ieebOeerpeer Depetvener efpeJeble Deensle…Dee@keäšesyej 2020


  – S[Jeerve [eyejs
 
 
 2 Dee@keäšesyej 2020 jespeer cenelcee ieebOeeRÛÙee pevceeuee 151 Je<ex hetCe& nesle Deensle. ieebOeerÛÙee ce=lÙetuee 72 Je<ex nesTve iesueer lejerner ieebOeer Depetvener efpeJeble Deensle Demeb Jeešle jenleb. ueneveheCeeheemetveÛe ieebOeeRveer ‘melÙeeueeÛe’ hejcesÕej ceeveueb nesleb. neÙemketâueceOÙes efMekeâle Demeleevee MeeUe leheemeCeermee"er keâesCeerlejer ieesje DeefOekeâejer Ùeslees. efJeÅeeLÙeeËvee lees keâener ØeMve oslees. ieebOeer lÙee ØeMveeÛeb Gòej ÛegkeâerÛeb efueefnleeÙesle ns efMe#ekeâeuee efomeles. les ceesnveoemeuee meceesjÛÙeeÛeb heentve Gòej efueneÙeuee KegCesves megÛeJeleele; heCe ceesnveoeme lemeb keâjle veener. efMe#ekeâeuee Jeešles DeeheCe meebefieleuesueb ceesnveoemeÛÙee ue#eele Deeueb vemesue cnCetve les heeÙeeves {esmetve lÙeeuee meebieCÙeeÛee ØeÙelve keâjleele. heCe ieebOeer lemeb keâjCÙeeme vekeâej osleele. ØelÙe#e efMe#ekeâ meebieleensle lejerner meceesjÛÙee efJeÅeeLÙee&Ûes heentve les efueefnCÙeeme ‘vekeâej’ osCes ner efveef§eleÛe ‘meeOeejCe’ iees° veJnleer.
 ieebOeerpeeRÛeer Oeeefce&keâlee DeeheuÙee keâuhevesheueerkeâ[Ûeer nesleer. les cnCele, ‘‘keâesšŸeJeOeer cetkeâ pevelesÛÙee ùoÙeele Dee{UCeeNÙee hejcesÕejeefMeJeeÙe ceer ogmeje keâesCeleener hejcesÕej DeesUKele veener. Ùee keâesšŸeJeOeer ueeskeâebÛÙee mesJesletve ceer melÙe¤heer osJeeÛeer mesJee keâjerle Demelees.’’
 osJeeÛÙee mebkeâuhevesle ‘hejcesÕej nsÛe melÙe’ (God is truth) nsÛe Kejb lej ¤{ Deens; hejbleg ‘melÙe neÛe hejcesÕej’ (truth is God) Demeb ieebOeerpeeRvee Jeešles. DeefnbmesÛÙee ceeiee&ves melÙeeÛee MeesOe IesCes cnCepes Oece&. melÙe DeeefCe Deefnbmee ner ieebOeerpeerÛeer Oece&ßeæe DeeefCe melÙeeÛÙee MeesOeeÛeer DeefJeßeeble meeOevee cnCepes Oece&. ieebOeerpeerÛÙee °erves F&Õej cnCepes Øesce Je melÙe. F&Õej cnCepes DeeÛeejOece& DeeefCe veweflekeâlee. efveYe&Ùelee cnCepes F&Õej. meomeodefJeJeskeâyegæer cnCepes F&Õej DeeefCe DeeheuÙee meceepeeÛeer Je pevelesÛeer mesJee nerÛe hejcesÕejeÛeer mesJee.
 ieebOeerpeerÛÙee ce=lÙetÛÙee oer[ Je<ex DeeOeer ieebOeerpeeRvee ØeMve efJeÛeejuee peelees ‘‘legceÛee mJeleb$e Yeejle keâmee Demesue?’’
 lÙeeJej ieebOeerpeer Gòej osleele, ‘‘ceePÙee Yeejleele MesJešÛee DeeefCe heefnuee meceeve Demesue. cnCepes ogmeNÙee Meyoele keâesCeerÛe heefnuee vemesue DeeefCe keâesCeerÛe MesJešÛee vemesue.’’
 ieebOeerpeerÛÙee ce=lÙetveblej efJeveesyee cnCeeues, ‘‘ceePÙee ceveeuee DemesÛe Jeešles keâer ieebOeerpeeRÛee ce=lÙet PeeueeÛe veener DeeefCe DeepeheÙeËle ceePÙee ceveele neÛe efJeÛeej Deens keâer les efpeJeble Deensle. meppeveebÛee keâOeer ce=lÙet nesle veener. les meoeÛes efpeJeble Demeleele DeeefCe ogpe&ve keâOeer efpeJeble DemeleÛe veenerle. les Heâkeäle keâuhevesÛÙee peieele peiele Demeleele.’’
 ßeceeÛeer Øeefle‰e kesâJeU meebietve nesle veener. leer Øeefle‰erle keâjeÙeÛeer Demesue lej leer mJele:heemetveÛe kesâueer heeefnpes Demeb lÙeebvee Jeešles, cnCetve les Yebieer Peeues, megleej, ÛeebYeej, ueesnej, vneJeer, Oeesyeer, veeskeâj, mJeÙebheekeâer, [e@keäšj, heefjÛeejkeâ, efMe#ekeâ, efJeCekeâjner yeveues. keâesCelÙeeÛe keâeceeÛeer ueepe lÙeebveer yeeUieueer veener.
 ieebOeerpeer jJeeRõveeLeebÛÙee ‘Meebleerefvekesâleve’ ceOÙes nesles, lesJneÛeer iees°. mekeâeUer mekeâeUer les oesIesner Meebleerefvekesâleve heefjmejele HesâjHeâškeâe ceejerle nesles. mekeâeUÛeb ØemeVe JeeleeJejCe, lÙeele he#ÙeebÛee efkeâueefyeueeš. lÙee he#ÙeebÛÙee efkeâueefyeueešekeâ[s ue#e JesOetve jJeeRõveeLe ieebOeerpeeRvee efJeÛeejleele, ‘‘Ùee ceOegj DeeJeepeele ieeCeeNÙee he#Ùeebmee"er, lÙeebÛÙee Ùee efkeâueefyeueešemee"er, lÙeebÛÙee Ùee mebefieleemee"er legceÛÙee leòJe%eeveele keâener mLeeve Deens efkebâJee veener?’’
 ieebOeerpeer lÙeebvee cnCeleele, ‘‘legcner keâJeer Deenele, he#ÙeebÛÙee Ùee ceOegj ieerleeJej DeeheCe uegyOe Deenele ns yejesyejÛe Deens. heCe ceePeer efÛeblee JesieUer Deens. Ùee heeKejebvee JÙeJeefmLele oeCee-heeCeer efceUeJes. lÙeebÛÙee Ûeeje-heeCÙeeÛeer meesÙe JneJeer. cnCepes lÙeebÛeer DeeouÙee je$eer Peeshe nesF&ue DeeefCe ns Peeues lejÛe henešs he#eer ieeT Mekeâleerue vee? ceer lÙeebÛÙee DeeouÙee je$eerÛeer keâeUpeer keâjlees?’’
 oef#eCe Deeeføeâkesâleerue peesnevmeyeie& les ojyeeve ne 24 leemeeÛee ØeJeeme. ØeJeemeele les jmkeâerveÛeb ‘Devšt Oeerme ueemš’ ns hegmlekeâ JeeÛeleele. lÙeebvee les hegmlekeâ DeeJe[leb DeeefCe les hegmlekeâ De#ejMe: ‘peieCÙee’mee"erÛe Iesleele. SKeeoe efJeÛeej DeeJe[uee, "erkeâ Deens; heCe lees DeeJe[uee cnCetve ‘efJeÛeej’ peieCÙeeÛee ØeÙelve keâjeÙeÛee ns Heâkeäle ieebOeerpeerÛe ke⤠Mekeâleele. DeeheCe pesJne cnCelees, ‘‘lÙeebÛee Meyo keâesCeer he[t osle veener. lÙeebÛee Meyo ueeskeâ Pesueleele, lÙeebÛÙee Meyoeuee efkebâcele Deens. lÙeebÛÙee Meyoeuee Jepeve Deens.’’ lÙeeÛee DeLe& keâeÙe Demelees? SKeeÅeeÛÙee Meyoeuee ner leekeâo Ùesles keâMeer? lej leer Ùesles lees pes Meyo Jeehejlees, les lees peielees lesJneÛe. ieebOeerpeeRÛÙee Meyoeuee pes keâener Jepeve, peer keâener efkebâcele, leekeâo DeeefCe Oeej Deeueer Demesue, lej leer lÙeebÛÙee peieCÙeeletveÛe Deeueer DemeCeej vee? cnCetveÛe ceeefš&ve uÙetLej efkebâieuee lÙeebÛÙee ÛeUJeUerÛee DeeOeej ieebOeer Jeešlees. vesumeve ceb[sueebvee ieebOeer ner lÙeebÛÙee ÛeUJeUerÛeer ØesjCee Jeešles. yejekeâ Deesyeeceebvee ieebOeeRcegUsÛe ceer DecesefjkesâÛee je°^eOÙe#e nesT Mekeâuees Demeb Jeešleb. DeeF&vemšeFvemeejKÙee ceeCemeeuee ieebOeeRmeejKÙee ne[eceebmeeÛee ceeCetme ØelÙe#eele Ùee he=LJeerleueeJeeJej nesTve iesuee. ÙeeJej heg{erue efhe{er keâoeefÛele efJeÕeeme "sJeCeej veener! DeMeer Øeefleef›eâÙee veeWoJeeefJeMeer Jeešles.
 ieebOeerpeeRrÛee keâeceeÛee DeeJeekeâe, Peheeše, meelelÙe 50 Je<eeËhes#ee DeefOekeâ keâeU DeKeb[ keâeÙe&jle neslee. meYee, ØeeLe&veemeYee, ceesÛex, Ùee$ee, heoÙee$ee, ØeJeeme, leg®bieJeeme, ÛeUJeUer, Ghees<eCeb ns lej lÙeebÛÙee DeeÙeg<ÙeeÛes DeefJeYeepÙe DebieÛe yeveues nesles. lÙeelener Deeßece ÛeeueefJeCes, efJeefJeOe jÛeveelcekeâ keâeÙee&mee"er mebIešvee leÙeej keâjCes, lÙeelener pes meelelÙehetCe& ‘efJeCekeâece’ keâjeJes ueeieles, lesner lÙeebveer DeeÙeg<ÙeYej kesâues. lÙeebveer kesâuesuee DeHeâeš he$eJÙeJenej, ÛeeUuesueer Je=òehe$es, kesâuesues efueKeeCe heentve ceeCetme Lekeäkeâ neslees. ieebOeerpeeRÛes peieYej GYeejues iesuesues hegleUs, lÙeebÛÙee veeJeeJej keâe{uesueer šheeue efleefkeâšs, lÙeebÛÙeeJej efueefnuesueer DemebKÙe hegmlekesâ Je lÙeebÛÙee veeJeeves peieYejÛÙee efJeÅeeheer"ebceOÙes meg¤ Peeuesueer ‘DeOÙeemeves’ heentve Jeešles ieebOeer Depetvener efpeJeble Deensle.