heVeeme Je<eeËhetJeeaDee@keäšesyej 2020


 
 ieeme Oece&«eeceeleerue heefnues Oece&ieg¤
 ieeme : ieeme Oece&«eeceele hejcesÕejeÛÙee ceàÙeele keâeÙe& keâjCÙeemee"er heefnues Oece&ieg¤ cnCetve Heâe. [e@ceefCekeâ Heâjieespe Ùeebvee veeiehetj ÙesLes 18 Dee@keäšesyej 1970 jespeer ieg®oer#ee osCÙeele Deeueer. 25 Dee@keäšesyej jespeer lÙeebveer meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee Oece&«eeceele Deeheuee heefnuee efcemmeeyeueer Dehe&Ce kesâuee. ieeme «eecemLeebleHexâ lÙeebÛee peenerj melkeâej keâjCÙeele Deeuee.
 mejhebÛeebÛee melkeâej
 veJeeUs : veJeeUs «eecehebÛeeÙeleerÛes mejhebÛe ßeer. yeer. pes. ef[meespee ¢eebveer 18 Dee@keäšesyej 1970 jespeer DeeheuÙee JeÙeeÛeer 50 Je<ex hetCe& kesâueer. lÙee efveefceòes veJeeUs «eecehebÛeeÙeleerleHexâ lÙeebÛee melkeâej keâjCÙeele Deeuee.
 Meleeyoer mcejefCekeâe ØekeâeMeve
 cegbyeF& : %eevemejmJeleer hebef[lee jceeyeeF& ¢eebÛÙee Meleeyoer mcejefCekeâe «ebLeeÛes GodIeešve ßeerceleer ieguesmšve Deej. efyeueerceesefjDee ¢eebÛÙee MegYenmles meble PesefJeÙej meYeeie=n ÙesLes efoveebkeâ 19 Dee@keäšes. 1970 jespeer keâjCÙeele Deeues. meoj Øemebieer DeejesiÙeceb$eer [e@. jHeâerkeâ PekesâefjÙee, ØecegKe heengCes cnCetve GheefmLele nesles. cegbyeF&Ûes efyeMehe ef¡emleesHeâj je@yeervemeve ¢eebveer DeOÙe#emLeeve Yet<eefJeues.
 js. Heâe. he@efš^keâ uescee@me veJeoeref#ele Oece&ieg¤
 meeb[esj : meWš Lee@ceme Oeceeeceeleerue veJes Oece&ieg¤ js.Heâe. he@efš^keâ uescee@me ÙeebÛee melkeâej jefJeJeej efoveebkeâ 25 Dee@keäšes. 1970 jespeer he. efcemmee Dehe&Ce kesâuÙeeveblej keâjCÙeele Deeuee. keâeÙe&›eâceeÛÙee DeOÙe#emLeeveer js. Heâe. [e@ceefCekeâ hejsje nesles.