ØesceeÛeer Dees{mehšWyej 2020


  – pee@ve ueesheerme (jesMeveer), ceeefCekeâhetj
 
 ‘oesjsleerve’ ner vegkeâlesÛe lee®CÙeele heoehe&Ce kesâuesueer cegueieer. DeYÙeemeele, KesUele vebyej Jeve; heCe mJeYeeJe Skeâoce efÛe[efÛe[e. pÙee DeveeLeeßeceele leer jenele nesleer lÙee ef"keâeCeer Heâkeäle cegueerÛe neslÙee. oesjsleerve Je DeeCeKeerve leerve DeMee Ûeej ¤cecesš; heCe Ûeejner peCeer Deueie Deueie mJeYeeJeeÛÙee neslÙee. DeYÙeemeele Je KesUele cee$e SkeâceskeâebÛÙee mheOe&keâ neslÙee. oesjsleerveuee keâes"slejer peeCeerJe nesle nesleer keâer DeeheCe pÙee ef"keâeCeer jenlees, pÙeeÛÙeeyejesyej G"lees, yemelees, Keelees, efhelees les DeeheuÙee jkeäleeÛÙee veelÙeeleerue veenerle. DeeheCe Ghejs Deenesle. DeeheuÙeeuee ¢ee ef"keâeCeer les Øesce, leer ceeÙee, lÙee iees°er efceUt Mekeâle veenerle, pes Flej DeeF&Je[erue DeeheuÙee cegueebvee hegjJeleele. ¢ee meieàÙeebÛeer peeCeerJe efleuee lesJne nesle Demeles pesJne leer Deeßeceeyeensjerue DeeheuÙeeyejesyejÛÙee Flej cegueeRkeâkeâ[s heeneÙeÛeer.
 Deeßeceele nesCeeNÙee ojjespeÛÙee ØeeLe&vesÛeer oesjsleerveuee KetheÛe iees[er nesleer. leer jespe Deieoer ve Ûegkeâlee ØeeLe&vesle meef›eâÙe menYeeie Iesle Demes. ¢eeÛe efleÛÙee ÛeebieuÙee meJeÙeerÛeer veeWo DeeßeceeÛÙee DeefOekeâeNÙeebveer Iesleueer nesleer Je cnCetve jespeÛÙee ØeeLe&vesÛÙee DeeÙeespeveeÛeer peyeeyeoejer lÙeebveer oesjsleerveJej šekeâueer nesleer. DeeßeceeleuÙee meJeeËÛÙee ieàÙeeleueer leer peCet keâener leeF&le yeveueer nesleer. efoJemeebceeietve efoJeme, ceefnvÙeebceeietve ceefnves peele nesles. DemeeÛe Skeâ jefJeJeejÛee cnCepes megóerÛee efoJeme. Deeßeceeleerue cegueer Deeheueer Dee"Je[ŸeeYejeleerue keâeces keâjCÙeele iegbie nesleer. DeÛeevekeâ cegKÙe ÉejeheeMeer Skeâ Keepeieer ceesšej ÙesTve Leebyeueer. Jeenve Ûeeuekeâeveer ojJeepee GIe[uee. DeeleceOetve ßeer Je ßeerceleer jesveeu[es yeensj Deeues Je mejU Dee@efHeâmeceOÙes heesnesÛeues. jefJeJeej pejer megóerÛee efoJeme Demeuee lejer DeeßececeOeues Dee@efHeâme cee$e GIe[sÛe Demeles. keâejCe megóerÛÙeeÛe efoJeMeer yejsÛeMes oeveMetj Je iejpeJeble Deeßeceeuee Yesš osCÙeemee"er Ùesle Demeleele. DeeheuÙee FÛÚsvegmeej SKeeoer cegueieer hemeble he[ueer keâer les Dee@efHeâmeÛes meJe& JÙeJenej hetCe& keâ¤ve oòekeâ cnCetve lÙee cegueeruee IesTve peeleele. jesveeu[es kegâšgbyeerÙemegæe DeMeeÛe cegueerÛÙee MeesOeele Deeues nesles. jerefleefjJeepeeØeceeCes DeefOekeâeNÙeebveer lÙeebvee cegueeRÛeer Ùeeoer oeKeJeueer. lÙeele yeNÙeeÛeMee Úeveveerveblej Skeâ cegueieer lÙeebÛÙee vepejsle Yejueer. efleÛÙeeyeöueÛeer meJe& ceeefnleer Dee@efHeâmeceOetve meebieCÙeele DeeuÙeeveblej cegueeruee yeesueeJetve IesCÙeeÛeer lÙeebveer efJevebleer kesâueer. cegueeryejesyejÛÙee Skebâojerle mebYee<eCeeveblej DeeCeKeerve keâener ÛeewkeâMeer keâjCÙeeÛeer lÙeebÛeer FÛÚe vemeuÙeeves lÙeebveer mejU keâeieohe$es leÙeej keâjCÙeeÛeer efJevebleer DeefOekeâeNÙeebvee kesâueer.
 oesjsleerveves yeNÙeeÛeMee efleÛÙee pees[erÛÙee ÚesšŸee-cees"Ÿee cegueer Deeßeceeletve keâesCeer vee keâesCeer IesTve peeleevee heeefnues nesles. lÙeeJesUer eflener efJeÛeej keâjeÙeÛeer keâer Deepe ¢ee ceePÙee cewef$eCeeruee keâesCeerlejer DeeF&Jeef[ueebÛes Øesce osCÙeemee"er IesTve peele Deensle. ceePeemegæe Skeâ efoJeme vebyej ueeiesue. ceueemegæe keâesCeerlejer DemesÛe IesTve peeleerue. ceePÙee DeeÙeg<Ùeelener veJeerve heneš ÙesF&ue. ceueener keâesCeer DeeF&Je[erue efceUleerue DeeefCe lees efoJeme Gpee[uee neslee. jesveeu[es kegâšgbyeerÙeeyejesyejÛÙee mebYee<eCeeveblej oesjsleerve ceveeleuÙee ceveele efJeÛeej keâjle nesleer keâer nsÛe ceePes DeeF&Je[erue nesCeej Demeleerue keâe…? DeeefCe efleÛeer ØeeLe&vee hejcesÕejeves Sskeâueer nesleer. cnCetve ve Ieeyejlee Deieoer nmele-KesUle jesveeu[es kegâšgbyeerÙeeyejesyej DeeßeceeleuÙee meJeeËÛee efvejeshe IesTve GppJeue YeefJe<Ùe Ie[efJeCÙeemee"er oesjsleerve efveIeeueer nesleer.
 ßeerceble IejeCÙeeleerue peervee DeeefCe pe@keâ jesveeu[es heVeeMeerÛÙee peJeU heesnesÛeuesues nesles. ueiveeuee lesJeerme Je<ex Peeueer nesleer. yejsÛe [e@keäšjer GheeÙe keâ¤vener jesveeu[es kegâšgbyeele heeUCee nueuee veJnlee. veeF&ueepeeves lÙeebvee oòekeâ cetue IesCÙeeefMeJeeÙe heÙee&Ùe veJnlee. DeeefueMeeve yebieuÙeele veeskeâjebÛeer keâceer veJnleer. oesjsleerveÛÙee Deeieceveeves Iejeuee IejheCe DeeuÙeeÛeer peeCeerJe jesveeu[es kegâšgbyeeuee peeCeJet ueeieueer Je IesleuesuÙee efveCe&ÙeeÛee DeefYeceeve Jeešt ueeieuee. DeeßeceeleuÙee ØeeLe&veeceÙe JeeleeJejCeele Jee{uesueer oesjsleerve DeeefueMeeve yebieuÙeele pejer jeneÙeuee Deeueer Demeueer lejer mebmkeâej efJemejueer veJnleer. ojjespeÛÙee ØeeLe&vesÛÙee meJeÙeercegUs peervee Je pe@keâ ¢eebveener efleÛÙeeyejesyej ØeeLe&vee keâjCÙeeÛeer DeeJe[ efvecee&Ce Peeueer. osJeeJejerue lÙeeÛee njJeuesuee efJeÕeeme hejle Jee{t ueeieuee. DeeheCe keâes"slejer osJeeheemetve ogjeJeuees neslees DeeefCe kesâJeU DeeheuÙee ¢ee cegueercegUs DeeheCe osJeeÛÙee peJeU Deeuees Deenesle cnCetve lÙeebveer osJeeuee OevÙeJeeo efoues. DeeheuÙee cegueerJej leUneleeJejerue HegâueemeejKes les Øesce keâjle nesles. JeÙeesceeveeØeceeCes Ûegkeâe ¢ee nesCeejÛe, heCe lÙee ÛegkeâebÛeer hegvejeJe=òeer nesCeej veener DeMee ØekeâejÛÙee ØesceU JeeieCegkeâercegUs oesjsleerveueener peCet keâener kesâuesuÙee ÛegkeâebÛeer peeCeerJe nesle nesleer Je leer lÙee hejle nesCeej veenerle ¢eeÛeer o#elee Iesle nesleer. ns Kejs Øesce Je les pemepemes efceUle iesues lemelemes efleÛes [esUs GIe[ues. efleÛee efÛe[efÛe[e mJeYeeJe Øesceele yeouele iesuee. DeeheuÙeeuee keâesCeerlejer Jeeueer efceUeuee. Kejs DeeF&yeehe ueeYeues ÙeeÛee DelÙeevebo Jee{t ueeieuee. Øesceemee"er Deemegmeuesues efleÛes ceve ØesceeÛÙee DeesueeJÙeecegUs peeie=le Peeues Je Kejs peerJeve leer peieeÙeuee ueeieueer.