JeveJeemeer veJns; Deeefoce DeefmceleeDee@keäšesyej 2020


 – Heâe. pee@ve ce@LÙet Heâjespe, Ùes.meb.
 
 heeueIej efpeu¢eeleerue DeeefoJeemeer ne DeeheuÙee Oejleer ceelesMeer Skeâefve‰ jentve Skeâ Yetefcehet$e cnCetve cees"Ÿee mJeeefYeceeveeves Deeheues peerJeve peiele neslee. lÙeeuee ueeYeuesuÙee pebieueeÛee, vewmeefie&keâ JejoeveebÛee lees jepee neslee. pebieueeÛee jepee DemeuesuÙee Ùee DeeefoJeemeerÛee efvemeie& ne Oece& Deens. ¢ee Oecee&le ØeeceeefCekeâheCee, keâ°eUtheCee, efÛekeâešer, cecelee, mecelee ner peerJevecetuÙes efometve Ùesleele. cee$e Deueerkeâ[s ¢ee DeeefoJeemeeRÛeer Deefmcelee veeceMes<e keâjCÙeemee"er, lÙeebvee Ghesef#ele Ghejs yeveJeCÙeemee"er keâener jepekeâerÙe he#e DeeefoJeemeer meceepeele efJe<e hes¤ve ne meceepe ogYeeieCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Deens. lÙeebvee DeeefoJeemeer (Deeefoce) cnCetve mJeerkeâejCÙeeme leÙeej veenerle, lej lÙeebveer DeeefoJeemeeRvee ‘JeveJeemeer’ yeveJeues Deens. DeeheuÙee mJeeLee&mee"er, DeeheuÙee Oecee&le, jepekeâerÙe he#eele lÙeebÛee meceeJesMe keâjCÙeemee"er DeeefoJeemeeRÛeer (Deeefoce) cetU Deefmcelee veekeâe¤ve lÙeebÛes ‘JeveJeemeer’ veeJeeves veecekeâjCe kesâues peele Deens. JeemleefJekeâ ‘JeveJeemeer’ cnCepes Heâkeäle Jeveele, jeveele jenCeeje; lej DeeefoJeemeer cnCepes Deeefoce keâeUeheemetve Jemleer keâjCeeje cetUÛee DeeefoJeemeer.
 heeueIej efpeu¢eeleerue DeeefoJeemeeRÛeer Skeâ DeeieUerJesieUer keâuee-mebmke=âleer Deens. ner keâuee-mebmke=âleer lÙeebÛÙee Deeefoce peerJeveeÛeer Skeâ Deefmcelee Deens. Skeâ efJeefMe° efJeÛeejOeeje, peerJeveMewueer Deens DeeefCe efJeMes<e cnCepes lÙeebÛÙee ¢ee ‘Deeefoce’ Deefmcelesle Flejebvee osCÙeemee"er keâeuemeehes#e peerJevecetuÙes Deensle. DeMee ¢ee ‘Deeefoce’ DeefmcelesÛee veeMe nesle Demesue lej DeeheCeebme mJemLe yemetve ÛeeueCeej veener. Fefleneme DeeheCeeme #ecee keâjCeej veener. DeeefoJeemeeRÛeer Deefmcelee efškeâJeCÙeemee"er, lÙeebÛÙee keâuee-mebmke=âleerÛeer peesheemevee keâjCÙeemee"er, DeeefoJeemeer meeefnlÙeeÛÙee efveefce&leermee"er JemeF& Oece&Øeebleeuee DeeefCe DeeefoJeemeer efJeYeeieele keâeÙe& keâjCeeNÙee efceMeveNÙeebvee vesle=lJe keâjeJes ueeieues. efceMeve Oece&Øeeble DemeuesuÙee JemeF& Oece&Øeebleemeceesj ns Skeâ cees"s DeeJneve Deens.
 mebieerle DeeefCe ve=lÙe ceeveJeer peerJeveeÛÙee YeeJeYeeJevee JÙekeäle keâjles. ns mebieerle DeeefCe ve=lÙe DeeefoJeemeer mebmke=âleerÛee DeefJeYeepÙe Ieškeâ Deensle. DeeefoJeemeer JesieJesieàÙee nbieeceeceOÙes efJeefJeOe ØekeâejÛes meecegoeefÙekeâ ve=lÙe keâjleele. lÙeebÛÙee ve=lÙeele Œeer-heg®<e, le®Ce-le®Ceer cegkeäleheCes menYeeieer nesleele. DeeefoJeemeer leejhee, {esue, LeeUer ÙeebÛÙee leeueeJej leejhee veeÛe, osJe veeÛe, "ekeâNÙee veeÛe meecegoeefÙekeâheCes meeoj keâ¤ve Deeheuee Deevebo JÙekeäle keâjleele DeeefCe efJeefJeOe leeueebJej DeeheuÙee peerJeveeÛeer DeLe&hetCe&lee JÙekeäle keâjleele.
 DeeefoJeemeer keâuee ner ßes‰ opee&Ûeer DeeOegefvekeâ keâuee nesÙe. keâuee ner DeeefoJeemeeRÛÙee peerJeveeÛee DeeefJeYeepÙe Ieškeâ Deens. leeboUeÛÙee efhe"eheemetve ieJeleeÛÙee keâe[erves DeeefoJeemeer menpeheCes DeeheuÙee Peeshe[erÛÙee kegâ[eJej keâueeefveefce&leer keâjleele. ¢ee keâuesletve lÙeebÛes peerJeve JÙekeäle nesles. DeeefoJeemeeRÛeer peerJeveheæle, ueiveheæle, JÙeJemeeÙe, Mesleer ueeieJe[ les DeeheuÙee keâuesletve efÛeef$ele keâjleele. lÙeebÛÙee keâuesle DeefleMeÙe jsKeerJeheCee Je keâueelcekeâlee efometve Ùesles. DeeefoJeemeeRÛÙee keâuesletve keâewšgbefyekeâ, meeceeefpekeâ, meebmke=âeflekeâ cetuÙeebÛes oMe&ve Ie[les. Pejer, leueemejer ¢ee ef"keâeCeer veJÙeeves yeebOeCÙeele DeeuesuÙee ne@ue DeeefCe ØeeLe&veeueÙeele le®Ce DeeefoJeemeer keâueekeâejebveer DeeefoJeemeer peerJeve Je ef¡emleeÛee peerJeve ØeJeeme DeeheuÙee jsKeerJe keâuesÉejs efÛeef$ele kesâuee Deens. ner keâueeke=âleer heenleevee DeeheCe YeejeJetve peelees, Debleceg&Ke neslees, lÙee keâuesMeer Skeâ¤he neslees DeeefCe DeeheCeeme DeeefoJeemeer DeefmcelesÛes cenòJe peeCeJet ueeieles.
 Deepe DeeefoJeemeer ueeskeâebmeceesj Deveskeâ mecemÙee Dee Jeemetve GYÙee Deensle. efyeiej DeeefoJeemeeRÛes DeeefoJeemeer efJeYeeieele nesCeejs Deefle›eâceCe, cegbyeF&ÛÙee meeJekeâejebveer yeeieeÙeleermee"er DeeefoJeemeeRÛÙee yeUkeâeJeuesuÙee peefceveer, lÙeecegUs DeeefoJeemeer Yetefcenerve nesle Deensle. cegbyeF&-Denceoeyeeo neÙeJesueieleÛÙee megheerkeâ peefceveer DeeefCe leueemejer veekeäÙeeJejerue peefceveer efyeiej DeeefoJeemeer, meeJekeâej, JÙeeheejer Je keâener keâeÙe&keâlÙeeËveer DeeefoJeemeeRvee HeâmeJetve yeUkeâeJeuÙee Deensle. JeemleefJekeâ mejkeâejer keâeÙeÅeevegmeej yeensjerue efyeiej DeeefoJeemeer DeeefoJeemeeRÛÙee peefceveer efJekeâle IesT Mekeâle veenerle. heCe ¢ee mejkeâejer keâeÙeÅeeÛeer DebceueyepeeJeCeer nesleevee keâOeer efomele veener. meOÙee leueemejer, [neCet efJeYeeieeceOÙes Oecee&ÛÙee veeJeeves DeeefoJeemeer meceepeele Hetâš hee[CÙeeÛes keâece keâener ieš keâjle Deensle. ueeskeâebÛÙee De%eeveeÛee iewjHeâeÙeoe Iesleuee peele Deens. efnboglJeJeeoer Deveskeâ Oeeefce&keâ efcejJeCegkeâer keâe{le Deensle. Oecee&Ûes «ebLe Jeešues peele Deensle. IejJeehemeerÛÙee ieeW[me veeJeeKeeueer DeeefoJeemeeRvee efnbot Oece& efouee peele Deens.
 DeepeÛÙee DeeefLe&keâ heefjefmLeleerÛee efJeÛeej kesâuÙeeme leUeieeUeleerue DeeefoJeemeeRvee veeceMes<e keâjCÙeeÛee ÛebieÛe DeeheuÙee meòeeOeejer veslÙeebveer yeebOeuee Deens. lÙeebvee je°^erÙe ØeJeeneletve menpeheCes yeepetuee meejues peele Deens. DeepeÛes jepÙekeâlex leUeieeUeleerue DeeefoJeemeeRefJe<eÙeer heesšefle[keâerves yeesueleele, hejbleg DeepeheeJeslees lÙeebveer efkeâleer Ghesef#eleebÛes, DeeefoJeemeeRÛes Deßet hegmeCÙeeÛes ØeÙelve kesâues? DeeefCe lÙeebÛee ceeCetme cnCetve mJeerkeâej kesâuee Deens?
 efJemeeJÙee Melekeâele peie Skeâ leebef$ekeâ Kes[b yeveueb Deens. Øemeej ceeOÙeceebÉejs keâesCelÙeener #eCeeuee peieYej DeeheCe mebheke&â meeOet Mekeâlees. peeieeflekeâerkeâjCeeÛÙee Ùegieele ØelÙeskeâ osMeele Jew%eeefvekeâ Øeieleermee"er jmmeerKesÛe Ûeeuet Deens. Rat-race ÛÙee meJe& mheOexle menYeeieer Peeues Deensle. ¢ee mheOexle iejerye je°^ebvee efkebâcele ceespeeJeer ueeieCeej Deens. mebieCekeâeves meJe&Ûe #es$eele leeyee efceUJeuee Deens DeeefCe ¢ee mebieCekeâeÛes DeeheCe meJe&peCe iegueece yeveuees Deenesle. ceeveJeer Øeieleermee"er iejerye, oefuele DeeefoJeemeeRÛeer Deefmcelee GpeUCÙeemee"er DeeefCe lÙeebÛÙee Øeieleermee"er DeeheCe DemJemLe nesle veenerle. lÙeebÛÙee efJekeâemeemee"er DeeheuÙee mejkeâejer eflepeesjerle hewmee veener. mebieCekeâeuee DeeheCe meJe&Ûe #es$eele cenòJeeÛeb mLeeve efoueb Deens. cee$e oefuele, Ghesef#ele, DeeefoJeemeeRvee Deecner ceeCetme cnCetve mJeerkeâejCÙeeme, DeeceÛÙee yew"keâerle lÙeebvee menYeeieer keâjCÙeeme DeeefCe je°^erÙe ØeJeenele Skeâ¤he keâ¤ve IesCÙeeme leÙeej veenerle.
 eflemeNÙee menŒekeâeÛes mJeeiele keâjleevee osMeYej efJeefJeOe keâeÙe&›eâce, cewefHeâueer, cespeJeevÙee ÙeebÛÙeeJej DeeefCe ieYe&ßeerceble, GÛÛeJeCeeaÙe meceepeeÛes ÛeesÛeues hegjJeCÙeemee"er keâesšŸeJeOeer ®heÙeebÛeer GOeUheóer keâjCÙeele Deeueer. Deepe ¢ee osMeele ueeKees yeebOeJeebvee Skeâ JesUÛes meeOes pesJeCe efceUt Mekeâle veener. lÙeebÛÙee [eskeäÙeeJej Úhhej veener. efoJemeWefoJeme iejerye, oefuele, DeeefoJeemeer, Yeškesâ Ghesef#ele Je heesjkesâ yevele Deensle. eflemeNÙee menŒekeâele osMeeÛÙee efJekeâemeemee"er ßeerceble Jeiee&mee"er cees"cees"Ÿee Ùeespevee jeyeJeuÙee peeCeej Deensle. efJe%eeve, leb$e%eeve, mebieCekeâ #es$eele DeeheCe Yejejer ceejle Demeleevee, DeeheuÙee leUeieeUeleerue yeebOeJeebvee efJeme¤ve keâmes Ûeeuesue? leUeieeUeleerue DeeefoJeemeer, oefuele, Yeškesâ, Ghesef#ele ÙeebÛÙee Deefmcelesmee"er, lÙeebÛÙee meJeeËieerCe efJekeâemeemee"er, lÙeebvee je°^erÙe ØeJeenele menYeeieer keâ¤ve lÙeebÛÙee peerJeveeuee Øeefle‰e efceUJetve osCÙeemee"er, lÙeebvee ceeCetme cnCetve DeeheuÙee yew"keâerle mJeerkeâejCÙeemee"er DeepeÛÙee meòeeOeejer he#eebvee DeJeMÙe efJeÛeej keâjeJee ueeiesue. DeeheuÙee mJeeLee&mee"er jepekeâerÙe he#eebveer iejerye DeeefoJeemeeRÛee Jeehej ve keâjlee lÙeebÛÙee GVeleermee"er mejkeâejer Ùeespevee efceUJetve ÅeeJÙeele nerÛe Dehes#ee!