yeeÙeyeue JeeÛeve : Dee@keäšesyej 2020Dee@keäšesyej 2020


 
 11. mee. keâe. 28Jee jefJeJeej
  ÙeMeÙee 25:6-10
 efHeâueerhheer 4:12-14
 19,20
 ceòeÙe 22:1-14
 
 12. ieueleer 4:22-24
 26,27, 31,5:1
 uetkeâ 11:29-32
 
 13. ieueleer 5:1-6
 uetkeâ 11:37-41
 
 14. meble ke@âefuemšme
 ieueleer 15:18-25
 uetkeâ 11:42-46
 
 15. ÙesMetÛeer meble lesjspee
 FefHeâme 1:1-10
 uetkeâ 11:47-54
 
 16. meble ceeiee&jsš
 ceefjÙee Deueekeâe@keâ
 FefHeâme 1:11-14
 uetkeâ 12:1-7
 
 17. DebefleÙeesKeÛee
 meble FivesefMeÙeme
  FefHeâme 1:15-23
  uetkeâ 12:8-12
 18. mee. keâe. 29Jee jefJeJeej
 ÙeMeÙee 45:1,4-6
 1Lesmme. 1:1-5
 ceòeÙe 22:15-21
 
 19. ›egâmeYekeäle meble hee@ue
 FefHeâme 2:1-10
 uetkeâ 12:13-21
 
 20. FefHeâme 2:12-22
 uetkeâ 12:35-38
 
 21. FefHeâme 3:2-12
 uetkeâ 12:39-48
 
 22. FefHeâme 3:14-21
 uetkeâ 12:49-53
 
 23. meble Ùeesneve
 FefHeâme 4:1-6
 uetkeâ 12:54-59
 
 24. meble Debleesve keäueejsš
 FefHeâme 4:7-16
 uetkeâ 13:1-9
 
 25. mee. keâe. 30Jee jefJeJeej
 efveie&ce 22:20-26
 1Lesmme. 1:5-10
 ceòeÙe 22:34-40
 26. FefHeâme 4:32-5:8
 uetkeâ 13:10-17
 
 27. FefHeâme 5:21-33
 uetkeâ 13:18-21
 
 28. meble meeÙeceve Je meble pÙet[
 FefHeâme 2:19-22
 uetkeâ 6:12-19
 
 29. FefHeâme 6:10-20
 uetkeâ 13:31-35
 
 30. efHeâefuehheer 1:1-11
 uetkeâ 14:1-6
 
 31. efHeâefuehheer 1:18-26
 uetkeâ 14:1,7-11
 
 
 veesJnWyej 2020
 1.meJe& mebleebÛee meCe
 Øekeâšer 7:2-4,9-14
 1Ùeesneve 3:1-3
 ceòeÙe 5:1-12
 
 2.meJe& ce=leebÛee mce=efleefove
 %eeve«ebLe 3:1-9
 jesce 5:5-11
 Ùeesneve 6:37-40
 3.meble ceeefš&ve o heesjsme
 efHeâueerhheer 2:5-11
 uetkeâ 14:15-24
 
 4.meble Ûeeue&me yeesjesefceDees
 efHeâueerhheer 2:12-18
 uetkeâ 14:25-33
 
 5.efHeâueerhheer 3:3-8
 uetkeâ 15:1-10
 
 6.efHeâueerhheer 3:17-4:1
 uetkeâ 16:1-18
 
 7.efHeâueerhheer 4:10-19
 uetkeâ 16:9-15
 
 8.%eeve«ebLe 6:12-16
 1Lesmme. 4:13-18
 ceòeÙe 25:1-13
 
 9.ue@šjve cenecebefojeÛes mecehe&Ce
 Ùenspkesâue 47:1-2,
  8-9,12
 1keâefjbLe 3:9-11,16-17
 Ùeesneve 2:13-22
 10.meble efueDees ceneve
 efleceLeer 2:1-9,11-14
 uetkeâ 17:7-10
 11.meble ceeefš&ve
 efleceLeer 3:1-7
 uetkeâ 17:11-19
 
 12. meble ÙeesmesHeâele
 efHeâues. 7-20
 uetkeâ 17:20-25
 
 13.2 Ùeesneve 4-9
 uetkeâ 17:26-37
 
 14.3 Ùeesneve 5-8
 uetkeâ 18:1-8
 
 15.meble Deeuyeš& ceneve
 efveleer 31:10-13,
  19-20,30-31
 1Lesmme. 5:1-6
 ceòeÙe 25:14-30