DeefOeke=âle -1veesJnWyej 2020


 
 (ceeieÛÙee Dee@keäšesyej 2020 ÛÙee – Debkeâele DeefOeke=âle 3 (ye) ceer ØeemleeefJekeâ efoues nesles.
 Deelee heg{erue Yeeie JeeÛee.)
 "Fratelli Tutti''
 ‘‘Denes, mecemle yebOegpevenes!’’
 efJeÕeyebOeglJeemee"er heeshecenesoÙeebÛeer nekeâ
 4 Dee@keäšesyej 2020 ¢ee efoJeMeer Deefmemeer ¢ee Fšueerleerue meble øeâeefvmemeÛÙee pevcemLeeveer Øeefmeæ Peeuesues ‘Denes yebOegpevenes’ ns efJeÕehe$e ‘‘efJeÕeyebOeglJe Je meeceeefpekeâ cew$eer’’efJe<eÙeer Deens. meble øeâeefvmemeÛeer meefn<Ceglee meJe& efYebleeRheueerkeâ[Ûeer nesleer. keâejCe lÙeeves keâOeer kebâhet Je=òeerves ceeCemeeÛeer peele, osMeeÛes veeieefjkeâlJe, keâele[erÛee jbie efkebâJee Oecee&Ûeer cekeälesoejer yeIetve efJeÛeej kesâuee veener, lej KeguÙee ceveeves meJeeËJej Øesce kesâues. meJe& ØekeâejÛeer mebkeâšs meceesj efomeleevee meble øeâeefvmemeves FefpehleÛee heuuee iee"uee Je OewÙee&ves megueleeveeuee YesšCÙeeme lees Oepeuee. lees keâeU Oece&ÙegæeÛee Je Oecee&Oecee&leerue keâój Me$eglJeeÛee neslee. osJe Heâkeäle efveKeU Øeerleer Deens Je osJeeÛee ßeæsves mJeerkeâej kesâuesuÙee ceeveJeeves Heâkeäle osJeeÛeer Øeerleer meJe& YesšCeeNÙeebvee ÅeeÙeÛeer, meJeeËvee Øeerleerves, keâ®Cesves Je #eceeMeeruelesves JeeieJeeÙeÛes DeMeer efMekeâJeCe meble øeâeefvmemeves lÙeeÛÙee DevegÙeeÙeebvee efoueer. ns efJeÕehe$ekeâ ÛeÛe&Ûeer DeefOeke=âle meeceeefpekeâ efMekeâJeCe Deens. ke@âLeefuekeâ ßeæeJeble cnCetve ner efMekeâJeCe DeeheuÙee meJeeËJej yebOevekeâejkeâ "jles.
 meebieCÙeeme Deevebo DeeefCe DeefYeceeve Jeešlees keâer, heeshe øeâeefvmeme ØeebpeUheCes ceevÙe keâjleele Je efJeÕehe$ekeâele veceto keâjleele : ‘‘ceuee DeefmemeerÛÙee meble øeâeefvmemekeâ[tve ns efJeÕehe$ekeâ efueefnCÙeemee"er efJeMes<e ØesjCee efceUeueer. lejerheCe cenelcee ceesnveoeme keâ. ieebOeerpeer, ceeefš&ve uÙegLej efkebâie, [sPeceb[ šgšt ¢eebÛeermegæe ØesjCee Kethe mHetâefle&oeÙekeâ Je Oeerj osCeejer "jueer. megKe-mebheòeerÛÙee peerJeveeJej ueeLe cee¤ve Deeeføeâkeâve meneje JeeUJebšele kegâšerj yeebOetve ‘efJeÕeefce$e’, ‘efJeÕeyebOet’ cnCetve peieCÙeemee"er he@jerme veiejerletve iesuesuee Meeue& o Hetâkeâes (Deepe OevÙeJeeefole) ¢eeÛeer megæe ßeæe Je lÙeeÛes OewÙe& ceuee ØesjCeeoeÙekeâ "jues.’’
 ceeveJeeÛee mJeeLe&, lÙeeÛes heeskeâU Je SkeâuekeâeW[s JÙeefkeäleceòJe Deepe peieeÛÙee DeOeesieleeruee keâejCeerYetle "jle Deens. ÙegJekeâebheemetve Fefleneme ueheJetve, ielekeâeUeJej hee" efHeâjJetve DeeheCe lÙeebÛes YeefJeleJÙe efnjeJetve Iesle Deenesle. cegUeheemetve GvceUtve keâe{uesuee, GLeU DeeefCe ef¡emleer efJeÕeemeeuee heejKee PeeuÙeemeejKee ceeCetme DeeheuÙee DeefmlelJeeuee peeiet Mekeâle veener. Deepe Deepetyeepetuee meebmke=âeflekeâ JemeenleJeeoeÛes veJes Øekeâej DevegYeJeÙeeme Ùesleele. JesU, cetuÙes DeeefCe ceeCetme ÙeeÛeeosKeerue DeheJÙeÙe keâjCes DeeheuÙee DebieJeUCeer he[ues Deens. DeVeeÛee DeheJÙeÙe yeIee efkeâleer Je keâmee kesâuee peelees! le®Ceebvee meg%eheCeeheemetve, lÙeebÛÙee cegUebheemetve heejKes kesâues peele Deens.
 ceeveJeer nkeäkeâ Deepe peCet meJeeËmee"er meceeve veenerle DemesÛe YeemeJeues peeles. Œeer-heg®<eebceOeerue Øeefle‰sÛeer ojer DeÅeehe Jee{le Deens. ceeveJeer mJeeleb$Ùe efnjeJetve ueeKeeWJej iegueeceefiejerÛes peerJeve ueeoues peele Deens. ceeCemes meeOeve yeveJeueer peele Deensle. efŒeÙeebJej ieYe&heele ueeouee peele Deens. ceeveJeer DeJeÙeJe efJe›eâermee"er yeepeejele ceeb[ues Deensle. peerJeveeÛeer Kejsoer-efJe›eâer jepejesme Ûeeuet efoueer peeles. efnbmee efoJemeWefoJeme Flekeâer yeUeJeueer Deens keâer legkeâ[Ÿee-legkeâ[Ÿeebveer peie eflemejs ceneÙegæ peiele Deens. efJejesOeeYeemeeÛÙee kewâefÛele peie meehe[ues Deens. HeâmeJÙee mebj#eCeeÛeer DeeÕeemeves, YeerleerÙegkeäle ceeveefmekeâlee DeeefCe SkeâceskeâebJejerue Jee{lee DeefJeÕeeme! mJele:YeesJeleer efYebleer GYeejCÙeeÛeer mheOee&, Deble:keâjCeeYeesJeleer, ceeueceòesYeesJeleer GYeejuesuÙee efYebleer, pÙeecegUs meebmke=âeflekeâ Je ceeCemeeceeCemeebleerue osJeeCe-IesJeeCe ve°Ûe nesF&ue DeMeer ke=âleer jepejesme efveoMe&veeme Ùesle Deens. DeLee&le, efJe%eeveeves meceepekeâuÙeeCe, leb$e%eeveeÉejs kesâuesueer Øeieleer, jesiejeF&efJe®æ ceesnerce DeMee megboj ÙeesieoeveeJej pejer ogue&#e kesâues veener lejer meJe&meeOeejCe peeieeflekeâ heefjefmLeleer Deepe OeeskeäÙeeÛee kebâoerue oeKeJeles. DeeheCeeuee hejmhejebÛeer, SkeâceskeâebÛeer iejpe Deens ns melÙe ØeKejheCes peeCeJeles.
 ef[efpešue ØemeejceeOÙeceebvee meJe&keâener ÛeJnešŸeeJej DeeCeeÙeÛeer DeefleIeeF& Peeueer Deens. ueeskeâebÛÙee ceeLÙeeJe¤ve HeâCeer efHeâjJeueer peele Deens, meJeeËJej meJe&keâener efyeveyeg[eÛes Deejeshe mevemeveešer Yee<esle efveveeJeer Øeefmeæ kesâues peele Deensle. ¢eeÛeer peyeeyeoejer keâesCeÛe mJeerkeâejle veener. ef[efpešue ØemeejceeOÙeces ØeÛeb[ DeeefLe&keâ veHeäÙeeves Hegâiele Ûeeueueer Deens. ceeveJeeÛÙee Keepeieer peerJeveeJej mebhetCe& efveÙeb$eCe, ueyee[erves Jes"erme Oejuesuee ceeCemeeÛee efJeJeskeâ Je ueeskeâMeeneruee keâ¢eele IesTve mJeeleb$ÙeeÛeer kesâuesueer heeÙeceuueer ¢ee iees°er jepejesmeheCes Ûeeuet Deensle.
 lejer hejcesÕejeves ceeCemeeÛÙee peerJeveele meKeesue DeeMesÛeer ueeieJe[ kesâuesueer Deens. ns melÙe efJeme¤ve ÛeeueCeej veener. De[uesuÙee heeCÙeeÛee DeesIe Hegâštve JeeneJee leMeer DeeMesÛeer osJeeves efouesueer osCeieer ceeCemeeuee efpeJeble "sJeles; ceeCemeeleerue ceeCegmekeâeruee DeeMee DeefJejle lesJele "sJeles. DeeMeeÛe ceeCemeeuee OewÙe&Jeeve Je Metj yeveefJeCÙeemee"er osJeeÛeer osCeieer Deens. ne DeeMesÛee ceeie& heeoe›eâeble keâjCes neÛe Kee$eerÛee heÙee&Ùe Deens; hejbleg DeeheCe DebOeejele ne ceeie& ÛeeÛehe[CÙeeÛeer keâenerSkeâ iejpe veener. DeeheCe DevegYeJele Demeuesueer heefjefmLeleer osJeeÛÙee ØekeâeMeefkeâjCeele mecepetve IesCÙeeÛeer iejpe Deens. veblejÛe ceie vekeäkeâer ke=âleer keâeÙe Je keâMeer keâjeJeer ns DeeheCeeuee keâUtve ÙesF&ue.
 peJeUpeJeU peieeÛÙee efveefce&leerheemetve ‘MespeeNÙeebJej Øeerleer keâje’ ner Dee%ee ceeveJeer cetueYetle veeles mebyebOeeÛÙee meboYee&le osJeeves efoueer. me=°erÛeer Je ceeveJeeÛeer efveefce&leer nesleeÛe osJeeves ¢ee ceeveJeeceOeerue cetueYetle veelesmebyebOeeÛÙee JeeoefJe<eÙeeuee nele Ieeleuee. pesJne keâeF&veves lÙeeÛee YeeT, Deeyesue ¢eeÛee Ketve kesâuee Je jkeäleeves ceeKeuesues Deeheues nele jepejesme mJeÛÚ keâjCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee Je meYÙeheCeeÛee DeeJe DeeCeuee, lesJne hejcesÕejeves keâeF&veuee hejKe[ ØeMve kesâuee, ‘‘Deeyesue legPee YeeT keâes"s Deens js?’’ ‘‘ceer keâeÙe ceePÙee YeeJeeÛee jeKeCeoej Lees[eÛe Deens?’’ Demes Deeyesueves osJeeuee ØelÙegòej efoues. ns keâeF&veÛes Gòej meJe& ceeCemeebÛeer Goemeervelee oMe&efJeles. DeMee Goemeervelesves efkeâleer menpe DeeheCe DeeheuÙee DehejeOeebÛes meceLe&ve keâjCÙeele hešeF&le Peeuees Deenesle! efJeÕeyebOeglJeeÛeer veJeerve mebmke=âleer efvecee&Ce keâjCÙeemee"er hejcesÕej DeeheCeeuee Gòespeve Je Øeeslmeenve oslees. DeeheCe Deehemeeleerue mebIe<e& mees[Jetve SkeâceskeâebÛeer keâeUpeer IesleuÙeevesÛe DeeheCeeuee Kejs mece=æ, meceeOeeveer Je Deeveboer peerJeve peielee Ùesles. ‘‘Deecne oesIeebmener ieYee&MeÙeele SkeâeÛe hejcesÕejeves veener keâe Ieef[ues?’’ Demee ØeMve FÙeesye lÙeeÛÙee efce$eebvee efJeÛeejlees. osJeeves peCet DeeheuÙeeuee Skeâceskeâebheemetve efYeVe DeeefCe efvejeUs efvecee&Ce kesâues Deens Ùee Âef°keâesveeletve DeeheCe SkeâceskeâebJej yeIelees. DeeheuÙee MespeeNÙeeJej mJele:meejKeer Øeerleer keâj ¢ee Skeâe JeekeäÙeele mebhetCe& yeeÙeyeue meeceeJeues Deens Je yeekeâer meJe& yeeÙeyeueÛee Yeeie lÙeeJejerue Yee<Ùe, mhe°erkeâjCe (commentary) Deens Demes F.me.hetJeea Skeâ Ùengoer Oece&hebef[le cnCeeuee neslee.
 JÙekeäleer cnCetve DeeheCe efvejefvejeUs Demeuees lejer Deeheuee ceeveJe Oece& meJeeËvee pees[Ceeje Skeâ meceeve Oeeiee Deens. hejmhejebJej Øeerleer keâ¤ve DeeheCe SkeâceskeâebyeöueÛes hetJe&«en, meJe& ØekeâejÛÙee Ssefleneefmekeâ Je meebmke=âeflekeâ iewjmecepegleer ¢eeJej ceele keâ¤ve mJeeLeea Je=òeeruee efleueebpeueer osTve veJeerve heJe& meg¤ JneJes. DeeheCe meJe& ceeveJepeele SkeâeÛe hejcesÕej efhelÙeeÛeer cegueb Deenesle, cnCetve ØelÙeskeâ JÙekeäleer ceePeer yenerCe efkebâJee YeeT Deens ner YeeJevee meJe& ceeveJeebceOÙes ®petve, DebieJeUCeer he[tve meJeeËÛÙee jespeÛÙee peerJeveeÛee Yeeie yeveeJeer Je ØeYet ef¡emleeves efMekeâJeuesueer SkeâcesJe ØeeLe&vee KeNÙee DeLee&ves Je ØeeceeefCekeâ Deble:keâjCeeves ØelÙeskeâ JÙekeäleerves Deeheueer mJele:Ûeer keâjeJeer ¢ee nsletves heeshe cenesoÙeebveer ns efJeÕeyebOeglJeeJej efueefnuesues efJeÕehe$e peieeleerue meJeeËvee Skeâ DeeJeenve cnCetve Deens.
 hejcesÕejeves peie ns meJeeËmee"er efvecee&Ce kesâues Deens. meJeeËvee meceeve nkeäkeâ hejcesÕejekeâ[tve yeneue keâjCÙeele Deeues. iejpegbvee JebefÛele "sJeCes cnCepes osJeeves lÙeebÛÙeemee"er efouesues ÛeesjCes. DeeheuÙee heeÙeeKeeueer DemeuesuÙee ceeueceòesÛes DeeheCe ceeuekeâ veJnsle. DeeheCe Heâkeäle osKeYeeue keâjCeejs Deenesle. iejpegbvee osCes cnCepes lÙeebÛes lÙeebvee hejle keâjCes Demee meuuee meble ef›eâpeesmšce oslees. ceeueceòesJejerue keâesCeeÛee nkeäkeâ DeyeeefOele (absolute) vemelees Demes ef¡emlemeYee vesnceer efMekeâefJeles. Lees[Ÿee ueeskeâebÛÙee neleele meJe& Oevemebheòeer peeCes ¢eeuee meceepeeÛee efJekeâeme cnCelee Ùesle veenerle. GÅeesieOebÅeecegUs Heâkeäle keâesCÙee Skeâe JÙekeäleerÛee – kegâšgbyeeÛee veHeâe ve neslee peieeÛeer Øeieleer Peeueer heeefnpes. ØelÙeskeâ JÙekeäleerÛeer Øeefle‰e DeyeeefOele jeKeCÙeemee"er ceeveJeer nkeäkeâ mLeeheve Peeues. keâener ceeveJeer nkeäkeâ ceeveJeeuee efvecee&Ce keâjlesJesUer hejcesÕejevesÛe mLeeheve kesâues. veerleer DeeefCe ceeveJepeeleerceOeerue SskeäÙeYeeJevee ¢ee Yekeäkeâce heeÙeeJejÛe MeebleerÛeer Fceejle GYeer jent Mekeâles. keâesCeer JÙekeäleer peieele yesš vemeles. SkeâceskeâebMeer Demeuesuee veelesmebyebOe Je meJeeËveer efceUtve peeieuesueer peyeeyeoejer ‘JemegOewJe kegâšgbyekeâced’ cnCetve meJeeËvee Skeâ$e DeeCeles.
 Deepe Deveskeâ keâejCeecegUss ueeskeâ efJemLeeefhele nesleele. DeeheuÙee JemeF&Ûes iesuÙee heVeeme Je<eeËle yeouesues ¤heÛe yeIeevee! SkesâkeâeUer ef¡emleer Je ef¡emleslej mebKÙesves peJeU peJeU meceeve nesles. Deepe ef¡emleer meceepe DeuhemebKÙesÛee Yeeie yeveuesuee Deens. ¢eeÛes ØecegKe keâejCe JemeF&yeens¤ve mLeueeblej keâ¤ve Deeuesues yengmebKÙe ueeskeâ. lejerheCe, meJeeËveer meJeeËvee meeceeJetve IesCÙeeÛeer iejpe Demeles. Deeleuee-yeensjÛee ns Meyo DeeheCeeuee MeesYele veener. keâejCe mLeueeblej keâjCes nemegæe ceeveJeer nkeäkeâ ceeveuee peelees, keâejCe iejpesheesšer lees SkeâÛe heÙee&Ùe Gjuesuee Demelees. cnCetve mLeueeblej keâ¤ve DeeuesuÙeebefJe<eÙeer ‘‘megmJeeielece, mebj#eCe, meeneÙÙe-Gòespeve DeeefCe meeceeJetve IesCes’’ Demes Ûeej Meyo cenòJeeÛes "jleele. ne Skeâ menØeJeeme yevelees; hejbleg hejmhejebÛÙee mebmke=âleerÛee Deeoj, Oeeefce&keâ DeefmcelesÛee Deeoj, DeeieUs-JesieUsheCeeÛes mJeeble$Ùe yebOeglJeeÛÙee veelÙeeletve yeefIeleues peeJes ns DeielÙeeÛes "jles. veeieefjkeâlJeeÛeer JÙeeKÙee efJeÕeyebOeglJeeÛÙee efJeÛeejeuee Oe¤ve Demeueer heeefnpes. mLeeefvekeâ Je JewefÕekeâ efkebâJee mLeeefvekeâ Je efJemLeeefhele ¢ee oesneWceOÙes leJeeCehetCe& mebyebOe vemeeJee. oesvner yeepet Skeâceskeâebvee hetjkeâ mecepeeJÙeele.
 meJe&meeOeejCeheCes jepekeâejCeeÛee efJe<eÙe Oecee&heemetve mebhetCe&heCes Deueie DeMee efjleerves kesâuee peelees. hejbleg, ¢ee efJe<eÙeeÛes mhe°erkeâjCe heeshe cenesoÙe mekeâejelcekeâ Âef°keâesveeletve keâjleele. keâejCe meeJe&peefvekeâ efnleemee"er mesJee keâjCÙeeÛeer Gòece mebOeer jepekeâejCeele efMe¤ve jepekeâejCeeÛee opee& GbÛeeJeCÙeele Deens, jepekeâejCe DeefOekeâ kegâMeue yeveCÙeele Deens. OeÇgJeerkeâjCeeÉejs meceepe ogYebietve efveJe[tve ÙesCÙeeÛes ØeÙelve efveef<eæ ceeveues peeJesle. kegâ"ueerner yeepet Iesleeyejesyej SKeeÅeeJej osMeõesnerÛee Deejeshe keâjCes Deepe peieYej hemejuesueer ceeveefmekeâlee yeveueer Deens. DeMeecegUs ‘jepekeâejCeer’ ne veeJe[lee Meyo cnCetve yeNÙeeÛeJesUe ceeveuee peelees. keâejCe lÙee MeyoeÛee DeLe& ÛegkeâJeCeeje, Yeü°eÛeejer, HeâmeefJeCeeje cnCetve keâener JÙekeäleercegUs ØeÛeefuele Peeuee Deens. jepekeâejCe Dehekeâerefle&keâejkeâ Je veehele keâjCeejs (iewj) mecepeues peeles. ogozJeeves keâesCeer jepekeâejCeeÛeer peeiee DeLe&MeeŒeeuee (economy) efkebâJee meJeeËJej ueeoCeeNÙee Jeeoeleerle Keepeieer cele ceeb[Ceeruee (ideology) osCÙeeÛee ØeÙelve keâjleele. lej ceie kegâ"uÙee ØekeâejÛÙee jepekeâejCeeÛeer peieeuee Deepe iejpe Deens? Heâkeäle DeLe&JÙeJemLesÛÙee DeOeerve efkebâJee leebef$ekeâ Ùeb$eMekeäleerÛÙee DeOeerve Demeuesues jepekeâejCe vekeâes. meJe&meceeJesMekeâ peerJeveeÛÙee Deveskeâ Debieebvee meeceeJetve IesCeejs, meJeeËÛes heg{s ÙesCeejs YeefJeleJÙe GppJeue yeIeCeejs Demes megÂ{ jepekeâejCe, mebmLeebvee peeies keâ¤ve ÛewlevÙe DeeCetve megOeejCeeJeeoer, hejmhejefnleskeäÙe meeOeCeejs, veeskeâjMeenerletve yeensj keâe{Ceejs jepekeâejCe DeepeÛÙee peieeuee iejpesÛes Deens.
 meceesjÛÙee JÙekeäleeruee YesšeÙeÛÙee efoMesves heeJeues GÛeueeÙeÛeer, yeesueeÙeÛes, SskeâeÙeÛes, lÙee JÙekeäleerkeâ[s yeIeeÙeÛes, DeesUKe keâjeÙeÛeer, mecepetve IÙeeÙeÛes DeeefCe oesIeebvee Skeâ$e DemeCÙeemee"er meeceevÙe peeiee ceevÙe keâjeÙeÛeer! ns meJe& ‘mebJeeo’ Ùee MeyoeÛes DeeefJe<keâej Deensle. peieYej ceeCemes mebJeeoeves pees[uesues peerJeve peieleele lesJne yeeleceerceOÙes lÙeebÛee menmee ÛegketâveosKeerue GuuesKe vemelees. les SkeâceskeâebMeer Yeeb[leele lesJne leer "Ukeâ yeeleceer yeveles! Goemeervelee DeeefCe mJeeLeea Je=òeer Je jeie hesšuÙeeves Peeuesueer efnbmee ¢eebceOÙes mebJeeo ne eflemeje heÙee&Ùe "jlees. efhe{Ÿeeved efhe{ŸeebceOÙes mebJeeo, efYeVe efJeÛeejebÛÙee efvejefvejeàÙee Oecee&ÛÙee ueeskeâeble mebJeeo cnCepes hejmhejebvee ÅeeÙeÛes Je IÙeeÙeÛes heCe meJeeËveer vesnceer melÙeeuee peeieeÙeÛes. mebJeeo cnCepes keâele[er JeeÛeJetve meesMeue vesšJeke&âJej JÙekeäle kesâuesueer celes veJnsle. mebJeeo cnCepes hegjeJÙeeefJevee hemejCeeNÙee yeelecÙeebletve efceUefJeuesuÙee ceeefnleerJej ÛeÛee& DeeefCe JeeoefJeJeeo veJns. DeMee iees°er Heâkeäle meceeve heeleUerJej OeeJeCeejs Skeâhee$eer KesU Demeleele. keâener keâeU lÙee keâener peCeebvee Deekeâ<e&keâ Jeešleele. keâejCe lÙee yeelecÙeebvee mevemeveešer Yee<esÛeer Oeej Demeles. hejbleg Demes Skeâhee$eer Yee<eCe SkeâuekeâeW[s Je JeeNÙeeJej njJeuesues Meyo pÙee ieleerves Ùesleele lÙeeÛe ieleerves G[tve peeleele. lÙeebÛee cepeketâj mJeeLee&heesšer veceto kesâuesuee DeeefCe efJejesOeeYeeme oeKeJeCeeje Demelees.
 meieàÙeebvee Skeâ$e IesTve ÛeeueeÙeÛes Je peieele MeeblelesÛeer Fceejle GYeer keâjeÙeÛeer. SskeäÙe, Meebleer, meefn<Ceglee, mecesš DeeefCe ØelÙeskeâ JÙekeäleerÛÙee Øeefle‰suee peeietve ‘JemegOewJe kegâšgbyekeâced’, ‘efJeÕeefÛe ceePes Iej’ ¢ee keâuhevee JeemleJÙeele GYÙee keâjeÙeÛÙee Je meJeeËÛes peerJeve GpeUeÙeÛes, peerJeveeÛeer, efJehegue peerJeveeÛeer cepee meJeeËveer uegšeÙeÛeer.
 hejmhejeleerue efYeVelee De[LeUe vemelees; leer veJeefveefce&leeruee ØesjCeeoeÙekeâ "¤ Mekeâles; SskeäÙeeuee mece=æer DeeCet Mekeâles; peerJeveeuee DeLe& osT Mekeâles; efJekeâemeeuee Ûeeuevee osT Mekeâles. meJeeËÛeer mebceleer efceUefJeCÙeemee"er cetueleòJeebMeer le[pees[ keâjCÙeeÛeer iejpe veener; ogozJeeves lemes meceepeeleerue GÛÛeYeüt Deeheueer celes ueeotve nkeäkeâ leeyÙeele IesCÙeemee"er keâjleele. meJeeËveer melÙeeuee peeieCes DelÙeeJeMÙekeâ Deens – ceeveJeer Øeefle‰sÛes melÙe! ns melÙe yeepeejele le[pees[erves Kejsoer kesâues peeT Mekeâle veener. meceepe Goeòe efJeÛeejebJej GYee Demelees keâejCe lÙeeÛee heeÙee MeeÕele melÙe Demeles. Ie[uesuÙee iees°eRÛee yeeleceerceOÙes Je=òeevle cnCepes melÙe veJns. melÙe ns Deeheues efveCe&Ùe pÙee Kebyeerj heeÙeeJej Je keâeÙeÅeeJej Iesleues peeleele lÙeeÛee MeesOe. Demes efyeveele[pees[ melÙe yegæerÛÙee mJeÛÚ heeCÙeele Oegleuesues Je efJeJeskeâeÛÙee Jeœeeves meeHeâ kesâuesues Demeles.
 keâeieoeJej efueefnuesues MeebleerÛes – mecesšeÛes keâjej hegjsmes veJnsle. melÙeeuee peeietve heeUscegUs leheemeCes iejpesÛes Deens. vekeäkeâer keâeÙe Peeues ns peeCetve IesCÙeeÛee nkeäkeâ meJeeËvee Deens. vÙeeÙeYeeJevee Je keâ®Cee ¢ee melÙeeÛÙee peerJe§e-kebâ"§e cewef$eCeer Deensle. efleIeer peCeer MeebefleJeemlet GYeer keâjCÙeemee"er cenòJeeÛÙee Deensle, yeouee IesTve veJns, lej mecesš keâ¤ve, #ecee keâ¤ve heg{s peeCes DeielÙeeÛes Deens. efnbmesves efnbmee Jee{les, Ie=Cesves Ie=Cee hemejles, ceejuÙeeves DeeCeKeerve cejleele. ner Meb=Keuee legšueer heeefnpes. pesJne meceepeele meJe& JÙeòeâer Je ieš iegCÙeeieesefJeoebves peiet Mekeâleele lesJneÛe meceepe KeNÙee DeLee&ves ceneve neslees; lesLes yeefn<ke=âle keâesCeer Gjle veener, mebhetCe& meceepeele meJe&peCe meceeJesMekeâ. osMeeÛeer MeebefleJeemlet SkeâoeÛeer yeebOetve nesle vemeles. leer jespe yeebOeueer peele jeneles, cnCetve hejmhej cew$eer DeheefjneÙe& "jles, #ecee vesnceer peeie=le DemeeJeer ueeieles. mecesš [esàÙeele lesue Ieeuetve JeeieCÙeele Demelees. Ùegæ DeeefCe osnevle efMe#ee ¢eebÛÙee JÙeeKÙee yeoueCes Deepe DelÙeeJeMÙekeâ Deens keâejCe Deeheues peeieeflekeâerkeâjCe PeheešŸeeves Jee{le Deens Je lÙeeÛes heefjCeece ve Yetlees… Deensle. ceeveJeer nkeäkeâebÛes peeieeflekeâerkeâjCe DeÅeehe Peeues veener. cnCetve ceeCemeeÛeer Øeefle‰e peieele meieUerkeâ[s meejKeer ceeveueer peele veener.
 efJeÕeyebOeglJe Jee{erme ueeJeCÙeemee"er meJe& OeceeËveer mesJesÛeer Yetefcekeâe ieepeJeeJeer. meJe&Oece&cew$eerÛes Gefö°s ns hejmhej Deeoj Je cew$eer Je=efæbiele keâjCÙeemee"erÛe Deens; lÙeecegUs Meebleer, mecevJeÙe, DeeOÙeeeflcekeâ Je veweflekeâ cetuÙes peesheemeueer peeleerue, Oece& efškeâleerue Je meceepe ceneve nesF&ue; Deelcee, melÙe Je Øeerleer ¢eebvee peerJeveele ØeeOeevÙe efceUsue. cnCetve meJeeËÛee efhelee hejcesÕej ¢eeÛÙee heeÙeeMeer ØeeceeefCekeâ JeeieCes pe¤jerÛes Deens. hejcesÕejeMeer Skeâefve‰ jentveÛe ceeveJeeÛeer Kejer Deefmcelee G"tve efomeles. heejbheefjkeâjerlÙee heeUuesues Oece&, Goe. DeeefoJeemeeRÛes Oece& Kethe ØeeÛeerve keâeUeheemetve Ûeeuele Deeuesueer meg%elee peheJetve "sJeCÙeeÛeer Yeeb[ejs Deensle. lÙeebvee Oeeefce&keâ peieele ceevÙelee efceUCes DeeJeMÙekeâ Deens. pÙeeÛÙee lÙeeÛÙee Oece&heeueveeves mebhetCe& meceepeeÛeer GVeleer Je Øeieleer nesCÙeemee"er ceole nesCes Oecee&uee MeesYetve efomeles. cnCetve osJeeÛee ØeeceeefCekeâ MeesOe IesCÙeemee"er ØeÙelve Peeues heeefnpesle. cnCetve, SKeeÅee iešeÛeer, Keepeieer efJeÛeejmejCeer (ideology) efkebâJee jespeÛÙee peerJeve-JÙeJenejeletve osJeeuee yeeo keâjCÙeeÛes ØeÙelve nesTve ceie ceeCemes efveJJeU cetefle&hetpesÛÙee ceeies ueeieleele ns ogozJe Deens. ceeCemeeÛÙee efJeJeskeâeuee Jes"erme Oe¤ve lÙeeÛes mJeeleb$Ùe efnjeJetve IesCes ¢eehes#ee Oecee&ÛÙee veeJeeves kesâuesueer ogmejer ueeefpejJeeCeer iees° veener. peieeÛeer Ie[Ce ueeskeâebÛÙee peerJeveeÛee opee& GbÛeeJeCÙeemee"er JneJeer cnCetve ÛeÛe& vesnceer meef›eâÙe jenerue. ÛeÛe& ns meJeeËÛes Iej Deens Je ¢ee IejeÛeer oejs vesnceer melee[ GIe[er DemeeJeerle. ÛeÛe& mesJesmee"erÛe Deens cnCetve DeeheCe Heâòeâ hetpee-DeÛexleÛe iegbgletve ve jenelee meeef›eâmšerÛÙee yeensj he[tve keâ°er, Yeeje›eâeble ueeskeâebÛÙee meesyeleeruee DemeCes, lÙeebÛeer DeeMee yeUkeâš keâ¤ve ceeveJepeeleerÛÙee SskeäÙeeÛes Øeleerkeâ yeveCes, hetue yeebOetve ueeskeâebvee hejmhejebMeer pees[Ces, leešeletš keâjCeeNÙee efYebleer hee[Ces Je mecesšeÛes yeer hesjCes DeMeemee"er ÛeÛe&ves mJele:uee Peesketâve osCÙeeÛeer iejpe Deens.
 
 DeefOeke=âle -2
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 5 Dee@keäšes. (me. 10.00 les og. 12.30):efJeYeeieerÙe Gheemevee DeeÙeesie – jesceve ceje"er efcemmee«ebLe hegveuexKeve meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 5.00 les 6.30): keâener YeeefJekeâebmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.30 les 7.30): Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 7 Dee@keäšes. (me. 10.30 les 11.30) : Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  og. 12.00:DeefKeue YeejleerÙe efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛÙee (CBCI) DeLe&meefceleerÛeer meYee (Zoom).
  (mebOÙee. 5.00 les 6.30) :ef[keâve DepeÙe yegjKeeJe meceJesle meYee ([e@efceefvekeâve øeâeÙeme&, Fbef[Ùee), JemeF& keâesUerJee[e ÙesLeerue cetUÛes jefnJeeMeer (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 9 Dee@keäšes. (og. 3.30 les 5.30):ÙegveeÙešs[ ef¡e§eve ØesDej Heâe@j Fbef[Ùee (ecumenical) ÛeUJeUerÛÙee F&Me%eeve efJe<eÙekeâ meuueeieej meefceleerÛÙee meYesle (Zoom) menYeeie.
 (mebOÙee. 6.30 les 8.00):UN efjefuepevme Heâe@j heerme (Jesefyeveej).
 12 Dee@keäšes. (og. 12.00 les 1.30) :Ûe@vmeuej meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 13 Dee@keäšes. me. 9.15:Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 10.00 les 11.45):efJeJeen ceeie&oMe&ve efMeefyejeÛÙee ieeYee meefceleermeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 14 Dee@keäšes. mebOÙee. 4.00:efJeJeenhetJe& ceeie&oMe&ve efMeefyejele ceeie&oMe&ve (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 (mebOÙee. 4.30 les 7.30): mesefcevejerle efMekeâle DemeuesuÙee yebOetbMeer Yesš, peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 15 Dee@keäšes. (me. 10.00 les og. 1.30): JemeF&-efJejej Menj ceneveiejheeefuekeâe nöerle ÙesCeeNÙee ÛeÛexmeÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤ (Oece&ØeebleerÙe DeeefCe ›elemLe) meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.00:efmemšme& Dee@Heâ DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee (FS) ÛÙee ceoj pevejue Je ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjÙej meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 5.00:keâecexueeF&š efmemšjebmee"er he. efcemmee (DeeefJeueeÛeer meble lesjspee Dee@Heâ peerpemeÛÙee mce=leerefoveer) (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâe@vJnWš, heehe[er.
  (mebOÙee. 6.00 les 8.00): keâecexueeF&š efmemšjebmeceJesle mebJeeo (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâe@vJnWš, heehe[er.
 16 Dee@keäšes. (me. 11.00 les og. 12.30) : Ûe@vmeuej meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 17 Dee@keäšes. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 29 Jee jefJeJeej – efceMeve meC[s, ÛegUCee Oece&«eece mecetn meCe) (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee ÛeÛe&, ÛegUCes.
  mebOÙee. 5.30 :veJeerve ÛeÛe& FceejleerÛÙee yeebOekeâeceeÛeer heeneCeer Je ceeie&oMe&ve (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve),ÛegUCes.
 19 Dee@keäšes. (me. 10.00 les og. 1.30) : keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 20 Dee@keäšes. (me. 10.00 les og. 12.45) : keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.45 les 2.30) :efJnkeâj pevejue Je Ûe@vmeuej meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 Dee@keäšes. (me. 9.30 les 11.00): Oece&ØeebleerÙe vÙeeÙeheer"eÛÙee meomÙeebmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.00 les og. 12.00) :Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.45 les 8.00): ef[keâve nesCeeNÙee mesefcevejer yebOet (JemeF& Oece&Øeebleemee"er) DeeefCe ef[keâve DepeÙe yegjKeeJe ([e@efceefvekeâve øeâeÙeme&, Fbef[Ùee) ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 23 Dee@keäšes. (me. 9.30 les og. 12.30) :efJeJeenhetJe& ceeie&oMe&ve efMeefyejeÛeer ieeYee meefceleer Je ef[vejerefveneÙe Oece&ieg¤ ØeefleefveOeerÙeebÛÙeemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 Dee@keäšes. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 30 Jee jefJeJeej – jcesoer Oece&«eece mecetn meCe) (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), DeJej ues[er Dee@Heâ jcesoer leerLe&mLeeve, jcesoer.
 :24 Dee@keäšes. mebOÙee. les 29 Dee@keäšes. mebOÙee. heÙeËle ef[keâve nesCeeNÙee mesefcevejer yebOet (JemeF& Oece&Øeebleemee"er) DeeefCe ef[keâve DepeÙe yegjKeeJe ([e@efceefvekeâve øeâeÙeme&, Fbef[Ùee) Ùeebvee oer#esÛeer hetJe&leÙeejer cnCetve efjefš^š Je ceeie&oMe&ve (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 26 Dee@keäšes. (mebOÙee. 4.00 les 5.30) : ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) ÙeebÛÙee heoeefOekeâeNÙeebmeceJesle meYee (Dee@veueeF&ve).
 28 Dee@keäšes. (me. 9.30 les og. 11.30) : Ûe@vmeuej meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 31 Dee@keäšes. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meJe& mebleebÛee cenemeesnUe-heehe[er Oece&«eece mecetn meCe), ef[keâve DepeÙe yegjKeeJe ÙeebÛes efØemšueer Dee@[eavesMeve Je DeefJeveeMe OeesOe[s, yeve&[ HeâveeËef[me Je cee@ie&ve HeâveeËef[me ÙeebÛes [eÙekeâvesš Dee@[eavesMeve (YeeefJekeâebÛÙee DevegheefmLeleerle- jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetye, efmeievesš kesâyeue Jej Øe#esefhele), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme, heehe[er.
 (DeeÛe&efyeMeheebÛes veesJnWyej ceefnvÙeeleerue keâeÙe&›eâce)
 7 veesJnW. me. 10.00 les og. 12.30) :DeeblejOeceeaÙe ÙegJeemebcesueveele heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee 'Fratelli Tutti' Ùee efJeÕehe$ekeâeJej ceeie&oMe&ve (Meebleer Deeßece, keâesF&cyeletj Éejs DeeÙeesefpele – Zoom).
  mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 32Jee jefJeJeej – cegUieeJe Oece&«eece mecetn meCe Je ÛeÛe& yeebOeCeerÛÙee 75JÙee Je<ee&Ûeer meebielee) (YeeefJekeâebÛÙee DevegheefmLeleerle- jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetye, efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele), meWš cesjer ce@iouesve ÛeÛe&, cegUieeJe.
 10 veesJnW. (me. 10.00 les og. 1.00) :meer. yeer. meer. DeeÙe. ÛÙee mšB[eRie keâefcešerÛeer meYee (Zoom).
 11 veesJnW. (me. 10.00 les mebOÙee. 6.00) :meer. yeer. meer. DeeÙe. ÛÙee mšB[eRie keâefcešerÛeer meYee (Zoom).
 12 veesJnW. (og. 3.30 les mebOÙee. 6.00) : nesueer meer (ef[ke@âmš^er Heâe@j ¢egceve [sJnueheceWš, Jn@efškeâve) DeeÙeesefpele Yeejleeleerue efveJe[keâ efyeMeheebÛeer keâesefJe[-19 Ûeer meÅe Je YeefJe<Ùeeleerue heefjefmLeleer ÙeeJej meYee (Zoom).
 17 veesJnW. mebOÙee. 4.30:Dehee@mše@efuekeâ vegefvmeDees – DeeÛe&efyeMehe efpeÙeecye@efhšmše ef[keäJee@$ees ÙeebÛÙee efvejeshe meceejbYeeefveefceòeeves CCBI ves DeeÙeesefpele kesâuesuÙee (Dee@veueeF&ve) meYesle menYeeie.
 21 veesJnW. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (efJeÕeeÛee jepee Deeheuee ØeYet ÙesMet ef¡emle ÙeeÛee ceneslmeJe) (YeeefJekeâebÛÙee DevegheefmLeleerle- jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetye, efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er.
 28 veesJnW. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (DeeiecevekeâeUeleerue heefnuee jefJeJeej) (YeeefJekeâebÛÙee DevegheefmLeleerle- jskeâe@[x[ DeeefCe Ùeg šÙetye, efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er.