeâemeeÛesner šhhes Demeleele. cegueebÛeer vekeâejelcekeâ Tpee& Yejhetj KesU, JÙeeÙeece DeeefCe keâuee ÙeebceOÙes Jeehejueer peeJeer. yeouelÙee keâeUeveg¤he DeeJneveb yeouele peeCeej. Gòece MeyoÙeespevee DemeCeeNÙee veJeerve Mew#eefCekeâ OeesjCeeÛÙee DebceueyepeeJeCeermee"er ueeieCeejs keâeÙe&#ece, kegâMeue efMeef#ele ceveg<ÙeyeU efvecee&Ce kesâues Deens keâe, ÙeeÛee efJeÛeej meJe& jepekeâerÙe veslÙeebveer Je meceepeefÛeblekeâebveer keâjeÙeuee nJee.
 Ùee peieele heeKejs ieeleele, Hegâues Gceueleele, ve#e$es ueKeueKeleele, lÙeebÛÙee yejesyejerves Deeheueer keâesJeUer yeerpeebkegâjs yen¤ osle, peerJeveeÛes jbie GOeUt osle DeeefCe GlmeeneÛÙee KeUKeUCeeNÙee PeNÙeele cevemeeskeäle vneT osle, efÛebye efYepet osle.