¢ee osneÛes keâeÙe keâjeÙeÛes?veesJnWyej 2020


  -Heâe. ([e@.) MewueWõ je@ef[^ipe
 
 ce=lÙetveblej ¢ee osneÛes keâeÙe keâjeÙeÛes, onve keâer oHeâve? ne ØeMve KebyeerjheCes meceepeeheg{s GYee Deens. ne efJeJesÛeveeÛee Je JeeoeÛee cegöe yeveuee Deens. heCe ne ØeMve ce=lÙetveblejÛee Deens. ce=lÙetveblej ns Mejerj kegbâYeejeÛÙee neleeleuÙee ce[keäÙeeØeceeCes ceeleerÛee megboj ieesUe Deens keâer lÙeehes#ee DeefOekeâ keâenerlejer. ce=lÙetveblej ¢ee Mejerjele [esàÙeebvee pes Dee{Ules pesCeskeâ¤ve les Deeojeme hee$e "jles? Deelcee veener cnCetve Mejerjeuee cenòJe veener ner OeejCee yeeUieCes ÙeesiÙe Deens keâe? Mejerj Je Deelcee ¢eeceOÙes Ieefve° mebyebOe Deensle. MejerjeefJevee DeelcÙeeÛÙee DeefmlelJeeÛee efJeÛeej osKeerue kesâuee peeT Mekeâle veener, lÙeecegUs he=LJeerJej MejerjeÛes cenòJe Deens.
 yeeÙeyeueceOÙes Glheòeer «ebLeeÛÙee ogmeNÙee DeOÙeeÙeele efueefnues Deens keâer osJeeves ceeleerÛee ceveg<Ùe Ie[efJeuee Je lÙeeÛÙee veekeâele peerJeveeÛee Õeeme Hegbâkeâuee. ceveg<ÙeeÛÙee MejerjeÛeer jÛevee Deieoer ogÙÙece opee&ÛÙee leòJeeheemetve cnCepes OegUerheemetve Deens. heCe lÙeeÛeyejesyej osJeeÛes mJe¤he Demeuesueer jÛevee Deens. osJeeves mebhetCe& me=°erÛeer jÛevee DeeheuÙee Meyoeves kesâueer. hejbleg ceveg<ÙeeÛeer jÛevee cee$e mJele:ÛÙee neleeves, mJele:ÛÙee ¤heele kesâueer. ceveg<ÙeeÛes Mejerj efJeÕeele Skeâcee$e DeMeer jÛevee Deens pÙeeuee osJeeÛÙee heefJe$e neleebÛee mheMe& Peeuesuee Deens. lÙeecegUs Mejerjeuee ceeleerÛee megboj ieesUe cnCetve ce=lÙetveblej lÙeeÛes keâener cenòJe Gjle veener Demeb DeeheCe meebiet Mekeâle veener. ueekeâ[eÛÙee DeeW[keäÙeele Je ce=leosnele vekeäkeâerÛe Heâjkeâ Deens, lÙeecegUs Mejerjeuee kegâ"slejer hegjues peele veener efkebâJee onve kesâues peele veener. meble heewueeves Mejerjeuee heefJe$e DeelcÙeeÛes cebefoj meebietve MejerjeÛee Deeoj kesâuee. Skeâ iees° DeefJeJeeefole Deens leer cnCepes MejerjeÛes Deeheues Skeâ cenòJe Deens Je les veekeâejues peeT Mekeâle veener, lÙeecegUs MejerjeÛee ÙeesiÙe Deeoj Peeuee heeefnpes. DeeefoheeheecegUs Mejerjeuee osJeeyejesyejÛÙee mebyebOeele De[LeUe ceeveues iesues hejbleg De[LeUe otj keâjCÙeemee"er yeeefhlemcee mebmkeâejeÛÙee heeCÙeele les heefJe$e kesâues. lÙeeveblej heefJe$elee efškeâefJeCÙeemee"er efvejefvejeUer mee›eâeceWles efoueer peeleele. Deieoer ce=lÙetÛÙee Deieesojmegæe Mejerjeuee heefJe$e lesueeves heefJe$e kesâues peeles.
 mebmke=âleceOÙes Mejerjemee"er ‘osn’ Meyo Jeehejuee peelees, pÙeeÛeer Glheòeer ‘efon’ Meyoeletve nesles, pÙeeÛes oesve DeLe& Deensle. heefnuee DeLe& : ‘IeeCesj[e’ Je ogmeje : ‘DeefYeef<ekeäle’. lÙeecegUs DeeheuÙee Mejerjeuee keâesCelee DeLe& ÅeeJeÙeeÛee les ØelÙeskeâeves "jJeeÙeÛes. ‘Mejerj’ ne Meyo osn Meyoehes#eener ØeeÛeerve Deens. ‘Mejerj’ MeyoeÛeer Glheòeer ‘Meerj’ Meyoeletve nesles Je ¢eeÛee DeLe& Deens ‘Deejece keâjCes’. Lees[keäÙeele Mejerj DeelcÙeeÛes yebefoie=n veener lej DeelcÙeeÛÙee DeejeceeÛeer peeiee Deens. DeelcÙeeÛÙee JeemleJÙeecegUs MejerjeÛes cenòJe Jee{les.
 Deeoece Je SJeeÛÙee heeheeveblej Mejerjekeâ[s heenCÙeeÛee Âef°keâesve yeoueuee. DeelcÙeeÛes efveJeememLeeve mJeie& Peeues Je pes mJeiee&Ûes les ßes‰ DeMeer OeejCee ØeÛeefuele Peeueer. Mejerj he=LJeerÛes DemeuÙeecegUs lÙeeuee ogÙÙece opee&Ûes mLeeve ueeYeues. Deelcee ßes‰ Je Mejerj keâefve‰ Demes cele ØeÛeefuele Peeues. Mejerj Yeeweflekeâ DemeuÙeecegUs heeheeme ØeJe=òe keâjCeejs ceeveues iesues. mJeie&jepÙe Øeehle keâjCÙeeme De[LeUe ceeveues iesues. Mejerjeuee JeemeveebÛes Iej ceeveues iesues. lÙeecegUs MejerjeÛÙee Øeefle leeyee Je efJepeÙe ner ceveesJe=òeer yeeUieueer iesueer. Mejerjeuee efMemle ueeJeCÙeeÛeer ØeLee meg¤ Peeueer. MejerjeÛÙee Øeefle vekeâejelcekeâ OeejCescegUs Mejerjeuee heefJe$e keâjCÙeemee"er MejerjeÛes neue kesâues peeT ueeieues. lÙeeuee GheeMeer "sJeues peeT ueeieues. lÙeeÛÙeekeâ[s ogue&#e kesâues peeT ueeieues. Depetvener MejerjeÛes neue meg¤ Deensle. Heâkeäle keâejCe efvejeUs Demeles. Deelee lÙeeuee megboj Je megyekeâ yeveefJeCÙeemee"er keâeheues peeles. ÚešCeer kesâueer peeles Je efMeJeues peeles Je megboj keâhe[Ÿeeves mepeefJeues peeles. It is cut, trimmed and stitched and wrapped in beautiful clothes.
 Mejerjeuee Deveskeâ Oecee&le ceeveJe cegkeäleerceOÙes De[LeUe ceeveues Deens. ÙesMetves megæe yeeÙeyeueceOÙes Deelcee JeeÛeefJeCÙeeefJe<eÙeer efMekeâefJeues Deens. lees cnCelees, ‘‘legPee GpeJee nele pej heeheeme ØeJe=òe keâjerle Demesue lej lees lees[tve šekeâ. keâejCe legPes mebhetCe& Mejerj vejkeâele šekeâues peeJes ¢eehes#ee legPÙee Skeâe DeJeÙeJeeÛee veeMe nesCes ns legPÙee efnleeÛes Deens’’ hegvne lees cnCelees, ‘‘mebhetCe& peie keâceeJetve Deelcee ieceeJeuee lej keâeÙe HeâeÙeoe?’’ pejer Deelcee JeeÛeJeCes iejpesÛes Demeues lejer Mejerj keâceer cenòJeeÛes veener. keâejCe he=LJeerJej DeJelejCÙeemee"er lÙeeves ceeveJeer MejerjÛe OeejCe kesâues. ceie ce=lÙetveblej DeMee MejerjeÛes keâeÙe keâjeÙeÛes? ne ØeMve Skeâe mebmeie&pevÙe jesieecegUs DeeheuÙee meceesj GYee jeefnuee Deens.
 MejerjeÛes oHeâve kesâuÙeeves les mJeiee&le peele veener Je onve kesâuÙeeves les vejkeâele peele veener. lÙeeÛeyejesyej oHeâve kesâuÙeeves Deeoj nesle veener Je peeUCÙeeves Deveeoj nesle veener. ce=lÙetveblej ¢ee MejerjeÛes keâeÙe keâjeÙeÛes ¢eeJej Jeeo keâjCÙeeSsJepeer, efpeJeble Demeleevee ¢ee MejerjeÛes DeeheCe keâeÙe kesâues heeefnpes ne ØeMve cenòJeeÛee Deens. ÙesMetves ceeveJeer MejerjeÛee vesnceer Deeoj kesâuee, ceie les Mejerj SKeeÅee jesiÙeeÛes Demees Jee cenejesiÙeeÛes Demees. lÙeeves MejerjeÛee jesie Je jbie heeefnuee veener. lÙeeves lÙeeÛes Mejerj ceeveJe cegkeäleerkeâefjlee Jeehejues. ‘Yeuee Meescejesveer’ÛÙee oeKeuÙeeÉejs lees efMekeâJelees heer[uesuÙee, peKeceer PeeuesuÙee MejerjeÛeer keâeUpeer IÙee. heer[uesuÙee Je peKeceer MejerjeÛeer keâeUpeer IesCeeNÙee YeuÙee MeescejesveerÛeer ÙesMet mlegleer keâjlees.
 ceveg<ÙeeÛeer cegkeäleer ner ceeCetme efpeJeble Demeleevee DeeheuÙee MejerjeÛes keâeÙe keâjlees lÙeeJej DeJeuebyetve Deens. cesuÙeeveblej lÙeeuee hegjlees keâer peeUlees lÙeeJej veener. osJeUeÛÙee DeeJeejele oHeâve keâjlees cnCetve osJeeÛÙee peJeU hegjlees Demes veener. yeouelÙee keâeUeÛÙee iejpesØeceeCes, heÙee&JejCeeÛÙee iejpesØeceeCes Je YeeJeer efhe{erÛes YeefJe<Ùe ue#eele IesTve ce=leosnemebyebOeer efveCe&Ùe IesCes iejpesÛes Deens. DeeheuÙee Oecee&le oHeâve keâjCÙeeÛeer ØeLee hetJeeaheemetve Ûeeuele Deeueer Deens. ¢ee ØeLesuee cenòJe osCes keâer ØeeLe&vesuee cenòJe osCes ÙeesiÙe Deens ¢eeJej efJeÛeej keâjCes iejpesÛes Deens. meble Deiemšerve lÙeeÛÙee DeeF&ÛÙee cnCepes meble cee@efvekeâeÛÙee ce=lÙetDeieesoj MesJešÛÙee #eCeeÛes JeCe&ve keâjleevee efueefnleele : ceer Je ceePes YeeT DeeheuÙee DeeF&ÛÙee KeešspeJeU Demeleevee DeeF& cnCeeueer, ‘‘FLes legcner legceÛÙee DeeF&Ûes oHeâve keâje.’’ lÙeeJej ceePee YeeT DeeF&uee cnCeeuee, ‘‘DeeF&, let hejosMeele cejCÙeeSsJepeer ceeÙeosMeele cesueer lej yejs nesF&ue.’’ lÙeeJej DeeF& cnCeeueer, ‘‘legPee YeeT keâeÙe yeesuelees yeIe.’’.
 ceie leer lÙee oesIeebvee cnCeeueer, ‘‘¢ee MejerjeÛes kegâ"s oHeâve keâjeÙeÛes ¢eeÛÙee efÛeblesves nwjeCe nesT vekeâe, ceer legceÛÙeekeâ[s FlekeâerÛe efJevebleer keâjerve keâer ØeYetÛÙee JesoerJej ceePÙeekeâefjlee ØeeLe&vee keâje.’’ meble cee@efvekeâeÛes ns Meyo osneÛes oHeâve keâer onve keâjeÙeÛes ne efveCe&Ùe IesCÙeeme ØesjCeeoeÙekeâ "¤ Mekeâleele.