YeejleeÛÙee GYeejCeerle ef¡emleer efceMevejeRÛes ÙeesieoeveDee@keäšesyej 2020


  – Øee. mšerHeâve DeeÙe. hejsje
 
 ‘efceMevejer’ ne Meyo Mittere Ùee ue@efšve Oeeletheemetve Deeuesuee Demetve lÙeeÛee DeLe& ‘hee"efJeCes’. efceMevejer cnCepes "jeefJekeâ keâeÙee&mee"er hee"efJeuesueer JÙekeäleer. ÙesMetves DeeheuÙee Øesef<eleebvee Øesce, oÙee, vÙeeÙe DeeefCe Meebleer ÙeeJej DeeOeejuesuÙee osJejepÙeeÛeer Iees<eCee keâjCÙeemee"er hee"efJeues. lÙeebÛÙeehewkeâer meble Lee@ceme (DeeefCe keâener FeflenemekeâejebÛÙee celes meble yeeLeexueesefceDees) Yeejleele Deeues. lÙeecegUs Deieoer heefnuÙee Melekeâele Yeejleele ef¡emleer Oece& ØeefJe° Peeuee. heg{erue keâener MelekeâebceOÙes lÙeeÛee cees"Ÿee ØeceeCeele ØeÛeej Peeuee. meneJÙee meeleJÙee Melekeâele keâuÙeeCe ÙesLes efyeMeheebÛeer vesceCetkeâ keâjCÙeele Deeueer nesleer ner iees° Yeejleele ef¡emleer Oecee&Ûee ØeÛeej efkeâleer cees"Ÿee ØeceeCeele nesle neslee ÙeeÛeer mee#e osles. ogozJeeves veblejÛÙee keâeUele cegmeueceeveebÛÙee Dee›eâcekeâ OeesjCeecegUs ef¡emleer Oecee&Ûee ØeÛeej Leebyeuee.
 meesUeJÙee Melekeâele Yeejleele heesleg&ieerpe Deeues; lÙeebÛÙeeyejesyej ef¡emleer efceMevejerner Deeues. lÙeebveer Oece&ØeÛeejeJÙeefleefjkeäle Flej efvejefvejeàÙee #es$eele kesâuesuÙee YejerJe keâeceefiejercegUs YeejleeÛÙee GYeejCeerle Ùee efceMevejeRÛes efkeâleer cees"s Ùeesieoeve Deens les heg{erue JeCe&veeJe¤ve DeeheuÙee ue#eele ÙesF&ue.
 KeieesueMeeŒeerÙe Ùeesieoeve
 heesleg&efiepeebyejesyej DeeuesuÙee efceMevejeRceOÙes keâener KeieesueMeeŒe%e DemeuÙeeÛes mecepeleeÛe lÙeeJesUÛes ceesieue yeeoMene Dekeâyej Ùeebveer JneFmeje@Ùe [e@ce uegF&me oer Dev[^e[s ÙeebÛÙeeMeer mebheke&â meeOetve heesleg&ieerpe KeieesueMeeŒe%e DemeuesuÙee Oece&ieg¤bvee DeeheuÙee Fyeeole KeevÙeele GÛÛemlejerÙe ÛeÛexmee"er yeesueeJeues. Ùee efMe°ceb[Uele Heâeoj De@všesveer cee@vmesjeles Je lÙeebÛes oesve menkeâejer nesles. Ùee eflevner Oece&ieg¤bÛeer efJeodJeòee heentve Dekeâyej yeeoMene KegMe Peeues Je lÙeebveer keâener Yeewieesefuekeâ meJex#eCes keâjCÙeemee"er JneF&meje@ÙeÛÙee hejJeeveieerves lÙee eflevner Oece&ieg¤bvee keâener Je<eeËmee"er DeeheuÙee ojyeejer "sJetve Iesleues. efMeJeeÙe yeeoMenebveer Deeheueer cegues meueerce Je cegjeo ÙeebÛÙeeJej megmebmkeâej keâjCÙeeÛeer peyeeyeoejerner lÙee leerve Oece&ieg¤bJej šekeâueer.
 Ùee keâeUele Heâe. De@všesveer cee@vmesjeles Ùeebveer mebhetCe& Gòej YeejleeÛes meJex#eCe keâ¤ve ØeLece MebYej mLeUebÛeer De#ejÙegices efveef§ele keâ¤ve veblej keâeyetue ÙesLes peeTve 1590 meeueer YeejleeÛee (heeefkeâmleevemen) heefnuee vekeâeMee leÙeej kesâuee.
 ogmejs efceMevejer Heâe. pes. efjÛeeT[ Ùeebveer hee@v[sÛesjer ÙesLes yeeje HegâšerÛeer ogefye&Ce yemeJetve Deveskeâ efvejer#eCes keâ¤ve 1689 Ûee Oegcekesâlet Je 4 SefØeue 1689 Ûes metÙe&«enCe ÙeebÛes DeÛetkeâ efveoeve kesâues, lemesÛe lÙeebveer DeekeâeMeiebiesleerue Skeâe DeefveÙeefcele leejkeâemecetneÛee DeeefCe DeuHeâe meWšeTjer Je DeuHeâe ›egâF&me Ùee ve#e$eebÛÙee efÉceeve iegCeOeceeËÛee MeesOe ueeJeuee.
 Heâeoj keäueeT[s mš@efvemuee@me Ùee øeWâÛe efceMevejer Oece&ieg¤bveer DeeheuÙee meesyele meleje HegâšerÛeer ogefye&Ce KeieesueMeeŒeerÙe Ie[ŸeeU Je Flej Ùeb$emeece«eer IesTve yebieeueceOeerue Ûebojveeieesjntve peÙehetjheÙeËle ØeJeeme keâ¤ve Deveskeâ cenòJehetCe& efvejer#eCes kesâueer. lÙeeletve lÙeebveer 63 MenjebÛes De#eebMe-jsKeebMe lemesÛe keâener leeNÙeebÛes he=LJeerheemetveÛes Deblej efveef§ele kesâues. heg{s lÙeeveerÛe Heâòeshetj efme›eâerntve ieg¤ÛÙee heefnuÙee Ghe«eneÛee MeesOe ueeJeuee.
 F. me. 1730 meeueer Heâe. De@v[^Ÿet mš^esyeue, Heâe. øeâeefvmeme JnW[sue DeeefCe Heâe. De@všesveer iesyesue mJeie&j Ùee leerve efceMevejeRveer cenejepe peÙeefmebie Ùeebvee lÙeebÛÙee KeieesueMeeŒeerÙe Ghe›eâceele ceesueeÛes ceeie&oMe&ve kesâues. lÙeebÛÙee efvejhes#e mesJesves cenejepe Flekesâ ØeYeeefJele Peeues keâer lÙeebveer Heâe. mšesyeueyejesyej Deeheues efMe°ceb[U heesheceneMeÙeebvee DeeefCe jesceve yeeoMenebvee YesšCÙeeme hee"Jetve lÙeebÛÙeeMeer cew$eerÛes veeles pees[ues. Ùee cew$eerletve oesIeebÛÙee menkeâeÙee&ves KeieesueMeeŒeele Heâej cees"er Peshe IesCÙeeÛeer cenejepeebÛeer FÛÚe nesleer. ogozJeeves 1743 meeueer cenejepeebÛÙee Dekeâeueer efveOeveeves leer FÛÚe DehetCe& jeefnueer.
 Yeejleeleerue efouueer, peÙehetj, GppeÙeve, yeveejme DeeefCe ceLegje ÙesLeerue JesOeMeeUebvee ceeie&oMe&ve keâjCÙeele Heâe. peesmesHeâ efšHeWâLeeuesj Ùee efceMevejer Oece&ieg¤bÛeener Heâej cees"e menYeeie neslee. lÙeebveer 43 Je<ex Yeejleele jentve Deveskeâ meJex#eCe kesâueer Je Ssefleneefmekeâ DeeefCe Yeewieesefuekeâ DeYÙeeme keâ¤ve ‘‘efnmše@efjkeâue De@C[ efpeDee@«eeefHeâkeâue ef[efm›eâhMeve Dee@Heâ efnvogmLeeve’’ veeJeeÛee DeYÙeemehetCe& «ebLe efueefnuee. lÙeele Deveskeâ ogceeaU vekeâeMesner Deensle. lÙeebÛÙeeyejesyej DemeuesuÙee Heâe. DeesJeve Ùeebveer efouueer ÙesLes ‘peblejceblej’ leÙeej kesâues.
 Jew%eeefvekeâ Ùeesieoeve
 Oece& DeeefCe efJe%eeve ÙeebÛeer meebie[ IeeueCes DeeJeMÙekeâ Deens. kesâJeU efJe%eeve peieeuee Meeblelee osT MekeâCeej veener, keâoeefÛele les ceeveJeer meJe&veeMeeuee keâejCeerYetle "jsue DeeefCe efJe%eeveeefJevee Oece& DebOeßeæskeâ[s peeT Mekesâue cnCetve meJe& iees°eRceOÙes osJeeÛee MeesOe IesCÙeeÛee DeeefCe osJeeceOÙes meJe& iees°er MeesOeCÙeeÛee ØeÙelve keâjeJee DeMeer meble FivesMeme ueesÙesuee ÙeebÛeer efMekeâJeCe IesTve pespJeerš efceMevejer Yeejleele Deeues. Ùee efMekeâJeCegkeâervegmeej Yeejleele MeeŒeerÙe Âef°keâesve DeeefCe efJe%eeveeÛeer DeeJe[ efvecee&Ce keâjCÙeemee"er Heâe. Ùegpeerve uesHeâeWš Ùeebveer ‘Fbef[Ùeve DemeesefmeSMeve Heâe@j oer keâefušJesMe Dee@Heâ meeÙevme’ ner mebmLee meg¤ kesâueer lÙeeÛeyejesyej efceMevejer Oece&ieg¤bveer osMeYej meg¤ kesâuesuÙee Mew#eefCekeâ mebmLeebceOetveÛe veblejÛÙee keâeUele Deveskeâ YeejleerÙe Jew%eeefvekeâ Ie[efJeues iesues ns ceevÙe keâjeJes ueeiesue. ceõeme-keâesF&cletj efJeÅeeheer"eÛes ceepeer JneF&me Ûeevmeuej meJeejercegòet Fiveeefmeceglet ns efceMevejeRÛÙeeÛe neleeKeeueer efMekeâues. lÙeebvee Deeblejje°^erÙe keâerškeâMeeŒe%e (Entomologist) cnCetve Øeefmeæer efceUeueer Demetve lÙeebveer MeesOeuesuÙee keâerškeâeuee ‘Fiveeefmeceglet keâerškeâ’ Demes veeJe osCÙeele Deeues Deens. Deeheues ceepeer je°^heleer S.heer.pes. Deyogue keâueece , DeefCJekeâ Yeeweflekeâ MeeŒe%e efÛeobyejve, KeieesueMeeŒe%e kesâ. keâmlegjerjbieve, ve@Meveue ue@yeÛes ceepeer mebÛeeuekeâ hee@ue jlvemJeeceer ÙeebÛÙeemeejKÙee efJeYetleer efceMevejer Oece&ieg¤bveer GYeejuesuÙee mebmLeebceOetve Ie[efJeuÙee iesuÙee ns keâesCeerner veekeâejCeej veener.
 efMe#eCe
 efceMevejeRveer Kes[eshee[er MeeUe meg¤ keâ¤ve osMeYej Mew#eefCekeâ mebmLeebÛes peeUs hemejefJeues hejbleg heg{s keâeUeÛeer heeJeues DeesUKetve F.me. 1868 meeueer efle®efÛejeheuueer ÙesLes DeeefCe F.me. 1869 meeueer cegbyeF&le meWš PesefJeÙej Ùee veeJeeves keâe@uespeme meg¤ keâ¤ve GÛÛe efMe#eCeeÛeer keâJee[s GIe[ueer. lÙeeveblejÛÙee keâeUeleerue Denceoeyeeo, keâuekeâòee DeeefCe jebÛeer ÙesLeerue meWš PesefJeÙeme&, yeBieueesj ÙesLeerue meWš peesmesHeäme, ceBieueesj ÙesLeerue meWš Suee@ÙeefmeÙeme DeeefCe ceõeme ÙesLeerue meWš ueesÙesuee ¢ee Mew#eefCekeâ mebmLee cnCepes efceMeveNÙeebÛesÛe Ùeesieoeve Deens. Ùee mebmLeebceOetve meJe& peeleerOecee&ÛÙee cegueebvee efMe#eCe efoues peeles ns efJeMes<e.
 Jee*dceÙe
 hejosMeeletve DeeuesuÙee ef¡emleer efceMevejer Oece&ieg¤bveer YeejleerÙe Yee<ee, mebmke=âleer DeeefCe meble Jee*dceÙe ÙeeÛee meKeesue DeYÙeeme keâ¤ve lÙeebveer peer keâener Jee*dceÙeerve mesJee efouesueer Deens lÙeeuee lees[ veener. ceje"er Yee<esÛes megboj uesCes cnšuesuÙee ‘ef›eâmlehegjeCe’ Ùee cenekeâeJÙeeÛeer jÛevee keâjCeejs Heâe. Lee@ceme mšerHeâve, leeceerU DeeefCe mebmke=âle Yee<eehebef[le DeeefCe mebmke=âleerkeâjCeeÛes ØeCesles Heâe. je@yeš& oer veesefyeueer, mebmke=âle Je ceuÙeeUce Yee<eebJej ØeYeglJe efceUJetve mebmke=âle Yee<esÛÙee JÙeekeâjCeeÛeer efveefce&leer keâjCeejs lemesÛe ceuÙeeUer Yee<esleerue ‘hegLesve heevee’ Ùee ueeskeâefØeÙe keâeJÙeeÛeer jÛevee keâjCeejs Deveexme heeõer (Heâe. pee@ve Devexmš), leeceerU Ùee ØeeÛeerve Yee<esÛeer hee§eeòÙe peieleeuee DeesUKe keâ¤ve osCeejs Je ‘lescyeeJeefCe’ Ùee leeceerU cenekeâeJÙeeÛes jÛeveekeâej Heâe. peesmesHeâ yesmkeâer THe&â Jeerj ceecegveerJej yesmkeâer, YeejleerÙe cegõCekeâuesÛes pevekeâ DeeefCe ‘meceeÛeej ohe&Ce’ Ùee yebieeueer heefnuÙee Je=òehe$eeÛes mebmLeehekeâ DeeefCe jeceeÙeCe, ceneYeejle ÙeebÛes Fb«epeer Yee<eeblej keâjCeejs efJeuÙece ke@âjer, meble Jee*dceÙe DeYÙeemekeâ pemšerve De@yeš, ceje"er ef¡emleer meceepeeÛes heefnues cegKehe$e ‘efvejeshÙee’Ûes mebmLeehekeâ Heâe. nsvõer [esefjbie DeeefCe ceje"er meble Jee*dceÙe DeYÙeemekeâ Heâe. ce@LÙet uesouex DeMee efkeâleerlejer efceMevejer Oece&ieg¤bveer YeejleerÙe Jee*dceÙeele Heâej cees"s Ùeesieoeve efouesues Deens.
 ®iCemesJee
 heesleg&ieerpe keâeUele JemeF& efkeâuuee heefjmejele ‘efcePejerkeâesefo&Ùee’ veeJeeÛes megmeppe ne@efmhešue nesles. ‘pee@ve Dee@Heâ iee@[’ Ùee mebIešvesÛes efceMevejer lelhejlesves ®iCemesJee osle Demele. Ûeewue, ieesJee FlÙeeoer ef"keâeCeerner DeMeer mesJee efoueer peele Demes. hejosMeer efceMevejer cnCetve ceoj lesjsmee DeeefCe «e@n@ce mšsve ÙeebÛeer veeJes IÙeeJeer ueeieleerue. lÙee JÙeefleefjkeäle Deepeefceleerme mebhetCe& YeejleYej DeeefCe efJeMes<ekeâ¤ve Kes[eshee[er DemebKÙe ef¡emleer mebmLee ®iCe mesJee DeeefCe JewÅekeâerÙe mesJee osle Deensle.
 Mesleer Je Meslekeâjer Ùeemee"er keâeÙe&
 og<keâeUer heefjefmLeleerle MeslekeâNÙeebmee"er efceMevejer Oece&ieg¤bveer Heâej cees"s Ùeesieoeve efoues Deens. efmJelPeueË[ntve DeeuesuÙee Heâe. nce&ve yesÛej Ùeebveer Denceoveiej ÙesLes meceepe keWâõ meg¤ keâ¤ve lÙeeÉejs MeslekeâNÙeebvee ceeie&oMe&veeyejesyej keâpe&Ùeespevee jeyeefJeueer. lÙeebÛÙee keâuhekeâlesletve meekeâejuesueer ‘ceeleer De[Jee, heeCeer efpejJee’ (Conserve Land, harness water) ner Ùeespevee Flekeâer ÙeMemJeer "jueer keâer leer Deepener MeemeveeleHexâ meieUerkeâ[s jeyeefJeueer peeles. ceneje°^ Meemeveeves Heâe. nce&ve yesÛej Ùeebvee ‘ke=âef<eYet<eCe’ hegjmkeâejeves ieewjefJeues Deens.
 mJeeleb$Ùe ue{Ÿeele menYeeie
 hejosMeeletve DeeuesuÙee ef¡emleer efceMevejer Oece&ieg¤bveer YeejleerÙe mJeeleb$Ùe ue{Ÿeelener meef›eâÙe Yeeie Iesleuee neslee ner iees° HeâejÛe Lees[Ÿee ueeskeâebvee ceenerle Demesue. F.me. 1930 meeueer jsJn. pee@ve keâe@heueer efJevmesuees Ùeebveer hegCÙeele ‘ef¡emle mesJee mebIe’ mLeeheve kesâuee. lÙee mebIeeÛes meYeemeo jepekeâerÙe #es$eele YeejleerÙe heg{eNÙeebÛÙee yeepetves keâeÙe&jle nesles. lÙeebÛÙeehewkeâer Heâe. JnsefjÙej SuJeerve Ùeebveer peenerj meYesle cnšues, ‘‘ceer Yeejleele ef¡emleer Oecee&Ûee ØeÛeej keâjCÙeemee"er Deeuees vemetve cenelcee ieebOeerpeeRÛÙee efMekeâJeCegkeâerÛee ØeÛeej keâjCÙeemee"er Deeuees Deens.’’ lÙeebveer ieebOeerpeeRÛÙee melÙee«eneÛÙee ÛeUJeUeruee Deeheuee peenerj heeef"byee JÙekeäle kesâuee. ef¡emleer ueeskeâebveer ieebOeerpeeRÛÙee DeeefCe keâeB«esmeÛÙee keâeÙe&›eâceeuee menkeâeÙe& keâjeJes Demes lÙeebveer DeeJeenve kesâues.
 ef¡emle mesJee mebIeeÛes DeeCeKeer oesve efceMevejer cnCepes Heâe. jsefpevee@u[ jsvee@u[ DeeefCe efueDeesvee@u[ efMeHeâ THe&â yeÇoj meleefÛeoevebo ns cenelcee ieebOeerpeeRÛes Kebos hegjmkeâlex nesles. jsefpevee@u[ lej JneF&meje@Ùe uee@[& DeeÙeefJe&ve ÙeebÛÙeeMeer Keepeieerle yeesueCeer keâjCeejs cenelcee ieebOeerpeeRÛes ieghle ØeefleefveOeerÛe nesles.
 F.me. 1930 meeueer meesueehetjÛÙee obieueerle oesve heesefuemeebvee "ej keâjCeeNÙee Ûeej YeejleerÙeebvee cejCeob[eÛeer efMe#ee "es"eJeCÙeele Deeueer. meoj efMe#ee jö JneJeer cnCetve hegCÙeele peenerj meYee IesCÙeele Deeueer. meYesÛÙee DeOÙe#emLeeveer nesles ef¡emle mesJee mebIeeÛes mebmLeehekeâ Heâe. pee@ve efJevmesuees. meYesÛee "jeJe lÙeebÛÙeeÛe menerefveMeer Fbiueb[ÛÙee ne@Tme Dee@Heâ keâe@cevmeÛÙee ce=lÙegob[ efMe#ee meefceleerkeâ[s hee"efJeCÙeele Deeuee. lÙeecegUs ef¡emleer efceMevejeRveer YeejleerÙe mJeeleb$Ùeue{Ÿeele Yeeie IesCes ÙeesiÙe vemeuÙeeÛes cele efyeÇefšMe mejkeâejves JÙekeäle kesâues. efMeJeeÙe ef¡emleer Oecee&efOekeâeNÙeekeâ[s lÙeemebyebOeer le›eâejner veeWoefJeueer.
 Jejerue meJe& efJeJesÛeveeJe¤ve ef¡emleer efceMevejeRveer YeejleeÛÙee GYeejCeerle efkeâleer ceesueeÛes Ùeesieoeve efoues Deens les efometve ÙesF&ue.