efvekeâ[ jemle heÙee&ÙeebÛeerveesJnWyej 2020


  – Heâe. Dee@uJeerve legmkeâevees
 
 Deepe DeeheCe meJe&peCe leb$e%eeveeÛÙee efJeÕeele JeeJejlees. DeeheuÙee peerJeveele DeeefCe peieCÙeele peCet leb$e%eeveeÛee Õeeme Deens. IejeIejeleÛe veJns, lej ceeCemeebceeCemeeble ner leb$e%eeveeÛeer yeerpes jesJeuesueer Deensle. ueneveebheemetve LeesjebheÙeËle ØelÙeskeâ peCe ¢ee ef[efpešue efJeÕeele JeeJejle Deens. heeshe øeâeefvmeme meebieleele, ‘‘ef[efpešue JeeleeJejCe ne DeeOegefvekeâ peieeÛee cenòJeeÛee DeeefCe JewefMe°ŸehetCe& Ieškeâ Deens. ceeveJepeeleerÛeer peJeUpeJeU meJe&Ûe #es$es meJe&meeOeejCeheCes DeeefCe meelelÙeeves Ùee ef[efpešue efJeÕeele Deekebâ" yeg[euesueer Deensle.’’ lÙeeÛee mebyebOe kesâJeU ØemeejceeOÙeceeÛeer keâener meeOeves JeehejCÙeehegjlee ceÙee&efole jeefnuesuee veener. Ùee ef[efpešue mebmke=âleerceOÙes jeefnuÙeecegUs mLeUkeâeUeÛÙee DeeheuÙee mebkeâuhevee, Deeheueer mJele:efJe<eÙeerÛeer, FlejebefJe<eÙeerÛeer DeeefCe Ùee peieeefJe<eÙeerÛeer mecepetle lemesÛe Flejebyejesyej JewÛeeefjkeâ osJeeCeIesJeeCe keâjCes, efMekeâCes, lÙeebÛÙeeefJe<eÙeer peeCetve IesCes Je lÙeebÛÙeeMeer veeles ØemLeeefhele keâjCes Ùee meJe&Ûe yeeyeleerle ef[efpešue #es$eeves Deeheues neleheeÙe hemejuesues Deensle. kesâJeU JeeÛeve keâ¤ve efkebâJee Ssketâve veJns, lej efJeefJeOe Øeeflecee heentve ceeCetme Deelee efMeketâ ueeieuesuee Deens DeeefCe Deeheueer celes yeveJet ueeieuesuee Deens.
 JesyemeeF&š DeeefCe vesšJeke&â ¢eebÛÙee ØemeejecegUs osJeeCeIesJeeCeerÛes JesieUs peeUs leÙeej Peeuesues Deens. Ùee iees°er DeveskeâebÛÙee efvelÙeeÛÙee YesšCÙeeÛÙee peeiee yevele Deensle. efleLesÛe les Deeheuee yejeÛemee JesU IeeueefJeleele. menpeielÙee SkeâceskeâebMeer mebheke&â meeOeleele. megmebJeeo meeOeCÙeemee"er, Yesšeriee"er IesCÙeemee"er, JÙekeäleerJÙekeäleeRceOÙes efJeÛeejebÛeer osJeeCeIesJeeCe keâjCÙeemee"er, lÙeeÛeyejesyej ceeefnleer DeeefCe %eeve efceUefJeCÙeemee"er Ùee megefJeOee efJeMes<e mebOeer GheueyOe keâ¤ve osle Demeleele. Deveskeâ peCe Deeheues Úbo peesheemeCÙeemee"er, mebieerle, ve=lÙe, keâuee ØeoefMe&le keâjCÙeemee"er, %eeve Je=efæbiele keâjCÙeemee"er, SkeâceskeâebÛÙee mebhekeâe&le jenCÙeemee"er, ceveesjbpeveemee"er Jne@šdme De@he, Fvmše«eece, Hesâmeyegkeâ, efškeâše@keâ, efšdJešj FlÙeeoer De@hmeÛee Jeehej keâjerle Demeleele. heg<keâU osMeebceOÙes Fbšjvesš DeeefCe meesMeue vesšJeke&â cnCepes ueeskeâebheÙeËle heesnesÛeCÙeeÛeb, heeUkeâerÙe Ghe›eâce Je keâeÙe&›eâce jeyeefJeCÙeeÛeb ØemLeeefhele JÙeemeheer" Demes meceerkeâjCe leÙeej Peeues Deens ner KejesKej pecesÛeer yeepet Deens. cee$e, meJe&Ûe yeeyeleerle efÛe$e lesJe{b efoueemeeoeÙekeâ veener. ØelÙeskeâ ceeveJeer #es$eeleerue JemlegefmLeleerØeceeCes Ùeener #es$eeuee ceÙee&oe DeeefCe $egšer Deensle.
 keâener ceefnvÙeebhetJeea ceer Skeâe le®Ceermeesyele Jeelee&ueehe keâjerle neslees. mebYee<eCeeÛee efJe<eÙeosKeerue lemeeÛe DeeOegefvekeâ neslee. ‘owvebefove peerJeveele meesMeue efceef[ÙeeÛee Jee{le Ûeeueuesuee Jeehej.’ ceer efleuee efJeÛeejues, ‘‘efoJemeebletve efkeâleer JesUe let meesMeue efceef[ÙeeJej Demelesme?’’ lÙeeJej efleves Ûeškeâve Gòej efoues, ‘‘mene les Dee" leeme.’’ ceer efleuee ueiesÛe ogmeje ØeMve efJeÛeejuee, ‘‘Flekeâe JesU let meesMeue efceef[ÙeeJej keâe IeeueJelesme?’’ lÙeeJej leer Deieoer efKeVe nesTve yeesueueer, ‘‘DeeceÛÙee ieeJeele ceePÙeemeesyele KesUeÙeuee, yeesueeÙeuee ceePÙee JeÙeeÛÙee keâesCeer cegueer veenerle.’’ efleÛÙee Gòejeves ceer meodieefole Peeuees. efleuee heg{Ûee ØeMve efJeÛeejCÙeeÛes Oee[me ceuee Peeues veener. DeeheCe SKeeoer heefjefmLeleer heeefnueer efkebâJee Sskeâueer keâer ueiesÛe cegueebvee, le®Ceebvee oes<e osTve ceeskeâUs neslees. efleÛÙee lÙee Gòejeves ceer yegÛekeâàÙeele he[uees. vescekeâe oes<e keâesCeeuee ÅeeJee? peemle JesU meesMeue efceef[ÙeeJej DemeuesuÙee ueeskeâebvee? DeešesheMeerj kegâšgbyeheæleerÛee DeJeuebye keâjCeeNÙee meceepeeÛÙee ceeveefmekeâlesuee? keâer efvecee&Ce PeeuesuÙee heefjefmLeleerJej [esUsPeekeâ keâjCeeNÙee meceepeeuee?
 meesMeue efceef[ÙeeÉejs DeveskeâebÛÙee meomeodefJeJeskeâ yegæerJej DebkegâMe "sJeuee peelees DeeefCe ueeskeâMeener Øeef›eâÙesJej keâypee kesâuee peelees. hetJe&«en Je És<eYeeJevee ¢eebvee Ûeeuevee efoueer peeles. Deveskeâ peCe Deepe meesMeue efceef[ÙeecegUs DeeheuÙee kegâšgbyeeheemetve efJeYekeäle Peeuesues Deensle, SkeâekeâerheCeeÛÙee peieele JeeJe¤ ueeieues Deensle. les mJele:ÛÙee efJeÕeele iegjHeâšuesues Deensle DeeefCe peCet Skeâ ke=âef$ece peerJeve peiele Deensle. heeshe øeâeefvmeme, ‘ef¡emle efpeJeble Deens’ ¢ee Dee%eehe$eele meebieleele, ‘‘ef[efpešue JeeleeJejCe ceeCemeeuee Skeâekeâer yeveJeles, lÙeeÛÙeeJej JeÛe&mJe ieepeefJeles, lÙeeuee pesjerme DeeCeles, efnbmeeÛeejeuee Ûeeuevee osles DeeefCe Deieoer šeskeâeÛeer Yetefcekeâe IesTve meebieeÙeÛes lej DeeheuÙeeYeesJeleer ‘DebOeejeÛes peeUs’ efJeCeles. ef[efpešue ceeOÙeces ceeCemeeuee keâener iees°eRÛeer Ûeškeâ ueeJeleele Je ceeCetme lÙeebÛÙee Deenejer peelees, Skeâše he[lees. KeNÙee JeemleJeeheemetve otj peelees DeeefCe lÙeecegUs Demmeue hejmhej mebyebOeebÛÙee efJekeâemeele De[LeUs efvecee&Ce nesT ueeieleele.’’
 ceveesjbpeveeÛÙee heæleerle Deepe Deecetuee«e yeoue heeneJeÙeeme efceUleele. hetJeea SKeeoe efmevescee, ceeefuekeâe, ceveesjbpeveeÛee keâeÙe&›eâce, ef›eâkesâšÛee meecevee mebhetCe& ieeJe, ieeJeeleerue DeveskeâpeCe efkebâJee kegâšgbyeeleerue meJe&peCe Skeâ$e pecetve yeIeeÙeÛes. lÙeecegUs lÙeeuee keâener ceÙee&oe nesleer. Deelee cee$e les keâeueyee¢e Peeuesues Deens. pÙeeuee pes nJeb les Deelee neleeleuÙee ceesyeeF&ueÛÙee m›eâerveJej GheueyOe DemeuÙeeves ØelÙeskeâ peCe keâeÙe yeIelees ¢eeJej kegâšgbyeeleerue ogmeNÙee meomÙeeÛes efveÙeb$eCe jeefnuesues veener. les keâOeerner yeIeCÙeeme GheueyOe DemeuÙeeves DeveskeâebÛes JesUehe$ekeâ osKeerue efyeIe[ues Deens. lÙeeuee mLeUkeâeUeÛeb yebOeve jeefnuesues veener. je$e-je$e peeietve ceeefuekesâÛes heJe& mebheJeCeejer ceeCemes ner keâener ogceeaU jeefnuesueer veenerle. meejer je$e m›eâervemeceesj IeeueJeCeeNÙee ueeskeâebÛÙee mebKÙesle efoJemeeieefCekeâ Yej he[le Deens. ner menpe [esUsPeekeâ keâjeJeer DeMeer yeeye veener. lÙeecegUs DeelcekeWâefõheCee DeeefCe JesUsÛee og®heÙeesie ¢ee mecemÙee [eskebâ Jej keâe{erle DeensleÛe heCe Flej keâener efJehejerle heefjCeece osKeerue Jee{t Mekeâleele. YeefJe<Ùeele Deveskeâ cevees®iCe Jee{CÙeeÛeer DeeefCe ueneveheCeeheemetve DeepeejheCe pe[CÙeeÛeer oeš MekeäÙelee Deens.
 Deelee lÙeele DeeCeKeerve Yej cnCepes keâesefJe[-19 cegUs efvecee&Ce Peeuesueer heefjefmLeleer. meJe&keâener Dee@veueeF&ve. Skeâlej meceepeeuee efceef[Ùeeheemetve efJeYekeäle keâmes "sJeeJes ne ØeMve nesleeÛe lÙeele Deelee ne DeefOeYeej. lÙeecegUs meesMeue efceef[Ùeeves KejesKej Deepe meceepeemeceesj Heâej cees"s DeeJneve efvecee&Ce kesâues Deens. Ûeerve, peheeve ÙeebmeejKÙee ef[efpešueeÙePesMeveceOÙes Øeiele osMeebvee keâUtve Ûegkeâuesues Deens keâer cewoeveer KesUebefMeJeeÙe heÙee&Ùe veener. ne ke=âef$ecelesÛee Øekeâej DeeheuÙeeJej efJehejerle heefjCeece keâjerle Deens. keâeUeÛeer efÛevns DeesUKetve Deveskeâebveer JesUerÛe meleke&âlee yeeUieueer Deens. DeeheuÙeeueener iejpe Deens jemle heÙee&ÙeebÛee MeesOe Iesle jenCÙeeÛeer.
 ef[efpešue efJeÕeele Deepe Deveskeâ kegâšgbyes Deekebâ" yeg[euesueer Deensle. JemlegefmLeleer Kejer Deens heCe ¢eeuee peyeeyeoej keâesCe? ueneve yeeU j[eÙeuee ueeieues keâer DeeF& lÙeeÛÙee neleele ceesyeeF&ue KesUeÙeuee osles DeeefCe heg{s lÙeeÛee meesMeue efceef[ÙeeÛee Jeehej Jee{uee keâer lÙeeuee oes<e osT ueeieleele. ¢eemee"er cegUele yeoue iejpesÛee Deens. Deepe Deveskeâ yeeyeleerle meesMeue vesšJekeâeAie nesle Demeleevee cegueebvee ef[efpešue efJeÕeeletve keâmes yeensj keâe{eJes ¢eeJej vesšJekeâeAie iejpesÛes Deens. ieeJeele SKeeoe keâeÙe&›eâce DeeÙeesefpele kesâuee keâer hetJeeameejKee ueeskeâebÛee ieesleeJeUe heeneJeÙeeme efceUle veener. Skeâlej Jejerue IešvesØeceeCes ieeJeeleerue ueeskeâebÛeer mebKÙee keâceer Peeuesueer Deens, les meesMeue efceef[ÙeeJej iegbleuesues Deensle DeLeJee cees"Ÿee MeLeeaves Dees{tve leeCetve DeeCeues lejer meesMeue efceef[ÙeeÛÙee JeehejecegUs keâeÙe&›eâceemebyebOeer lÙeebÛÙee ceveele ØeÛeb[ efve®lmeenerheCee Deens.
 ne@efmhešue efkebâJee cenòJeeÛÙee mebmLee DeMee ef"keâeCeer DeeheuÙeeuee vesšJeke&â efceUle veener. keâejCe lÙee ef"keâeCeer pe@cej ueeJeuesues Demeleele. Deepe kegâšgbyeekegâšgbyeele meJee&vegceles ceevÙe Demeb ceesyeeF&ue JeehejemebyebOeer JesUehe$ekeâ DemeeJeb keâer pÙeecegUs DeveskeâebÛÙee ceesyeeF&ue JeehejeJej pe@cej ueeJeuÙeeØeceeCes nesF&ue. meecegoeefÙekeâ keâeÙe&›eâce menYeeie, ieeJeeieeJeeble cewoeveer KesUeÛes DeeÙeespeve-efveÙeespeve, efvejefvejeàÙee mheOee& (DeLee&le keâesefJe[-19 cegUs efvecee&Ce Peeuesueer Devehesef#ele heefjefmLeleer DeešeskeäÙeele DeeuÙeeveblej) DeMee veeveeefJeOe heÙee&ÙeebÛee MeesOe IesCes keâeUeÛeer iejpe yeveuesueer Deens. kegâšgbyeeleerue ØelÙeskeâ meomÙeele ÙeemebyebOeer DeefYe¤Ûeer keâMeer efvecee&Ce keâjlee ÙesF&ue ¢eeJej kegâšgbyee-kegâšgbyeele DeeefCe ieeJeeieeJeeble efÛebleve nesCes iejpesÛes Deens. heefjefmLeleeruee oes<e osle jenCÙeehes#ee ¢ee heefjefmLeleerle DeeheCe keâeÙe mekeâejelcekeâ heeJeues GÛeuet Mekeâlees ÙeeÛee efJeÛeej keâjCÙeemee"er kegâšgbyeeveer DeeefCe ieeJeebveer Skeâef$ele ÙesCes efvekeâ[erÛes Peeues Deens. jemle heÙee&ÙeebÛee MeesOe meg¤ "sJeCes ¢eeleÛe meceepeeÛes, kegâšgbyeeÛes DeeefCe JewÙeefkeälekeâ peerJeveeÛes efnle Deens.