nefjÙeeCee, efouueer Je cegbyeF& Ùee Oece&ØeebleebÛes mebÙegkeäle efceMeveDee@keäšesyej 2020


  – Heâe. De@C[^Ÿet je@ef[^ipe
 
 hebpeeye-nefjÙeeCeeuee ieJneÛes keâes"ej Je ceOee-ogOeeÛee ØeosMe cnšues peeless. meleuepe Je Ùecegvee veÅee lesLeerue megheerkeâ YetceerÛes peueefmebÛeve keâjleele Je Jeeef<e&keâ oesve lej keâOeer leerve efhekesâ Glheeefole keâjleele. nefjÙeeCee cnCepes njerÛeb JeemleJÙe. lesLeerue Skeâ efpeune Deens kegâ¤#es$e efpeLes ßeerke=â<Ceeves Depeg&veeuee YeieJeodieerlee keâLeve kesâueer nesleer. heeefvehele DeeCeKeer Skeâ efpeune efpeLes ceje"ŸeebÛeb eflemeNÙee Ùegæele heeefvehele Peeueb nesleb. nefjÙeeCeeleerue ueeskeâ %eeveehes#ee DeeheuÙee yeengyeueermee"er Øeefmeæ Deensle. leer ueeskebâ meebieleele, ‘‘Deecnebuee Ùecegvee Je meleuepe veÅee peueefmebÛeveemee"er heeCeer hegjJeleele Je DeeceÛeer Mesleer Ùeb$eÙegkeäle Peeueer Deens; lej ceie Deecneuee osJeeÛeer keâeÙe iejpe?’’ lesLeerue mLeeefvekeâ nefjÙeeCeer ueeskeâ ‘peeš Je oefuele’ Deensle. 1947 ÛÙee HeâeUCeerveblej lesLeerue cegmeueceeve heeefkeâmleeveele iesues Je heeefkeâmleeveeleerue hebpeeyeer hebpeeye Je nefjÙeeCeele mLeueebleefjle Peeues. 1 veesJnWyej 1966 uee nefjÙeeCeeuee jepÙeeÛee opee& efceUeuee Je les efnboer Yeeef<ekeâ jepÙe hebpeeyeceOetve efJeYekeäle Peeues. Depetvener oesvner jepÙeebÛeer jepeOeeveer Ûeboerie[ Deens.
 jesnlekeâ Je nefjÙeeCeeÛes keâener efpeuns efouueeruee ueeietve Deensle. les efouueer Oece&Øeebleele cees[leele. 1977 ceOÙes lesLeerue DeeÛe&efyeMehe cegbyeF&ÛÙee Oece&ieg¤bMeer Jeelee&ueehe keâjCÙeemee"er Deeues. lÙeebvee jesnlekeâceOÙes Deeheues efceMeve GIe[eJeÙeeÛes nesles; heCe lÙeebÛÙeekeâ[s ceveg<ÙeyeU veJnles. lÙeebvee cegbyeF&keâ[tve oesve Oece&ieg¤ nJes nesles. lesJne mJe. Heâe. S[Je[& ef[meespee Je ceer peeCÙeeme leÙeej Peeuees. Dee@iemš 1978 ceOÙes Deecner efouueeruee DeeÛe&efyeMehe Deebpesuees HeâveeËef[me ÙeebÛÙee Oece&Øeebleele oeKeue Peeuees. DeeceÛÙee efceMeve šerceceOÙes Deecner oesIes, efouueer Oece&Øeebleeleerue Heâeoj efJevmeWš keâe@vmesmeeJe Je Deeve&u[, keâveesefMeÙeve efmemšj ceefjueerÙee, ‘efpePeme Je cesjer’ÛÙee efmemšj uetkeâ DeeefCe peesmesHeâe Je leodveblej ‘ØesPeWšsMeve’ÛÙee efme. jspeervee Je mšsuee Ùee neslÙee. DeeÛe&efyeMeheebveer Deecnebuee jesnlekeâ efceMeveÛes Gefö° mhe° kesâues : ‘‘mebmLeejefnle mesJee osTve ef¡emleeÛeer megJeelee& Iees<eJeeÙeÛeer.’’
 Deecner jesnlekeâceOÙes Yee[ŸeeÛÙee Iejele jent ueeieuees. Heâe. efJevmeWš keâe@vmesmeeJe Ùeebveer DeeceÛÙee IejeÛes veeJe efoues ‘ØeYeele’. keâejCe efleLes ÛeÛe&Ûeer ØeYeele Peeueer nesleer. mekeâeUer efcemmeeveblej Je veeMlee PeeuÙeeJej ceer meJe& šerceuee efnboer efMekeâJele Demes. MeeUsle Demeleevee ceer efnboerÛÙee leerve hejer#ee efouÙee neslÙee. lÙeecegUs ceer les ke⤠Mekeâuees. ØeJeeme keâjCÙeemee"er Deecner meeÙekeâueer Kejsoer kesâuÙee. heefjmejeÛee heefjÛeÙe keâjCÙeemee"er Deecner MeeUebvee Je mejkeâejer keâeÙee&ueÙeebvee Yesšer osT ueeieuees. les Je<e& Deeblejje°^erÙe yeeuekeâebÛes Je<e& cnCetve Ùeg.Sve.Dees. ves Ieesef<ele kesâues nesles. cnCetve Deecner jesnlekeâ Menjeleerue ueneve-cees"Ÿee MeeUebÛes meJex#eCe kesâues. MebYejentve DeefOekeâ MeeUe Deecnebuee meehe[uÙee. Deecner DeeblejMeeuesÙe mheOee& DeeÙeesefpele kesâuÙee. lÙeele efÛe$ekeâuee, efveyebOe, Jekeäle=lJe DeMee mheOeeËÛee meceeJesMe neslee. heg<keâU MeeUebveer menYeeie oeKeJeuee neslee. Deecner ye#eerme meceejbYe DeeÙeesefpele kesâuee. lÙeecegUs Menjele DeeceÛee heefjÛeÙe Jee{uee. nefjÙeeCeele veweflekeâ cetuÙeebÛeer IemejCe Peeuesueer DevegYeJeuÙeecegUs Deecner MeeUebceOÙes veerefleMeeŒe efMekeâJet ueeieuees. efmemšme& cegueeRÛÙee Je Heâeome& cegueebÛÙee MeeUebceOÙes efMekeâJet ueeieues. Jeie&efMe#ekeâosKeerue DeeceÛÙee efMekeâJeCeerÛee DeemJeeo Iesle Demele. efJeÅeeLÙee&le cetuÙeebÛes Â{erkeâjCe keâjCÙeemee"er Deecner Skeâ efoJemeerÙe efMeefyejs osKeerue DeeÙeesefpele ke⤠ueeieuees.
 mebOÙeemeceÙeer Deecner hee[e-ceesnuuee Ùee oefuele Jemleerle hetjkeâJeie&, Øeew{efMe#eCe osT ueeieuees. efmemšjebveer yeeueJee[er Je le®CeeRmee"er šsueefjbie Je Øeew{ efMe#eCe meg¤ kesâues. Ùee oefueleebÛeer DeJemLee Heâej oÙeveerÙe nesleer. les meHeâeF& keâce&Ûeejer nesles. GÛÛeYeüt meceepeeÛÙee meb[emeeleerue efJe‰e les IecesuÙeele Ye¤ve vesle Demele. ‘‘Deecner efMekeâuees veener, lej ceie DeeceÛeer ceguebyeeUbner efMekeâCeej veener; lesmegæe ÛehejemeerÛe nesleerue’’, Demes les Kesoeves cnCele.
 DeeblejhebLeerÙe megmebJeeo
 jesnlekeâ MenjeÛÙee keWâõYeeieer meer. Sve. DeeÙe. ÛeÛe& Deens. jsJn. Fmeeoeme cen<eea oÙeevebo ÙegefveJnefme&šerle Fb«epeer efJe<eÙeeÛes jer[j nesles. lÙeebÛÙee efveJe=òeerveblej lÙeebveer heeUkeâeÛeer oer#ee mJeerkeâejueer Je les ÛeÛe&ceOÙes jefJeJeejer efcemmee Dehe&Ce keâjle Demele. les Je lÙeebÛee heefjJeej ns Heâej efoueoej nesles. lÙeebÛÙee ÛeÛe&ceOÙes MebYejskeâ ef¡emleer YeeefJekeâ nesles. veeleeUele Deecner oesvner ÛeÛe& efceUtve ef¡emceme š^er Je ke@âjue efmebieeRie DeeÙeesefpele keâjerle Demet. ef¡emleer Je efnbot Iejele veeleeUieerles ieeCÙeeme peele Demet. jesnlekeâ jsef[Dees mšsMeveceOetve veeleeUieerles Øemeeefjle keâjerle Demet. MegYe Meg›eâJeejer ÙesMetÛÙee meele MeyoebJej leerve leemeebÛÙee ØeeLe&vesle jsJn. Fmeeoeme Je Deecner leerve Heâeome& efve¤heCe osle Demet.
 DeeblejOeceeaÙe megmebJeeo
 jsJn. Fmeeoeme Ùeebveer lÙeebÛÙee efnbot efce$eebmeesyele DeeceÛee heefjÛeÙe keâ¤ve efouee. Deelee lej Deecnebuee heg<keâU efce$eJeie& efceUeuee neslee. ØeYet ÙesMetves efMe<Ùeebvee meebefieleues nesles : pesLes legcner megJeelee& Iees<eJeeÙeuee peeue lesLes legcnebuee meefoÛÚsÛeer ceeCemesosKeerue Yesšleerue. efJeefJeOe efnbot hebLeerÙe efJeMeeue Âef°keâesveeÛÙee ßeæeUt JÙekeäleer Deecnebuee YesšuÙee. lÙeebveer DeeceÛÙee Ghe›eâceele menYeeie Iesleuee Je meef›eâÙe heg°er efoueer. oerheeJeueerÛÙee meCeeuee Deecner DeeblejOeceeaÙe ØeeLe&vee IesCÙeeme meg®Jeele kesâueer. Deecner pewve, efnbot, meveeleve Oeceea, efvejbkeâejer, MeerKe, ef¡emleer Je cegmeueceeve Ùeebvee Deeceb$eCe efoues. heefnuÙee Je<eea DeeceÛÙee meJe&OeceeaÙe DeeÙeespekeâ šerceves ‘DeeheuÙee Oecee&leerue ØekeâeMeeyeöueÛeer mebkeâuhevee’ ne efJe<eÙe Iesleuee neslee. ‘ÙesMet, peieeÛee ØekeâeMe’ Ùee efJe<eÙeeJej heefJe$e MeeŒeeleerue ÙesMetÛeer JeÛeves efÛebleveemee"er ceer Ieesef<ele kesâueer. ØeeLe&vee, ve=lÙe Je efoJeeUerÛÙee efce"eF&ves Deecner keâeÙe&›eâceeÛeer meebielee kesâueer. ogmeNÙee Je<eea Heâe. Deefveue kegâšes (meÅeeÛes DeeÛe&efyeMehe) Ùeebveer efoJeeUerÛÙee ØeeLe&vesÛes met$emebÛeeueve kesâues. ¢ee ØeeLe&veeceÙe megmebJeeoeÛes ¤heeblej ke=âleerle megæe Peeues. jesnlekeâceOÙes veeÙeefpejer efJeÅeeLeea efJeÕeefJeÅeeueÙeele DeOÙeÙeveemee"er Ùesle Demele. lÙeebveer Skeâoe efnbot keâe@ueveerle mLeeefvekeâ mebmke=âleeruee "sÛe ueeiesue Demes ogJele&ve kesâues. mLeeefvekeâebveer lÙeebÛÙee IejebJej oie[Hesâkeâ kesâueer. efleLes Meebleer ØemLeeefhele keâjCÙeeme ceer DeeceÛÙee DeeblejOeceeaÙe šerceuee IesTve iesuees. Ye[keâuesuÙee peceeJeeuee Je veeÙeefpejerÙeeÛÙee efJeÅeeLÙeeËvee mecepeeJeues Je Meebleer ØemLeeefhele kesâueer.
 keâUheeÛeer osKeYeeue
 jesnlekeâceOÙes jesceve ke@âLeefuekeâ ßeæsÛee uenevemee keâUhe neslee; hejbleg lÙeebvee ceW{heeU veJnlee. yeWpeer heeršjÛee ßeæeUt heefjJeej Skeâe hebpeeyeer Iejele Yee[es$eer neslee. ceeuekeâ lÙeebvee efJeÛeejerle Demes : ‘‘keâeÙe legceÛee Oece&! legceÛee ieg¤megæe keâOeer Deecnebuee efomele veener!’’ ne heefjJeej ØelÙeskeâ veeleeU meCeeuee efcemmeeceOÙes menYeeieer nesCÙeemee"er 75 efkeâ.ceer. Jejerue efouueerÛÙee DeeÛe&efyeMehe neTmeuee yemeves peele Demes. ne heefjJeej DeeheuÙee jesnlekeâceOÙes Heâeoj ÙeeJesle cnCetve osJeekeâ[s melele Deepe&Jes keâjerle Demes. Deecner jesnlekeâceOÙes iesuees lesJne lÙeebÛÙee Deeveboeuee Yejles Deeues. Deecner DeeceÛÙee IejeÛÙee DeesšŸeeJej jefJeJeejÛee efcemmee keâjerle Demet. jespeÛee efcemmee Ûe@heueceOÙes keâjeÙeÛes. MeefveJeejer mebOÙeekeâeUer Deecner ef¡emleer heefjJeejebvee Yesšer osle Demet. Heâe. efJevmeWš keâe@vmesmeeJe, DeeleeÛes efveJe=òe DeeÛe&efyeMehe Ùeebveer ßeer. yeWpeer Je ceeiee&jsš heeršj ÙeebÛÙee ueneve cegueeuee lÙeebÛÙee IejeleÛe mveevemebmkeâej efouee Je DeeheuesÛe veeJe ‘efJepeÙe’ (efJevmeWš) lÙeeuee efoues. Deelee yeWpeer heeršjÛeer keâvÙee MeesYee heeršjner ‘ØesPeWšsMeve efmemšj’ cnCetve ieesJÙeele mesJeejle Deens. Skeâ efoJeme Deecner DeeÛe&efyeMehe Deebpesuees HeâveeËef[me Ùeebvee ØeLece ef¡emleØemeeo Je Â{erkeâjCe mee›eâeceWle osCÙeemee"er yeesueeJeues nesles. hebOeje ÙegJee-ÙegJeleeRveer les mJeerkeâejues. Fb«epeebÛÙee jepeJešerle jesnlekeâ DeeceeaÛeb cegKÙeeueÙe DemeuÙeecegUs meer.Sve.DeeÙe. ns lÙeebÛÙeemee"er GYeejuesues ÛeÛe& nesles. js. Fmeeoeme Ùeebveer Deecnebuee lÙeebÛÙee ÛeÛe&ceOÙes jefJeJeejÛeer efcemmee keâjCÙeeÛeer hejJeeveieer efoueer. lÙeecegUs MenjeÛÙee keWâõYeeieer Demeuesues ns ÛeÛe& DeeceÛÙee meJe& YeeefJekeâebvee meesÙeermkeâj Peeues.
 DeeceÛÙee ØeLece Je<eea ceer ‘efveoex<e DehejeOeer’ ns efnboerle veeškeâ efueefnues. DeeceÛes keâueekeâej efnbot Je ef¡emleer nesles. ceer ÙesMetÛeer Yetefcekeâe keâjle neslees. MesJešÛee ØeJesMe keâeueJeejerJejÛÙee ›egâmeeJejerue ÙesMetÛÙee ce=lÙetÛee neslee. les oMe&efJeCes keâ"erCe nesles. cnCetve Deecner lees he[ÅeeJej ØeoefMe&le kesâuee. ÛeÛe&peJeUerue cee@[sue mketâueÛÙee KeguÙee meYeeie=nele Deecner ns veeškeâ meeoj kesâues. Øes#ekeâebÛeer SkeâÛe ieoea Peeueer nesleer. efnbotbvee ef¡emleeÛee heefjÛeÙe Peeuee. ‘efveoex<e DehejeOeer’ Øes#ekeâebvee Heâej YeeJeuee. jesnlekeâkeâj Depetvener lÙeeÛeer Dee"JeCe keâe{leele. Ùee Meeskeâebleer veeškeâecegUs ef¡emleer peveebÛeer jesnlekeâceOÙes Øeeflecee Je Deefmcelee Je=efæbiele Peeueer. lÙeebÛÙee Deeveboeuee heejeJeej veJnlee.
 Yee[es$eer Iejeletve ceeuekeâerÛÙee Iejele
 Deecner Yee[ŸeeÛÙee Iejele jenele neslees. ceeuekeâeÛÙee cesnjyeeveerJej efJemebyetve neslees. lÙeecegUs keâeÙee&uee mLewÙe& Ùesle veJnles. cnCetve Heâe. S[Je[&yejesyej Deecner peefceveerÛee MeesOe keâjerle efnb[le neslees. oesve Je<ee&Debleer Deecnebuee peefceveerÛes oesve huee@š efceUeues. Heâeome& Je efmemšjebmee"er Deecner oesve Iejs yeebOeueer. HeâeojebÛÙee efveJeememLeeveer heefnuÙee ceeàÙeeJej osJeeÛes Iej (ÛeÛe&) kesâues. jefJeJeejer YeeefJekeâ ÙesLes efcemmeeuee Ùesle Demele.
 meceejeshe
 jesnlekeâ efceMeveÛeer cegntle&ces{ IeeleuÙeeuee Deepe ÛeeUerme Je<ex ueesšueer Deensle. meleuepe Je Ùecegvee veoerletve heg<keâU heeCeer Jeentve iesuebÙe. efkeâleerlejer Oece&ieg¤ Je Oece&Yeefieveer efceMeveuee Deeheues Ùeesieoeve osTve iesues. cee$e efme. jspeervee Depetvener efleLes Deensle. lÙeebÛÙee ‘ØesPeWšsMeve’ efmemšjebveer keâÛeje JesÛeCeeNÙee cegueebmee"er MetvÙeeletve neÙemketâue GYeb kesâueb Deens. ner cegueb DeeheuÙee heefjJeejebÛeer DeeMee Deensle. jesnlekeâ efceMeveÛes mJehve GjeMeer yeeUieCeejs DeeÛe&efyeMehe Deebpesuees HeâveeËef[me osJeeIejer iesues Deensle Je efceMeveÛÙee efJekeâemeemee"er ceOÙemLeer keâjleele. ceepeer DeeÛe&efyeMehe efJevmeWš keâe@vmesmeeJe Ùee efceMeveuee meelelÙeeves Øeeslmeenve osle Demeleele. efJeÅeceeve DeeÛe&efyeMehe Deveerue kegâšes jesnlekeâ efceMeveceOÙes ceePÙee meesyele nesles; les lej efceMeveÛes ceW{heeU. cees"Ÿee Oe[e[erves les meef›eâÙe Deensle. jesnlekeâ efpeu¢eeÛÙee cegKÙeeueÙeeheemetve one efkeâ. ceer. DeblejeJej yengDekeâyejhetj ieeJeele Heâeojebveer Fb«epeer ceeOÙeceeÛes neÙemketâue GYeejues Deens. mJehveoMeea Heâe. pesme efJeÅeeLÙee&le peerJevecetuÙes Je %eeve Debkegâefjle keâjerle Deensle. Heâe. megveerue ›eâemšes (ÛeÛe&Ûes ØecegKe Oece&ieg¤) ßeæeJebleebÛee Skeâ efoueeÛee Je ceveeÛee meceepe Ie[Jele Deensle Je efnbot meceepeeuee ef¡emleeÛeer mee#e osle Deensle.
 yengDekeâyejhetj ieeJeele efouueer Oece&Øeebleeves efJekeâueebieebmee"er Je ceefleceboemee"er MeeUe GIe[ueer Deens. jesnlekeâpeJeU Demleueyeesnj ieeJeele Oece&ØeebleeÛes ‘meesMeue De@keäMeve’ veeJeeÛes meceepemesJesÛes keâeÙee&ueÙe Deens. efleLetve oefueleesodOeejemee"er efJeefJeOe Øekeâuhe jeyeJeues peeleele. jesnlekeâ efceMeveÛes mcejCe ceer ceePÙee ØeeLe&vesle keâjerle Demelees Je JesUesJesUer Yesš osTve Heâeome&, efmemšme& Je meceepemesJekeâ Ùeebvee Øesefjle keâjerle Demelees. ceePeer efJePeerš menmee jefJeJeejer Demeles. lesJne ceer ef¡emleer YeeefJekeâebvee osJeUele Yesšle Demelees Je Øeeslmeeefnle keâjerle Demelees. ceePÙee peerJeveeÛeer mene ceewuÙeJeeve Je<ex pÙee efceMeveuee ceer efoueer lÙeeÛee efJekeâeme yeIetve ceuee DelÙeevebo neslees.
 ‘‘ceer ueeJeues,
 Deheguueesmeeves heeCeer Ieeleues;
 heCe osJe Jee{Jeerle iesuee.’’
  – (1keâefjbLe 3:6)