yeeÙeyeue JeeÛeve : veesJnWyej 2020veesJnWyej 2020


 
 10.meble efueDees ceneve
 efleceLeer 2:1-8,11-14
 uetkeâ 17:7-10
 11.meble ceeefš&ve
 efleceLeer 3:1-7
 uetkeâ 17:11-19
 
 12. meble ÙeesmesHeâele
 efHeâues. 7-20
 uetkeâ 17:20-25
 
 13.2 Ùeesneve 4-9
 uetkeâ 17:26-37
 
 14.3 Ùeesneve 5-8
 uetkeâ 18:1-8
 
 15.mee.keâe. 33Jee jefJeJeej
 efveleer 31:10-13,
  19-20,30-31
 1Lesmme. 5:1-6
 ceòeÙe 25:14-30
 
 16.mkeâe@šueb[Ûeer meble ceeefš&ve
 meble iešt&[
 Øekeâšer 1:1-4,2:1-5
 uetkeâ 18:35-43
 17.nbiesjerÛeer meble SefuePeeyesLe
 Øekeâšer 3:1-6,14-22
 uetkeâ 19:1-10
 
 18.meble hes$e Je meble heewue
 cenecebefojeÛes mecehe&Ce
 Øes.ke=â.28:11-16,30-31
 ceòeÙe 14:22-33
 
 19.Øekeâšer 5:1-10
 uetkeâ 19:41-44
 
 20.Øekeâšer10:8-11
 uetkeâ 19:45-48
 
 21.OevÙe kegâceejer ceefjÙesÛes cebefojele mecehe&Ce
 peKeNÙee 2:14-17
 uetkeâ 1:46-55
 ceòeÙe 12:46-50
 
 22.ef¡emlejepeeÛee meCe
 Ùenspkesâue 34:11-12, 15-17
 1keâefjbLe 15:20-26,28
 ceòeÙe 25:31-46
 23.meble keäuesceWš heefnues
 meble keâesuecyeeve
 Øekeâšer 14:1-5
 uetkeâ 21:1-4
 
 24.Øekeâšer 14:14-19
 uetkeâ 21:5-11
 
 25.Øekeâšer 15:1-4
 uetkeâ 21:12-19
 
 26.Øekeâšer 18:1-2,21-23
 19:1-3,9
 uetkeâ 21:20-28
 
 27.Øekeâšer 20:1-4,11
  21:2
 uetkeâ 20:29-33
 
 28.Øekeâšer 22:1-7
 uetkeâ 21:34-36
 
 29. Dee. keâe. 1uee jefJeJeej
 ÙeMeÙee 63:16-17, 19
  64:2-7
 1keâefjbLe 1:3-9
 ceeke&â 13:33-37
 30. meble DeevõsÙee
 jesce 10:9-18
 ceòeÙe 4:18-22
 
 ef[meWyej 2020
 1.ÙeMeÙee 11:1-10
 uetkeâ 10:21-24
 
 2.ÙeMeÙee 25:6-10
 ceòÙe 15:29-37
 
 3.meble øeâeefvmeme PesefJeDej
 efÙece&Ùee 1:4-8
 uetkeâ10:1-16
 
 4.ÙeMeÙee 29:17-24
 ceòeÙe 9:27-31
 
 5.ÙeMeÙee 30:19-21
  23-26
 ceòeÙe 9:35
  10:1,5-8
 
 6.Dee. keâe. 2 je jefJeJeej
 ÙeMeÙee 40:1-5,9-11
 2hes$e 3:8-14
 ceeke&â 1:1-8
 7.ÙeMeÙee 35:1-10
 uetkeâ 5:17-26
 
 8.kegâ. ceefjÙesÛee ieYe&mebYeJe
 Glheòeer 3:9-15, 20
 FefHeâme 1:3-6,11-12
 uetkeâ 1:26-38
 
 9.ÙeMeÙee 40:25-31
 ceòeÙe 11:28-30
 
 10.ÙeMeÙee 41:13-20
 ceòeÙe 11:11-15
 
 11.ÙeMeÙee 48:17-19
 ceòeÙe 11:16-19
 
 12.yesveefmeje 48:1-4, 9-11
  ceòeÙe 17:9,10-13