keâefJeleemehšWyej 2020


 
 
 ÙesMetÛes oeKeues
 FJeueemee Demeuee lejerner
 ceesnjerÛee ieesU oeCee
 mebhetCe& efJeÕeemeeÛes Øeleerkeâ "jles
 ceesnesjerFlekeâe efJeÕeeme
 hegjsmee Demelees F&Õejeuee
 DeeheuÙee DeeÙeg<Ùeele
 DeeMeerJee&oeÛee Je=#e GieefJeCÙeemee"er…
 
  µ µ µ
 
 keâevee ieeJeer ceefjÙesves,
 meceefhe&uesuÙee heeCÙeeÛee
 õe#eejme Peeuesuee Deecner heeefnuee
 ÙesMetÛee GheosMe ve heeUuÙeeves
 DeeceÛeer jebpeCe efjkeâeceerÛe jeefnueer…
  µ µ µ
 JeeUerle šekeâuesuee Mecejesveer,
 ‘Gòece Mespeejer’ cnCetve ieewjefJeuee iesuee
 šeU-ce=ogbie JeepeJetvener
 Deecner mJeiee&mee"er Ghejs "juees.
 oebefYekeâheCee vemeeJee
 ØeeLe&vesuee mesJesÛeer pees[ Demeuesueer yejer!…
 
  µ µ µ
 DeekeâeMeeleuÙee heeKejeves efveef§eble Keeuues
 DeeefCe
 ieJeleeJejÛÙee jeveHegâueeves
 jepeJewYeJeeme ueepeJeues
 DeeceÛeerÛe efve‰e ØeYetJej keâceer he[les
 cnCetve DeeÙeg<Ùeele
 Deecner efÛeblee«emle Demelees.
  – [@jue hejsje, JemeF&
 
 leneveuesuee…
 DeÂMÙe hejcesÕejeÛÙee
 DeefmlelJeeÛes ÙesMet
 meÂMÙe ¤he…
 keâ®CeeceÙeer hejcesÕejeÛÙee
 ceeveJeeJejerue Demeerce
 ØesceeÛes les Øeleerkeâ…
 cee$e,
 ceeveJeeves yeb[Keesjerves veekeâe¤ve
 ›egâmeeJej efKeUuesueb
 lejerner ke=âleIve ceeCemeeÛÙee
 Meg<keâ ùoÙeeleerue
 Øesceemee"er
 hejcesÕej leneveuee
 DeeefCe
 ›egâmeeJe¤ve lÙeeves Deepe&efJeues
 ceuee leneve ueeieueer Deens…
  – [@jue hejsje, JemeF&
 
 GhejesOe
 veener keâOeer heeefnues
 peie GhejesOeeves Yejuesues!
 Demes Megæ JeeleeJejCe
 heefj mekeäleerÛes cegKeeÛÚeove
 he[ues jmles Deesme
 DeMekeäÙe heefj jhesš newme
 efvece&U Demeleer nmlepevee
 ØeefleyebOe heefj nmleeboesuevee
 efce$eheefjJeej Demes peJeU
 heefj mvesnefceueve vemes ner JesU
 Jeešs meiesmeesÙeNÙee Jee{eJes hebÛehekeäJeeVe
 heefj veener oslee Ùesle DeeJeleCe
 Dee@efHeâmeÛeer Dees{ ueeies meesceJeejer
 heefj mejsvee jefJeJeej PešdefoMeer
 Demes pÙeekeâ[s hewmee
 ve keâUs lÙeeme KeÛet& kewâmee
 veener pÙeekeâ[s hewmee-De[keâe
 Oe[he[s, heefj jener jbkeâe
 Deens Yejhetj DeJeOeer
 heefj mJehvehetleeame ve mebOeer
 meJee& DehejeOeer Demes keâesjesvee
 heefj veebieer efleÛeer efomesvee
 Yejues peie GhejesOeeves
 ke⤠ceele mekeâejelcekeâlesves.
  – Heâe. efJeumeve efjyesuees
 
 DemJemLe
 mšsMeveJejerue ieeWieeš ceuee menve nesF&ue
 heCe MenjeleuÙee Meeblelesves ceer DemJemLe nesle Deens.
 Dee@efHeâmeceOeerue ØesMej ceuee menve nesF&ue
 heCe Jeke&â øeâe@ce nesce ceuee DemJemLe keâjle Deens.
 š^sveceOeerue ieoea ceuee menve nesF&ue
 heCe efvece&veg<Ùe jmles ceuee DemJemLe keâjle Deensle.
 DebieeJejerue Tve ceuee menve nesF&ue
 heCe Iejeleerue meeJeueer ceuee DemJemLe keâjle Deens.
  – øeBâkeâ [e@. efcejeb[e, GcejeUs
 
 JeeF&šele Ûeebieueb
 ceneceejerle yeNÙeehewkeâer keâceeJeues, ns keâener keâceer Peeues
 meejs peieÛe efmLejeJeues, ieebYeerÙee&ves efJeÛeejeOeerve yeveues
 heesefuemeebÛee mevceeve, Jee[Jeef[ueebÛee Jee{uee ceeve
 kegâšgbyeele SskeäÙe, meceepeele yeUeJeues meewKÙe
 YeeJeb[ele kesâmekeâeheCeer, MespeesàÙeele DeeJeCeer
 keâesš&keâÛesjer ceboeJeueer, leejKesJejÛeer leejerKe efJemejueer
 ÛeÛe&, cebefoj,ceefMeoerÛeer Dee"JeCe
 leerÛe DeeOÙeeeflcekeâlesÛeer mee"JeCe
 mJeieeaÙe YeekeâjerÛeer Dees{, ßeæsle Jee{
 cnCetveÛe yeeÙeyeue cnCeles, JeeF&šele Ûeebieueb Ie[les
  – Heâe. Deeueskeäme legmkeâevees
 
 peerJeve cnCepes…
 Dejs peerJeve Deens #eCeYebiegj les let peeCe
 keâOeer ÙesF&ue cejCe kegâCee ceenerle ve lees #eCe
 Deceesue ns ceeveJeer peerJeve vekeâe IeeueJet les JÙeLe&
 hegCÙekeâce& keâjlee keâjlee JneJee Deble peerJeveeÛee
 veener Ie[erÛee efJeÕeeme hewMeemee"er ne nJÙeeme
 ceePes ceePes cnCelee cnCelee kegâCeemee"er mee"e keâjlee
 peerJeve cnCepes Kejer osCeieer oJe[t vekeâes js JÙeLe&
 JesUsÛes Ùee ieefCele ceeb[tveer efceUJe js megJeCe&ceeie&
 peerJeve cnCepes iegueeyeoeCeer vekeâes keâemÙeebÛee efJeÛeej
 iegueeyeemece ØeHegâuue nesTveer efceUJe ÛewlevÙeyenej
 peerJeve cnCepes peieCÙeeÛeer Oegboer vekeâes og:KeeÛee efJeÛeej
 megKe-og:KeeÛeer ieeCeer ieeTveer efceUJe ÙeMeeÛes efMeKej
 ns DecetuÙe peerJeveeÛes meej let OejMeerue keâe cevee
 ns peerJeve veener hegvne ceeveJee ns peerJeve veener hegvne
  – keäuesceWš iee[skeâj, Gòeve