keâesjesveeÛee keânj… DeeefCe keâvHeäÙetpeve!mehšWyej 2020


  – mš@vueer ieesvmeeueefJeme
 
 SsMeerÛÙee oMekeâele cegbyeF& Menjeves DeeceÛÙee megMesieeo ieeJeebJej Dee›eâceCe kesâues DeeefCe DeeceÛÙee ieeJeebÛes MenjieeJe yeveues. yeIelee yeIelee Deeheues ieeJeheCe njJetve les ‘iueesyeue efJnuespe’ yeveues. peieeÛes ojJeepes JemeF&uee Kegues Peeues. DeeKeeleele Deeheues ueeskeâ peeleÛe nesles; Deelee Ùegjeshe-Decesefjkeâe-ke@âve[e-Dee@mš^sefueÙee Demes otjmLe osMener peJeU Deeues. efMe#eCe, veeskeâNÙee Je keâeÙeceÛÙee efveJeemeemee"er Deveskeâebveer hejosMe peJeU kesâues. DeeefLe&keâ megyeòee IejeIejebletve Deesmeb[tve Jeent ueeieueer. Debiee-KeebÅeeJe¤ve ßeercebleer DeesIeUt ueeieueer. GppJeue Je megjef#ele GÅeeÛÙee hetCe& Kee$eerves Deecner efveef§eble yevele iesuees.
 DeeceÛeer Skeâ$e kegâšgbyes Deekeâmele iesueer. Skeâue kegâšgbye heæleer Deekeâejeuee Deeueer. Iejeleerue meejs nele keâceeJeles Peeues. peceerve-pegceuee, SHeâ.[er., efJecee, efjDeue Smšsš, meesveb-veeCeb, hejosMe ØeJeeme, jepesMeener yebieues, YeJÙe efJeJeen meceejbYe Demeb meejb neleeMeer Deeueb. megKeJemlet peieCeb Deecner ie=nerleÛe Oejueb nesleb. Deecner DeeOegefvekeâ peieeÛÙee yejesyejerves Ûeeuet ueeieuees. DeeYeemeer peieleeves lej peieeMeer DeeCeKeerveÛe pees[ues iesuees. heCe ¢ee peJeUheCeeÛesÛe DeesPes nesF&ue Demes DeeceÛÙee mJehveelener keâOeer Deeues veener.
 DeeefCe DeÛeevekeâ lees DeeOegefvekeâ huesie GieJeuee OetcekesâletmeejKee lÙee otj ÛeerveceOÙes… ÛeerveceOeerue ner DeeCeKeer Skeâ veJeueeF& cnCetve JeeÛele neslees heshejceOÙes. Demes Deveskeâ Deepeej ÙesTve iesues neslesÛe, lÙeeleuee ne DeeCeKeer Skeâ. peeF&ue keâener yeUer IesTve. Deecneuee keâeÙe lÙeeÛes? DeeceÛes meejs ÙeLeeefmLele Ûeeuet nesles. hejbleg yeIelee yeIelee lÙee efJe<eeCetÛÙee ce=lÙegueeše DeeceÛÙeener oejele ÙesTve Le[keâuÙee. Jee{lÙee ce=lÙegIebše keâeveeJej DeeoUt ueeieuÙee leMeer ùoÙeele Oe[keâer Ye¤ ueeieueer. Deecner peCet efJeveeMeeÛÙee Gbyej"ŸeeJej ÙesTve Le[keâuees. ¢eehetJeea keâOeerÛe Jeešueer veJnleer efpeJeeÛeer Flekeâer Yeerleer. S.meer.ceOÙes megKeeÛeer Peeshe Iesleeveener Deelee keâesjesveeÛÙee keâeàÙee ÚeÙee ÚUt ueeieuÙee. efpeLes heneJes efleLes leesÛe Skeâ ce=lÙegotle JeekegâuÙee oeKeJele GYee DemeuÙeeÛes efomelees. lÙeeÛeer vepej DeeheuÙeeJej he[sue keâer keâeÙe, ¢ee efJeÛeejevesÛe YeÙekebâefhele JneÙeuee nesles.
 KejbÛe, meejb keâener neleeMeer Demetvener ceeveJeheg$e Flekeâe hejeOeerve keâOeerÛe yeveuee veJnlee. DeeceÛee ueeKeceesueeÛee peerJe Skeâe Ùe:keâef§ele efJe<eeCetÛÙee keâ¢eele keâOeerner ÙesT Mekeâlees, ¢ee keâuhevesves Debieeuee Ieece Hegâšlees. lÙee Jne@šdmeDe@heJej 24²7 ÙesCeejs GleeJeàÙee oesmleebÛes OeeskeäÙeeÛes Deveentle mebosMe Deved leLeekeâefLele lep%e [e@keäšjebÛes DeOe&Ješ DeejesiÙemeuues yegæer ieneCe "sJetve JeeÛeleevee ceveeÛee leesue hegjlee {emeUuesuee. lÙeele ØelÙeskeâ peCe peCet ‘meJne&ÙeJeue cees[’ ceOÙes iesuesuee. keâesCeeuee Heâesve keâjeJee lej lees keâesjesveeÛesÛe keâ®Ceeieerle DeeUJele yemeCeej… Keeskeâuee Deeuee lejer DeeceÛÙee Úeleerle Oemekeâleb. efMebkeâ efoueer, keâer ueeskeâ leeW[ efHeâjJeCeej. ØelÙeskeâ mheMe& DemheMe& yeveuesuee. meJeeËefJe<eÙeer mebMeÙe DeeefCe DeefJeÕeeme. lÙeeletve efvecee&Ce Peeuesueer GueIeeue DeeefCe DeefJeÕeeme. DebleÙee&ceer o[tve yemeuesueer YeÙe«emlelee DeeefCe keâceeueerÛeer Demegjef#elelee.
 hejieeJeer, hejosMeer DemeuesuÙee veelesJeeF&keâebÛeer efÛeblee. Iejeyeensj iesuesuee ceeCetme ‘efvejesieer’ hejle ÙesF&ue keâe? ner Oeemleer. IejeleÛe jent, lejer megjef#ele Demet keâe? DeÂMÙe keâener peerJeIesCes Debieeuee efÛekeâšues vemesue vee? GÅee ceuee efkebâJee ceePÙee kegâšgbyeeleerue keâesCeeuee mebmeie& Peeuee lej? ÛeeÛeCeer hee@efPešerJn Deeueer lej? les efJeueieerkeâjCe, DeueieerkeâjCe, meeceeefpekeâ ogjeJee… ce=leeuee DeKesjÛeer cet"ceeleer ÅeeÙeuee keâesCeer ÙesCeej vemeleerue lej?… YeÙeevekeâÛe meejs!
 Yeerleer, Demegjef#elelee ¢ee lej Deeefoce YeeJevee. ceveeÛÙee leUkeâesheNÙeele lÙee keâeÙece oyee Oe¤ve yemeuesuÙee Demeleele. hewmee, meòee, DeefOekeâej, peceJeuesueer yejer-JeeF&š ceeÙee ¢eebÛes keâeuheefvekeâ ‘megj#ee keâJeÛe’ OeejCe keâ¤ve DeeheCe DecejlJeeÛee, efÛejbpeerefJelJeeÛee DeeJe DeeCelees; cee$e ce=lÙetÛeer Ûeentue pejer DeefleotjJe¤ve Deeueer lejer keâeJejsyeeJejs nesTve leeW[eJej ‘ceemkeâ’ ueeJetve Iejele o[tve yemelees…
 DeepeJej melele ie@oefjbipe, iesš-šgiesoj, meYee-yew"keâer, efhekeâefvekeâ, mebcesueves, oewjs Demes ceeCemeebÛÙee ieoeale megjef#elelesÛeer Tye heebIejerle efcejJeCeejs Deecner… meesMeueeÙeefPebie nsÛe peerJeve Peeueb nesleb DeeceÛeb. Deelee ns meesMeue ef[mšefvmebie Deeueb… Flekesâ Skeâšs keâOeerÛe veJnlees Deecner. DeeceÛeb cevener Flekebâ heUhegšb, efYe$e yeveueb veJnleb keâOeer… Skeâe DeÂMÙe met#ce efJe<eeCetyejesyej ØelÙeskeâeÛÙee peerJeve-cejCeeÛee ueheeÚheerÛee KesU Ûeeuet Deens. he[Pe[ lej DeheefjneÙe& Deens. nesjheU Deveskeâ Debieebveer nesleÛe Deens.
 peerJeeJej G"uesuÙee ¢ee DeepeejeÛes ‘yešjHeäueeÙe FHesâkeäš’ DeLe&mece=æ, megefmLele Deved ‘mJeÙebhetCe&’ kegâšgbyeebveener neojJetve mees[leele. hewMeeves keâenerner efJekeâle Ieslee Ùesles, nerÛe cegUer Skeâ HeâmeJeer keâuhevee "jle Deens. Iejeleerue Je=æebvee yeepetuee mee¤ve mJemegKeele ceive Demeuesues Skeâue kegâšgbye DeMee Øemebieer GIe[ŸeeJej Ùesles. lÙeeie, mecehe&Ce Je ØesceYeeJevesÛes efMebheCe keâ¤ve peesheemeuesueer veeleerÛe mebkeâšele yeepetuee GYeer jeneleele DeeefCe Deeheueer njJele Ûeeueuesueer ieeJemebmke=âleer lesJe{er DeeOeejeuee OeeJetve Ùesles. JesieJes[Ÿee DeeefCe Yeeweflekeâ megKeesheYeesieeceeies efoMeenerve YejkeâšCeeNÙee peerJeveeuee efJeJeskeâeÛee yeebOe Ieeuetve ceeCemeb pees[eÙeuee nJeerle, jkeäleeÛeer veeleer meebYeeUeÙeuee nJeerle. kegâšgbyeOece& DeeefCe MespeejOece& peeieJeCeb nerÛe DeeceÛÙee Oece&ßeæsÛeer keâmeesšer DeeefCe cenemeeLeerMeer ue{CÙeeÛeer MeeÕeleer Deens.