efJeMeeue efJeÕeelemehšWyej 2020


 
 
 peieeuee DeejesiÙeoeve
 Jn@efškeâve : ‘peieeuee DeejesiÙeoeve’ Ùee efJe<eÙeeJejerue Oece&efMe#eCe osleevee heeshe øeâeefvmeme cnCeeues : ‘‘keâesjesvee meeLeerÛee DeeheCe ognsjer cegkeâeyeuee kesâuee heeefnpes. Ùee Deeflemet#ce Je YeÙebkeâj efJe<eeCetJej GheeÙe MeesOeuee heeefnpes. efMeJeeÙe meeceeefpekeâ DevÙeeÙe, efJe<ecelee ogpeeYeeJe Je keâcepeesj Ieškeâebvee mebj#eCeeÛee DeYeeJe Ùee cees"Ÿee efJe<eeCetJej osKeerue GheeÙe MeesOeuee heeefnpes. ieefjyeevebe De«e›eâce (preferential option for the poor) osCes ns vesnceer DeeheuÙee ceveele DemeeJes.
 heeshe pegàÙee cegueebvee yeeefhlemcee osleele
 Jn@efškeâve : meWš^ue Deeeføeâkeâe efjheefyuekeâ Ùee osMeeleerue oesve pegàÙee cegueebJej Jn@efškeâveÛÙee ceeuekeâerÛÙee yeebefyevees pespet hesef[Ùeeefš^keâ ne@mheeršue (jesce) ÙesLess MeŒeef›eâÙee keâjCÙeele Deeueer. ner oesve pegUer cegues Skeâceskeâebvee lÙeebÛÙee ceevesÛÙee Yeeieeef"keâeCeer pees[ueer iesueer nesleer. [e@keäšjebveer cees"Ÿee efMeleeHeâerves Skeâe DeefleMeÙe veepetkeâ MeŒeef›eâÙesÉejs lÙee oesIee yeeuekeâebvee Skeâceskeâebheemetve Deueie keâjCÙeele ÙeMe efceUJeues. veblej Ùee cegueebvee heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer yeeefhlemcee efouee.
 Jnsefvšuesšj Je Deuš^emeeTb[ mke@âveme&Ûeer Yesš
 Jn@efškeâve : heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer yeÇeefPeue osMeeuee Jnsefvšuesšj Je Deuš^emeeTb[ mke@âveme&Ûeer Yesš efoueer. yeÇeefPeue osMeele iesuÙee 17 Dee@iemšheÙeËle leerve oMeue#eehes#ee DeefOekeâ ueeskeâ keâesjesvee efJe<eeCetves yeeefOele Peeues Deensle. peieele Decesefjkesâveblej yeÇeefPeueceOÙes ce=lÙetmebKÙee DeefOekeâ Deens.
 
 Jn@efškeâve : heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer DeeJeenve kesâues Deens keâer ‘‘keâesjesveeJejerue ueme meehe[uÙeeJej leer meJeeËvee GheueyOe keâjCÙeele ÙeeJeer. ner ueme ßeercebleebvee ØeeOeevÙe›eâceeves osCes efkebâJee leer Ùee efkebâJee lÙee osMeeÛeer ceeueceòee Deens Demes mecepeCes Kesopevekeâ Demesue.’’ ÙegveesÛÙee peeieeflekeâ DeejesiÙe mebIešvesÛÙee mebÛeeuekeâebveer ‘ueme-je°^Jeeo Je uemeerÛeer mee"syeepeer’ Ùee efJe<eÙeer JekeäleJÙe kesâuÙeeveblej heeshe cenesoÙeebveer Jejerue DeeJeenve kesâues. uemeerkeâjCeeyeeyele ieefjyeebvee De«e›eâce efceUeJee Demes heeshe øeâeefvmeme Ùeebvee Jeešles.