cenelcee ieebOeer : Skeâ JewefÕekeâ ØesjCeeŒeesleDee@keäšesyej 2020


  – pee@ve ieesvmeueefJeme
 
 ‘ceuee Kee$eer Deens keâer, ieebOeerpeeRÛes Me$etosKeerue ceevÙe keâjleerue keâer, les DemeeceevÙe JÙeefkeäleceòJe Deens. lÙeebÛÙee efJeÛeejeves peieeuee ØesjCee efoueer.’ – pee@pe& Dee@jJesue (efyeÇefšMe meeefneflÙekeâ Je he$ekeâej)
 ‘ieebOeer’ Ùee veeJeeÛÙee Flej Deveskeâ JÙekeäleer Yeejle osMeele nesTve iesuÙee Deensle. lejerner ‘ieebOeer’ Ùee veeJeeÛee GuuesKe keâjleevee pes Deueewefkeâkeâ JÙeefkeäleceòJe Deece meeceevÙe pevelesÛÙee [esàÙeebmeceesj GYes jenles, les cnCepes ‘ceesnveoeme keâjceÛebo ieebOeer!’ cenelcee ieebOeer ÙeebÛes 150Jes peÙebleer Je<e& DeeheCe iesuÙeeÛe Je<eea meepejs kesâues. cenelcee ieebOeer Ùeebvee 2 Dee@keäšesyej 1869 les 30 peevesJeejer 1948 Demes SketâCe 78 Je<eeËÛes DeeÙeg<Ùe ueeYeues. cenelcee ieebOeer Ùee YeejleYetceerle pevceeuee DeeuÙeeuee 151 Je<ex Peeueer DeeefCe ÙesLetve efveIetve iesuÙeeuee 72 Je<ex Peeueer. lejerner YeejleerÙe, hejosMeerÙe peveceevemeeJej cenelcee ieebOeer Je lÙeebÛee efJeÛeejebÛee heie[e Je ØeYeeJe Depetve Deens, ns DeeheCeeme ceevÙe keâjeJesÛe ueeiesue. keâejCe cenelcee ieebOeer ns JewefÕekeâ JÙeefkeäleceòJe nesles.
 Skeâe Je<ee&ÛÙee keâjejeves 1893 ceOÙes oef#eCe Deeeføeâkesâle iesuesues ieebOeerpeer leyyeue yeeJeerme Je<ex lesLes mebIe<e& keâjle jeefnues. JeCe&És<eeÛes Ûeškesâ meesmeCeeNÙee lesLeerue ueeskeâebceOÙes lÙeebveer peeie=leer kesâueer. yeeJeerme Je<eeËveer les peevesJeejer 1915 ceOÙes Yeejleele hejleues. Deeheues jepekeâerÙe ieg¤ veeceoej ieesheeU ke=â<Ce ieesKeues ÙeebÛÙee Dee«eneves Skeâ Je<e&Yej keâesCeleerner meeJe&peefvekeâ ÛeUJeU neleer ve Ieslee lešmLeheCes mebhetCe& heefjefmLeleerÛes DeJeueeskeâve, efvejer#eCe keâjeJes Ùeemee"er ieebOeerpeeRveer meJe&ØeLece mebhetCe& Yeejle efHeâ¤ve heeefnuee. pevelesMeer mebJeeo meeOeuee. lesJne KeNÙee YeejleJe<ee&Ûes lÙeebvee oMe&ve Ie[ues.
 1 Dee@iemš 1920 jespeer ueeskeâceevÙe efšUkeâebÛes efveOeve Peeues. ‘efšUkeâ Ùegie’ meceehle nesTve ieebOeer Ùegieeuee ØeejbYe Peeuee. 1920 ceOÙes mJeeleb$Ùe ÛeUJeUerÛeer meJe& met$es ceesnveoeme keâjceÛebo ieebOeer ÙeebÛÙeekeâ[s Deeueer. mJeeleb$Ùe efceUsheÙeËle cenelcee ieebOeer Ùee ÛeUJeUerÛÙee keWâõmLeeveer nesles. peJeUpeJeU leerve oMekesâ Ûeeueuesueer melÙe, Deefnbmee, melÙee«en, mJeosMeer yeefn<keâej, Demenkeâej, meefJeveÙe keâeÙeosYebie ner mJeeleb$Ùe DeeboesueveeÛeer osMeJÙeeheer ÛeUJeU ieebOeerpeeRÛÙee JewÛeeefjkeâ ØeYeeJeeKeeueer nesleer. Ùee mebhetCe& ØeJeemeele ieebOeerpeeRveer efJeefJeOe efJe<eÙeebJej ceeb[uesues efJeÛeej, kesâuesueer Yee<eCes, efueefnuesues uesKe, he$euesKeve, ueeskeâmebheke&â, ØelÙe#e Deeboesueve Je ke=âleer Ùeebletve ieebOeerefJeÛeej mhe° nesleele. ÙeeueeÛe ‘ieebOeerJeeo’ Demes cnšues iesues. cee$e Ùee Meyoeuee cenelcee ieebOeerpeeRÛeeÛe Dee#eshe neslee. ieebOeerpeeRÛÙee GheefmLeleerle Deveskeâ vesles yemeues nesles. ÛeÛexle meeNÙeebveer cnšues, ‘‘DeeheCe ieebOeer efJeÛeejebÛesÛe Deenesle. DeeheCe meJe&peCe mJele:uee ieebOeerJeeoer cnCeJetve IesT.’’ lesJne ieebOeerpeer cnCeeues, ‘‘veener, ceer heefjhetCe& veener. ceePee MeesOe meg¤ Deens. lesJne DeeheCe meJe&peCe mJele:uee ‘DeefnbmeeJeeoer’ cnCeJetve IesT Ùee.’’ mJeeleb$Ùe ÛeUJeUerleerue ieebOeerpeeRÛÙee DeeboesueveeÛes DeefOe‰eve nesles melÙe Je Deefnbmee!
 ieebOeerpeeRÛÙee efJeÛeejeÛee Yeejle osMeeØeceeCes peieeleerue efJeefJeOe osMeeleerue efJeÛeejJeble, keâueeJeble, Jew%eeefvekeâ, meeefneflÙekeâ, yegefæJeble, ÙeeJej efpelekeâe ØeYeeJe neslee, eflelekeâeÛe iegCeJeble, OeveJeble, %eeveJebleeheemetve meeceevÙe ceeCemeebJej lÙeebÛee ØeYeeJe neslee. cenòJeeÛee efJejesOeeYeeme cnCetve Ùee Melekeâeleerue meJeeËefOekeâ šerkeâe, efšbieue-šJeeUer DeeefCe JewÛeeefjkeâ efJejesOekeâner cenelcee ieebOeerpeeRÛÙee JeešŸeeuee Deeues. ieebOeer cegmueerceOeeefpe&Ces nesles Demes efnboglJeJeeÅeebvee Jeešues, lej ieebOeer cegmeueceeveeÛes efveceg&meueceeveerkeâjCe keâjleele Demes cegefmueceebvee Jeešues. ieebOeer meveeleveer efnbot Deensle, ns efnboglJeJeeÅeebvee ceevÙe veener. keâejCe les Jeso ceevele veJnles. keâce&keâeb[ keâjerle veJnles. meeceüepÙeJeeoer efyeÇefšMeeÛÙee °erves les lÙeebÛes Skeâ vebyejÛes Me$et nesles. keâcÙegefvemšebvee cee$e les efyeÇefšMeebÛes nmlekeâ, meeceüepÙeJeeoeÛee oueeue Jeešle nesles. les hegjesieeceer keâer Øeefleieeceer ne Jeeo lej Depetvener ÛeeuetÛe Deens. keâeneRvee les efceUefceUerle mecevJeÙeJeeoer Jeešleele, lej keâener efJeÛeejJebleebveer lÙeebÛeer efveYe&lmevee Ûekeäkeâ Dejepekeâer cnCetve kesâuesueer efometve Ùesles.
 cenelcee ieebOeerpeeRÛes meieUs efJeÛeej DeeefCe lÙeebÛeer ØelÙeskeâ ke=âleer hetCe&le: ÙeesiÙe, efveoex<e nesleer Demes cegUerÛe veener. DeLee&le lesner lemes cnCele veJnles. cee$e les ØeÙeesieMeerue nesles. les ke=âefleMeerue efJeÛeejJeble nesles. ef›eâÙeeMeerue jepekeâejCeer nesles. lÙeebveer DeeheuÙee DeelceÛeefj$eeÛes veeJe ‘ceePes melÙeeÛes ØeÙeesie’ Demes "sJeuesues Deens. cenelcee ieebOeerpeer cnCeleele, ‘‘ceer cenelcee cnšuees iesuees cnCetve ceePes JeÛeve ØeceeCe Deens, Demes mecepetve keâesCeer Ûeeuet veÙes. ‘cenelcee’ keâesCe ns DeeheuÙeeuee ceenerle veener cnCetve Ûeebieuee ceeie& ne keâer cenelcÙeeÛes JeÛeveosKeerue yegæerÛÙee keâmeesšerJej Ieemetve IÙeeJes DeeefCe les keâmeeme ve GlejuÙeeme lÙeeÛee lÙeeie keâjeJee.’’
 ieebOeerpeeRÛes efJeÛeej cnCepes Skeâ peerJeveefJe<eÙekeâ °er Deens. Ùee efJeÛeejebvee efÛejbleve cetuÙeebÛes DeefOe‰eve Demetve meÛeesšer, DeeÛejCe, ke=âleer ÙeebÛeer pees[ Deens. ceveg<Ùe celÙe& Demelees; cee$e lÙeeÛes efJeÛeej DeefJeveeMeer Demeleele. peesheÙeËle ceeveJeer peerJeveele DeeoMe& peerJeveeÛeer Deeme Je cetuÙeebÛeer keâeme OejCÙeeÛeer Je=òeer Deens, leesheÙeËle ieebOeerpeeRÛes efJeÛeej neskeâeÙeb$eemeejKes efoMeeoMe&keâ, oerhemlebYeemeejKes ceeie&oMe&keâ, Øesjkeâ Deensle. lÙeebÛes keâój efJejesOekeâner ner iees° ceevÙe keâjleerue. keâejCe lÙeebÛeer peerJeveefJe<eÙekeâ °er kesâJeU Yeeweflekeâ Je mebjÛeveelcekeâ veener, lej leer ceeCetme Ie[efJeCeejer Øeef›eâÙee Deens.
 cenelcee ieebOeerpeeRÛÙee JÙeefkeäleceòJeeves DeeefCe efJeÛeejeves De#ejMe: ueeKees peCeebvee efmleefcele keâ¤ve šekeâues nesles. mJeeleb$ÙeeÛÙee meb«eeceele ieebOeerpeeRvee SJe{e DeYetlehetJe& heeef"byee keâe Je keâmee efceUeuee Demesue ÙeeÛee DeeheCe efJeÛeej keâjlees, lesJne DeLee&leÛe lÙeebÛÙee efJeOeeÙekeâ keâeÙee&cegUs, ke=âefleMeerue peerJeveecegUs Je meÛeesšerÙegkeäle DeeÛejCeecegUs. lÙeebÛÙee [esàÙeebheg{s meelelÙeeves leUeieeUeleerue Meesef<ele meceepe neslee. Skesâ ef"keâeCeer lÙeebveer cnšues Deens, ‘‘keâesCeles keâece keâjCes ÙeesiÙe keâer DeÙeesiÙe Demee ØeMve legceÛÙee ceveele ÙesF&ue lesJne meceepeeleuee meJeeËle ogye&ue, JebefÛele, Meesef<ele pees Demesue lÙeeÛes efÛe$e [esàÙeebmeceesj DeeCee Je lÙeeuee lÙee keâeceeÛee HeâeÙeoe nesCeej Deens keâer vegkeâmeeve ÙeeÛee efJeÛeej keâje. pej HeâeÙeoe nesF&ue Demes Gòej Deeues lej les keâece keâje, veenerlej vekeâes.’’
 meeceevÙeeleerue meeceevÙe ceeCetme, Menjer, «eeceerCe, mee#ej, efvej#ej, iejerye, ßeerceble, keâe@uespe efJeÅeeLeea, MeeUkeâjer cegues, meJe& peeleer-Oecee&Ûes, Œeer-heg®<e Ùeebveer ieebOeerpeeRÛÙee Deeboesueveele meef›eâÙe menYeeie Iesleuee. cenelcee ieebOeerpeeRÛÙee efJeÛeejebÛee ØeYeeJe efkeâleer hejekeâesšerÛee Demet Mekeâlees ÙeeÛes ns Skeâ GoenjCe – DeJebeflekeâeyeeF& ieesKeues Ùeebveer ceje"er Yee<esle ØeLece ‘ieebOeer Ûeefj$e’ efueefnues. lÙee hegmlekeâeuee ueeskeâceevÙe efšUkeâebÛeer ØemleeJevee Deens. lÙeeleerue Skeâ Iešvee. ieebOeerpeeRÛes Skeâe efJeješ meYesle Yee<eCe Peeues. Skeâe Œeeruee melÙee«enele Yeeie IesCÙeeÛeer FÛÚe Peeueer. efleÛÙee DebieeJej oeefieves nesles. Mespeejer GYÙee DemeuesuÙee ie=nmLeepeJeU efleves Deeheues oeefieves efoues. IejÛee heòee efouee Je meebefieleues, ‘‘ns oeefieves ceePÙee Iejer heesnÛeJee Je ceer melÙee«enele meeceerue Peeues ne efvejeshe Åee’’, lees ie=nmLe cnCeeuee, ‘‘legceÛeer Je ceePeer vee DeesUKe; vee heeUKe, lejer legcner ns oeefieves legceÛÙee Iejer heesnesÛeefJeCÙeeme meebielee. legcner ceePÙeeJej SJe{e efJeÕeeme keâmee keâeÙe "sJelee?’’ ÙeeJej lÙee yeeF& cnCeeuÙee, ‘‘lemes nesCeej veener. legceÛÙee [eskeäÙeeJej ieebOeer šesheer Deens. legceÛÙee neletve JeeF&š iees° Ie[Ceej veener.’’ Ùee IešvesJe¤ve kesâJeU ieebOeerpeerÛe veener lej ieebOeer šesheer heefjOeeve keâjCeeje ceveg<Ùener ieebOeerpeeRÛÙee ØeYeeJeeves meÛeesšerves Jeeielees nsÛe ner Iešvee DeOeesjsefKele keâ¤ve iesueer.
 Yeejle osMeeleerue mJeÙebYet ØeefleYeeJeble, efJeÛeejJeble, yegefæJeble, GÛÛeefJeÅeeefJeYetef<ele nesles lesner cenelcee ieebOeerÛÙee efJeÛeejebveer ØeYeeefJele Peeues. ceesleerueeue vesn¤bÛee ieebOeerpeeRÛÙee DeOÙeelceeJej Deefpeyeele efJeÕeeme veJnlee. pesJne ieebOeerpeeRveer oeb[erÙee$ee meg¤ kesâueer lÙeeJesUer ceesleerueeue vesn¤bveer ieebOeerpeeRvee keâmeueb hegÛeeš Deeboesueve keâjlee cnCetve ØeoerIe& he$ener efueefnues nesles. lÙeeuee ieebOeerpeeRveer Skeâe meeOÙee heesmškeâe[e&Jej ‘keâjkesâ osKees’ Ùee oesve Meyoeble Gòej efoues. keâeueeblejeves efyeÇefšMe mejkeâejves ceesleerueeue vesn¤bveener leg®bieele [ebyeues. leg®bieeletve ceesleerueeue vesn¤bveer ieebOeerpeeRÛÙee he$eeuee Gòej efoues, ‘keâjkesâ osKee!’ heg{s lÙeebveer Deeheues Iej mJeeleb$ÙeÛeUJeUermee"er osTve šekeâues.
 Skeâe yeepetuee meble efJeÛeej DeeefCe ogmeNÙee yeepetuee ›eâebeflekeâejkeâebÛes efJeÛeej ÙeebÛÙee Éboele efJeveesyee YeeJes Demeleevee ie=nlÙeeie keâ¤ve keâeMeeruee peeTve heesnesÛeues lÙeeÛe JesUer 6 HesâyeÇg. 1916 jespeer yeehetpeeRveer yeveejme efnbot efJeÅeeheer"eÛÙee GodIeešveØemebieer kesâuesues JÙeeKÙeeve efJeveesyeepeeRveer Jele&ceevehe$eeletve JeeÛeues. lÙeecegUs yeehetpeerefJe<eÙeer lÙeebÛÙee ceveele DeefOekeâ efpe%eemee efvecee&Ce Peeueer. lÙeebvee cenelcee ieebOeerpeJeU efnceeueÙeeÛeer Meebleer DeeefCe yebieeueÛeer ›eâebleer efceUeueer. efJeveesyee cnCeleele, ‘‘%eeveosJeeheemetve ceer YeefkeäleÙeesie Iesleuee, DeeÅe MebkeâjeÛeeÙeeËkeâ[tve %eeveÙeesie Iesleuee DeeefCe cenelceepeeRkeâ[tve keâce&Ùeesie.’’
 mejoej hešsue DeeefCe ieebOeerpeer ÙeebÛeer heefnueer Yesš 1917 ceOÙes iegpejeleceOeerue yeesjmeo Ùee ieeJeer Peeueer. mejoejebveer Skeâe #eCeeÛeener efJeÛeej ve keâjlee hetJeeaÛÙee meieàÙee FleceeveeJej heeCeer mees[tve lÙeebveer Deeheues meejs DeeÙeg<Ùe ieebOeerpeeRÛÙee neleer meesheefJeues. lÙee Deveg<ebieeves mejoej JeuueYeYeeF& hešsue cnCeleele, ‘‘meeyejceleerÛÙee keâe"er yemeuesuÙee Skeâe Jes[ŸeeÛÙee ceeies Deecner ueeieuees lesJneheemetve lÙeebÛÙeeÛe heæleerves Je lÙeebÛeeÛe efJeÛeej keâjeÙeuee ueeieuees. Heâej JesieUe efJeÛeej keâjeÙeÛeer iejpeÛe ueeieueer veener.’’
 hebef[le peJeenjueeue vesn¤ cnCepes cenelcee ieebOeerÛes Jeejmeheg$e. les DeeheuÙee DeelceÛeefj$eele cnCeleele, ‘‘ceePÙeeJej oesve JÙekeäleeRÛee ØeYeeJe Heâej cees"e neslee. Skeâ ceePes Je[erue ceesleerueeuepeer DeeefCe ogmejs yeehet. ceer cee$e lÙeeletve cegkeäle nesCÙeeÛee – ‘ceer’ nesCÙeeÛee ØeÙelve DeeÙeg<ÙeYej keâjerle jeefnuees.’’ ieebOeerpeeRÛÙee ØeYeeJeeKeeueer YeejleeÛes heefnues hebleØeOeeve hebef[le peJeenjueeue vesn¤bveer Deeblejje°^erÙe mebyebOeemee"er hebÛeMeerue leòJe%eeve ceeb[ues ne Fefleneme leepee Deens.
 DeePeeo efnbo mesvesÛeer GYeejCeer keâ¤ve osMeeuee mJeeleb$Ùe efceUJetve osCÙeeÛÙee ØesjCesves Peheešuesuee ÙegJee megYee<eÛebõ yeesme Ùee le®Ceeves 6 peguew 1944 jespeer ieebOeerpeeRvee GösMetve Yee<eCe keâjleevee peeefnjheCes ieebOeerpeeRÛee GuuesKe ‘je°^efhelee’ Demee kesâuee DeeefCe osMeeÛÙee mJeeleb$Ùeemee"er meg¤ kesâuesuÙee ue{Ÿeeuee DeeMeerJee&o ceeefieleuee. ÙeeceOÙes ieebOeerpeeRÛes cees"sheCe efomeles.
 hegCes keâjejeÛÙee JesUer lej [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâj Ùeebveer keâe{uesues Godieej ue#eele IesCes DeeJeMÙekeâ "jles. [e@. Deebyes[keâj cnCeleele, ‘‘ieebOeerMeer ceePes leer›e celeYeso Deensle. cee$e Ùee peieele ceuee mecepetve IesCeejener ieebOeer neÛe Skeâ ceeCetme Deens.’’ ÙeeleÛe ieebOeerpeeRÛeer cenevelee DeOeesjsefKele nesles.
 ‘mejnö ieebOeer’ cnCetve pÙeebÛee GuuesKe kesâuee peelees les Keeve Deyogue ieHeâejKeeve ns hesMeeJejceOeerue. he"eCe DemeCeeje ne OÙesÙeJes[e ceeCetme ieebOeerpeeRÛee efMe<Ùe yeveuee. lees Deeheuee hejbhejeiele ceebmeenej mees[lees Je Meekeâenejer neslees, ner iees° lÙee keâeUeÛÙee °erves DeÛebyÙeeÛeer nesleer.
 keâefJeJeÙe& jJeeRõveeLe šeieesj ÙeebveerÛe yeehetpeeRvee ‘cenelcee’ ner GheeOeer efoueer. lÙeebveer cnšues Deens keâer, ‘‘Skeâ jepekeâejCeer, mebIeškeâ, ueeskeâveslee Je veweflekeâ megOeejkeâ cnCetve ieebOeer ceneve Deensle. heCe les lÙeehes#eener Skeâ ceneve ceeCetme cnCetve Deensle. keâejCe lÙeebÛÙee ceeveJelesuee Jejerue keâesCelÙeener iees°eRÛeer ceÙee&oe veener. lÙeeletveÛe meJe& iees°eRle ØesjCee efceUles.’’
 Yeejle osMeeceOeerue Deveskeâ Leesjecees"Ÿee efJeYetbleermee"er ce. ieebOeer pemes ØesjCeemLeeve Jeešues lemesÛe hejosMeeleerue Deveskeâ %eeveJebleebJej ieebOeerpeeRÛÙee peerJeveeÛee ØeYeeJe Peeuesuee efometve Ùeslees. veesyesue efJepesles heoeLe& efJe%eeve MeeŒe%e Deuyeš& DeeF&vemšeF&ve Ùeebveer DeeheuÙee DeYÙeeefmekesâleerue ce@keäme hueBkeâ Je ceeÙekeâue He@âje[s Ùee MeeŒe%eebÛes Heâesšes keâe{ues Je lesLes cenelcee ieebOeerpeeRÛee Heâesšes "sJeuee. ‘‘ieebOeermeejKee ne[eceebmeeÛee ceeCetme ØelÙe#eele Ùee he=LJeerleueeJej nesTve iesuee, ÙeeJej heg{erue efhe{Ÿee keâoeefÛele efJeÕeeme "sJeCeej veenerle’’, ns lÙeebveer ieebOeerefJe<eÙeer keâe{uesues Godieej Øeefmeæ Deensle.
 Decesefjkesâleerue ceešeave uÙegLej efkebâie Ùeebvee ieebOeer lÙeebÛÙee ÛeUJeUerÛee DeeOeej Jeešle nesles. lÙeebÛÙee Deefnbmeelcekeâ Deeboesueveeves ueeKees Decesefjkeâve-Deeeføeâkeâve ueeskeâebvee lÙeebÛes veeiejer nkeäkeâ efceUJetve efoues. les cnCele ‘ÙesMet ef¡emleeves Deecnebuee OÙesÙe, lej ieebOeerpeeRveer jCeveerleer efMekeâJeueer.’ DecesefjkesâmeejKÙee yeuee{Ÿee osMeeÛes ceepeer DeOÙe#e yejekeâ Deesyeecee Ùeebvee ‘ieebOeercegUs ceer DecesefjkesâÛee je°^eOÙe#e nesT Mekeâuees’ Demes Jeešles. yejekeâ Deesyeecee 2009 meeueer Skeâoe Jnefpe&efveÙee Øeebleeleerue JeskeâefHeâu[ neÙemketâueceOÙes MeeuesÙe efJeÅeeLÙeeËMeer iehhee ceejle nesles. lesJne Skeâe veJeJeerleerue efJeÅeeLÙeeËves yejekeâ Deesyeeceebvee ØeMve efJeÛeejuee keâer, DeMeer keâesCeleer JÙekeäleer Deens keâer lÙeebÛÙee meesyele legcneuee pesJeCe IÙeeÙeuee DeeJe[sue? lÙeeJej Deesyeeceebveer Gòej efoues, ‘cenelcee ieebOeer.’ yejekeâ DeesyeeceebÛÙee efmevesšceOeerue lelkeâeefueve keâeÙee&ueÙeele ieebOeerpeeRÛÙee Deveskeâ Øeeflecee ueeJeuÙee neslÙee.
 cenelcee ieebOeerpeeRÛÙee efJeÛeejebÛee vesumeve ceb[sueeJej Kethe cees"e ØeYeeJe neslee. ieebOeerpeeRÛÙee melÙee«eneÛÙee ue{ŸeeÛee DeeoMe& Iesle ceb[sueebveer Deeeføeâkesâle nesCeeNÙee DelÙeeÛeejeefJejesOeele ue{e efouee. ‘ceb[suee ns Deeheues Je[erue lej ieebOeerpeer Deeheues Deeepeesyee Deensle’, Demes lÙeebÛes Gòej meJe&ßegle Deens. cÙeeveceejceOeerue ueeskeâMeenerJeeoer veslÙee DeeefCe veesyesue efJepeslÙee Deebie meeve mÙet Ûeer Ùee megæe ieebOeer efJeÛeejeves ØeYeeefJele neslÙee. ‘‘cenelcee ieebOeer ns ceePÙee DeeÙeg<Ùeeleerue cenòJeeÛes ØesjCeemLeeve Demetve ceeveJeer cetuÙeebÛee KeesueJej DeYÙeeme DemeCeejs cenelcee ieebOeer DeefÉleerÙe JÙeefkeäleceòJe Deens’’ Demes Godieej oueeF& ueecee Ùeebveer keâe{ues Deensle.
 øeWâÛe veeškeâkeâej Je meeefneflÙekeâ jescee jesuee@ cnCeleele keâer, ‘‘cenelcee ieebOeer kesâJeU YeejleerÙe FeflenemeeÛes veeÙekeâ vemetve mebhetCe& peieeÛÙee mce=leerle lÙeebveer mLeeve efvecee&Ce kesâues Deens. hee§eeòÙe osMeeleerue ueeskeâebveer lÙeebÛÙee ef¡emleeyeöueÛÙee efJeÛeejeÛes vetleveerkeâjCe kesâues.’’
 efJemeeJÙee Melekeâeleerue meJe&ßes‰ Leesj heg®<e cnCetve peieeves cenelcee ieebOeerpeeRÛeer efveJe[ kesâueer. lÙeebÛes hegleUs peieeleerue yengleebMe osMeele GYes Deensle. 14 ceeÛe& 2015 jespeer je°^efhelee cenelcee ieebOeer ÙeebÛee veT Hetâš GbÛeerÛee hegleUe Fbiueb[ÛÙee cnCepesÛe efyeÇefšMe mebmeosmeceesj GYee keâjCÙeele Deeuee. pÙee efJemšve ÛeefÛe&ue Ùeebveer ieebOeerpeeRÛeer ‘DeOe&veive Heâkeâerj’ DeMee Meyoeble mebYeeJevee kesâueer nesleer, lÙeeÛe ÛeefÛe&ue ÙeebÛÙee hegleàÙeepeJeU cenelcee ieebOeer ÙeebÛee hegleUe efyeÇefšMe mejkeâejuee GYee keâjeJee ueeieuee. ÙeeleÛe ieebOeerpeeRÛÙee efJeÛeejOeejsÛeer, leòJe%eeveeÛeer cenevelee mhe° nesles. Ùee JesUer yeesueleevee efyeÇšveÛes hebleØeOeeve [sJner[ ke@âces¤ve cnCeeues nesles, ‘‘Feflenemeeleerue Skeâe meJe&ßes‰ veslÙeeuee Ùee hegleàÙeeÛÙee ceeOÙeceeletve efyeÇšveves DeefYeJeeove kesâues Deens.’’
 ieebOeerpeermeejKÙee JÙekeäleer efJeÛeejebÛes Je mebmkeâejeÛes Skeâ ÛewlevÙeMeerue mHeâefškeâerkeâjCe Demeles. lÙeebÛÙee efJeÛeejebvee meJe&meceeJesMekeâ onMeleJeeoer, efnbmeeÛeejer, Yeü°eÛeejer, DelÙeeÛeejer, DevÙeeÙeer keâeueKeb[ele ieebOeerpeeRveer jepekeâejCeele efouesuÙee melÙe, Deefnbmee, Meebleer Ùee meJe& peerJevecetuÙeebÛeer efveleeble iejpe Deens. keâesCelÙeener JÙekeäleeruee yebogkeâerÛÙee ieesàÙeebveer "ej cee¤ve efleÛes efJeÛeej mebheefJelee Ùesle vemeleele ns meeJe&keâeefuekeâ melÙe Deens. [e@. vejWõ oeYeesuekeâj, keâe@. ieesefJebo heevemejs, Øees.Sce.Sce.keâueyeieea, Sce. kegâuekeâCeea, he$ekeâej ieewjer uebkesâMe Ùee efJeÛeejJebleebÛÙee nlÙesves les oeKeJetve efouesues Deens.
 MesJešer meceejeshe keâjleevee KÙeeleveece Feflenemekeâej Devee&u[ še@Ùevyeer ÙeebÛes efJeOeeve GodIe=le keâjlees. les cnCeleele : ‘‘ner YeefJe<ÙeJeeCeer Deecner nceKeeme ke⤠Mekeâlees keâer ceeveJeer FeflenemeeJej ieebOeerpeeRÛee ØeYeeJe efveef§eleÛe efÛejmLeeÙeer Demesue.’’