yeÙe (DeeF&)mehšWyej 2020


  – peespehe legmkeâevees, Ieesškeâeue, veboeKeeue
 
 megceejs 40-50 Je<eeËhetJeeaÛeer DeeheuÙee ieeJeeleerue heefjefmLeleer Kethe ieefjyeerÛeer nesleer. cet"Yej ßeerceble ueeskeâ DeeefCe šesheueerYej iejerye. Deelee ßeercebleebÛeer JÙeeKÙee : pÙeebÛÙee Iejer keâCeiÙeeceOÙes (Yeele pecee keâjCÙeeÛes keâes"ej) Je<e&Yej hegjsue SJe{s Yeele, cegpeerceOÙes (ceeleerÛes ce[kesâ) efÛebÛe, he$eeÛÙee [yÙeeceOÙes Yejuesues megkesâ yeeWyeerue, Keejs, megkeâ[, mees[s, heehe[, megkeâJeuesues Jeeue, DeebyeeÙe, yejCÙeebceOÙes Yejuesues DeebyÙeeÛes ueesCeÛes, keâesueerce, efce"eÛÙee KeeNÙee heeCÙeele šekeâuesues keâÛÛes Deebyes DeeefCe Je<e&Yej hegjsue SJe{e oUtve "sJeuesuee cemeeuee… SJe{e mebmeej pess Ye¤ Mekeâle nesles les kegâšgbye ßeerceble.
 iejerye : pees jsMeveÛÙee ogkeâeveemeceesj GYee jeneÙeÛee, jsMeveÛes pee[s Yej[s leebotU, ient (efceuees), pJeejer ¢eeJej DeeheuÙee kegâšgbyeeÛee GojefveJee&n keâjeÙeÛee, jespeÛÙee efyeve ogOeeÛÙee Ûenemee"er (black tea) ueeiesue SJe{erÛe Ûene heeJe[j DeeefCe meeKej jespe efJekeâle IÙeeÙeÛee les kegâšgbye iejerye.
 lÙeeJesUer otOeeÛee cees"e Oeboe keâjCeejs, pÙeeÛÙeekeâ[s heeÛe-hebÛeJeerme cnMeer DemeeÙeÛÙee lees ‘ogOeeÛee heemeJeeuee’ Ùee ßeerceble Jeiee&le cees[le Demes. ¢ee heemeJeeuÙeeÛee Skeâ "jeJeerkeâ ÙegefveHeâe@ce& DemeeÙeÛee. meHesâo efyeve[eieeÛes Oeeslej, ueebye yee¢eeÛeb Deesheve Meš&, lÙeeJej keâypÙee (pe@kesâš), ueeue efkebâJee keâeUer šesheer (keâenerkeâebÛÙee keâeveele meesvÙeeÛeer JeeUer), DeeefCe KeebÅeeJej Úesše še@Jesue (ve@hekeâerve)… DeeefCe iejerye Iejeleerue efJeOeJee yeeF& efpeÛÙee ieàÙeele meewYeeiÙeJeleerÛes (efnjeve), veJeje vemeuÙeeÛes efveefceòe meebietve lÙeeSsJepeer jesPejer efkebâJee yesleerve IeeueCeejer (JeemleefJekeâ cegueerÛÙee ueiveele lesÛe meesveb efJeleUJetve cegueeruee oeefieves kesâuesues Demele), ueeue keâeàÙee YegF&Ûes uegie[s pÙeeÛes ueeueheCe Gvnele keâOeerÛe G[tve iesuesues, KeebÅeeJej efJeOeJee DemeuÙeeÛeb Øeleerkeâ cnCetve meHesâo Heâ[keâe. oe®[Ÿee veJeNÙeeÛeer yeeÙekeâes efpeÛes veJeJeejer uegie[s jbieerle, hejbleg oe®[Ÿee veJeNÙeeves kesâuesuÙee ceejneCeerle Heâešuesues, meesvÙeeÛes cebieUmet$e DeeefCe neleeleerue meesvÙeeÛÙee yeebie[Ÿee veJeNÙeeves ceejneCe keâjerle Skeâ Skeâ oe¤heeÙeer efJekeâuesuÙee. ieàÙeele vekeâueer cebieUmet$e DeeefCe neleele efnjJÙee keâeÛesÛÙee yeebie[Ÿee DeMee ¢ee yeÙe, oeoÙe ¢eebÛee ieefjyeerÛee hesnjeJe.
 leyesuesJeeuÙee -heemeJeeuÙeekeâ[s Kethe cnMeer DemeeÙeÛÙee. lÙeehewkeâer SKeeoer cnwme G[ueer (efpeÛee heevne Deešuee, efpeÛes otOe ÙesCes Leebyeles) keâer DeMee cnMeerÛeer leyesuÙeele Flej cnMeeRyejesyej osKeYeeue keâjCes lÙeebvee hejJe[le vemes. lÙeebvee Flej cnMeeRmeejKes heW[, Kegjekeâ, megkesâ ieJele osCes hejJe[le vemes. DeMee JesUer leer cnwme kegâCeeueelejer yeeUieCÙeemee"er (meebYeeU keâjCÙeemee"er) osle Demele. ogmeNÙee Jeiee&leerue De[uÙee-ve[uesuÙee iejerye yeeÙee, pÙeebÛÙee veJeNÙeebveer DeeheuÙee Jeef[ueesheeefpe&le DemeuesuÙee heeÛe-one iegb"s Mesleer-yeeieeÙeleer peefceveer ieeJeeleerue peceerveoejekeâ[sÛe ieneCe šekeâuÙeecegUs keâ° keâjCÙeemee"er peceerveÛe vemeuesuÙee. iejerye yeÙe, HeâeškeäÙee mebmeejeuee neleYeej ueeieeJee, ceefnvÙeekeâe"er jsMeve ogkeâeveeleerue ient (efceuees), pJeejer, pee[s leebotU IesTve DeeheuÙee ueneve-ueneve cegueebvee hespe-Oeeve lejer (hespesmenerle efMepeuesues Yeele KeeCes) YejJelee ÙesF&ue cnCetve leyesuesJeeuÙee heemeJeeuÙeekeâ[tve kegâCeeÛÙeelejer ceOÙemLeerves SKeeoer cnwme yeeUieCÙeemee"er DeeheuÙee Iejer DeeCeerle Demes. lees lÙee iejerye, efJeOeJee efkebâJee oe®[Ÿee heg®<eeÛÙee yeeÙekeâesÛee Skeâ ie=n GÅeesieÛe Demes. cee$e nsÛe otOe-heemeJeeues Deeheueer cnwme DeMeer menpeemenpeer kegâCeekeâ[s meesheJele vemele. lÙeeÛeer cnwme GlheVe osCeejer, mepeerJe ØeeCeer efkebâyengvee lÙeeÛeer Keeme oewuele Demes. les lej DeeheuÙee cnMeeRvee keâeUer, cnejkeâer, peeHeâjeveer, Yegjer heeñer, DeeKet[ efMebieer, megjleer, cees[keäÙee efMebieeF&, leerve n[er, ueeLee[er, leg[keäÙee nshešer DeMee veeJeeves DeesUKele Demele.
 SKeeÅee yeeF&keâ[s cnwme meebYeeUCÙeemee"er osleevee lÙee yeeF&keâ[tve DeeheuÙee cnMeerÛeer nsUmeeb[ lej nesCeej veener vee, ne efJeÛeej Demes. efleÛÙeekeâ[s cnwme yeebOeCÙeemee"er iees"e Deens keâer veener ÙeeÛeer hekeäkeâer Kee$eer keâ¤veÛe Deeheueer cnwme efleÛÙeekeâ[s meesheJele Demele.
 SkeâoeÛeer kegâCeeÛÙeelejer ceOÙemLeerves Je heemeJeeuÙeeÛÙee cesnsjyeeveerves cnwme ceefnveeJeejer yeeUieCÙeemee"er Ùee iejerye yeÙeuee efceUle Demes.
 Deelee mekeâeUheemetve je$eerheÙeËle lÙee cnMeerÛeer kesâueer peeCeejer osKeYeeue DeeefCe lÙeemee"er yeÙeÛes nesCeejs neue yeIee… mekeâeUer efyeveotOeeÛee Ûene efheTve IejeÛeer Pee[ueesš keâ¤ve iees"Ÿeele peeTve je$eer cnMeerheg{s šekeâuesues ieJele efleves Keeuues keâer veener, ns yeIeeÙeÛes. je$eYej cnMeerves šekeâuesues MesCe šesheuÙeele YejeÙeÛes Je iees"e Pee[tve meeHeâmetHeâ keâ¤ve IÙeeÙeÛee. ieesUe kesâuesuÙee MesCeeÛÙee ieesJeNÙee (nsCÙees) keâjeÙeÛÙee. cnCepesÛe lÙee MesCeeÛes ieesUs keâ¤ve les YeekeâjermeejKes Leehetve les Gvnele JeeUle šekeâeÙeÛes. oesveÛeej efoJemeeves lÙee MesCeer hetCe& megkeâuÙeeveblej Iejele mJeÙebheekeâemee"er peUCe cnCetve lÙee DeeCeeÙeÛÙee. Jee[erle kegâCeerlejer jneš pees[uee Demesue lej cnMeeruee heeCeer heepeCÙeemee"er oeb[eJej IesTve peeÙeÛes Je oeb[eleÛe cnMeeruee heW[ŸeeÛÙee iegb[erves efkebâJee Keehejerves (ieeJe"er keâewueeÛee legkeâ[e) Ieemetve mJeÛÚ DeebIeesU keâjeÙeÛeer… cnMeerÛÙee keâeveeleerue ceUmegæe neleeves meeHeâ keâjeÙeÛee… ner Deeheueer iejerye yeÙe cnMeeruee jespe DeebIeesU Ieeueerle Demes; hejbleg leer mJele: jespe DeebIeesU keâjerle Demesue keâe ¢eeÛes Gòej efleueeÛe "eTkeâ. cnMeeruee DeebIeesU Ieeueleevee cnMeerÛÙee heeÙeeves oeb[ (heeCeer Jeentve vesCÙeemee"er kesâuesues yeebOe) Hegâšle Demele Je lÙeecegUs heeCeer yeebOeeletve ve peelee JeeÙee peele Demes. lÙeecegUs jneš pees[uesuee ceeuekeâ Ùee yeÙeuee efMeJÙeeMeehe osle Demes. efyeÛeejer yeÙe ceeve Keeueer Ieeuetve lÙee Ssketâve Iesle Demes.
 IejÛÙee legšhegbpÙee mebmeejele ogheejÛee mJeÙebheekeâ keâjlee keâjlee yeÙe ieeJeele ueeWiejer IÙeeÙeuee DeeuesuÙee YewÙÙeekeâ[tve lÙeeves kegâCeeÛes ueeWiej efJekeâle Iesleues ¢eeÛeer ÛeewkeâMeer keâjerle Demes Je cegueebvee pesJeCe Jee{tve ner yeÙe neleele keâesÙelee IesTve YewÙÙeekeâ[tve efceUeuesuÙee šerhesvegmeej leer lÙee Jee[erle peeTve ueesOe keâehetve [eskeäÙeeJej Yej ogheejÛÙee Gvneletve Iejer DeeCeerle Demes. lÙeeÛes ueneve ueneve legkeâ[s keâ¤ve les cnMeeruee KeeÅe cnCetve osle Demes. cnMeeruee ÛeJe ueeieeJeer Je lees ‘ueesOe’ efleves KeeTve efleÛÙee heesšeÛeer KeUieer YejeJeer cnCetve keâeheuesuÙee legkeâ[ŸeeJej Lees[emee leeboUeÛee keâeW[e hemejJele Demes. ¢eekeâeceer efleuee HeâeškeäÙee Ûeñerle JeeJejCeeje, veekeâeletve MeWyet[ JeenCeeje efleÛee cegueiee neleYeej ueeJeerle Demes. Iejeleerue meieàÙeebÛeb pesJeCe GjkeâuÙeeveblej Gjuesues Leb[ieej DeOe&heesšer pesJeCe leer keâjerle Demes. lÙeeveblej ieeJeeleerue SkeâcesJe DemeuesuÙee efJeefnjerJej mJeÙebheekeâeÛeer Yeeb[er DeeefCe Iejeleerue keâhe[s OegCes ne efleÛee keâeÙe&›eâce Demes. ogheejÛÙee Ûenemee"er keâheYejlejer otOe efceUsue Ùee Jes[Ÿee DeeMesves ner yeÙe lÙee cnMeerÛes n[ (cnMeerÛes DeeÛeU) efheUtve yeIele Demes. efvejeMee heojer he[uÙeeme hegvne Skeâoe efyeveotOeeÛee iegUeÛee Ûene keâeve legšuesuÙee keâheeletve efceškeäÙee ceejle heerle Demes.
 ‘‘yeeÙes, Deesuelee S iee..?’’ DeMeer DeejesUer efleÛÙeelemeejKÙee MespeejCeeruee osle Demes. ceie oesIeer-efleIeer Skeâ$e pecetve keâcejsuee pegvÙee uegie[ŸeeÛee Heâ[keâe yeebOetve [eskeäÙeeJej šesheueer, neleele efJeUer IesTve kegâCeeÛÙeelejer kesâUerÛÙee Jee[erle, keâeie[e-ceesieNÙeeÛÙee yeeiesle Deesueele (efnjJes ieJele) keâe{eÙeuee peele Demele. keâOeerkeâOeer lÙee Jee[erÛee SKeeoe Ke[tme ceeuekeâ lÙeebvee efMeJeerieeU keâjerle nekeâuele Demes. keâOeerkeâOeer lÙeebÛÙee efJeàÙeeosKeerue efnmekeâeJetve IesTve pehle keâjerle Demes. ogheejheemetve mebOÙeekeâeUheÙeËle oesve-Ûeej Jee[erle efHeâ¤ve šesheueerYej ieJele pecee keâjerle. vesmeuesues uegie[s Kejeye nesT veÙes cnCetve keâcejsuee yeebOeuesueer Heâ[keäÙeeÛeer ÛegbyeU ([eskeäÙeeJejerue JepeveeÛÙee Yeejeves [eskeäÙeeuee Fpee nesT veÙes cnCetve kegâMeve) keâ¤ve Skeâceskeâebvee JeUeJeerle ([eskeäÙeeJej šesheueer "sJeCÙeeme ceole keâjCes) efoJeme ceeJeUsheÙeËle Leketâve-Yeeietve Iejer Ùesle Demele. ceie DeeCeuesuÙee ieJeleehewkeâer DeOex ieJele yeÙe cnMeerheg{s je$eYej KeeCÙeemee"er šekeâerle Demes Je DeOex ogmeNÙee efoJemeemee"er jeKetve "sJeerle Demes. PeesheCÙeeDeieesoj je@kesâueÛee (Yee@cyeeU) efoJee IesTve iees"Ÿeele peeTve cnwme peeiesJej Deens vee ÙeeÛeer Kee$eer keâ¤veÛe Peesheer peele Demes. lÙeeÛes keâejCener Demes nesles les cnCepes cnwme keâOeerkeâOeer je$eer Deeheues cegmekeäÙee (cnwme yeebOeCÙeemee"er Jeehejuesues oesj) lees[tve yeensj he[s Je DeepetyeepetÛÙee Jee[erle efHeâ¤ve kegâCeeÛes JeeueeÛes Peg[hes KeeCes, kegâCeeÛÙee YeepeerheeuÙeeÛÙee JeeHeäÙeeÛes vegkeâmeeve keâjCes, kegâCeeÛÙee oesve-Ûeej kesâUeRÛeer cees[lees[ keâjCes… Demes nesF& DeeefCe ceie mekeâeUer Jejerue meJe& vegkeâmeeve«emle ueeskeâebkeâ[tve efMeJÙeeMeehe, keâOeer peesjeÛeb Yeeb[Ce nesle Demes. hetJeea cees"cees"Ÿee Skeâ$e YejuesuÙee kegâšgbyeeleerue jecejiee[Ÿeeletve Lees[s efoJeme efJemeeJee cnCetve meemegjJeeefMeCeer Yeeõheo (YeeoJÙeele) ceefnvÙeele DeeheuÙee ceensjer Ùesle Demele Je lÙeeJesUer lÙeebÛes ceensjer Kethe uee[ nesle Demele. peCet keâener leMeerÛe ner cnwmeosKeerue YejuesuÙee cees"Ÿee leyesuÙeeletve ceensjer DeeuÙeeiele Deeheues uee[ hegjJetve Iesle Demes.
 ÙeeÛe keâeUele cnMeerÛee ceeuekeâ (otOe – heemeJeeuee) DeeheuÙee cnMeerÛeer osKeYeeue JÙeJeefmLele nesles keâer veener ns yeIeCÙeemee"er DeÛeevekeâ npej nesF&. lesJne yeÙeÛeer HeâejÛe leejebyeU G[s. otOeJeeuee cnMeerÛÙee DebieeJej Leeshee@ (Leehe) cee¤ve efleÛÙee YejuÙee DebieeÛeer leheemeCeer keâjer. keâOeerkeâOeer iees"Ÿeeuee Dee[esmee cnCetve yeebOeuesues Leešs (kesâUerÛeer megkeâuesueer heeves) yeIetve veeKegMeer oMe&Jeer. Kejs heenlee yeÙeÛÙeeÛe jenlÙee Iejeuee keâejJeerÛes ketâ[… leer cnMeerÛÙee iees"Ÿeeuee ueekeâ[er HeâàÙee kegâ"tve ueeJeCeej? keâOeerkeâOeer otOeJeeuee ‘cnMeerÛeer DeeyeeU nesles’ Demes keâejCe meebietve yeÙeuee Ûeej yejsJeeF&š Meyo megveeJetve ueiesÛe cnMeerÛeer heeie (oeJes, cegmekeäÙee) mees[tve lees Deeheueer cnwme IesTve peeF&. lees Øemebie šeUCÙeemee"er yeÙe lÙeeÛeer T"yeme mJele:Ûe Iejer ieeUuesueer peebYeUeÛeer veJešekeâ/heeJeMesj osTve keâjer. ceie lees Lees[e KegMe nesF& Je peeleevee meebies, cnMeerÛÙee DebieeJej kesâme peje peemleÛe Jee{ues Deensle. heg{ÛÙee Dee"Je[Ÿeele ceePÙee leyesuÙeeleerue meJe& cnMeer YeeojCÙeemee"er ceeCetme ÙesCeej Deens, lÙeeuee ceePÙee cegueemeesyele meeÙekeâueJej legPÙeekeâ[s hee"Jelees. lÙeeÛÙeekeâ[tve cnwme JÙeJeefmLele Yeeo¤ve Ies.
 DeMee Øekeâejs ceefnveeYej lÙee cnMeerÛeer mekeâeUheemetve je$eYej osKeYeeue, KeeCes-efheCes, mees[yeebOe, meeHeâmeHeâeF& kesâuÙeeveblej ceefnvÙeeÛÙee DeKesjerme yeÙeÛÙee neleele Heâej cees"er jkeäkeâce he[le Demes. yeÙeves osKeerue Mespeejerue MeeUsle peeCeeNÙee cegueekeâ[tve DeeheuÙee MesCeeves meejJeuesuÙee keâejJeerÛÙee kegâ[eJej cnwme yeeUieCÙeemee"er DeeCeuesuee Jeej DeeefCe leejerKe Ke[tves efuentve "sJeuesueer Demes. ceefnvee keâOeer Yejlees lÙeeÛeer leer Skeâ Dee"Je[e DeieesojheemetveÛe Jeeš heenle Demes.
 … DeeefCe SkeâoeÛee Skeâ ceefnvee Yejuee keâer ‘Yeueer cees"er uee@šjer ueeieCeej’ ¢eeyeöue leer Heâej KegMeerle Demeles. yeÙe Deeheuee Deevebo DeeheuÙee MespeejCeeRvee meebietve efÉiegefCele keâjles -‘‘yeeÙes, SskeâelÙee… Deepe Skeâ cewvee@ Yejuee@… yee@uelee yee@uelee heškeâeve keâ[Ces cewvee@ Yejuee@ ceeF&legme he[uee veeÙe…’’
 …DeeefCe otOeJeeuÙeeÛee cegueiee pees cnwme YeeojCÙeemee"er cepegjeuee IesTve yeÙeÛÙee Iejer Deeuee lÙeeves yeÙeÛÙee neleeJej ÛegjieUuesueer heeÛe ®heÙeeÛeer Skeâ veesš, oesve ®heÙeeÛÙee heeÛe veesše, Skeâ ®heÙeeÛÙee heeÛe veesše DeeefCe ÛeJeueer-heeJeueerÛes keâener megós veeCes efceUtve SketâCe hebÛeJeerme ®heÙes šskeâJeues DeeefCe cnCeeuee, ‘‘yeeyeevÙes ceespee@ve efouÙeele, Deeved legueeyeer nejkeäÙes ceespeeoe@ nebieeruÙeele…’’
 cepesle Demes cnšues peeles, ieefjyeer JeeF&š Demeles. nerÛe leer ieefjyeer Je ¢eeÛe ieefjyeerletve Deeheueer keâener kegâšgbyes peesheemeueer iesueer Je Jee{ueer. ner ieefjyeer DevegYeJeuesueer.