ueesYe DemeeJeeDee@keäšesyej 2020


 
 JeeÛeveerÙe Je GodyeesOekeâ
 Deeheuee Dee@iemš 2020 Ûee ‘megJeelee&’ Debkeâ DelÙeble JeeÛeveerÙe Je GodyeesOekeâ Deens. ‘keâesjesvee mebkeâš Je osJe’ ns Deeheues mebheeokeâerÙe ßeæeJebleebvee mepeie keâjCeejs Deens. Heâe. ([e@.) MewueWõ je@ef[^ipe ¢eebÛee ‘efJeÕeemet Lee@ceme’ ne uesKe efJeÛeej ØeJe=òe keâjCeeje Deens. Heâe. he@efš^keâ ef[meespee ¢eebÛee ‘keâesjesvee leCeeJeeuee meeceesjs peeleevee’ Je ßeer. pee@ve ieesvmeeueefJeme ¢eebÛee ‘ÙegieØeJele&keâ ueeskeâceevÙe efšUkeâ’ ns uesKe %eeve ØeJe=òe keâjCeejs Deensle.
  – S[Jeerve [eyejs, YegF&ieeJe
 
 ogmejer yeepet
 DeeheuÙee Dee@iemš 2020 ÛÙee ‘megJeelee&’ DebkeâeceOÙes ‘ÙegieØeJele&keâ ueeskeâceevÙe efšUkeâ’ ÙeebÛÙeeyeeyele pes keâener efueefnues lÙeeyeöue ceePes ogcele veener. ueeskeâceevÙe efšUkeâebÛeer Skeâ yeepet Deens. ueeskeâceevÙe efšUkeâebveer lÙeebÛÙee GYÙee DeeÙeg<ÙeeceOÙes ÛeelegJeCee&Ûee efve<esOe kesâuee veener; Gueš efJe<ecelesefJe®æ DeeefCe meeceeefpekeâ mecelesmee"er melele ue{e osCeejs cenelcee pÙeesefleyee Hegâues ÙeebÛÙeeyeöue ueeskeâceevÙe efšUkeâebvee Deefpeyeele Deeoj veJnlee. lemesÛe meOÙeeÛÙee Oeeefce&keâ meJebieerkeâjCeeuee megæe ueeskeâceevÙe efšUkeâ ¢eebvee peyeeyeoej OejCÙeele ÙesF&ue. meeceeefpekeâ ieCesMeeslmeJeeuee lÙeebveer meg®Jeele kesâueer, lÙeeÛeer HeâUs DeeheCeemeceesj efomeleele. lÙeemee"ermegæe ueeskeâceevÙe efšUkeâ ns ‘ÙegieØeJele&keâ’ Deensle ns ue#eele IesTve Ùeeheg{s ‘megJeelee&’ceOÙes uesKe efueefnCÙeele ÙeeJesle.
 JeemleefJekeâ ‘megJeelee&’ceOÙes ueeskeâefnleJeeoer vÙeeÙecetleea jeve[s, ieesheeUke=â<Ce ieesKeues Deeoer megOeejCeeJeeoer efJeÛeejJebleebvee Øeefmeæer osCes ÙeesiÙe "jsue; hejbleg DeeheuÙeekeâ[s ÛeelegJeCee&Jej "ece efJeÕeeme DemeCeeNÙee meble %eevesÕej Deeefo yeÇeÿeCe mebleebvee Øeefmeæer osCÙeeceOÙes OevÙelee ceeveueer peeles les Ùeeheg{s šeUeJes.
  – Debpeueer DeiejJeeue, heehe[er