keâesUer meceepeeÛÙee Ghes#ee DeeefCe Dehes#eeveesJnWyej 2020


  – keäuesceWš iee[skeâj, Gòeve
 
 ceemesceejer ne mecegõ efkeâveejheóerJej JeemleJÙe keâjCeeNÙee keâesUer meceepeeÛÙee GhepeerefJekesâÛee SkeâcesJe cegKÙe Oeboe-JÙeJemeeÙe Deens. pÙeeØeceeCes MeslekeâNÙeeÛÙee heeueve-hees<eCeemee"er MesleeryeeieeÙeleerÛÙee OebÅee-JÙeJemeeÙeeÛee DeeOeej Demelees lÙeeÛeØeceeCes ceemesceejer ne keâesUer meceepeeÛÙee peerJeveeÛee cetueeOeej Demelees. cee$e ne ceemesceejerÛee JÙeJemeeÙe meÅe heefjefmLeleerle Deelee keâesUer meceepeeuee leejkeâ ve neslee efoJemeWefoJeme ceejkeâ yevele Ûeeueuesuee Deens.
 Yeejle mejkeâejves veJes celmÙeOeesjCe peenerj kesâues lÙeeceOÙes ceemeUer efveÙee&leJee{, meeceeefpekeâ Je OebosJeeF&keâ megj#ee, meesÙeer-meJeueleer, meceepe keâuÙeeCe Ùeespevee DeeefCe efvemeie& heÙee&JejCeeÛee meceleesue jeKetve ceemesceejerÛÙee JÙeJemeeÙeeuee mebj#eCe efoues Demeues lejer Deepe ¢ee keâ°keâjer keâesUer meceepeeÛeer DeeefLe&keâ DeeefCe meeceeefpekeâ heefjefmLeleer DelÙeble oÙeveerÙe DeJemLesle Deens. ÙeehetJeea heejbheefjkeâ keâesUer, Deeiejer, KeejJeer FlÙeeoer peeleer-peceeleer ceemesceejerÛee JÙeJemeeÙe keâjerle neslÙee. ogozJeeves Deepe JÙeJemeeÙeele hejØeebleerÙe Oeveoeb[iÙee ueeskeâebveer ØeJesMe kesâuesuee Demetve ¢ee hejØeebleerÙeebÛes cees"cees"s kebâheveer ceÛÚerceej š^e@ueme& DeMee DelÙeeOegefvekeâ heæleerves, meeOevemeece«eerves Je veJÙeeveJÙee leb$e%eeveeves mecegõ Deesjyee[tve ceemesceejer keâjleele lÙeecegUs heejbheefjkeâ mLeeefvekeâ ceÛÚerceejebvee efoJemeWefoJeme mecegõele ceemeUerÛeer keâcelejlee Yeemet ueeieuesueer Deens.
 osMeeleerue keâesUer meceepeeÛeer GhepeerefJekeâe celmÙe JÙeJemeeÙeeJej DeJeuebyetve Deens lÙeecegUs ne JÙeJemeeÙe ue#eeJeOeer ceÛÚerceejebÛeer jespeerjesšer cnCetve lÙeeÛes peleve Je mebJeOe&ve keâjCÙeeÛee cegöe Ùee OeesjCeele JÙekeäle keâjCÙeele Deeuesuee Deens. lÙeemee"er je°^erÙe celmÙeefJekeâeme ceb[UeleHexâ meeiejer heefjmejeleerue ceemesceejer efJekeâeme Je mebj#eCe lemesÛe jespeieejJee{ Ùeemee"erÛÙee Deveskeâ Ùeespevee jeyeefJeuÙee peeleerue Demes lÙeele cnšuesues Deens. hejbleg iesuÙee Deveskeâ Je<eeËle cees"cees"s DeewÅeesefiekeâ keâejKeeves lemesÛe jemeeÙeefvekeâ Je hesš^esefueÙece GÅeesie efJekeâefmele keâjCÙeele Deeues. lÙeecegUs Ùee meJe& GÅeesieebÛee DeeefCe keâejKeevÙeeÛee Øeotef<ele meeb[heeCeer Kee[er-KeepeCeebletve mecegõele šekeâuee peeT ueeieuee. heefjCeeceer Ùee Ieelekeâ jemeeÙeefvekeâ meeb[heeCÙeeÛee Deefve‰ heefjCeece Kee[er-KeepeCeeleerue DeeefCe mecegõeleerue ceemeUerJej Je DemebKÙe celmÙe peerJeebJej nesTve Deveskeâ ØekeâejÛeer ceemeUer Je ceeMeebÛÙee peeleer-Øepeeleer ve° nesT ueeieuÙee Je mecemle heejbheefjkeâ mLeeefvekeâ ceÛÚerceejebÛeer GhepeerefJekeâe OeeskeäÙeele ÙesT ueeieueer.
 ÙeeefMeJeeÙe ceÛÚerceejebvee lÙeeÛÙee veewkeâe, peeUer, oesjKeb[, KeueeMeer, ef[Pesue, yeHe&â, Fbefpeve og®mleer Ùeemee"er Heâej cees"er DeeefLe&keâ iegbleJeCetkeâ keâjeJeer ueeieles. JeeoU-JeeNÙeebmeejKÙee vewmeefie&keâ Deeheòeerheemetve ceeueceòesÛeer Je peerefJeleebÛeer neveer helkeâjCes Yeeie he[les. lÙee ceeveeves lÙeebvee efceUCeejs ceemeUerÛes Glheeove DeieoerÛe Dehegjs Demeles. lÙeeleÛe ÙeesiÙe ceemeUer efJelejCeeDeYeeJeer ceemeUer efveÙee&leoej JÙeeheejer Je lÙeebÛes oueeue keâceer YeeJeele ceemeUer Kejsoer keâ¤ve ceÛÚerceejebÛeer DeeefLe&keâ efheUJeCetkeâ keâjleele. meeiejer #es$e ns ceÛÚerceejemee"er nkeäkeâeÛes Demeleeveemegæe mecegõeleerue lesueefJeefnjer, keâmšce Je lešj#ekeâ oueekeâ[tve nesCeejer De[JeCetkeâ Je ceejneCe menve keâjeJeer ueeieles. ceÛÚerceej meceepe, veslesceb[Uer Je lÙeebÛÙee ceÛÚerceej menkeâejer mebmLee, meesmeeÙešŸee Ùee OeboeJÙeJemeeÙeeleerue mecemÙee mees[Jetve mecemle ceÛÚerceej meceepeeÛes peerJeveceeve GbÛeeJeCÙeemee"er iesueer Deveskeâ Je<ex ØeÙelveMeerue Deensle; hejbleg lÙeebÛes meJe& ØeÙelve Dehegjs he[le Deensle.
 celmÙeJÙeJemeeÙe Je lÙeeÛes Deefveef§ele mJe¤he, DeeefLe&keâ iegbleJeCetkeâ, ceemeUer mee"efJeCÙeemee"er Je megkeâefJeCÙeemee"er lemesÛe yeesšer Ûe{efJeCÙeemee"er Je GlejefJeCÙeemee"er ÙeesiÙe peeiee-peefceveerÛeer De[ÛeCe, efveÙee&leoej JÙeeheejer Je lÙeebÛÙee oueeueebkeâ[tve nesCeejer DejsjeJeer Je efheUJeCetkeâ, JeeNÙee-JeeoUebheemetve Je vewmeefie&keâ Deeheòeerheemetve ceeueceòesÛes vegkeâmeeve, DeheIeeleer ce=lÙet, mecegõeleerue og<keâeUpevÙe heefjefmLeleercegUs efceUCeejs keâceer ceemeUer Glheeove FlÙeeoer Deveskeâ yeeyeer efJeÛeejele IesTve Deepeejer DeewÅeesefiekeâ #es$eeuee Je GÅeesieebvee lemesÛe mebkeâšele meehe[uesuÙee Meslekeâjer Jeiee&uee mejkeâej pÙeeØeceeCes vegkeâmeeve YejheeF& Je meesÙeermeJeueleer osle Demeles lÙeeÛeØeceeCes ceÛÚerceejebveemegæe lÙeebÛÙee De[erDe[ÛeCeeRle lÙeehes#ee DeefOekeâ meesÙeer meJeueleer, vegkeâmeeve YejheeF&, Devegoeve Je mebj#eCe osTve mecemle ceÛÚerceejebÛes JÙeehekeâ efnle Je efJekeâeme meeOeuee heeefnpes.