mebheeokeâerÙeDee@keäšesyej 2020


 
 efceMeve jefJeJeej efveefceòes (18 Dee@keäšesyej)
 
 ef¡emle – peieeuee efouesuee SkeâÛe Meyo, SkeâÛe ceeie&
 
 efceMeve keâeÙee&Ûee GieceÛe cegUer osJeeÛÙee ùoÙeeletve Peeuee Deens. meJe& ceeCemeebveer osJeeÛÙee ùoÙeeÛeer Gye DevegYeJeeJeer ne efceMevekeâeÙee&Ûee SkeâcesJe nslet. Ùeemee"er osJeeves efvecee&Ce kesâuesueer ceeveJepeele osJeepeJeU ieesUe nesCes DeeJeMÙekeâ Deens. cnCetveÛe ceeveJepeeleerÛes SkeâerkeâjCe keâjCÙeeÛes keâece efceMevekeâeÙee&letve Peeues heeefnpes. osJeefhelÙeeves lÙeeÛee heg$e ÙesMet ef¡emle ¢eeuee peieele hee"Jeues les ¢eemee"erÛe keâer lÙeeÛÙeeceOÙes ceeveJepeele Skeâ JneJeer. ‘‘ef¡emleeÛÙee "eÙeer hetJeea kesâuesuÙee ÙeespevesØeceeCes lÙeeves (osJeefhelÙeeves) mJele:ÛÙee FÛÚsveg¤he mJemebkeâuheeÛes jnmÙe DeeheuÙeeuee keâUJeues; leer Ùeespevee DeMeer keâer, keâeueKeb[eÛÙee hetCe&lesÛeer JÙeJemLee ueeJeleevee mJeiee&le Je he=LJeerJej pes Deens les meJe& ef¡emleeceOÙes Skeâ$e keâjeJes’’ (FefHeâmekeâjebme he$e 1:9-10). ‘‘ef¡emleeÛÙee Debefkeâle meJe&keâener Peeues Demes pesJne nesF&ue lesJne, pÙeeves (osJeeves) meJe& lÙeeÛÙee Debefkeâle keâ¤ve efoues lÙeeÛÙee (osJeeÛÙee) Debefkeâle mJele: heg$ener nesF&ue; DeMee nsletves keâer, osJe meJeeËvee meJe&keâener JneJee’’ (keâefjbLekeâjebme he$e 15:28). osJe pesJne meJeeËvee meJe&keâener nesF&ue lesJne efceMevekeâeÙee&Ûeer heefjhetleea nesF&ue. osJeele Skeâ$e nesCes cnCepes osJeeÛÙee DeLeebie Øesceele efJenej keâjCes. ne DevegYeJe lej hetJeea keâOeerner ve efceUeuesuee Je keâOeerner ve mebheCeeje Demee Demesue. Ùee peieele ceeCetme ØesceeÛee Yegkesâuee Deens. lÙeeuee keâOeer Øesce efceUles lej keâOeer efceUle veener. pes Øesce efceUles les YejYe¤ve Demeles Demes veener. DeOee& hesuee efjkeâeceeÛe Demelees. ceie osJeeves DeeheuÙeemee"er pes Jee{tve "sJeues Deens lÙeeefJe<eÙeer Ssketâve DeeheCeeme DeÛebyeeÛe JeešeJee. efceMevekeâeÙee&Éejs ueeskeâebvee Ùee owJeer ØesceeÛÙee cespeJeeveerkeâ[s vÙeeÙeÛes Deens. Kegö ÙesMet ef¡emle DeMee ØekeâejÛÙee cespeJeeveerÛee DeeheuÙee oeKeuÙeele GuuesKe keâjlees. efceMevekeâeÙee&ÛÙee JesieJesieàÙee DebieebÛee efJeÛeej keâjleevee efceMevekeâeÙee&Ûes pes ns SkeâcesJe Gefö° Deens lÙeeÛee efJemej he[t veÙes. osJeeÛÙee ØesceeÛee hejekeâesšerÛee DevegYeJe osCes ¢ee efceMevekeâeÙee&ÛÙee Gefö°eves Øesefjle nesTve efceMeveNÙeebveer Deeheueer JeešÛeeue keâjeÙeuee nJeer. lemes kesâuÙeeves lÙeebÛÙee neleÛÙee keâeceeuee JesieJesieUs Heâešs HegâšCeej veenerle Je les keâece Yejkeâšues peeCeej veener. Ùeeyeeyele DeelceefÛebleve, cetuÙeceeheve keâjeJes lesJe{s Lees[sÛe Deens.
 peieele efvejefvejeUs Oece& Deensle. lÙee lÙee Oecee&Ûeer efMekeâJeCe Deens, efJeÛeejmejCeer Deens. Ùee OeceeËÛes pes DevegÙeeÙeer Deensle lÙeebvee lÙeebÛÙee Oecee&le pes hejbhejeielejerlÙee Ûeeuetve Deeuesues Deens les Kethe efØeÙe Deens. hejbhejsves Deeuesuee ne Jeejmee lÙeebvee peheeÙeÛee Deens, efškeâJeeÙeÛee Deens. lÙeele lÙeebvee keâesCeeÛee nmle#eshe vekeâes Deens efkebâJee yeoue vekeâes efve DeeJneve vekeâes. lÙeebÛes les lÙeebvee yeeJevekeâMeer meesves Jeešles. les peCet Decej melÙe Deens, efÛejkeâeue efškeâCeejs owJeer JeÛeve Deens, ØelÙe#e osJeJeeCeer Deens Demes lÙeebvee Jeešles. les lÙeebvee megjef#ele "sJeeÙeÛes Deens DeeefCe vegmeles megjef#ele "sJeeÙeÛes veener lej mebhetCe& peieeuee ÅeeÙeÛes Deens. cegefmueceebvee Jeešles keâer peieeleerue SketâCe Skeâ ceeCetme cegmueerce JneJee, yegæ OeceeaÙeebvee Jeešles keâer meieàÙee ceeveJepeeleerves yegæ Oece& mJeerkeâejeJee, efnbot OeceeaÙeebvee Jeešles keâer mebhetCe& peie YeieJes yeveeJes. veJeerve efJeÛeej, veJeerve cetuÙes, veJeerve jerle, veJeerve peerJeveMewueer – JesieUs keâenerlejer, peerJeveeuee hees<ekeâ DemeCeejs, mece=æ keâjCeejs, Ûeebieueer efoMee osCeejs Demes keâenerlejer mJeerkeâejCÙeeme DeeheeheuÙee Oecee&Jej efve‰e JeeneCeejs ueeskeâ leÙeej vemeleele. lÙeebÛÙeele lesJe{s Oee[me Jee ceveeÛee KeguesheCee vemelees. ner heefjefmLeleer DeepeÛe Deens Je hetJeea veJnleer Demes keâener veener. ÙesMetuee DeMeeÛe heefjefmLeleerÛee meecevee keâjeJee ueeieuee. lees pes efMekeâJele neslee les mJeerkeâejCÙeeme Je lÙeebÛÙee peerJeveeÛee Yeeie yeveJeCÙeeme efkeâleermes ueeskeâ leÙeej nesles? lÙeeÛeer efMekeâJeCe vekeâes, lÙeecegUs Ùengoer Oece& ve°ØeeÙe nesF&ue Ùee Yeerleerves MesJešer ÙengÅeebveer lÙeeuee ›egâmeeuee efKeUtve ceejues.
 meble hee@ueuee osKeerue Ùengoer Je «eerkeâ ueeskeâebceOÙes ÙesMet ef¡emleeÛÙee veeJeeÛeer Iees<eCee keâjleevee keâener peerJeIesCes DevegYeJe Deeues. «eerkeâ ueeskeâebvee lej lÙeebÛÙee leòJe%eeveeÛÙee GbÛeeryeeyele Yeejer DeefYeceeve. lÙeebÛÙee meYesle ›egâmeeJej efKeUuesuÙee ef¡emleeÛeer Iees<eCee keâjeÙeÛeer cnCepes Oee[meeÛes keâece. efKeUuesuÙee ef¡emleeuee lÙeebÛÙee leòJe%eeveele vescekesâ keâes"s yemeJeeÙeÛes ne meble hee@uemeceesj cees"e iebYeerj ØeMve neslee. «eerkeâ ueeskeâebvee ceeveJepeeleeruee MeneCes keâ¤ve mees[Ceejs leòJe%eeve nJes nesles. ‘‘Deecner meg%eheCee, Øe%ee, MeneCeheCee ÙeebÛes MeesOekeâ Je Yeeskeäles Deenesle. ne kegâCeerlejer ›egâmeeJej ceejuesuee ef¡emle Deecneuee keâeÙe MeneCeheCee efMekeâJeCeej? lÙeeÛÙee cetKe&heCeecegUs lej ÙengÅeebveer lÙeeuee ›egâmeeuee efKeUues. ne Deheceeefvele kesâuesuee, peerJeveeletve De#ejMe: G"Jeuesuee keâesCeerlejer Deecneuee mee#eele cetKe& Jeešlees’’, DeMeer DeeheuÙee leòJe%eeveeÛeer Øeew{er efcejJeCeeNÙee «eerkeâebÛeer ÙesMetefJe<eÙeerÛeer Øeefleef›eâÙee nesleer.
 Skeâe yeepetuee DeeheuÙee leeefòJekeâ efJeÛeejele ef¡emle-Iešvee (ÙesMetÛeer Ùeelevee, cejCe Je hegve®lLeeve) yemeJet ve MekeâCeejs «eerkeâ ueeskeâ Je ogmeNÙee yeepetuee ef¡emle-Iešvee Ieesef<ele keâjCÙeeÛeer DeheefjneÙe&lee ner DeeJneveelcekeâ heefjefmLeleer meble hee@uemeceesj GYeer "ekeâueer nesleer. lÙeeÛeyejesyej keâesCelÙeener heefjefmLeleerle ›egâmeeJej efKeUuesuÙee ef¡emleeuee Ieesef<ele kesâuesÛe heeefnpes, ef¡emleeefMeJeeÙe peieeuee ogmeje lejCeesheeÙe veener ns melÙe meble hee@ueves lÙeeÛÙee ùoÙeeÛÙee Deieoer Keesue keâhhÙeele peeCeues nesles DeeefCe cnCetve lees cnCelees, ‘‘ceer megJeelee& Ieesef<ele kesâueer veener lej ceePee efOekeäkeâej Demees.’’ megJeelee& Ieesef<ele keâjCes ner peieeÛeer iejpe Deens Je lÙeeÛeerner iejpe Deens Demes meble hee@ueuee leer›eheCes Jeešles Je lees lÙee Denbkeâejer «eerkeâebmeceesj peeCÙeeÛes Oee[me keâjlees.
 meble hee@ueuee heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ØesjCesÉejs hegjshetj Gcepetve Ûegkeâuesues Demeles keâer ›egâmeeJej šebieuesuee ef¡emle ne osJeeÛes meeceLÙe& Je MeneCeheCee Deens. lÙee jkeäleYeefjle, ¤henerve Je jebie[Ÿee ef¡emleemeceesj peieeÛes meejs MeneCeheCe Kegpes, veJns MetvÙeJele "jues Deens, peie pÙeeuee MeneCeheCe mecepeles Je pes keâueelcekeâ Mewueerle meeoj keâjles les MeneCeheCe osJeeves cetKe&heCee "jJeues Deens DeMeer lÙeeÛeer yeeuebyeeue Kee$eer Peeueer nesleer. cnCetve hee@ue keâefjbLekeâjebme leeJeeleeJeeves efJeÛeejle Deens, ‘‘%eeveer keâes"s jeefnues? MeeŒeer keâes"s jeefnues? Ùee ÙegieeÛes Jeeo IeeueCeejs keâes"s jeefnues? osJeeves peieeÛes %eeve cetKe&heCeeÛes "jJeues keâer veener?’’ (1keâefjbLe 1:20). peieeuee Jeešle nesles (DeeefCe Deepener Jeešle Deens) keâer yegefæceòesÛÙee peesjeJej ceeCetme ceeveJelesÛes meJe& ØeMve mees[Jeerue, Deeheues MeneCeheCe Jeehe¤ve ueeskeâ mJele:mee"er megKe mebheeove ke⤠Mekeâleerue. heCe lemes Ie[ues veener Je Ie[le veener. ceeCemeeuee megKeMeebleer ueeYeeÙeÛeer Demesue lej osJeeves peieeuee SkeâcesJe GheeÙe efouee Deens Je lees cnCepes ›egâmeeJej efKeUuesuee ef¡emle. leòJe%eeve efvejefvejeUs Meyo Jeehejles Je Deeheuee efJeÛeej mhe° keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjles. lejerner DeLee&Ûee DeveLe& nesleesÛe, efJeÛeejebÛeer iegbleeiegble Jee{lesÛe Je peie DeefOekeâeefOekeâ ieeWOeUele ueesšues peeles. ceeveJeer yegefæceòesÛÙee peesjeJej efceUJeuesuÙee %eeveeJej peie keâener efMekeâues Deens keâe? megKeer yeveues Deens keâe? osJeeves keâeueJejer [eWiejeJej Ssefleneefmekeâ ke=âleer keâ¤ve (DeMee ke=âleerÛeer peieeves Dehes#ee kesâueer veJnleer) DeefKeue ceeveJelesmee"er SkeâÛe Meyo efouee Deens : ef¡emle. Je SkeâÛe ceeie&, ›egâmeer efouesuee ef¡emle. meble hee@ue keâefjbLekeâjebme cnCelees, ‘‘ÙesMet ef¡emle, cnCepes ›egâmeeJej efKeUuesuee ÙesMet ef¡emle, ¢eeÛÙeeefMeJeeÙe ceer legceÛÙeeyejesyej Demeleevee ogmejs keâener pecesme Oe¤ veÙes Demee ceer "ece efve§eÙe kesâuee.’’ lees cnCelees keâer ‘‘ogmejs keâener pecesme Oe¤ veÙes’’ Demee lÙeeÛee efve§eÙe neslee. ÙesLes lÙeeuee meebieeÙeÛes Deens keâer ›egâmeeJej efKeUuesuee ef¡emle Jee*dceÙeerve keâueekegâmejerle cebef[le keâ¤ve ueeskeâebmeceesj meeoj keâjCes lÙeeuee vekeâes Deens. lÙeeÛeer keâener iejpe veener. ›egâmeeJej šebieuesuÙee ef¡emleele pes DebieYetle meeceLÙe& Je MeneCeheCe Deens les hegjsmes yeesuekesâ Deens. Ùee jebie[Ÿee, jkeäleYeefjle ef¡emleekeâ[s yeIetve ueeskeâ efMeketâ osle. pÙeebvee efMekeâeÙeÛes Deens les efMekeâleerue.
 ›egâmeeJej efKeUuesuÙee ef¡emleeheemetve ceeveJepeeleerves keâeÙe efMekeâeÙeuee nJes, keâeÙe peeCeeÙeuee nJes yejs? osJeeÛÙee ùoÙeele ceeveJepeeleermee"er pes Øesce Deens les ef¡emleeÛÙee keâeueJejerJejerue cejCeeletve GÛebyeUtve yeensj Deeues. Ùee Øesceeuee ceÙee&oe veener keâer MesJeš veener. les hegve®eflLele Peeuesues Øesce Deens, De#eÙe efškeâCeejs, meJe&keâeU efJepeÙeer jeneCeejs Demes Øesce. Ùee Øesceele menYeeieer nesCÙeemee"er meJe& ceeveJepeeleeruee Deeceb$eCe Deens. Ùee Øesceeuee ceeveJepeeleerves Øeeflemeeo efouee lej ceeveJeeÛes osJeeJejerue Øesce Je hejmhejebJejerue Øesce Demmeue Øesce yevesue. Ùee ØesceeÛÙee meeceLÙee&ves DeefKeue ceeveJepeele ef¡emlee"eÙeer Skeâ nesF&ue. ef¡emleeves ›egâmeeJej ce¤ve Øesce Je lÙeeie ÙeebÛes ceeveJeer peerJeveeleerue cenòJe Øekeâš kesâues Deens. ef¡emle-Iešvee (ÙesMetÛeer Ùeelevee, cejCe Je hegve®lLeeve) ner Øesce Je lÙeeie ÙeebÛes Øeleerkeâ Deens. ceeCemeeÛes leejCe nesCÙeemee"er ef¡emle-IešvesceOetve Øekeâš Peeuesues Øesce Je lÙeeie ns Ieškeâ ØelÙeskeâ efJeÛeejmejCeerletve, ØelÙeskeâ Oecee&ÛÙee efMekeâJeCegkeâerletve Je hejbhejsletve Yesotve peeÙeuee nJesle Je les ojjespeÛÙee ceeveJeer peerJeveeletve Øeefleefyebefyele JneÙeuee nJesle. SKeeoer jepekeâerÙe, meebmke=âeflekeâ Deiej Oeeefce&keâ efJeÛeejOeeje ef¡emle-Iešvesletve Øekeâš PeeuesuÙee Øesceele Je lÙeeieele vneTve efveIesue lesJneÛe leer osJeeuee mebleg° keâjCeejer "jsue.
 ef¡emle-Iešvesletve Øekeâš Peeuesues Øesce Je lÙeeie Ùee iees°er pej ceeveJeer peerJeveemee"er Je ceeCemeeÛÙee osJeeyejesyejÛÙee mebyebOeemee"er SJe{Ÿee iejpesÛÙee Deensle lej Ùee ef¡emle-IešvesÛeer Iees<eCee DeeJesMehetCe&jerlÙee Je DeeJepet&ve JneÙeuee nJeer. leer Iees<eCee keâjCÙeemee"er lemes ef¡emleØesceeves Peheešuesues efceMevejer DemeeÙeuee nJesle. mJele: lÙeeieer peerJeve peietve Ùee efceMeveNÙeebveer osJeeÛes ef¡emleele Øekeâš Peeuesues Øesce peenerj keâjeÙeuee nJes. les kesâJeU JeeCeerletve veJns; lej ØelÙeskeâ ke=âleerletve Øekeâš JneÙeuee nJes. lemes nesles Deens keâe keâer ef¡emleeÛes Øesce JÙeJemLeehekeâerÙe pebpeeUele o[heues peele Deens? Øesce oeKeJeCÙeemee"er mLeeheve PeeuesuÙee ÛeÛe&ÛÙee mebmLee osJeeÛÙee ef¡emleeceOÙes Øekeâš PeeuesuÙee ØesceeÛee yeUer lej Iesle veenerle vee? keâesCelÙeener De[LeàÙeeuee Jee mecemÙesuee MejCe ve peelee meble hee@ueØeceeCes ›egâmeer efouesuÙee ef¡emleeÛeer Iees<eCee keâ¤ve ceeveJepeeleeruee ef¡emleele Skeâ keâjCÙeeÛes Ssefleneefmekeâ efceMeve DeeheuÙeeuee heej hee[eÙeÛes Deens. ef¡emle-IešvesÛÙee Iees<eCesÛee GösMe Flej OeceeËÛes GÛÛeešve keâjCes ne vemetve lÙeebÛÙeele Demeuesueer GCeerJe Ye¤ve keâe{Ces ne nesÙe. ef¡emleeÛee ceeie& ne ›egâmeeÛee ceeie& Deens. lees meJe& OeceeaÙeebvee leejCeemee"er DeeJeMÙekeâ Demeuesuee ceeie& Deens. lees ØesceeÛee Je lÙeeieeÛee ceeie& Deens. meieàÙee OeceeaÙeebveer lees ceeie& Deelcemeele keâjeÙeuee nJee. ÙesLes heÙee&Ùe veener, mJele:Ûeer efveJe[ keâjCÙeeÛes mJeeleb$Ùe veener. leer Skeâ cetueYetle iejpe Deens. ØelÙeskeâeÛÙee peerJeveele Øesce Je lÙeeie DemeeÙeueeÛe nJee. ceie lees ceeCetme Yeues efnbot Demees, cegmueerce Demees, yeewæ Jee pewve Demees efkebâJee veeefmlekeâ Demees. ØelÙeskeâ ceeCemeeves ef¡emle-Iešvee mJele:ÛÙee peerJeveele mJeerkeâejCÙeeÛeer ner DeheefjneÙe&lee ue#eele DeeuÙeecegUsÛe meble hee@ueÛÙee cegKeeletve Godieej yeensj he[ues : ‘‘ceer megJeelee& Ieesef<ele kesâueer veener lej ceePee efOekeäkeâej Demees.’’ meble hee@ueuee Peeuesueer ner leer›e Je Glkeâš peeCeerJe ØelÙeskeâ ef¡emleer ceeCemeeuee JneÙeuee nJeer.