efJeMeeue efJeÕeeleDee@keäšesyej 2020


 
 4 Dee@keäšesyejuee heesheÛes veJeerve efJeÕeheefjhe$ekeâ (Encyclical) Øeefmeæ nesCeej
 Jn@efškeâve : heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee Øeefmeæ nesCeeNÙee veJeerve efJeÕeheefjhe$ekeâeÛes veeJe 'Fratelli tutti' Demetve les yebOeglJe DeeefCe meeceeefpekeâ cew$eer Ùee efJe<eÙeebvee Jeeefnuesues Deens. Ùee efJeÕeheefjhe$ekeâeÛes veeJe meble øeâeefvmeme Deefmemeerkeâjkeâ[tve Iesleuesues Deens. heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer Iesleuesues veeJe ¢eeÛe mebleeÛes Deens. veJeerve efJeÕeheefjhe$ekeâ mebhetCe& ceeveJelesuee GösMetve efueefnues Deens. heeshecenesoÙeebmeceesj he=LJeerÛÙee hee"erJej Jemleer keâ¤ve Demeuesues meJe& Œeerheg®<e Deensle – SketâCe Skeâ meJe&. meJe&Ûe DebleYet&le Deensle. keâesCeerÛe Ghesef#ele veener. DeeheCe pÙee keâeUele peiele Deenesle lÙeeÛeer Ùegæ, ieefjyeer, mLeueeblej, nJeeceeve yeoue, DeeefLe&keâ mecemÙee Je meeLe ner ue#eCes Deensle. ØelÙeskeâele yebOet Jee yenerCe heeneCes Je (ef¡e§eveebmee"er) ÙesMetÛee Ûesnje DeesUKeCes cnCepesÛe ceeCemeeÛeer Øeefle‰e DeOeesjsefKele keâjCes. DeeheCe meJeeËveer Skeâ$e keâece keâjeÙeuee nJes. Ske⚟eeves veJns. cnCetve Skeâ efJe®æ ogmeje, JewefÕekeâ Gòej efJe®æ JewefÕekeâ oef#eCe, ßeerceble efJe®æ iejerye efkebâJee ogmeje keâesCelee YesoYeeJe JepÙe& ceeveeÙeuee nJee. yebOegYeefieveer cnCetve DeeheCe SkeâceskeâebMeer yeebOeues iesuees Deenesle.
 
 
 ßeer. ØeCeye cegKepeea Ùeebvee ßeæebpeueer
 vÙet efouueer : Yeejleeleerue efyeMeheebÛÙee mebIešvesves (CBCI) YeejleeÛes YetlehetJe& efoJebiele je°^heleer ßeer. ØeCeye cegKepeea Ùeebvee ßeæebpeueer Jeeefnueer. mebIešvesÛes DeOÙe#e ceeveveerÙe keâeef[&veue Dee@pJeu[ «esMeme cnCeeues : ‘‘lÙeebÛÙee peeCÙeeves YeejleerÙe jepekeâejCeele cees"er heeskeâUer efvecee&Ce Peeueer Deens. Skeâ jepekeâerÙe ceglmeöer, veweflekeâlesÛee Yeeskeälee Je Jekeälee cnCetve Yeejleeleerue ÛeÛe& lÙeebvee cegkeâues Deens. lÙeebvee yeeÙeyeueÛes Kethe %eeve nesles. lÙeebÛÙee ce=lÙetyeöue Deecner Meeskeâ DeeefCe lÙeebveer efouesuee heeef"byee Je Gòespeve Ùeeyeöue ke=âle%elee JÙekeäle keâjlees. meJe&Meefkeäleceeve hejcesÕej lÙeebÛÙee DeelcÙeebvee Meebleer osJees.’’
 
 Je=òeefJenej
 
 4 Dee@iemš 2020 jespeer leueemejer, [neCet efJeYeeieele hegjecegUs vegkeâmeeve
 ceneje°^eleerue heeueIej efpeu¢eele [neCet ÙesLeerue GOeJee, cees[ieeJe, jeÙehetj Ùee heefjmejele 4 Dee@iemš 2020 jespeer efoJeme Je je$eYej cegmeUOeej heeTme meg¤ neslee. mekeâeUer 1.30 les 2.00 ÛÙee megceejeme Ùee heeJemeecegUs Deveskeâ veÅeebvee hetj Deeuee. je$eerÛeer JesU DemeuÙeeves DeeefCe ueeskeâ Peesheuesues DemeuÙeeves heeCÙeeÛÙee JÙeehleerÛee Deboepe keâjlee Deeuee veener. lemesÛe peesjoej Jeeje DeeefCe JeerpescegUs je$eer Iejeyeensj he[Ces OeeskeâeoeÙekeâ nesles.
 mLeeefvekeâ mJeÙebmesJeer mebmLee ‘DeeefoJeemeer efJekeâeme keWâõ’, efMeuees[e Ùeebveer ceeefnleer mebkeâefuele kesâueer Demetve Ùee hegjele SketâCe 135 Iejs Kejeye Peeueer. Yeer<eCe heefjefmLeleercegUs ‘JemeF& peveefnle š^mš’ves hetj«emleebvee leele[erves ceole keâjCÙeeÛeer efJevebleer keâeefjleeme Fbef[Ùeeuee kesâueer. lJeefjle keâeefjleeme Fbef[Ùeeves 2,00000/- ®heÙeebÛeer Deehelkeâeueerve ceole cebpetj kesâueer. Ùee efJeYeeieeleerue mLeeefvekeâ mebmLesÛes mebÛeeuekeâ %eeveceelee meove, leueemejer; DeeefoJeemeer peerJeve efJekeâeme keWâõ, yenejs; MeebleerJeve Meslekeâjer mesJee mebmLee, DeeMeeie[ DeeefCe DeeefoJeemeer efJekeâeme mebmLee, efMeueeW[e Je ßeer. efkeâmeve Oeebie[e (JemeF& peveefnle š^mš mecevJeÙekeâ) ÙeebÛÙeeyeejsyej Heâe. øeâeefvmeme ÙeebÛÙee DeOÙe#elesKeeueer efveÙeespeve PeeuÙeeveblej ØelÙeskeâ ieeJeeÛeer peyeeyeoejer mLeeefvekeâ keâeÙe&keâlÙeeËvee osCÙeele Deeueer.SketâCe 235 hetj«emleebvee jsMeve Je mJeÛÚlesmee"er keâener Jemlet osCÙeele DeeuÙee. Ùee keâeceer ieeJeeleerue mejhebÛe, keâejYeejer DeeefCe DeeefoJeemeer efJekeâeme mebmLee, efMeueeW[e Ûes keâeÙe&keâlex Ùeebveer Kethe ceole kesâueer.
 
 mJe. Heâe. Dee@uJeerve ¢eebÛes efveOeve
 JemeF& : vee@ye&šeF&ve mebmLesle iesueer 47 Je<ex keâeÙe&jle Demeuesues Heâe. Dee@uJeerve (efJeueer) pee@ve IeesvmeeueefJeme (efmeleeUsJee[er, meeb[esj) ¢eebÛes vegkeâlesÛe peyeuehetj ÙesLes oerIe& DeepeejheCeecegUs efveOeve Peeues. les 77 Je<eeËÛes nesles. 16 ef[meW. 1973 jespeer Oece&ieg¤heoeÛeer oer#ee IesleuÙeeveblej lÙeebveer Jeebõs ÙesLes mesJeekeâeÙee&uee meg®Jeele kesâueer. cee$e ieefjyeerle Je DelÙeble Øeefleketâue heefjefmLeleerle peerJeve peieCeeNÙee ueeskeâeble mesJeekeâeÙe& keâjCÙeeÛÙee ØeyeU FÛÚsves les efceMevekeâeÙee&keâ[s JeUues. meg®Jeeleeruee Deemeece Je veblej peyeuehetj efceMeveceOÙes lÙeebveer mesJeekeâeÙe& kesâues. lesLesÛe 26 SefØeue jespeer lÙeebÛes efveOeve Peeues. mJe. Heâe. Dee@uJeerve ¢eebvee ‘megJeelee&’leHexâ YeeJehetCe& Deeojebpeueer!
 
 ef¡emleJeemeer Heâe. FivesefMeÙeme ceÛÙee[es ¢eebvee ßeæebpeueer
 mJe. Heâe. FivesefMeÙeme ceÛÙee[es ¢eebÛee pevce veboeKeeue Oece&«eeceeleerue keâesueYeeie Ùee ieeJeheefjJeejele mJe. De@C[^Ÿet ceÛÙee[es Je mJe. efmeefmeefueÙee ceÛÙee[es (Mes[tyeeÙe) ¢eebÛÙee heesšer efo. 23 HesâyeÇg. 1941 jespeer Peeuee. lÙeebvee Ûeej cegueies Je oesve cegueer DeMeer mene DehelÙes. lÙeehewkeâer Oeekeâšer oesvner DehelÙes mJe. efmemšj efmeceesvee Je mJe. Heâeoj FivesefMeÙeme ¢eebveer F&Õejer heeÛeejCeeuee neskeâej efouee.
 13SefØeue 1991 jespeer JeÙeeÛÙee 50JÙee Je<eea keâesueYeeie ieeJeeleerue heefnues Oece&ieg¤ nesCÙeeÛee ceeve Heâeoj FivesefMeÙeme ¢eebvee efceUeuee. lÙeebÛÙee hee"eshee" DeeCeKeer mene Oece&ieg¤ Ùee ieeJeeletve Peeues. DeMee Øekeâejs ceUuesuÙee Jeešsves ve peelee F&Õejer JeešsÛee ceeie& lÙeebveer Deveskeâ le®Ceebvee oeKeJeuee. Oece&ieg¤ PeeuÙeeveblej lÙeebveer oÙee&ceelee ÛeÛe&, Gòeve ÙesLes meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤ Je meWš peesmesHeâ neÙemketâue Gòeve ÙesLes ØeeÛeeÙe& cnCetve keâeÙe& kesâues. lÙeeveblej lÙeebÛeer vesceCetkeâ meWš efhešj ÛeÛe&, keâesUerJee[e ÙesLes Peeueer. lesLesosKeerue lÙeebveer meWš efhešj neÙemketâue, keâesUerJee[e ÙesLes ØeeÛeeÙee&Ûes keâeÙe& kesâues.
 1999 jespeer les osJeceelee ÛeÛe&, heeueer (veeÙeieeJe) Oece&«eeceeÛes ØecegKe Oece&ieg¤ Peeues. lÙeeveblej 2005 jespeer lÙeebÛeer vesceCetkeâ nesueer He@âefceueer ÛeÛe&, YegF&ieeJe ÙesLes Peeueer. lesLeerue keâeÙe& hetCe& kesâuÙeeveblej 2011 jespeer lÙeebÛeer vesceCetkeâ DeejesiÙe ceelee efcemmee keWâõ, jepees[er ÙesLes Peeueer. 2013 jespeer lÙeebÛeer vesceCetkeâ meWš pescme ÛeÛe&, DeeieeMeer ÙesLes meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤ cnCetve Peeueer. 2016 jespeer DeeheuÙee JeÙeeÛeer 75 Je<ex hetCe& keâ¤ve lÙeebveer lÙeeÛeJesUer DeeheuÙee Oece&ieg¤heoeÛee jewhÙeceneslmeJe meepeje kesâuee.
 JeÙeeÛÙee 75JÙee Je<eea Oece&ieg¤ efveJe=òe nesle Demeleele. cee$e Heâe. FivesefMeÙeme ¢eebveer lÙeeJesUer keâesUer meceepeeÛeer mesJee keâjCÙeemee"er meWš efhešj ÛeÛe&, keâesUerJee[e ÙesLes ®pet Peeues. lesLes lÙeebveer oesve Je<ex keâeÙe& kesâues. cee$e ceOetcesneÛÙee Deepeejeves lÙeebvee «eemeues. lesJne les keäuepeea nesce, meeb[esj ÙesLes ®pet Peeues. lesLesÛe DeuheMee Deepeejeves efo. 30 mehšWyej 2020 jespeer lÙeebÛeer ØeeCepÙeesle ceeJeUueer.
 Heâe. FivesefMeÙeme Skeâ efJeÕeemet Je Dee%eeOeejkeâ Oece&ieg¤ nesles. lÙeebÛee mJeYeeJe ØesceU Je efJeveesoer neslee. ieefjyeebefJe<eÙeer lÙeebÛÙee Deble:keâjCeele efJeMes<e Øesce nesles. mhe°JekeälesheCee, Deblejer efvece&U Je efMemleerÛes Yeeskeäles ns lÙeebÛes GuuesKeveerÙe iegCe nesles. pÙee pÙee Oece&«eeceele lÙeebveer keâeÙe& kesâues lesLeerue ueeskeâebÛeer ùoÙes efpebketâve lÙeebveer hejcesÕejeÛes ØeYeeJeer mesJeekeâeÙe& kesâues Deens. lÙeebÛÙee keâeÙee&Ûee ØeYeeJe YeeefJekeâebÛÙee peerJeveebletve JÙekeäle nesle Deens. hejcesÕej lÙeebvee mJeie&jepÙeeÛeer osCeieer osJees. – Heâe. Lee@ceme ef[meespee, veboeKeeue ÛeÛe&