yeeÙeyeue DeYÙeemeveesJnWyej 2020


 (mlees$eebÛes DeOÙeelce – 57)
  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 mlees$eebÛes JesieJesieUs Øekeâej DeeheCe DeeleeheÙeËle DeYÙeemeues. lÙeele DeeYeejeÛeer mlees$es, efJeueehemlees$es, mlegleer-mlees$es, %eeveeÛeer mlees$es, MeeheoMe&keâ mlees$es, efmeÙeesvesÛeer mlees$es, neuuesuegÙee mlees$es DeeefCe YejJemeeoMe&keâ mlees$es DeMee keâener Øekeâejebleerue mlees$es DeeheCe DeYÙeemeueer. GJe&efjle 14 mlees$eebÛes Øekeâej heg{erueØeceeCes : mlees$e 137 ns MeeheoMe&keâ mlees$e Deens, mlees$e 138 ns YejJemeeoMe&keâ mlees$e Deens. mlees$e 139 ns %eeveeÛes mlees$e Deens. mlees$e 140-143 ner efJeueeheeÛeer mlees$es Deensle. mlees$es 144-145 ns mlegleer-mlees$es Deensle DeeefCe mlees$es 146-150 ner MesJešÛeer 5 mlees$es DeeuuesuegÙee mlees$es Deensle. Ùee Yeeieele DeeheCe mlees$es 137, 138 DeeefCe 139 ¢eebÛee DeYÙeeme ke⤠Ùee.
 1) MeeheoMe&keâ mlees$e (mlees$e 137)
 F.me.het. 597 les 538 ¢ee keâeUele FœeeSueer pevelee yeeefyeueesveÛÙee nöheejerceOÙes peerJeve peiele nesleer. DeeheCe Ùes®Meuescentve otj Deeues Deenesle ner efJejneÛeer Jesovee lÙeebvee yeesÛele nesleer. DeeheuÙee ceeÙeYetceeruee efJemejCes lÙeebvee keâoeefhener MekeäÙe veJnles. efmeÙeesvesÛÙee Dee"JeCeerves lÙeebÛee kebâ" oeštve Ùesle neslee. F.me.het. 587 meeueer yeeefyeueesveÛÙee ueeskeâebveer Ùes®MeuesceÛes cebefoj GoddOJemle kesâuesues nesles. lÙeecegUs Deeheueer Deefmcelee Je Øeefle‰e OegUeruee efceUeueer Demes ueeskeâebvee Jeešt ueeieues. ieeWOeU, Yeerleer, Deheceeve DeeefCe njJeuesheCeeÛeer YeeJevee lÙeebvee yesÛewve ke⤠ueeieueer. Deelee lÙeebÛÙee heg{s oesve heÙee&Ùe nesles : peCet keâener keâenerÛe Peeuesues veener DeMee YeeJevesves JeemleJe veekeâejeÙeÛes efkebâJee Deeheues meJe&mJe DeeheCe ieceeJetve yemeuees, Deelee meejs mebheues DeMeer efvejeMesÛeer YeeJevee yeeUietve GoemeJeeCes peerJeve peieeÙeÛes. mlees$e 137 vegmeej FœeeSueer ueeskeâ lÙeener heefjefmLeleerle hejcesÕejeMeer Skeâefve‰ jenleele.
 De) JesovesÛeer peeCeerJe (137:1-4) : yeeyesueÛÙee veÅeebpeJeU yemeuesues Demeleevee ueeskeâebvee DeeheuÙee ceeÙeYetceerÛeer Dee"JeCe ÙesTve lÙeebÛÙee [esàÙeeble heeCeer lejejles. hejcesÕejeÛeer Gheemevee lÙeebÛÙeemee"er cenòJeeÛeer yeeye DemeuÙeecegUs lÙeebveer meesyele JeerCee IesleuesuÙee neslÙee. lÙee lÙeebveer JeeUtbpeeJej šebietve "sJeuÙee. Deelee ieeÙeve Jeeove keâjeÙeÛes veener. MeebleheCes Deeheueer Jesovee hejcesÕejeuee Dehe&Ce keâjeÙeÛeer DeMeer Yetefcekeâe lÙeebveer Iesleueer. lÙeebÛee hee[eJe Je ÚU keâjCeeNÙeebveer lÙeebÛÙee peKecesJej ceer" ÛeesUtve lÙeebvee efmeÙeesvesÛes SKeeos ieerle ieeCÙeeÛeer efJevebleer kesâueer. efmeÙeesve veiejer Âef°Dee[ Peeuesueer Demeleevee hejkeäÙee Øeebleele efleÛÙee SsÕeÙee&Ûes iegCeieeve keâmes keâjeÙeÛes DeMeer Jesovee lÙeebÛÙee keâeUpeele lÙeebvee yeesÛele nesleer.
 ye) Ùes®MeuesceÛeer Dee"JeCe (137:5-6) : Deeheues pes keâener vegkeâmeeve Peeues Deens les ueeskeâebveer mJeerkeâejues DeeefCe Deelee YeefJe<ÙeeJej vepej keWâefõle keâ¤ve peerJeve peieeÙeÛes Demes lÙeebveer "jJeues. cee$e pes¤Meuesce ner keâener YetlekeâeUele pecee Peeuesueer yeeye veJnleer. les lÙeebÛÙee peerJeveeÛes keWâõmLeeve nesles DeeefCe YeefJe<Ùeeleerue OÙesÙe efyebotmeceeve nesles. DeeheCe Ùes®Meuesceuee efJemejuees lej Deeheuee GpeJee nele Deeheues keâewMeuÙe efJemejes (Jeeove keâjCes DeMekeäÙe yevees) DeeefCe Deeheueer peerYe šeUtuee efÛekeâšes (ieeÙeve keâjCes DeMekeäÙe yevees) Demee Meehe mlees$ekeâej mJele:Jej Dees{Jetve Ieslees. Gueš Ùes®Meuesce nsÛe DeeheuÙee DeeveboeÛÙee cegKÙe efJe<eÙeentve DeefOekeâ Deens. leesÛe Deeheuee meJeexÛÛe Deevebo nesÙe DeMee YeeJevesves lees Ùes®MeuesceÛeer Dee"JeCe keâjlees.
 keâ) hejcesÕejeves Dee"JeCe keâjeJeer (137:7-9) : pesJne yeeefyeueesveves Ùes®MeuesceJej nuuee kesâuee Je ueeskeâebvee nöheejerle vesues lesJne Deoesce ¢ee DeeheuÙeeÛe YeeJeeÛÙee Yetceerves Me$etbMeer menkeâeÙe& kesâues (DeesyeÅee JeÛeves 10-14). Deelee hejcesÕejeves Deoesce Menj ve° keâjeJes DeMeer MeeheoMe&keâ ØeeLe&vee mlees$ekeâej keâjlees. efMeJeeÙe pÙee yeeefyeueesveves ueeskeâebvee ›etâjheCes JeeieefJeues lÙeeÛeerner hejcesÕejeves Dee"JeCe keâ¤ve les Deesmee[ hee[eJes, lÙeeÛeer yeeuekesâ Ke[keâeJej Deeheštve lÙeebÛes YeefJeleJÙe keâeUJeb[tve šekeâeJes DeMeer MeeheoMe&keâ ÙeeÛevee mlees$ekeâej keâjlees. ef¡emleer DeOÙeelceeceOÙes ne Yeeie ØeeLe&vesceOetve JeieUCÙeele Deeuesuee Deens efkebâJee lees Ke[keâ cnCepes ef¡emle Demetve og° ØeJe=òeerÛeer efheuueeJeU lÙeeJej Deeheštve ve° kesâueer peeF&ue Demes Yeekeâerle lÙeele Deens Demee lÙeeÛee DeLe& ueeJeCÙeele Deeuesuee Deens.
 2) YejJeMÙeeÛes DeeYeejmlees$e (mlees$e 138)
 oeJeero jepeeÛÙee veeJeeJej peer 72 mlees$es Deensle lÙeehewkeâer mlees$e 138 les 145 ner MesJešÛeer Dee" mlees$es DeeYeej, efJeueehe DeeefCe mlegleer DeMee YeeJeveebveer DeesLebyeuesueer Deensle. mlees$e 138 ceOÙes hejcesÕejeves kesâuesuÙee ceneve GhekeâejebÛes mcejCe keâjerle Deeheuee osJe Flej osJeebhes#ee, meJe& meòeeefOeMeebhes#ee DeeefCe meJe& Me$etbhes#ee keâmee Leesj Deens lÙeeÛes JeCe&ve keâjlees.
 De) hejcesÕej meJe& osJeebhes#ee Leesj (138:1-3) : oeJeero Deieoer ceveeheemetve hejcesÕejeÛes GhekeâejmcejCe keâjlees. ‘osJeeÛÙee mece#e’ cnCepes ueeskeâebÛes vÙeeÙeeOeerMe efkebâJee DeefOeheleer, ¢eebÛÙeemece#e. heefJe$e cebefojekeâ[s cnCepes keâjejeÛÙee keâesMeeÛÙee heefJe$e lebyetÛÙee efoMesves. oÙee, melÙe Je hejcesÕejeÛes veeJe ¢ee iees°eRÛeer Dee"JeCe keâ¤ve oeJeero hejcesÕejeuee OevÙeJeeo oslees. hejcesÕejeÛÙee cenevelescegUs lÙeeuee efnbcele Je meeceLÙe& Øeehle Peeues, Demes lees cnCelees.
 ye) hejcesÕej he=LJeerJejerue meJe& jepeebhes#ee Leesj (138:4-6) : oeJeeroves kesâuesueer ØeeLe&vee lÙeeÛÙee osJeeves Sskeâueer ns MespeejÛÙee jepeebvee mecepeues. lÙeecegUs lÙeebÛÙee vepejsle hejcesÕejeefJe<eÙeerÛes cenelce Jee{ues. hejcesÕej oerveebÛÙee ØeeLe&vee Sskeâlees ner iees° mebhetCe& he=LJeerJej hemejeJeer DeMeer FÛÚe oeJeero JÙekeäle keâjlees.
 keâ) hejcesÕej – meJe& Me$etbhes#ee Leesj (138:7-8) : hejcesÕejeÛÙee meeefVeOÙeele jeefnuÙeecegUs hejcesÕej meJe& mebkeâšebceOetve DeeheuÙeeuee megKe¤he yeensj keâe{lees Demee oeJeeroÛee DevegYeJe neslee. lÙeecegUs DeeheCe Deelee keâesCelÙeener mebkeâšebletve peele Demeuees lejer hejcesÕejeÛee GpeJee nele Deeheuee yeÛeeJe keâjerue Je Deeheues meJe& keâeÙe& efmeæerme vesF&ue Demee YejJemee lÙeeuee Jeešlees.
 3) %eeveeÛes mlees$e (mlees$e 139)
 hejcesÕej meJe&%eeveer Deens, meJe&mee#eer Deens DeeefCe meJe&JÙeeheer Deens ns melÙe ¢ee mlees$eeceOÙes DeOeesjsefKele keâjCÙeele Deeuesues Deens. hejcesÕejeÛÙee efoJÙe GheefmLeleerÛeer peeCeerJe megjef#elelee, DeejeOevee DeeefCe Dee%eeOeejkeâheCeeÛeer YeeJevee mlees$ekeâejeceOÙes GlheVe keâjles.
 De) meJe&%eeveer hejcesÕej (139:1-6) : hejcesÕejeuee meJe&keâener "eTkeâ Deens. yemeCes, G"Ces, ÛeeueCes, efvepeCes ¢ee yee¢e ke=âleer, ceveesiele ns ceveeleerue efJeÛeej ¢ee meJeeËÛeer hejcesÕejeuee peeCeerJe Deens. hejcesÕejeves lÙeeuee ceeietve heg{tve JÙeeheuesues Deens ns oeJeerouee "eTkeâ Deens DeMee meJe&%eeveer hejcesÕejeves DeeheuÙeeJej SsJe{s Øesce keâe keâjeJes Demee iet{ ØeMve oeJeerouee he[lees.
 ye) meJe&JÙeeheer hejcesÕej (139:7-12) : hejcesÕej meJe&$e Deens, lÙeeÛÙee mece#elesheemetve DeeheCe kegâ"sner heUtve peeT Mekeâle veener, ns meebieCÙeemee"er oeJeero DeekeâeMe DeeefCe DeOeesueeskeâ, heneš DeeefCe je$e, Gpes[ DeeefCe DebOeej DeMee hejmhejefJejesOeer iees°eRÛee GuuesKe keâjlees. DeeheCe kegâ"sner iesuees lejer hejcesÕej DeeheuÙeeuee keâOeerÛe mees[tve osCeej veener Demee DeelceefJeÕeeme oeJeero JÙekeäle keâjlees.
 keâ) meJe&meceLe& hejcesÕej (139:13-18) : hejcesÕejeuee keâenerÛe DeMekeäÙe veener lees meJe&Meefkeäleceeve Deens. lÙeeves Deeheues DebleÙee&ce efvecee&Ce kesâues, ceelesÛÙee ieYee&le Deeheueer pe[CeIe[Ce kesâueer, DeeÙeg<ÙeeÛÙee ØelÙeskeâ efoJemeeÛeer veeWo hejcesÕejekeâ[s Deens. YeeJeer ÙeespeveebÛee "eJe lÙeeuee Demelees. Demee ne meJe&meceLe& hejcesÕej Deeheuee efvecee&lee Deens ¢ee efJeÛeejebveer oeJeero Guneefmele neslees.
 [) heefJe$e hejcesÕej (139:19-24) : hejcesÕej mJele: heefJe$e DemeuÙeeves Deeheuee Yekeäle oeJeero nemegæe heefJe$e DemeeÙeuee nJee DeMeer lÙeeÛeer FÛÚe Deens. lÙeecegUs Me$etbJejerue efJepeÙe ne kesâJeU DeeheuÙee ceveeleerue keâheš keâejmLeeve Jee met[YeeJevee ¢eebÛee heefjCeece veener vee ¢eeÛeer Keelejpecee oeJeero keâ¤ve Ieslees. ne efJepeÙe hejcesÕejeÛÙeeÛe meeceLÙee&Ûee ØeYeeJe Deens DeMeer lees keâyegueer oslees DeeefCe mJele:uee lÙee heefJe$e osJeeÛÙee neleele megheto& keâjlees. -(›eâceMe:)