hegmlekeâ heefjÛeÙemehšWyej 2020


 meboerhe jeTle, JemeF&
 cees. : 9158948200
 
 
 «esš «esšeÛeer iees°
 «esše Legveyeie& ¢ee 16 Je<eeËÛÙee MeeUkeâjer cegueerves Skeâ efJeue#eCe Oee[me kesâueb. efmJe[veÛÙee ¢ee heesjerves 20 mehšWyej 2019 jespeer mebÙegkeäle je°^mebIeeÛÙee cnCepesÛe ÙegveesÛÙee meefceleerheg{s IeCeeIeeleer JekeäleJÙe kesâueb, les Ssefnkeâ iees°eRÛÙee ceeieCeermee"er veJns; lej heÙee&JejCe efJemkeâštve šeketâve Øeot<eCeeÛee hegjmkeâej keâjCeeNÙee SketâCeÛe peieeÛÙee ceeveefmekeâlesJej yeesš oeKeJetve. lÙee efoJeMeer efleÛÙeemeceesj peeieeflekeâ heeleUerJejÛes efoiiepe vesles yemeues nesles. peieeÛes Heâewpeoej š^chemeensyener lÙeele nesles.
 heÙee&JejCe mebJeOe&veeÛee OÙeeme Iesleuesueer «esše efnves leerve met$es ¢ee meboYee&le meebefieleueer Deensle :-
 heefnues met$e : JejJejÛeer ceeefnleer OeeskeäÙeeÛeer Demeles.
 ogmejs met$e : kegâ"uÙeener ÛeebieuÙee keâeÙee&uee mJele:heemetve meg®Jeele kesâueer heeefnpes.
 eflemejs met$e : peieeuee Meeyetle "sJeCÙeemee"er mJele:heemetve meg®Jeele keâje. DeeheuÙee owvebefove peerJeveele JeeJejleevee lemesÛe GieJeCeeNÙee efoJemeeuee meeceesjs peeleevee DeeheCe efkeâjkeâesU iees°eRheemetve cenòJeeÛÙee cees"Ÿee iees°eRveemegæe eflelekeäÙeeÛe ieebYeerÙee&ves Iesleues heeefnpes Demes efleÛes meebieCes Deens. keâceer ye[ye[ keâje DeeefCe peemle ke=âleer keâje Demes leer meebieles. ¢ee hegmlekeâele uesKekeâeves «esšeÛÙee Skeâe cenòJeeÛÙee cegöŸeekeâ[s ue#e JesOeues Deens. nJeeceeveeleerue ceeveJepeeleermee"er Ie[Ceeje Ieelekeâ yeoue ¢eeyeöue efleves ceeCemeeÛÙee yespeyeeyeoej JeeieCÙeeuee oes<e efouee Deens. lÙeemee"er leer peieYejeleerue Deveskeâ cenòJeeÛÙee osMeebceOÙes efHeâjueer, peeie=leer kesâueer. keâener ef"keâeCeer efleuee kegâeflmele šerkesâÛes Oeveer JneJes ueeieues. lejerner efleves Deeheues ns efceMeve DeepeheÙeËle Ûeeuet "sJeues Deens. efleÛÙee ¢ee efceMeveÛeer ÙeMeefmJelee DeMeer keâer øeâevme, pece&veer, vÙegefPeueb[ ¢ee osMeebveer keâeye&ve JeeÙet Glmepe&ve keâceer keâjCÙeemee"er KeÛe& Jee{efJeCÙeemee"er DeeheuÙee DeLe&mebkeâuheele lepeefJepe kesâueer Deens. «esšeÛeer DeeCeKeer Skeâ ‘heer-heer-heer’ ef$emet$eer cnCepesÛe ueeskeâmebKÙee, Øeot<eCe DeeefCe ØeeCeernlÙee ner Deens. «esševes peieeuee YeeJeefvekeâ DeeefCe Jemlegefve‰ nekeâ osleevee meebefieleues keâer, ‘legcner ceePes Ssketâ vekeâe, heCe efJe%eeveeÛes Sskeâe.’ ¢ee efleÛÙee meeosuee Deepe peieYejeleerue keâesšŸeJeOeer efJeÅeeLeea meeo osle Deensle. ‘šeF&ce’ ceeefmekeâeves efleuee ‘šeF&ce heme&ve Dee@Heâ o FÙej’ ne mevceeve efouee Deens.
 'Skolstrejk For Klimatet' ¢ee efleÛÙee efmJe[erMe mebosMeeÛee DeLe& Deens : 'School Strike for Climate.' ne mebosMe IesTve leer Deepe peieYej efHeâjle Demeles. ‘YeefJe<Ùeemee"er Meg›eâJeej’ ner MeebleerÛeer DeeefCe heÙee&JejCemebJeOe&veemee"erÛeer efleÛeer DeefYeveJe mebkeâuhevee Deens. Yeejleelener heodceßeer meeuegceejoe efLecceekeäkeâe ¢ee 109 Je<eeËÛÙee Je=æsves DeepeJej megceejs 8000 Je=#e ueeieJe[ DeeheuÙee heleeruee meesyele IesTve kesâueer Deens. ¢ee ßeefcekeâ ceefnuesves ieepeeJeepee ve keâjlee Deeheues heÙee&JejCe efceMeve Ûeeuet "sJeues Deens. efLecceekeäkeâeÛÙee veeJeeves ‘uee@me SBefpeefueme’ DeeefCe ke@âefueHeâesefve&Ùee ÙesLes ‘efLecceekeäkeâepe efjmeesmexme Heâe@j SvJeeÙeve&ceWš SpÙegkesâMeve’ Demee efJeYeeie meg¤ kesâuee Deens. uesKekeâeves «esšeÛÙee yeeue lee®CÙe megueYe Oee[meeÛeer veeWo hegmlekeâ¤heeves Iesleueer Deens. les Ûeebieues Deens. heCe DeeheuÙeekeâ[sner efLecceekeäkeâe Deens.
 «esšeÛeer iees°
 uesKekeâ : peesmesHeâ legmkeâevees
 ØekeâeMekeâ : cesnlee heefyueefMebie neTme
 he=<"s : 64, cetuÙe ®. 125/-