mebheeokeâerÙeveesJnWyej 2020


 
 "Fratelli Tutti'' (‘‘Denes meJe& yebOegpevenes’’)
 (heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛes veJeerve heefjhe$ekeâ)
 
 yebOegØesce-YeefieveerØesce Je meeceeefpekeâ cew$eer ner ceeCemeeÛeer cetueYetle iejpe Deens. lÙeeefMeJeeÙe ceeCetme Deeveboer peerJeve peietÛe Mekeâle veener. ceeCemee-ceeCemeebleerue ns Øesce Je cew$eer keâceeJeCes Je peesheemeCes Ùeemee"er DeeOÙeeeflcekeâ ØeÙelve keâjeÙeuee nJee. heCe ceeCemeeuee ne ØeÙelve pecele veener Je Peshele veener. SKeeoe ceeCetme SJnjsmš efMeKej mej keâjerue heCe leesÛe ceeCetme Iejer ÙesTve lÙeeÛÙee MespeeNÙeeMeer Yeeb[t ueeiesue. ÙeeÛee DeLe& keâeÙe? ÙeeÛee DeLe& neÛe keâer ceeCemeeuee Meejerefjkeâ Jee yeewefækeâ keâ° Pesheleele heCe DeeOÙeeflcekeâ DeeJneveeheg{s lees Mekeäleernerve yevelees, menpe MejCeeieleer helkeâjlees. ceeveJelee heeheecegUs peKeceer Peeuesueer Deens lÙeeÛee ne heefjCeece.
 heCe ceeCemeebveer Ùee peKeceer DeJemLesle jeneJes, yebOeglJe Je meeceeefpekeâ cew$eer efvecee&Ce keâjCÙeeÛee ØeÙelveÛe cegUer ke⤠veÙes Demes ceeveveerÙe heeshe øeâeefvmeme Ùeebvee Jeešle veener. lÙeecegUs lÙeebveer Skeâ veJeerve heefjhe$ekeâ efuentve DeefKeue ceeveJelesheg{s yebOeg-Yeefieveer Øesce Je meeceeefpekeâ cew$e efveefce&leerÛes Skeâ Yeues cees"s DeeJneve "sJeues Deens. peieeves keâceerpeemle ØeceeCeele lÙeeÛee mJeerkeâej keâjeJee Je DeJeleerYeJeleer ØeerleerÛes DeeveboceÙe Je megKekeâj JeeleeJejCe efvecee&Ce keâjeJes DeMeer hejceeÛeeÙeeËÛeer FÛÚe Deens. ns efkeâleer ØeceeCeele MekeäÙe Deens DeMeer Mebkeâe IesTve DeeOeerÛe neleheeÙe ieeUCes yejesyej veener. veebiejeuee nele IeeueeÙeÛee Je ceeies yeIeeÙeÛes veener, SJe{s lejer DeeheuÙee neleele Deens. keâesCeerlejer cnšues Deens keâer ef¡emleer Oece& Deceueele DeeCeCÙeeÛee ØeÙelve Peeuee Je lÙeele DeheÙeMe Deeues ns Kejs veener. JeemleJe ns Deens keâer ef¡emleer Oece& Deceueele DeeCeCÙeeÛee ØeÙelveÛe cegUer Peeuesuee veener. keâceerpeemle ØeceeCeele ns meJe&Ûe OeceeËefJe<eÙeer cnCelee ÙesF&ue. cnCetve heeshecenesoÙeebÛes veJeerve heefjhe$ekeâ Deceueele DeeCeCÙeemee"er ØeÙelve keâjeÙeuee keâeÙe njkeâle Deens?
 "Fratelli Tutti'' (‘‘Denes meJe& yebOegpevenes’’) ns Ùee veJeerve heefjhe$ekeâeÛes veeJe hejceeÛeeÙeeËveer meble øeâeefvmeme Deefmemeerkeâj ÙeeÛÙee efueKeeCeeletve GÛeueuesues Deens. meble øeâeefvmeme ÙeeÛes meejer ceeveJepeele, heMeghe#eer, Flej ØeeCeer Je efvemeie& ÙeebÛÙeeyejesyej yebOeg Je YeefieveeRÛes mebyebOe nesles. lÙeeuee Meeefyokeâ keâmejle vekeâes nesleer. lees melele Øesce hemejJeCÙeemee"er Pešuee. lemes lÙeeves DeeheuÙee yebOegJeiee&uee DeeosMe efoues. Dee"Mes Je<eeËhetJeea lÙeeves FefpehleÛÙee megueleeveeMeer Yesš Iesleueer leer yebOegØeerleerÛee vecegvee nesleer. "Fratelli Tutti'' Ùee heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee veJeerve heefjhe$ekeâeceeies øeâeefvmeme Deefmemeerkeâj ÙeeÛÙee peerJeveeÛeer Je efJeÛeejebÛeer ØesjCee Deens.
 heeshe øeâeefvmeme DeeheuÙee heefjhe$ekeâele ØeLece cnCeleele keâer DeeheCe meJeeËveer Skeâ kegâšgbye cnCetve Skeâ$e ÙesTve mJehvejbpeve keâjeJes. ce=iepeU heenele jent veÙes keâejCe leer Keesšer Demeleele. DeeheCe mJehves heeneJeerle – veJeerve ceeveJelesÛeer, veJeerve peieeÛeer, veJeerve peerJeveeÛeer. Skeâ$e "jJet Ùee, Skeâ$e GYee¤ Ùee veJeerve peerJeveeÛeer Fceejle, Skeâ$e yemeJet Ùee veJeerve peerJeveeÛeer Ie[er. Ùee mJehvejbpeveele meJeeËÛee menYeeie nJee, keâesCeeueener keâceer uesKet veÙes, keâesCeerner yeensj Hesâkeâuee peeT veÙes.
 oÙeeUt MecejesveerÛee oeKeuee IesTve heeshe øeâeefvmeme DeeheuÙee heefjhe$ekeâele efÛebleve keâjleele. Demes Deveskeâ jmlÙeeÛÙee yeepetuee Hesâkeâues iesuesues DeeheCeeme Dee{Uleerue, Demes heeshe cenesoÙe cnCeleele. Ùee ueeskeâebÛes keâeÙe keâjeÙeÛes? lÙeebvee veJeerve cew$eerhetCe& peieeÛÙee GYeejCeerle yejesyej IÙeeÙeÛes keâer JeieUeÙeÛes? oÙeeUt Mecejesveer yeveCÙeeÛes meJeeËmeceesj DeeJneve Deens. DeeheuÙee DeeefLe&keâ Je meeceeefpekeâ JÙeJemLesletve pej Skeâner yeensj Hesâkeâuee iesuee lej DeeheCe JewefÕekeâ cew$eerÛee meesnUe keâmee meepeje ke⤠MekeâCeej, Demes heesheceneMeÙe efJeÛeejleele. ceie mJeeleb$Ùe, ueeskeâMeener DeeefCe yebOeglJe ns Meyo vegmelÙee JeuieveeÛe GjCeej veenerle keâe?
 De"jeJÙee Melekeâeleerue ØeyeesOeve keâeUele (enlightenment period) keâener leLeekeâefLele efJeÛeejJebleebveer veerefleceòee, ÛeebiegueheCee, ßeæe DeeefCe meÛeesšer Ùee cetuÙeebÛeer efKeuueer G[Jeueer. heeshe øeâeefvmeme cnCeleele keâer Ùee GLeU DeefJeÛeejeves keâener Ûeebieues meeOÙe Peeuesues veener. mJele:ÛÙee DeeefCe mebhetCe& ceeveJeer kegâšgbyeeÛÙee YeuÙeemee"er meJe& ueeskeâebveer heg{s ÙeeJes. meceepeeves ÛeebieuÙee cetuÙeebÛes mebefÛele heg{ÛÙee efhe{Ÿeebvee ÅeeÙeuee nJes. DeeheCe lÙeebvee mJeeLe&, efnbmee, efvejefvejeàÙee ØekeâejÛee Yeü°eÛeej, Ghes#eeJe=òeer, efveefjÕejJeeo nmleebleefjle keâjCeej Deenesle keâe?
 ieefjyeebyejesyej SskeäÙe (solidarity) meeOeeÙeÛes Demesue lej lÙeebvee kesâJeU oeveOece& keâ¤ve GheÙeesieeÛes veener. mebheòeer ßes‰ keâer peerJeve ßes‰? heeshe cnCeleele keâer peer mebheòeer Lees[sLees[kesâ ueeskeâ yeUkeâeJeleele Je GheYeesieleele lÙeehes#ee meJeeËÛes peerJeve kesâJnener cenòJeeÛes Deens. Ùeemee"er ieefjyeer efvecee&Ce keâjCeeNÙee Ùeb$eCee, efJe<ecelee, yeskeâejer, Yetefceefnve Je yesIejebÛes ØeMve, meeceeefpekeâ Je ßeefcekeâebÛÙee nkeäkeâeÛeer heeÙeceuueer ÙeebÛÙeeefJe®æ ue{e osCÙeeÛeer iejpe Deens. hewMeeÛÙee meeceüepÙeeÛÙee efJeOJebmekeâ heefjCeeceebMeer mebIe<ee&Ûee heefJe$ee IÙeeÙeuee nJee.
 mLeueeblejebÛee ØeMve peieeuee Yes[meeJele Deens. keâener osMe mLeueebleefjle Je efveJee&efmele ÙeebÛes mJeeiele keâjerle veenerle. Ùee heeÕe&YetceerJej heeshe øeâeefvmeme hejKe[ efJeÛeej ceeb[leele. ner he=LJeer meJeeËmee"er Deens. he=LJeerJejerue mebheòeer ner meJeeËÛÙee GheYeesieemee"er Deens ns leòJe ceevÙe kesâues lej Ùee peieele keâesCeerner keâesCeeuee efkebâJee keâesCelÙeener osMeeuee hejkeâe (foreigner) vemeeJee. keâesCeer iejpesheesšer mJele:Ûee osMe mees[tve ogmeNÙee osMeele iesuee Demesue lej lÙeeÛes lÙee veJeerve osMeele mJeeiele Peeues heeefnpes. hejkeäÙeebvee veeieefjkeâlJe osCÙeeÛeer JÙeJemLeener keâjeÙeuee nJeer. heeshecenesoÙe heg{s cnCeleele keâer ‘DeuhemebKÙeebkeâ’ ne MeyoØeÙeesie Jeehejeletve keâe{tve šekeâeJee. keâejCe lÙeecegUs meceepeeÛes efJeYeepeve nesles, ceeCemeeble keâceerheCeeÛeer YeeJevee efvecee&Ce nesles Je JewjYeeJe Jee{lees.
 meeJe&peefvekeâ keâuÙeeCe (common good) ns Gefö° meceesj "sJeCeeNÙee veJeerve OeleeaÛÙee jepekeâejCeeÛeer iejpe heeshe øeâeefvmeme JÙekeäle keâjleele. heeshecenesoÙeebvee Jeešles keâer neleeuee keâece efceUCes ns meJeeËle cees"s DeeJneve DeeheuÙeemeceesj Deens. lÙeebÛÙee cnCeCÙeevegmeej yeskeâejerSJe{er cees"er ieefjyeer veener. megÂ{ jepekeâejCe ns leelhegjlÙee iejpeebkeâ[s peemle ue#e osle veener. les oerIe&keâeUÛes keâuÙeeCe meeOeles, heg{ÛÙee efhe{ŸeebÛes efnle ue#eele IesTve ØekeâuheebÛeer DeeKeCeer keâjles. jepekeâejCeeÛes cenòJe veceto keâjleevee heeshe cnCeleele keâer jepekeâejCe ns Skeâ Goeòe Je Gòece heeÛeejCe Deens. meJeexÛÛe efnle meeOet MekeâCeejs (charity) Skeâ meeOeve Deens. cee$e meeJe&peefvekeâ keâuÙeeCe (common good) keâjCes ns lÙeeÛes Gefö° DemeeÙeuee nJes.
 mebJeeoemebyebOeer efJeÛeej ceeb[leevee heeshe øeâeefvmeme cnCeleele keâer kegâšgbyeeble Je meceepeele mebJeeo Ûeeuet Deens cnCetve keâewšgbefyekeâ Je meeceeefpekeâ peerJeve efšketâve Deens. keâener ueeskeâ mJele:ÛÙee mJeeLee&mee"er FlejebÛeer Ghes#ee keâjleele. keâener ueeskeâ efnbmekeâ Deeboesueves Ie[Jetve DeeCeleele. heCe ‘mebJeeo’ ne eflemeje heÙee&Ùe DeeheuÙeemee"er GheueyOe Deens. pÙeebvee meeJe&peefvekeâ efnle vekeâes Demeles, pes meòesÛes ueesYeer Demeleele DeMeebvee mebJeeo vekeâes Demelees. yeoue Ie[efJeCÙeeÛÙee Øeef›eâÙesle meJeeËvee, ieefjyeebvee osKeerue meeceerue keâjeÙeuee nJes. yeoue ns Dee@efHeâmeele yemetve Lees[ŸeeLees[keäÙee ueeskeâebÛÙee ÛeÛexletve Ie[leele ne iewjmecepe Deens. Deecepevelee yeoueeÛÙee Øeef›eâÙesle Gòece Yetefcekeâe yepeeJet Mekeâles. Deecepevelesle FeflenemeeÛes veJeerve heeve – DeeMee, Meebleer DeeefCe mecesš Ùeebveer Yejuesues heeve – efueefnCÙeeÛeer leekeâo Deens.
 yebOeglJe Je meeceeefpekeâ cew$e peesheemeCÙeemee"er heeshe øeâeefvmeme #eceeoeveeÛeer iejpe DeOeesjsefKele keâjleele. #eceeoeve ner ef¡emleer Oecee&Ûeer cetueYetle efMekeâJeCe Deens. Flej Oece&ner #eceeoeveeÛee hegjmkeâej keâjleele. DehejeOÙeeuee #ecee keâjCes lesJe{smes meeshes veener. cee$e cew$eer Je Meebleer jeKeCÙeemee"er #eceeoeveeefMeJeeÙe heÙee&Ùe veener. ÙesLes DeeheCe Skeâ iewjmecepe otj kesâuee heeefnpes. #ecee keâjCes cnCepes SKeeÅee yeeyeleerle DevÙeeÙe nesle Demesue lej lees nesT osCes Demes veener. DevÙeeÙe nesle Demesue lej lÙeeefJe®æ ue{e efoueeÛe heeefnpes. veenerlej Mees<eCekeâlee& DeefOekeâ efMejpeesj nesF&ue Je DevÙeeÙe keâjerleÛe jenerue. cee$e met[ IesCÙeeheemetve DeeheCe MebYej keâesmees otj jeefnues heeefnpes. met[ IesCÙeeves keâenerÛe meeOÙe nesle veener Demes heeshecenesoÙe DeeheuÙee heefjhe$ekeâele veceto keâjleele. heCe #ecee keâjCes cnCepes efJemejCes keâe? veener. PeeuesuÙee DevÙeeÙeeÛeer efkebâJee ke=â<Ceke=âlÙeeÛeer Dee"JeCe "sJeueer heeefnpes Demes heeshe meebieleele. Ùee JeeF&š Iešvee [esàÙeebmeceesj DemeuÙeecegUs leMee iees°er hegvne ke⤠veÙes Demee DeeheCe efveOee&j ke⤠Mekeâlees. cnCetve efnšuejves Ùengoer ueeskeâebÛes kesâuesues efMejkeâeCe efkebâJee efnjesefMecee Je veeieemeekeâer MenjebJej šekeâuesues yeeBye Ùee Iešvee DeeheCe keâOeerner efJeme¤ veÙes. lÙee Iešveebletve ceeCetme JeeF&š keâjCÙeeyeeyele efkeâleer efveÛeebkeâ iee"t Mekeâlees ns Øekeâš nesles. YeeJeer DeveLe& šeUCÙeemee"er Ùee iees°er ceveeÛÙee mcejCeJenerle keâeàÙee MeeF&ves efuentve "sJeCes iejpesÛes yeveles.
 DeeheuÙee heefjhe$ekeâele heeshe øeâeefvmeme ‘‘Ùegæ keâOeerÛe vekeâes’’ DeMeer hejKe[ Yetefcekeâe Iesleele. Ùegæ ns jepekeâejCeeÛes DeheÙeMe Demeles, ceeveJelesÛes DeheÙeMe Demeles Je JeeF&š MekeäleeRmeceesj Iesleuesueer MejCeeieleer Demeles Demes les ceeveleele. ÙegæeÛeer YeÙeevekeâlee peesKeCÙeemee"er ÙegæecegUs ceeveJeer MejerjeÛÙee nesle DemeuesuÙee nueeKeerkeâ[s heeneÙeuee nJes. heefjhe$ekeâele ce=lÙetob[ cnCepesÛe HeâeMeerÛÙee efMe#esmebyebOeer ÛeÛe&Ûeer Yetefcekeâe heeshe øeâeefvmeme efJeMeo keâjleele. ÛeÛe& ce=lÙetob[euee ceevÙelee osle veener. ce=lÙetob[eÛeer efMe#ee peieYej jö kesâueer peeJeer cnCetve ÛeÛe& KebyeerjheCes heeJeues GÛeueerue, Demes heeshe veceto keâjleele. ceeCetme lÙeeÛÙee iegv¢eehes#ee cees"e Deens. iegvne efkeâleerner cees"e Demeuee, lejer lees iegvne keâjCeeNÙee iegvnsieejeÛeer Øeefle‰e lÙeeÛÙee iegv¢eehes#ee cees"er Demeles ns melÙe HeâeMeerÛeer efMe#ee jö kesâuÙeeves DeOeesjsefKele nesF&ue.
 ÛeÛe&ves jepekeâejCeele he[eJes keâer veener ne ØeMve peieYej efJeÛeejuee peelees. lÙeemebyebOeer Yetefcekeâe Iesleevee heesheceneMeÙe cnCeleele keâer meeJe&peefvekeâ peerJeveele Yeeie IesCes ne ÛeÛe&Ûee nkeäkeâÛe Deens. efMe#eCe Je Oece&oeÙe keâeceebÛÙee pees[eruee ueeskeâebÛÙee meJeeËieerCe efnleemee"er ÛeÛe&Ûee menYeeie DeeJeMÙekeâ "jlees. ceeveJeer efJekeâeme Je yebOeglJe Jee{JeCes Je peesheemeCes ns ÛeÛe&ÛÙee efceMeveÛee DeefJeYeepÙe YeeieÛe Deens. ÙesMet ef¡emleeÛes MegYeJele&ceeve ns ÛeÛe&ÛÙee efceMeveÛes ØesjCeemLeeve Deens. ceefjÙeeceelee ner melele ÛeÛe&ÛÙee hee"erMeer Deens. leer kesâJeU ÙesMetÛeerÛe veJns; lej meJe& ceeveJelesÛeer ceelee Deens. hegve®eflLele ØeYetÛÙee meeceLÙee&ves efleuee Skeâe veJeerve peieeuee pevce ÅeeÙeÛee Deens. Ùee veJeerve peieele meJe&peCe yebOet Je Yeefieveer cnCetve veeboleerue, meceepe pÙeebvee veekeâejles lÙee meJeeËvee lesLes peeiee Demesue, lesLes vÙeeÙeerheCee Je Meebleer Skeâe veJÙee lespeeves G"tve efomeleerue.
 "Fratelli Tutti'' (‘‘Denes meJe& yebOegpevenes’’) Ùee DeeheuÙee heefjhe$ekeâele heeshe øeâeefvmeme ns pesLes yebOegYeeJe Je cew$eer ÙeebÛee megkeâeU Demesue DeMee veJÙee ceeveJelesÛeer, veJÙee peieeÛeer mJehves heenele Deensle. heefjhe$ekeâeÛÙee heeveeheeveeble lÙeebveer ieefjyeebÛÙee yeepetves Yetefcekeâe Iesleuesueer Deens. ÙeeJe¤ve iejerye-kebâieeue ueeskeâebefJe<eÙeer lÙeebvee Jeešle Demeuesueer DeelceerÙelee ØeKejheCes efometve Ùesles. veJÙee Ùegieeuee meepesMeer Deeheueer JeešÛeeue JneJeer cnCetve lÙeebveer kesâuesues ceeie&oMe&ve keâener ef"keâeCeer hejKe[, jesKe"eskeâ lemesÛe ›eâebeflekeâejkeâ Demeuesues peeCeJeles. kesâJeU Skeâe JeeÛeveele lÙeeÛes cece& mecepeCes MekeäÙe veener. Skesâkeâ efJeÛeej IesTve lÙeeÛÙeeJej efÛebleve kesâuÙeevesÛe lÙeeheemetve DeeheCeeme DeeheuÙee peerJeveemee"er DeeJeMÙekeâ Demee yeesOe efceUt Mekesâue.