DeefOeke=âle – 1Dee@keäšesyej 2020


 efyeMehe Lee@ceme [eyejs ¢eebÛee 75Jee Jee{efoJeme
 DeeheuÙee JemeF& Oece&ØeebleeÛes heefnues efyeMehe, mevceeveveerÙe ([e@.) Lee@ceme [eyejs, 23 Dee@keäšesyej 2020 jespeer DeeheuÙee JeÙeeÛeer 75 Je<ex hetCe& keâjerle Deensle. mebhetCe& Oece&ØeebleeÛÙee Jeleerves ceer efyeMeheebvee DeefYe° efÛebeflelees, lÙeebvee hejcesÕejeves megÂ{ DeejesiÙeeÛes oerIee&Ùeg<Ùe yeneue keâjeJes, lÙeebÛÙee keâeÙee&Jej ØeYetÛee DeeMeerJee&o efceUle jeneJee cnCetve ceer ØeeLe&vee keâjlees.
 DeepeÛee JemeF& Oece&Øeeble cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛee Yeeie Demeleevee meeneÙÙekeâ efyeMehe cnCetve lÙeebÛeer meble ogmejs pee@ve hee@ue ¢eebÛÙeekeâ[tve vesceCetkeâ Peeueer. JemeF& Je Flej ceje"er Yeeef<ekeâ YeeieebJej lÙeebvee efJeMes<e ue#e osCÙeemee"er cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛÙee DeeÛe&efyeMeheebveer vesceues. veblej lÙeeÛe meble ogmeNÙee pee@ve hee@ueveer lÙeebvee JemeF&Ûes efyeMehe vesceues. cnCetve efyeMehe [eyejs ¢eebÛes JemeF& Oece&Øeebleeuee ueeYeuesues vesle=òJe, Ùeesieoeve Je lÙeebÛes keâeÙe& Kethe mlegleermee"er hee$e "jles.
 efyeMehe [eyejs oerIe&keâeU hegCÙeeÛÙee hesheue mesefcevejerle Demeleevee mebhetCe& Yeejleeletve Oece&ieg¤heoeÛeer oer#ee IesCÙeeÛÙee FÛÚsves lesLes DeeuesuÙee npeejes efJeÅeeLÙeeËvee lÙeebveer Ie[efJeCÙeemee"er ceesueeÛeer keâeceefiejer kesâueer. lÙeebÛes efMe<Ùe cnCetve Ie[uesues Deepe Deveskeâ Heâeome& Yeejleele megboj heeUkeâerÙe keâeÙe& keâjleele. lÙeeceOÙes Deveskeâ efyeMeheebÛee Je Skeâe keâeef[&veueÛee megæe meceeJesMe Deens. mlegleerhee$e DemeuesuÙee Yejhetj iees°eRÛee GuuesKe keâjCes Deecne JemeF& Oece&ØeebleerÙe ßeæeJebleebvee DeefYeceeveemheo Jeešles.
 JemeF& Oece&Øeebleele mLeeefvekeâ efyeMeheebÛeer peyeeyeoejer vesševes heej hee[le Demeleevee efyeMehe [eyejs Ùeebveer Yeejleeleerue ef¡emlemeYesueemegæe ceesueeÛes Ùeesieoeve efoues Deens. lÙeebÛeer leuueKe yegæer, ef¡emlemeYesÛÙee efMekeâJeCegkeâerÛee yeejkeâeF&ves kesâuesuee DeYÙeeme Je ceje"er DeeefCe Fb«epeer Yee<esJejerue ØeYeglJeecegUs lÙeebveer JesUesJesUer kesâuesues ceeie&oMe&ve KetheÛe GuuesKeveerÙe Je ue#eJesOeer "jues.
 efyeMehe [eyejs ÙeebÛee pevce YegF&ieeJeceOÙes Peeuee. yeeefhlemcee nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, efvece&U ¢ee osJeUele mebheVe Peeuee. veblej lÙeebÛes kegâšgbye heehe[er ÙesLes Deeues Je efyeMeheebÛeer heg{erue Mew#eefCekeâ, Oeeefce&keâ, DeeOÙeeeflcekeâ Je meeceeefpekeâ Ie[Ce heehe[er ÙesLetve Peeueer. hejcesÕejeves efouesuÙee Skeâe YeefkeäleÙegkeäle ef¡emleer DeeF&-yeeheebÛeer osCeieer, ØeerleerÛÙee Ieó OeeiÙeebveer iegbHeâuesues kegâšgbye DeeefCe MespeeNÙeebMeer pegUuesueer DeeheguekeâerÛeer veeleer DeMee Devegkegâue JeeleeJejCeele efyeMehe [eyejs Jee{ues. hejcesÕejeÛÙee FÛÚsuee hee$e Demes ns megjsKe JÙeefkeäleceòJe cegbyeF&, JemeF& Je mebhetCe& JewefÕekeâ ef¡emlemeYesÛeer DeØeeflece Meeve yeveueer ¢eeÛee Deecne meJeeËvee DeefYeceeve Jeešlees.
 efØeÙe efyeMehe [eyejs, mebhetCe& JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee Jeleerves hegvne Skeâoe ceer legceÛÙeeceOÙes meekeâej PeeuesuÙee hejcesÕejeÛÙee Deecneuee efceUeuesuÙee osCeieeryeöue OevÙeJeeo oslees. DeeheCeeJej hejcesÕejeÛes DeeMeerJee&o ceeielees DeeefCe ØeYetÛÙee ceàÙeele DeeheCeekeâ[tve DeÅeehe Kethe mesJee Ie[eJeer ner ØeeLe&vee keâjlees.
 Deeheuee keâefve‰ yebOet,
 ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
  JemeF& Oece&Øeeble
 
 
 DeefOeke=âle – 2
 DeeÛe&efyeMeheebÛee mebosMe
 efceMeve jefJeJeej : 18 Dee@keäšes. 2020
 ‘efceMeve cnCepes keâeÙe?’ ÙeemebyebOeer DeeheuÙee efveef§ele keâuhevee Demeleele. efceMeve cnCepes otjJej ‘keâesCeerlejer keâesCeemee"er keâeÙe keâjles’ Demee efJeÛeej keâjCÙeeÛeer DeeheuÙeeuee meJeÙe Peeuesueer Deens. ceie mJele:Ûee ieeJe, veiej efkebâJee osMe mees[tve keâes"slejer DeeefCe ‘keâener ueeskeâebmee"er keâece keâ¤ve lÙeebvee ÙesMetÛes MegYeJele&ceeve meebietve’ SKeeÅeeuee efceMevejer yeveeJes ueeieles DeMeer DeeheCe efceMeveÛeer kebâhetkeâ JÙeeKÙee keâjlees.
 DeeheCeeme MegYeJele&ceeveeletve ceenerle nesles keâer ØeYet ÙesMet efceMevejer Deens. lees efceMeve Deens. DeeheCe ÙesMet, ØeYet Je leejCeeje, ÙeeÛes DevegkeâjCe ke⤠Ùee. lÙeeves ›egâmeeJej ce¤ve lÙeeÛes efceMeve hetCe& kesâues. ef¡emleeÛes Mejerj ef¡emlemeYee osKeerue efleÛÙee mebhetCe& Feflenemeele efceMevejer Deens.
 FlekeäÙee Je<eeËle, heCe Keeme keâ¤ve efÉleerÙe Jn@efškeâve heefj<eosves, DeeheCeeme efceMeveJej Skeâ megboj omleeJespe efouee : 'Ad Gentes' (meJe& ueeskeâebmee"er). lÙeeheemetve ‘efceMevemebyebOeer’ veJeerve efJeÛeejOeveeÛeer ØesjCee efceUle iesueer; heefjCeeceer mece=æ Je Keesue efÛebleve nesle iesues Je pÙeeuee efÉleerÙe Jn@efškeâve heefj<eosÛÙee efMekeâJeCegkeâerÛeer Ûeslevee efceUeueer. efveef§eleheCes DeeheCeeme Keemekeâ¤ve Oece&heer"eÛÙee (ÛeÛe&Ûeer DeefOeke=âle efMekeâJeCeejer mebIešvee) cenòJeeÛÙee omleeJespeebJe¤ve ns keâUles, Goe. meble meneJes hee@ue ÙeebÛes Evangelii Nuntiandi meble ogmejs pee@ve hee@ue ÙeebÛes Redemptoris Missio, heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛes Evangelii Gaudium, ner keâener veeJes Ieslee Ùesleerue DeMeer lÙee meboYee&leerue efJeÕeheefjhe$ekesâ DeeefCe Øesef<eleerÙe he$es.
 DeeheCe ØelÙeskeâeves ØeYet ef¡emleeJej efJeÕeeme "sJeeJee Je cnCeeJes, ‘‘ceer efceMeve Deens’’, Demes heeshe øeâeefvmeme Ùeebvee Jeešles. ÙeeÛee DeLe& Demee keâer, DeeheCeehewkeâer ØelÙeskeâ peCe Je ØelÙeskeâ JÙekeäleer ÙesMet ef¡emleeÛÙee Je lÙeeÛÙee ÛeÛe&ÛÙee efceMeveceOeerue DeeheuÙee menYeeieecegUs efceMeve keâeÙee&uee heefjhetCe&lee DeeCeles. cnCetve ØelÙeskeâeves DeeheeheuÙee #ecelesvegmeej osJe pes efleuee / lÙeeuee meebielees les keâjeJes, DeeefCe MekeäÙe lesJe{s keâjeJes. Kejs cnCepes, ‘efceMeve’ ns osJeeÛÙee Je MespeeNÙeeÛÙee Øesceemee"er mesJeekeâeÙe& Je ceOÙemLeerÛÙee ØeeLe&vesÉejs DeeheuÙee ‘mJe’ceOetve yeensj he[CÙeekeâefjlee heeÛeejCe Deens. ØelÙeskeâeuee efleÛes / lÙeeÛes efceMevekeâeÙe& hetCe& keâjCÙeemee"er Deeceb$eCe Deens; Goe. pesJne DeeheCe keâenerlejer veJns; lej mJele:Ûe ogmeNÙeeuee oslees, lesLes efceMeve Deens. DeeheCe osJeeÛÙee ef¡emlemeYesceOeerue cegueer Je cegueies Deenesle ner JeemleJelee DeeheuÙee efceMeveÛeer cetueeOeej Deens. cnCetve, ogmeNÙeebkeâ[s heesnesÛeCÙeemee"er DeeefCe lÙeebvee mheMe& keâjCÙeemee"er, DeeheuÙee peerJeveeÛÙee mee#eerÉejs ùoÙes, ceves, Mejerjs, meceepe Je mebmke=âleer ÙeebÛes heefjJele&ve keâjCÙeemee"er DeeheCe ØelÙeskeâeves DeeheuÙee ‘mJe’ÛÙee keâes<eeletve yeensj he[CÙeeÛeer iejpe Deens.
 efceMeve ner Decetle& keâuhevee veener. keâesCeeÛÙeelejer iejpesKeelej Øeeflemeeo cnCetve peieuesueer leer Skeâ "esme ke=âleer Demeles. DeeheCe efJeÛee¤ Mekeâlees, ‘‘Ùee keâesefJe[-19 meeLeerÛÙee keâeUele osJe DeeheCeeme keâeÙe meebiele Deens?’’ Goe. ueeskeâ cejle Deensle efkebâJee šeketâve efouesues Deensle, efkebâJee keâeneRÛÙee veeskeâNÙee iesuesuÙee Deensle (mecetn Deblej "sJeeJes ueeieles efkebâJee Iejer jeneJes ueeieles cnCetve). pejer Ùee efoJemeele osJeUs yebo Demeueer, lejer pej Deeheues osJeeyejesyejÛes Ieefve‰ Je peJeUÛes veeles Demeues DeeefCe osJeeÉejss ogmeNÙeebyejesyej DeeheCe peJeUÛes veeles pees[ues (pes iejpeJeble Deensle), lej osJe ØeeLe&vesÉejs DeeheuÙee ùoÙeebvee mheMe& keâjerue DeeefCe ogmeNÙeebÛÙee iejpee peeCeCÙeemee"er DeeheCeeme Deble&:ceveeletve ceeskeâUs keâjerue.
 keâesjesvee meeLeerle DeeheCe heefJe$e efcemmeebvee cegkeâuees Deenesle. keâoeefÛele, Deelee DeeheCeeme heefJe$e efcemmesle menYeeieer neslee ve ÙesCes cnCepes ner efkeâleer iebYeerj iees° Deens ns ceenerle Peeues Demesue; keâesjesvee meeLe ÙesCÙeeDeieesoj DeeheCeeme oj jefJeJeejer DeeefCe ojjespe osKeerue efcemmesle menYeeieer neslee Ùesle nesles. heCe peieeÛÙee keâeveekeâesheNÙeele Demes ueeskeâ Deensle keâer mebhetCe& DeeÙeg<ÙeYej lÙeebvee jefJeJeejÛÙee efcemmesmee"er pesLes heefJe$e efcemmee YeefkeäleYeeJeeves meepejer keâjlee ÙesF&ue Demes Skeâ Úesšsmes osTU (Chapel) osKeerue veener. cnCetveÛe, efceMevekeâeÙe& cnCepes osJe Je Mespeejer ÙeebÛÙee yejesyejÛÙee DeeheCe pees[uesuÙee veelÙeebvee Øeeflemeeo osCes nesÙe. pesJne ÛeÛe&ceOÙes peieeÛÙee DebleeheÙeËle npej Demeuesuee Deeheuee ØeYet Je leejkeâ, ÙesMet ef¡emle ÙeeÛÙeeyejesyej Deeheues ØesceeÛes JÙeefkeäleiele veeles Demeles lesJneÛe DeeheCe Deeheues efceMevekeâeÙe& DeesUKet Mekeâlees. DeeheCe DeeheuÙee meesyele DemeuesuÙee heefJe$e DeelcÙeeÛÙee GheefmLeleerÛes Je ke=âleerÛes mJeeiele keâjeÙeuee nJes. ner ke=âleer DeeheCe efJeÛeej keâjlees, yeesuelees DeeefCe keâjlees lÙeeÛÙee DeeOeerÛe heefJe$e DeelcÙeeÉejs Ie[le Demeles. lÙeemee"er heefJe$e DeelcÙeeÛes heeÛeejCe ns efJeJeeefnle oebhelÙes, ›elemLe heg®<e DeeefCe efŒeÙee DeeefCe ÛeÛe&Ûes oeref#ele mesJekeâ Ùeebvee Ùesles. les pesJne Ùee heeÛeejCeeuee meef›eâÙe Je ØelÙe#e Øeeflemeeo osleele lesJne lÙeebvee efhelee, heg$e DeeefCe heefJe$e Deelcee ÙeebÛÙeeyejesyejÛÙee veelÙeeÛeer mee#e osCÙeemee"er keâOeerner Je keâes"sner hee"Jeues peeles.
 efceMeve ner heefJe$e DeelcÙeeÛeer osCeieer Deens, efJeveecetuÙe efceUeuesueer; leer Deeheues [eJehesÛe, mJele:Ûes Øekeâuhe Je Ùeespevee ÙeebÛeer Heâueßegleer veener. cnCetve, heeshe øeâeefvmeme DeeheCeeme meebieleele keâer efceMeveÛÙee veeJeeKeeueer Deelcemlegleer DeeheCe keâmesner keâ¤ve šeUeJeer. kesâJeU DeeheuÙee Dees"ebveerÛe veJns lej Kejs cnCepes, DeeheuÙee mebhetCe& peerJeveeves meJeeËÛee ØeYet Je leejkeâ DemeuesuÙee ÙesMet ef¡emleeÛes MegYeJele&ceeve meoeÛeejer peerJeve peietve Ieesef<ele keâjeJes. MegYeJele&ceeveeÛeer Iees<eCee ner meJe& jepekeâerÙe, meebmke=âeflekeâ, ceevemeMeeŒeerÙe efkebâJee Oeeefce&keâ ØekeâejebÛÙee ØeÛeejentve JesieUs keâenerlejer Deens. keâOeerkeâOeer DeeheCe DeeheuÙee Ùeb$eCeebÉejs (DeeheuÙee mJele:ÛÙee Ghe›eâceebÛeer peenerjeleyeepeer keâ¤ve) mJele:uee GbÛeeJeCÙeeÛee Je ieewjefJeCÙeeÛee Deeheuee Gvceeo heefJe$e DeelcÙeeÛes oeve efieUbke=âle keâjlees Je efceMeve keâcekegâJele keâjeÙeuee keâejCeerYetle nesle Demelees. ceer cnCeeuees Deens keâer, efceMeve ns DeeheuÙee efJeÛeejebÛee DeeefCe ØekeâuheebÛee heefjCeece veener. heefJe$e Deelcee ne efveYexU ke=âhee Deens DeeefCe lees mJele:ÛÙee peerJeveeves MegYeJele&ceeve Ieesef<ele keâjCÙeeme yeU osCeejer SkeâcesJe Mekeäleer Deens; DeeheCe ns meJe&ØeLece DeeheuÙee peerJeveeÛÙee mee#eerÛÙee iegCeJeòesÉejs keâjlees. pesJne DeeheuÙeeuee heefJe$e Deelcee efceUlees DeeefCe pesJne DeeheCe Heâkeäle heefJe$e DeelcÙeeuee hetCe& ßesÙe oslees lesJne ceer efceMeve yevelees. cnCetve, heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer DeeJneve kesâuesuÙee heg{erue iees°er ue#eele "sJeeJÙeele : 1) mJele:le iegbieCes šeUeJes (mJele:uee GbÛeeJeCes vekeâes), ogmeNÙee Meyoeble, efceMevemee"er vÙeeme (Trusts) mLeeheCes šeUeJes! DeeheCe ‘Ssefnkeâ keâeÙe&#ecelesÛeer Yeeweflekeâ Øee¤hes’ Devegme¤ veÙesle. 2) efÛeblesJej efveÙeb$eCe "sJeeJes : mecetn mesJee keâjCÙeemee"er ef¡emlemeYesÛÙee meJe& mebmLee Deensle; lÙeebÛÙeeJej JeÛe&mJe Je efveÙeb$eCe efceUefJeCÙeeÛeer FÛÚe šeUeJeer; 3) ‘GÛÛeYeütlJe’ šeUeJes. les mejoejMeenerMeer ueeiesyeebOes DemeuÙeeÛes efve:Meyo Åeeslekeâ Demeles; Skeâ ogmeNÙeeMeer mheOee& keâjCeejer ‘iešyeepeer’ šeUeJeer. 4) legcner pÙee iejpetbvee MegYeJele&ceeve Ieesef<ele keâjlee lÙeebÛÙeeheemetve Deueie jeneCÙeeÛes šeUe; ueeskeâebyejesyej Demee, lÙeebÛÙeeMeer mebiele keâje. legceÛÙee JeejbJeej DeeJeenveebÉejs peeie=le keâjCÙeeÛeer, Skeâ$e DeeCeCÙeeÛeer iejpe Demeuesuee Demee keâesCeerlejer Skeâ efvepeeaJe mecetn Deens Demes osJeeÛÙee ueeskeâebkeâ[s vesnceerÛe heent vekeâe.
 efceMeveÛes cenòJeeÛes iegCeefJeMes<e :- 1) Deekeâ<e&keâlee : ÛeÛe&Ûeer ‘ØeÛeeje’ves veJns lej ‘Deekeâ<e&Cee’ves Jee{ nesles. DeeheCemegæe ojjespe ÙesMet Deeheuee ØeYet Je ieg®peer ÙeeÛes DevegkeâjCe keâjlees keâejCe DeeheCe lÙeeÛÙeekeâ[s Deekeâef<e&ues peelees; lemesÛe ogmejsosKeerue Deeheueer ner Je=òeer yeIetve ØeYet ÙesMetkeâ[s Deekeâef<e&ues peeleerue. 2) Ghekeâej DeeefCe ke=âheeØemeeo : efceMeve Deeheueer efJeJeskeâyegæer Jee Deeheuee uesKeepeesKee ÙeebÛee heefjheekeâ veener. lesLes ceePÙeeJej ns efkebâJee les keâjCÙeeÛeer mekeäleer Deens DeMeer ‘yebOevee’Ûeer YeeJevee vemeeJeer. efceMeve ns DeeheuÙeeuee ueeYeuesues osJeeÛes Ghekeâej Je ke=âheeØemeeo ÙeebÛÙeeJejerue efÛebleve Demeles ns ue#eele IÙee. 3) veceülee : DeeheCe osJeeÛÙee leejCeosCeieerJej ‘mJeeefcelJe’ Jee nkeäkeâ ieepeJet veÙes. efceMeve DeeheuÙee keâceeF&ves efceUefJeuesues Gefö° vemeles. MegYeJele&ceeve ns veceülee Je Dee{Ÿeleejefnle Je=òeervesÛe Ieesef<ele keâjeÙeÛes Demeles. 4) efceMeveyeeyeleerle menpemegueYelee DemeeJeer, iegbleeiegble vekeâes. efceMeve Skeâ DeesPes Deens, iet{ efkebâJee ienve iees° Deens Demes oMe&Jet veÙes. pes ueeskeâ DeeOeerÛe jbpeues ieebpeuesues Deensle lÙeebÛÙeeJej DeveeJeMÙekeâ Yeej ueeot veÙes. ØeYet meJeeËvee hegjsue Demes cegyeuekeâ ØeceeCeele Je menpe osle Demelees. 5) peieuÙee peele DemeuesuÙee peerJeveeMeer peJeefUkeâlee : efceMeve cnCepes ueeskeâ pesLes Deensle DeeefCe pÙee heefjefmLeleerle Deensle lesLes heesnÛeCes DeeJeMÙekeâ Deens. ueneveies Je iejerye ÙeebÛeer efJeMes<e keâeUpeer IÙeeJeer; lÙeebvee keâOeerner keâceer uesKet veÙes, JepÙe& ceevet veÙes.
 efceMevemeC[sÛÙee jefJeJeejer ieesUe kesâuesues hewmes keâes"s peeleele? efceMevemee"er ieesUe kesâuesueer mebhetCe& jkeäkeâce ner heesheÛÙee keâeÙee&ueÙeele peeles. Ùee keâeÙee&ueÙeeuee ‘heesefvleefHeâkeâue efceMeve meesmeeÙešerpe’ cnšues peeles. ns keâeÙee&ueÙe heesheÛÙee veeJeeves heesefvleefHeâkeâue efceMeve meesmeeÙešerpekeâ[tve kesâuÙee peeCeeNÙee efceMevejer keâeÙee&uee meeneÙÙe keâjles. peieYejÛÙee ueeskeâebÛÙee Je mLeeefvekeâ ÛeÛe&ÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ Je Ssefnkeâ iejpee YeeieJeCes ns Ùee keâeÙee&Ûes Gefö° Deens . keâejCe osJeeÛes leejCe ns meJe& ueeskeâebmee"er Deens. leejCe ns DeeheuÙee efceMevejer Ghe›eâceebÛee efkebâJee MeyoeÛÙee osnerkeâjCeeefJe<eÙeer Iees<eCesÛee heefjCeece veener. osJeeÛes leejCe ns pees hejcesÕej DeeheCeeme heeÛeejCe keâjlees lÙeeÛÙeeMeer PeeuesuÙee ØelÙe#e YesšerÛÙee heefjØes#eecegUs Ie[le Demeles. cnCetve les Deevebo Je ke=âle%elee GÛebyeUtve ÙesCÙeeÛee heefjheekeâ Demelees. MegYeJele&ceeveeÛeer Iees<eCee keâjCes cnCepes hegve®eflLele ØeYetÛÙee ieewjJeeÛeer meJe&ØeLece peerJeveeves mee#e osCes nesÙe. osJe pemee legceÛÙeeMeer Goej Deens lemes legcner iejerye Je iejpeJeble ÙeebÛÙee yeeyeleerle Goej yevee.
 
 
 DeefOeke=âle – 3 (De)
 yengmevceeveveerÙe heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛes DeeÛe&efyeMeheebvee JÙekeäleeriele he$e :
 efØeÙe yebOet,
 ceer legcneuee ceePÙee veJeerve efJeÕehe$ekeâeÛeer (Encyclical) Øele hee"Jeerle Deens. efJeÕehe$ekeâeÛes Meer<e&keâ Deens, ‘‘Denes meJe& yebOetpevenes’’. ns Meer<e&keâ ceer ØeYet ÙesMetÛÙee efMekeâJeCegkeâerletve Iesleuesues Deens. ØeYet ÙesMet DeeheCeeuee hejmhejebceOÙes Deeheuee yebOet, Deeheueer Yeefieveer DeesUKeeÙeuee Øeeslmeenve osleele. DeeheCe mJeieeaÙe efhelÙeeÛÙee FÛÚsvegmeej DeeheuÙee SkeâcesJe DemeuesuÙee he=LJeerJejerue meJeeËÛÙee meeceevÙe Iejele (Our Common Home Planet Earth) Skeâ$e veeboeJes cnCetve DeeheCeeuee heeÛeejCe keâjCÙeele Deeues Deens.
 legcner legceÛee JÙeefkeäleiele F-cesue ceuee efouee Je Deeheuee hejmhej mebyebOe pees[uee cnCetve ceer legceÛee $e+Ceer Deens. ns meeOeve DeeheuÙeeuee SkeâceskeâebceOeerue direct mebheke&â meeOeCÙeeme Je efyeMehme cnCetve SskeäÙeYeeJe Â{ Je cepeyetle keâjCÙeeme lÙeeÛeØeceeCes Deeheueer peyeeyeoejer heej hee[CÙeemee"er GheÙeesieeÛes Deens.
 DeeheCe DeeheuÙee neleer megheto& kesâuesuÙee ueeskeâebvee osle DemeuesuÙee heeUkeâerÙe mesJesyeöue OevÙeJeeo DeeefCe ke=âhee keâ¤ve ceePÙeemee"er ØeeLe&vee keâjCÙeeme efJeme¤ vekeâe.
 hejcesÕej legcneuee DeeMeerJee&efole keâjes DeeefCe heefJe$e kegâceejer ceefjÙee legceÛeer keâeUpeer Jeenes.
 øeâeefvmeme
 1 Dee@keäšes. 2020, jesceÛes keâefLe[^ue ÛeÛe&
 
 
 DeefOeke=âle – 3(ye)
 ‘Denes meJe& yebOegpevenes’
 'Fratelli Tutti' yebOeglJe DeeefCe meeceeefpekeâ cew$eer (on the fraternity and Social friendship) ns heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛes veJeerve efJeÕehe$ekeâ. ns efJeÕehe$ekeâ 8 DeOÙeeÙeebceOÙes meeceeJeuesues Deens. 1) (yebefomle) mJele:ceOÙesÛe iegbleuesuÙee peieeJejerue keâeàÙee {ieeÛee ie[o DebOeej. 2) DeeheuÙee ceeiee&Jejerue DeveesUKeer JÙekeäleer. 3) ceeskeâUerkeâ DemeuesuÙee peieeÛeer keâuhevee ke⤠Ùee Je les ØelÙe#eele DeeCeCÙeemee"er Pešt Ùee. 4) ceePÙee ùoÙeeleerue Deevebo osCeejs ‘efJeÕeefÛe ceePes Iej’. 5) Ûeebieues jepekeâejCe keâeÙe Deens ns peeCet Ùee. 6) megmebJeeoeÛee DeeefCe cew$eerÛee JewefÕekeâ meceepe yeebOet Ùee. 7) SkeâceskeâebMeer PeeuesuÙee hejle YesšerveblejÛes ceeie& efveJe[t Ùee. 8) yebOeglJeeÛÙee mesJesMeer peieeleerue meJe& Oece& DeeCet Ùee.
 DeefmemeerÛÙee meble øeâeefvmemeves peeieeflekeâ yebOeglJeemee"er kesâuesuÙee metÛevesves Øesefjle nesTve ØeYetÛes MegYeJele&ceeve peieCÙeemee"er heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer DeepeÛÙee peieeuee efouesueer ner nekeâ. peieeleerue ØelÙeskeâ JÙekeäleer yebOet DeeefCe Yeefieveer Deensle cnCetve hejmhejeleerue ØesceYeeJevee Jee{erme ueeJeCÙeemee"er heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer ØelÙeskeâ JÙekeäleeruee kesâuesueer ner efJeveJeCeer. ceeCemes peieYej efJeKegjuesueer Deensle lejer DeblejeÛÙee meercesheueerkeâ[s DeeheCe SkeâceskeâebheÙeËle heesnÛet Mekeâlees.
 keâesefJe[-19ves DeeheuÙee mJe-mebj#eCeeÛÙee keâuhevee KeesšŸee Deensle, ns efmeæ kesâues – Deeheues legkeâ[s hee[ues, DeeheCe Skeâpegšerves keâece ke⤠Mekeâlees ns Deeheues mJehve OegUerme efceUefJeues. Deepe Skeâ JÙekeäleer, ogmeNÙee JÙekeäleeruee ve° (eliminate) keâjCÙeeÛee efJeÛeej keâjles; SkeâceskeâeJej ogue&#e keâjles. cnCetve ‘Denes yebOetpevenes!’ ns efJeÕehe$ekeâ osJeeheeMeer yebOeglJeeves Skeâ$e ÙesCÙeeÛÙee Je meeceeefpekeâ cew$eerÛÙee veelÙeeves veeboCeeÛÙee Deeceb$eCeeuee ØelÙeskeâ JÙekeäleerkeâ[tve Øeeflemeeo Dehesef#eles.
 ØelÙeskeâ JÙekeäleerÛeer Øeefle‰e DeesUKetve yebOeglJeeÛÙee veelÙeeves ¢ee DeeheuÙee keâeUer DeeheCe ‘efJeÕeefÛe ceePes Iej’ ¢ee YeeJevesuee ØelÙe#eele DeeCeCÙeemee"er Ùeesieoeve ke⤠Mekeâlees Demes heeshe øeâeefvmeme cnCeleele.
 ceeCemeeves veJeerve heJee&ÛÙee ¢ee Deueerkeâ[ÛÙee keâeUele kesâuesuÙee Ùeespevee peCet Heâesue "juÙeeves peerJeveeÛÙee DeeYeeUele keâeUekegâó {ie DeeuÙeeÛes efÛe$e efomeles. Heâkeäle meòee efceUefJeCÙeemee"er KesUuesues jepekeâejCe, veHeäÙeemee"er kesâuesueer DeLe&JÙeJemLee, mJeosMeeefJe<eÙeer ueIeg°erÛÙee kesâuesuÙee keâuhevee, mJeeLeea efJeÛeejeves SkeâceskeâebefJe®æ keâeueJeuesues efJe<e, peieYej meJeeËJej ueeoCÙeeÛee ØeÙelve kesâuesueer Skeâe meeÛÙeeÛeer mebmke=âleer, meJeeËvee Skeâe ÚleeKeeueer DeeCetve pevcepeele DemeuesuÙee ‘JewefMe‰eb’Ûeer kesâuesueer efÛejHeâe[, ueeskeâMeener, mJeeleb$Ùe, vÙeeÙe, SskeäÙe DeMee GÛÛe, cetueYetle DeeefCe ceewuÙeJeeve OÙesÙeebÛeer kesâuesueer kegâÛebyeCee DeeefCe DeHeâjeleHeâjerÛes keâmeye, Heâkeäle veHeâe efceUefJeCÙeemee"er DeLe&JÙeJemLesÛes peieeleerue jepekeâejCÙeebveer neleÛeueeKeerves yeoueuesues ¤he, ceeveJeer Øeefle‰sÛeer heeÙeceuueer keâ¤ve SkeâogmeNÙeebÛÙee ‘Jej’ peeCÙeemee"er nesle Demeuesuee ueeefpejJeeCee ØeÙelve, ner meieUer peieeJej hemejuesuÙee DebOeejeÛeer ue#eCes Deensle. šhhÙee-šhhÙeele eflemejs ceneÙegæ meg¤ DemeuÙeemeejKeer heefjefmLeleer DeeheCe DevegYeJele Deenesle. ceeÙeepeUeÛÙee efJeUKÙeele De[keâuesues, ieeWOeUsueues, Skeâceskeâebheemetve otj peeCeejs, meeceevÙe mecemÙee peCet ogue&ef#ele keâ¤ve uehetve yemeuesues, mebhekeâe&Ûeer meeOeves Jee{le Demeleevee Skeâceskeâebheemetve DeefOekeâ DeblejeJej efJeKegjuesues, heesjkesâ yeveuesuÙee DeveeLeemeejKeer ceeveJepeele Jeeiele Deens.
 efÛe$e ie[o DebOeejeÛes Demeues lejer Oeerj KeÛet ÅeeÙeÛee veener; hejmhej Øeerleer, vÙeeÙe, SskeäÙeYeeJevee ner OÙesÙe SkeâoeÛe efceUJetve mJemLe yemeeÙeÛes vemeles, lej je$e JewNÙeeÛeer cnCetve meeJeOeheCes jespe peieeÙeÛÙee ¢ee DeeJeMÙekeâlesefJe<eÙeer DeeheuÙee efJeÕehe$ekeâele heeshe øeâeefvmeme meJeeËvee Dee"JeCe keâ¤ve osleele. peieeÛeer JeemlegMeebleer ojjespe yeebOeueer iesueer peeCes DeeJeMÙekeâ Deens, Demes DeeJneve heeshecenesoÙe efJeÕeheefjhe$ekeâele keâjleele.
 DeeMesves peieCÙeemee"er heeshe øeâeefvmemeÛes Deeceb$eCe Deens. efvejeMe ve neslee DeeMesuee keâJešeUtve Deeies-ketâÛe keâjCÙeemee"er heeshe meeo Ieeueleele. mJele:ÛÙee JÙeefkeäleiele iejpeebheueerkeâ[s heenCÙeemee"er heeshecenesoÙe meJeeËvee nekeâ osleele. DeeheuÙee neleele yebOeglJeeÛee, JewefÕekeâ cew$eerYeeJevesÛee meJeeËÛee nele IesTve, Skeâ$eheCes DeeheCe DeeheuÙee efJeÕeeuee, ‘osJeeÛeer efØeÙe DeeefCe heefJe$e efveefce&leer’ yeveCÙeeme hee$e ke⤠Mekeâlees.
  – (meefJemlej uesKe heg{erue Debkeâele).
 
 
 DeefOeke=âle – 4
 osJeMeyoeÛÙee ØekeâeMeele KeesueJej efÛebleve
 hegveG&uuesKe keâjCes cnCepesÛe hegvne hegvne lesÛe meebiele jeneCes ceuee DeeJe[le veener. leLeeefhe, keâesefJe[-19 Ùee efJe<eeCetcegUs DeeheCe iesues keâener ceefnves peieCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Deenesle heCe DeeheCe Deeheueer nleyeuelee ueheJet Mekeâle veenerle DeeefCe DeeheCe Meefkeälenerve Je mebj#eCe#ecelee njJeuÙeemeejKes peCet Jeeiele Deenesle. DeeheCe mJele:uee meejKes efJeÛeejle Deenesle ‘‘keâe, keâeÙe, keâes"tve ne keâesefJe[-19 efJe<eeCet Deeuee? lees keâmee Je keâOeer DeeheuÙee peerJeveeÛÙee megjef#elelesuee DeeefCe Meebleeruee Oecekeâer ÅeeÙeÛes LeebyeJesue?’’ Heâkeäle DeeheCe SJe{sÛe cnCet Mekeâlees : ‘‘Deelee DeeheCe KejesKej DeeheuÙee peerJeveeÛeer veepetkeâ, #eCeYebiegj DeeefCe DeuhepeerJeer yeepet DevegYeJele Deenesle.’’ legcne ØelÙeskeâeuee DeeheuÙee peerJeveeJej osJeMeyoeÛÙee ØekeâeMeele Lees[smes KeesueJej efÛebleve keâjCÙeeme ceer Deeceb$eCe keâjerle Deens. Jemlegle:, ceeCetme ne Ssefleneefmekeâ °Ÿee ceeveJeer DeefmlelJeeÛÙee DeMee heefjefmLeleerMeer efveieef[le Deens keâer peer he=LJeerJejerue ceeveJeer peerJeveeÛes veepetkeâheCe Øekeâš keâjles. Ùee veepetkeâheCeecegUs nesCeejer ceeveneveer leb$e%eeve otj keâjerle veener; Gueš, leb$e%eeve heg<keâUoe ceeveJeer veepetkeâheCeeÛeer hejer#ee heeneles; DeeCeKeerve, leb$e%eeve Ùee ceeveJeer veepetkeâheCeele Je ogyeUsheCeele o[uesuee Keesue DeLe& peCet Peekeâle Demeles, og:Ke Je JesovesÛee Keje Yeej efkebâJee lÙeeÛes cetuÙe DeeefCe Øeefle‰e ÙeebÛeer Ghes#ee keâ¤ve.
 ef¡emleer DeeMee ne F&Õej%eeveerÙe meodiegCe ceeveJeer ogye&uelesmebyebOeerÛes Kejs melÙe KeemejerlÙee oeKeJetve oslees : DeeheCeeme DeeheuÙee ogyeUsheCeeÛeer ueepe Jeešt veÙes DeeefCe lees ueheJet veÙes, lej DeeheCe lÙeeÛes efJeÛeejhetJe&keâ Je DeueJeejheCes mJeeiele keâjeJes, leMeeves DeeheCe Ùee he=LJeerJejÛeer DeeheuÙee Debeflece Gefö°ekeâ[erue Deeheueer peerJeveÙee$ee Skeâe mece=æ DeLee&ves lespemJeer yeveJeeJeer.
 yeeÙeyeue DeeheCeeme osJeeÛÙee ueeskeâebÛeer GoenjCes osTve ns melÙe efMekeâJeles. Keeme keâ¤ve ce=lÙetuee meeceesjs peeleevee lÙeebvee he=LJeerJejerue peerJeveeÛÙee DevegYeJeebletve peeJes ueeieles. yeeÙeyeue DeeheCeeme peeCeerJe keâ¤ve osles keâer heeLeeaJe peerJeve ns ceÙee&oe, DehejeOeerheCee DeeefCe efÛeblee«emlelesves Yejuesues Deens. mlees$e ns MeneCeheCe Skeâe JeÛeveeletve meej¤heeves meebieles : ‘‘Deeheues DeeÙeg<Ùe meòej Je<ex – DeeefCe Mekeäleer DemeuÙeeme Heâej lej SsMeer Je<ex; lejer lÙeeÛee [ece[ewue kesâJeU keâ°ceÙe Je og:KeceÙe Deens, keâejCe les ueJekeâj mejles DeeefCe Deecner efveIetve peelees’’ (mlees$e 90:10).
 ÙesMetÛÙee MegYeJele&ceeveeÛes veereflemet$e ns ogmejs keâener vemetve pegvÙee keâjejeÛeer heefjhetleea Deens. les ‘cetU heehe’ cnCepes keâeÙe ns mhe°heCes efveoMe&veeme DeeCeles. lÙeeÛes JeemleJe Deeheueer peer ‘meecetefnkeâ ogye&uelee’ Deens lÙeeÛÙeele meehe[les. keâejCe ‘meJe&peCe’ ns SkeâeÛe ceeveJeer kegâšgbyeeÛes meomÙe Deensle. meJe& Jemletpeele ner Skeâ ogmeNÙeeMeer pees[uesueer Deens.
 ‘‘Iešvee mejleele heCe DeeIeele jenelees’’ Ùee efJeOeeveeÛes leke&âMeeŒe oeKeJetve osles keâer pÙee iees°er mejleele Je yeoueleele lÙeeble Skeâ efškeâeT DeLe& Deens; Ùee efškeâeT DeLee&ves ceeveJeer mJeeleb$Ùeeuee efoMee ÅeeÙeuee nJeer cnCepes DeeheCe keâjerle Demeuesueer ØelÙeskeâ efveJe[ ner Demmeue Demesue. efveIetve peeCeeNÙee iees°eRleerue ne ‘efškeâeT DeLe&’ pesJne DeeheCe osJeeÛÙee Deeceves-meeceves Ùeslees DeeefCe JÙeefkeäleMe: DeeheuÙee MespeeNÙeeMeer efYe[lees lesJneÛe meehe[le Demelees. Ùee keâesefJe[-19 meeLeerÛÙee keâ"erCe Je Deme¢e ceefnvÙeeble heeshe øeâeefvmeme DeeheCeeme hegvne hegvne meebiele Deensle lÙeekeâ[s DeeheCe keâevee[esUe ke⤠veÙes, les cnCepes ‘‘DeeheCe meJe& SkeâeÛe yeesšerle Deenesle’’; DeeefCe ns efkeâleer Kejs Deens! heeshe øeâeefvmeme meebiele Deensle keâer DeeheCe KeNÙee veeMekeâ DemeuesuÙee ‘mJeeLeeaheCeeÛÙee meeLeeruee’ yeUer he[t veÙes; heeshecenesoÙe DeeheCeeme ‘Ghes#esÛÙee efJe<eeCet’heemetve meeJeOe jeneCÙeeme meebiele Deensle.
 efveJe[ keâjCÙeeÛes pes mJeeleb$Ùe DeeheCe ceeCetme cnCetve GheYeesielees lÙeele #ecee keâjCÙeeÛeer Deeheueer #ecelee DebleYet&le Deens. DeeheuÙee efJe®æ DehejeOe kesâuesuÙee JÙekeäleeruee Deble:keâjCeeheemetve #ecee keâjCes ner Deeheueer Kejer Øeefle‰e Deens! Ùeemee"erÛe DeeheCe DeeheuÙee KeebÅeebJej Ùee peieeÛÙee og°eF&Ûes DeesPes Jeeefnues heeefnpes; DeeheCe meJeeËMeer efceUtve Skeâef$elejerlÙee Ùee JeeF&šeMeer mebIe<e& kesâuee heeefnpes. ns pes JeeF&š, DeeheCe cnCelees, pÙeeuee DeeheCe peyeeyeoej veenerle les meieàÙeebveeÛe YeesJeles, keâejCe, Deeheuee Demee ÙegefkeäleJeeo Deens keâer les JeeF&š DeeheCe mJele: kesâuesues vemeles. hejbleg, Ùee peieeÛÙee keâesCelÙeener Yeeieele og:Ke Demesue lej, pejer DeeheCe ØelÙe#eheCes lÙeeÛes keâejCe vemeuees, lejer DeeheCe lÙeeÛÙee DeefmlelJeeÛeer meecetefnkeâ peyeeyeoejer mJeerkeâejueer heeefnpes. pes DeeheCeeme osJeefJe<eÙekeâ ØeMveeMeer Je ceeveJeer mJeeleb$ÙeeMeer DeeCetve efYe[Jeles Demes les Skeâ jnmÙe Deens.
 he=LJeerJejerue meJeeËvee JeeieCegkeâermee"er SkeâÛe veweflekeâ leòJe yeeÙeyeue meceesj "sJeles; les cnCepes Deeheuee mJeieeaÙe efhelee pemee oÙeeUt Deens lemes DeeheCe oÙeeUt yeveeJes; pesJne yeeÙeyeue ceeveJeer og:KeeÛeer heefnueer Iešvee JeCe&ve keâjles, lesJne les mhe° keâjles keâer ceeveJeer og:Ke ns JemlegceeveeÛÙee vewmeefie&keâ JÙeJemLesle cees[le veener. cnCetve, og:KeeÛee ØeMve ne pegvÙee mecemÙeebvee veJeerve Gòej osCÙeeÛee veener! lej, yeeÙeyeue DeeheCeeme osJeeÛÙee MeeÕele efveefce&leerÛÙee meboYee&letve mecemÙeebÛee efJeÛeej keâjCÙeeme ØesjCee osles. cnCetve, osJeeÛÙee efveefce&leerkeâ[s DeeheCe veJeerve °erves, DeLee&ves, vetleve vepejsves heent Ùee.
 ne Heâkeäle ojjespe GodYeJeCeeNÙee mecemÙeebÛes efvejekeâjCe keâjCÙeeÛee ØeMve veener, lej keâesCeleerner Je ØelÙeskeâ heefjefmLeleer Debieerke=âle keâjCÙeeÛÙee Je=òeeruee efJejesOe keâjCÙeeÛee Deens. ÙeeÛee DeLe& keâeÙe? DeeheuÙee Ùee keâeUele yeeÙeyeueÛÙee keâeUer nesles lemes ‘mebos°s’ yeveCes, OevÙe heg®<e Je efŒeÙee, pes veweflekeâlesÛÙee ogceeaU DeeJneveebveer Øesefjle Peeuesues nesles. keâejCe pesJne Skeâe mecemÙesÛes efvejekeâjCe nesles, lesJne ogmejer GYeer "ekeâles! Øesce (GLeU ‘GoeòeerkeâjCe’ efkebâJee ‘meJebie YeeJeveeslkeâšlee’ veener), ns mebos°ŸeebÛÙee ùoÙeeÛÙee Je ceveesJe=òeerÛÙee keWâõmLeeveer nesles, Demmeue Øesce, pes mJele:ÛÙee JÙeefkeäleiele iejpeebheÙeËleÛe ceÙee&efole jenele veener; lej he=LJeerÛÙee keâeveekeâesheNÙeebheÙeËle heuuee iee"les. ÙeemeejKÙee meJeeËvee ‘meeceeJetve IesCeeNÙee Je ‘keâ®Cee’ oeKeJeCeeNÙee mebos°e¤heer Øesceeves Feflenemeele cees"er heefjJele&ves Ie[Jetve DeeCeueer Deensle. yeeÙeyeueves osJeeÛÙee Gheemevesmee"er meJeeËvee cetueYetle efveÙece Ieeuetve efouee Deens, pees mlees$eele ieeefÙeuee peelees : ‘‘ns osJee, Yeive Je Deveglehle ùoÙe let legÛÚ ceeveCeej veenerme’’ (mlees$e 51:17).
 
 
 DeefOeke=âle – 5
  DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 24 ces les 26 peguewheÙeËle: ØelÙeskeâ jefJeJeejer ueeskeâebefMeJeeÙe he. efcemmee mecehe&Ce ceje"erle – (‘Ùet šŸetye’ Je efmeievesš kesâyeueÛÙee ceeOÙeceeletve ØemeejCe) efyeMehme neTme, yejecehetj.
 29 petve (me. 10.00 les og. 1.15): mesefcevejer yebOetbÛes cetuÙeceeheve (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 30 petve me. 10.00:Oece&ØeebleerÙe efMe#eCe ceb[UeÛÙee (DBE mebÛeeuekeâemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.30 les og. 1.45): mesefcevejer yebOetbÛes cetuÙeceeheve (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 3 peguew (me. 10.00 les og. 12.30):efveJe[keâ ØecegKe Oece&ieg®bMeer meuueecemeuele (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 5 peguew (me. 11.00 les og. 12.45) : Jesefyeveej meYee (Dee@veueeF&ve efJnef[Ùees keâe@vHeâjvme), menYeeie Je ceeie&oMe&ve – heeÛeejCeemee"er osJeeÛeer FÛÚe keâeÙe Deens ns peeCetve Iesle DemeuesuÙee ÙegJekeâebmee"er.
 10 peguew (me. 11.00 les og. 2.00): efveJe[keâ ØecegKe Oece&ieg¤bmeceJesle meuuee-cemeuele meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 11 peguew (me. 10.30 les og. 12.45) : Oece&ØeebleerÙe DeLe& mebÛeeuekeâemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 14 peguew (me. 10.00 les og. 11.45) : DeJej ues[er Dee@Heâ Jesuebkeâveer ÛeÛe&, ceoxme Oece&ieg¤ šercemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.45 les og. 12.30) : Ûe@vmeuej Je Oece&ØeebleerÙe DeLe&mebÛeeuekeâemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 15 peguew (mebOÙee. 6.00les 8.00) :cegbyeF& Øeeble pespJeerš ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjDej, ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 16 peguew me. 9.30:keâecexueeF&š efmemšjebmee"er he. efcemmee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), KejeUs, meeb[esj.
 17 peguew (me. 11.00les og. 12.00) :Oece&ØeebleerÙe DeLe& meefceleer mebÛeeuekeâ JeOece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleer mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.30 les 7.15) : 21 peguewuee nesCeeNÙee (‘ceeveJeer nkeäkeâ’ UN JesefyeveejÛeer hetJe& leÙeejer) meYesle menYeeie.
 18 peguew (me. 10.00 les og. 1.30): nesueer efmhejerš ÛeÛe&, veboeKeeue Oece&ieg¤ šerce meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 20 peguew mebOÙee. 5.30:meble cesjer ce@ioeuesveeÛÙee meCeeefveefceòe, he. efcemmee (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), meble cesjer ce@ioeuesvee ÛeÛe&, cegUieeJe.
 (mebOÙee. 6.00 les 8.00):Oece&«eece DeLe&meefceleer Je ceeueceòee meefceleerÛeer meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), meble cesjer ce@ioeuesvee ÛeÛe&, cegUieeJe.
 21 peguew (me. 9.30 les 11.00) : Oece&ØeebleerÙe DeLe& meefceleer mebÛeeuekeâ Je Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleer mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.30 les 8.30) : Skeâe Deeblejje°^erÙe heefjmebJeeoeceOÙes JÙeeKÙeeles cnCetve menYeeie (Jesefyeveej) ‘‘efJeÉsMe keâeUele ßeæe peeie=leer : ceeveJeer nkeäkeâebÛeer JÙeeJeneefjkeâ GheÙeesefielee.’’
 22 peguew (me. 10.00 les og. 1.30): Oece&ØeebleerÙe MeeUe Je keâe@uespeÛes ce@vespej Je efØeefvmeheue ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 5.30 les 7.00) :peerJeve oMe&ve keWâõeÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 23 peguew (me. 11.30 les og. 1.00) : Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 1 Dee@iemš mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 18 Jee jefJeJeej), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 3 Dee@iemš mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee (meWš pee@ve efJnÙeeveerÛee mce=leerefove, Oece&ieg¤bÛee meCe), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), osJeceelee ÛeÛe&, heeueer.
 8 Dee@iemš mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 19 Jee jefJeJeej), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 13 Dee@iemš (me. 10.00 les og. 12.00) : Oece&ØeebleerÙe efJeJeen vÙeeÙeheer"eÛÙee meomÙeebmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 14 Dee@iemš mebOÙee.4.30:heefJe$e efcemmee (OevÙe kegâceejer ceefjÙesÛes mJeie&veÙeve ceneslmeJe), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 15 Dee@iemš mebOÙee.4.30:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 20 Jee jefJeJeej – meWš je@keâÛeer mce=leer), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), meWš je@keâ ÛeÛe&, ieesefKeJejs.
 16 Dee@iemš (mebOÙee.4.00 les 6.30): (Jesefyeveej) ef¡emlemeYesÛÙee meeceeefpekeâ efMekeâJeCeerJej – Dee@ue Fbef[Ùee ke@âLeefuekeâ ÙegefveÙeve meJe&meeOeejCe meYesuee JÙeeKÙeeve.
 18 Dee@iemš (me. 10.00 les og. 12.00) : Oece&ØeebleerÙe efJeJeen vÙeeÙeheer"eÛÙee meomÙeebmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee.4.00 les 6.00):ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[ÙeeÛÙee (CBCI) heoeefOekeâeNÙeebÛÙee meYesle menYeeie (Dee@veueeF&ve).
 20 Dee@iemš (me. 10.00 les og. 12.00) : Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee Je DeLe&meefceleer mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 Dee@iemš (me. 11.30 les og. 1.00) :ceeveJeer DeefOekeâej (UN) Meebleermee"er Oece&, vÙegÙee@ke&â DeeÙeesefpele Deeblejje°^erÙe Oeeefce&keâ mJeeleb$ÙeemebyebOeer heefjmebJeeoeceOÙes JÙeKÙeeles (Jesefyeveej).
 22 Dee@iemš mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 21 Jee jefJeJeej), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 24 Dee@iemš (me. 11.50 les og. 1.15) : keâener Oece&ieg¤meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 27 Dee@iemš (me. 10.00 les 11.30) : efJeYeeieerÙe Gheemevee DeeÙeesieeÛÙee mes›esâšjer meceJesle (ceje"er efcemmee«ebLe hegveuexKeve) meYee, (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee.4.30 les 7.30):JemeF& Oece&Øeebleemee"er meWš heeÙeme keâe@uespeceOÙes efMekeâle DemeuesuÙee mesefcevejer yebOetbmeceJesle lÙeebÛÙee Dee@veueeF&ve JeieeËyeeyele ÛeÛee& (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 29 Dee@iemš mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 22 Jee jefJeJeej), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 2 mehšW. (mebOÙee. 4.30 les 7.30) : mesefcevejer yebOetbvee ceeie&oMe&ve (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve) peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 5 mehšW. mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 23 Jee jefJeJeej), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 7 mehšW. (me. 10.30 les og. 1.30): keâener Oece&ieg¤meceJesle meuueecemeuele meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30 : heefJe$e efcemmee (OevÙe kegâceejer ceefjÙesÛÙee pevceefoveeefveefceòes), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
 (mebOÙee. 5.30 les 7.30):mesefcevejer yebOetbvee ceeie&oMe&ve (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 10 mehšW. (me. 10.00 les 11.00): Oece&ØeebleerÙe DeLe&meefceleer mebÛeeuekeâemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.00 les 11.45):DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexmeÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12.00 les 12.45):efJnkeâj pevejue meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 7.00):mesefcevejer yebOetbvee ceeie&oMe&ve (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 7.00:meefoÛÚe Yesš Je mJeeiele, efceje-YeeFËoj-JemeF&, efJejej heesueerme keâefceMevejsšÛes Deefleefjkeäle keâefceMevej peÙee kegâceej mej (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 11 mehšW. (me. 9.30:Oece&ØeebleerÙe efJeJeen vÙeeÙeheer"eÛÙee meomÙeebmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.00 les og. 1.45) : meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe, JemeF& efØeefvmeheue, jefpemš^e, efJeMes<e meuueeieej Je JÙeJemLeehekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 12 mehšW. me. 10.00:Oeeefce&keâ DeuhemebKÙeekeâebÛÙee ØeMveebJejerue ÛeÛexle Deeblejje°^erÙe JesefyeveejceOÙes menYeeie.
  mebOÙee. 4.30 :heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 24 Jee jefJeJeej), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), DeJej ues[er Dee@Heâ Jesuebkeâveer ÛeÛe&, ceoxme.
 15 mehšW. (me. 9.30 les 10.00): Oece&ØeebleerÙe efJeJeen vÙeeÙeheer"eÛÙee meomÙeebmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 10.00 les 11.00): keâener Oece&ieg¤meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.00 les og. 12.00) : efoJebiele mJeeceer DeefiveJesMe ÙeebÛÙee DeeojebpeueerÛÙee (Jesefyeveej) keâeÙe&›eâceele menYeeie Je Deeojebpeueer meceefhe&le.
 16 mehšW. (me. 10.00 les 11.30): Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee Je DeLe&meefceleer mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.40 les og. 12.00): Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 17 mehšW. (me. 10.00les og. 12.00) : Oece&ØeebleerÙe efJeJeen vÙeeÙeheer"eÛÙee meomÙeebmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.00 les 1.30) : Ûe@vmeuej Je Oece&ØeebleerÙe DeLe&meefceleer mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.15 les 8.00) : Arigatou HeâeTb[sMeve, šeskeâerDees-peheeve ‘ueneve cegueebÛÙee DeefOekeâejebyeeyele’ DeeÙeesefpele (Jesefyeveej) meuueeieej ceb[UeÛÙee yew"keâerle menYeeie.
 18 mehšW. (me. 10.00 les 11.00): efouueer mejOece&Øeebleeves efoJebiele mJeeceer DeefiveJesMe ÙeebÛÙeemee"er DeeÙeesefpele kesâuesuÙee DeeblejOeceeaÙe (Dee@veueeF&ve) ØeeLe&veemeYesle menYeeie.
  (me. 11.00 les og. 1.00) :Lee@ceme ye@efhšmše [er. Fue. S[. keâe@uespeÛÙee keâefcešer meYeemeoebmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 5.30):ÙegveeÙešs[ ef¡e§eve ØesDej Heâe@j Fbef[Ùee (ecumenical) ÛeUJeUerÛÙee F&Me%eeve efJe<eÙekeâ meuueeieej meefceleerÛÙee meYesle (Zoom) menYeeie.
 (mebOÙee. 5.30 les 8.00):Arigatou HeâeTb[sMeve, šeskeâerDees-peheeve ‘ueneve cegueebÛÙee DeefOekeâejebyeeyele’ DeeÙeesefpele (Jesefyeveej) meuueeieej ceb[UeÛÙee yew"keâerle menYeeie.
 19 mehšW. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 25 Jee jefJeJeej – efvece&U, [neCet Oece&«eece mecetn meCe), (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, efvece&U.
 21 mehšW. (me. 11.30les og. 12.30) : Oece&ØeebleerÙe efJeJeen vÙeeÙeheer"eÛÙee meomÙeebmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 mehšW. me. 10.00:Oece&ØeebleerÙe efMe#eCe ceb[UeleHexâ (DBE) DeeÙeesefpele meJe& MeeUe Je pÙegefveDej keâe@uespe ÙeebÛÙee ce@vespej Je efØeefvmeheueÛÙee (Zoom) meYesle menYeeie Je meceejesheeÛes Yee<eCe.
 (mebOÙee. 4.30 les 7.00):mesefcevejer yebOetbvee ceeie&oMe&ve (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 26 mehšW. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 26 Jee jefJeJeej – cemes&me Oece&«eece mecetn meCe) (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue),DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemes&me.
 mebOÙee. 5.30 :yeeU ÙesMet meWšjuee Yesš (meWšjÛÙee vetleveerkeâjCeeÛeer heenCeer Je ceeie&oMe&ve), cemexme.
 28 mehšW. me. 10.00:peerJeve oMe&ve keWâõeÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 29 mehšW. (me. 10.30 les og. 12.00): Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee Je DeLe&meefceleer mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12.15 les 1.30):meWš cesjer ce@ioeuesve ÛeÛe&, cegUieeJeÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤ meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 30 mehšW. mebOÙee. 7.00:meble pee@ve ceejer efJeÙeeveer keäuepeea nesce, meeb[esj (Heâe. FivesefMeÙeme ceÛÙee[es ¢eebÛÙee og:Keo ce=lÙetØemebieer) Yesš Je heefJe$e efcemmee meceefhe&le.
 (DeeÛe&efyeMeheebÛes Dee@keäšesyej ceefnvÙeeleerue keâeÙe&›eâce)
 1 Dee@keäšes. me. 9.30:DeblÙeefJeOeer – mJe. Heâe. FivesefMeDeme ceÛÙee[es (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), heefJe$e DeelcÙeeÛes ÛeÛe& oHeâveYetceer, veboeKeeue.
 (me. 10.45 les 11.30): hemeeÙeoeve meWšj, veeUe ÙesLes Yesš (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve).
 (mebOÙee. 5.30 les 6.30):Oece&ieg¤meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 2 Dee@keäšes. (me. 10.00 les 11.15): keâener Oece&ieg¤meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 3 Dee@keäšes. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 27 Jee jefJeJeej), (ueeskeâebefMeJeeÙe), ÙegšÙetye (efmeievesš kesâyeue), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 5 Dee@keäšes. (me. 10.00 les og. 12.30) : efJeYeeieerÙe Gheemevee DeeÙeesie – jesceve ceje"er efcemmee«ebLe hegveuexKeve meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 6 Dee@keäšes. me. 10.00:ceeefCekeâhetj, yejecehetj Je Debyee[er jes[ Oece&«eeceeÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤bmeceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.00:efj[schš^erme (CssR) Oece&ieg¤ÛÙee JneF&me ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjDej meceJesle meYee (mecetn Deblej jeKetve Je ÙeesiÙe meeJeOeefiejer yeeUietve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 7 Dee@keäšes. og. 12.00:DeefKeue YeejleerÙe efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛÙee (CBCI) DeLe&meefceleerÛeer meYee (Zoom).
 9 Dee@keäšes. (og. 3.30les 5.30) : ÙegveeÙešs[ ef¡e§eve ØesDej Heâe@j Fbef[Ùee (ecumenical) ÛeUJeUerÛÙee F&Me%eeve efJe<eÙekeâ meuueeieej meefceleerÛÙee meYesle (Zoom) menYeeie.
 11 Dee@keäšes. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 28 Jee jefJeJeej – Jee[e-keâjbpes efcemmee meWšj mecetn meCe) (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 12 Dee@keäšes. (me. 10.00 les og. 12.00) : Jesmšve efjpeve efyeMeheebÛÙee meesMeue meefJe&me HeâesjceÛeer meYee (Zoom).
 17 Dee@keäšes. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 29 Jee jefJeJeej – efceMeve meC[s, ÛegUCee Oece&«eece mecetn meCe) (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee ÛeÛe&, ÛegUCes.
 22 Dee@keäšes. (me. 9.30 les og. 1.00): ‘keâeefjleeme Fbef[Ùee’ ÙeeÛÙee SefkeäPekesâefšJn yees[&Ûeer meYee (Zoom), efouueer.
 24 Dee@keäšes. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 30 Jee jefJeJeej – jcesoer Oece&«eece mecetn meCe) (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), DeJej ues[er Dee@Heâ jcesoer leerLe&mLeeve, jcesoer.
 31 Dee@keäšes. mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 31 Jee jefJeJeej – heehe[er Oece&«eece mecetn meCe) (ueeskeâebefMeJeeÙe), Ùeg šÙetye (efmeievesš kesâyeue), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.