cesjer, veePejsLeÛeer le®Ceer !mehšWyej 2020


 – Heâe. efJeumeve efjyesuees
 
 
 veePejsLeÛeer le®Ceer cesjer, efnÛÙee peerJeveeletve DeepeÛes le®Ce-le®Ceer keâener efMeketâ Mekeâleerue keâe? efleÛee DeeoMe& lÙeebÛÙee [esàÙeebmeceesj Demesue keâe? peerJeveele SkeâÛe DeeoMe& "sJetve ceefjÙesves DeKeb[ ßeæsves Deveskeâ Deefivehejer#ee heej hee[uÙee. DeeÙeg<ÙeeÛÙee ØelÙeskeâ #eCeer efleves osJeeÛee Meyo mJeerkeâejuee. Deble:keâjCeele peleve keâ¤ve lÙeeJej ceveve-efÛebleve kesâues. meKeesue efJeÛeej kesâuee (uetkeâ 2:19). efleÛÙee peerJeveeletve Øekeâš nesles les ue#ehetJe&keâ SskeâCes, ßeæsletve efvecee&Ce Peeuesues efleÛes OewÙe&, cece& peeCeCÙeeleerue efleÛeer meKeesuelee DeeefCe mesJesleerue mecehe&Ce (uetkeâ 1:39-45) ÙeebÛes DeepeÛes le®Ce-le®Ceer vekeäkeâerÛe DevegkeâjCe ke⤠Mekeâleerue.
 ceefjÙesves veceülesves ceeveJeer ogye&uelee DeeefCe osJeeÛee DeveekeâueveerÙe mebkeâuhe peeCetve IesCÙeeleerue De[ÛeCeerÛee DevegYeJe Iesleuee (uetkeâ 1:34). efleves mJele:Ûee efJeÛeej Je Ùeespevee yeepetuee "sJetve Â{ efve‰sves DeeefCe efJeÕeemeeves peieCÙeeÛes heeÛeejCe mJeerkeâejues. meJe&meceLe& osJeeves efleÛÙeemee"er ‘cenlke=âlÙes’ efmeæerme vesuÙeeÛes mcejCe (uetkeâ 1:49), otleeÛee ‘efYeT vekeâes’ Ùee efJeOeeveeves ueeYeuesuee DeeOeej Je Øesce ÙeecegUs efve<keâuebkeâ ceefjÙesuee SkeâšsheCee peeCeJeuee veener (uetkeâ 1:30). osJe yejesyej DemeuÙeeÛeer peeCeerJe nesleeÛe ceefjÙesves Deeheues ùoÙe GIe[tve cnšues ‘hene, ceer ØeYetÛeer oemeer Deens, DeeheCe meebefieleuÙeeØeceeCes ceePÙee"eÙeer nesJees’ (uetkeâ 1:38). DeMee Øekeâejs efleÛÙee peerJeveeÛee ØeJeeme meg¤ Peeuee. De[ÛeCeerle ceOÙemLeer keâjCeejer (pee@ve 2:3), ÙesMetÛÙee ›egâmeepeJeU GYeer jeefnuesueer Je efMe<Ùeeyejesyej Skeâeshee efvecee&Ce keâjCeejer (pee@ve 19:26), ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeveblej efMe<Ùeebvee Skeâ$e DeeCetve megJeelexÛÙee pJeeuesves meJeeËvee ØepJeefuele keâjCeejer DeeefCe peieeuee hegvne efpeJebleheCee DeeCeCeejer (Øes.ke=â. 1:14) DeMeer leer Œeer nesleer. efleÛee DemeeOeejCe efve§eÙe DeehleebÛÙee efJejesOeeuee PegieejCÙeeÛeer heesueeoer Mekeäleer neÛe le®Ce Gheemekeâebmee"er DeeoMee&Ûee meeefòJekeâ Deenej Deens.
 veePejsLe ÙesLeerue cesjerÛÙee veeÙeveebleerue efJeJeskeâer °erÛes meeQoÙe&, ùoÙeeleerue mebJesoveMeeruelee, megkegâceejheCee, mee#e osCÙeeleerue OewÙe& DeeefCe peerefJele keâeÙee&Ûee DevegYeJe ØelÙeskeâ le®Ce-le®Ceer IesT Mekeâleele. cegkeäleerÛes jnmÙe Deekeâueve keâjCÙeemee"er ceefjÙesÛÙee peerJeveeJej lÙeebveer efÛebleve keâjeÙeuee nJes. Ùee le®CeerÛÙee ‘nesÙe’ cegUs osJeheg$eeÛeer ceeveJeer osnOeejCee MekeäÙe Peeueer; cnCetveÛe ef¡emlemeYesleerue ØelÙeskeâ heeÛeejCeele JÙekeäleerÛee neskeâej cenòJeeÛee Demelees.
 ‘ef¡emletme efJeefJele’ (ef¡emle efpeJeble Deens) Ùee Øesef<eleerÙe heefjhe$ekeâele heeshe øeâeefvmeme ceefjÙesÛÙee mJeYeeJeeJej efÛebleve keâjleevee cnCeleele, ‘ceefjÙesÛes peerJeve le®Ce-le®CeeRmee"er leUheles GoenjCe Deens.’ veePejsLeeleerue le®Ceer osJeotleeÛÙee mebosMeeuee mekeâejelcekeâ Øeeflemeeo osles. efveYe&ÙeheCes ØeMve efJeÛeejles. vepejsle YejCÙeepeesiÙee ùoÙeeÛÙee ceeskeâUsheCeeves Je DeewoeÙee&ves osJeeÛÙee FÛÚsuee Devegketâuelee oMe&efJeleevee cnCeles, ‘‘hene, ceer ØeYetÛeer oemeer Deens’’ (uetkeâ 1:38). le®Ce ceefjÙesÛes ‘ceePÙee"eÙeer nesJees’ Ùee DeefOeke=âle ceevÙelesleerue OewÙee&Ûes cenòJe heeshe Øeefleheeove keâjleevee cnCeleele, ‘‘leer efve§eÙeer nesleer. ØeÙelve keâ¤ve yeIet Ùee, Demee meeJeOe heeefJe$ee efleves Iesleuee veener.’’ meceesj keâeÙe Jee{tve "sJeues Deens ns ceenerle Demeleeveener ogmeNÙeeboe efJeÛeej ve keâjlee efve«eneves leer ‘nesÙe’ cnCeeueer. keâesCelÙeener megjef#eleleshes#ee JeÛeve OeejkeâeÛeer efleÛÙeele efJeÕeemeen&lee nesleer.
 efve:mebMeÙe ceefjÙesÛes peerefJelekeâeÙe& DeJeIe[ nesles; hejbleg YeefJe<Ùeeleerue DeeJneveebvee ‘veener’ cnCeCÙeeme keâejCe veJnles. efleves Oeeskeâe helkeâjCÙeemee"er keâener FvMegjvme hee@efuemeer keâe{ueer veJnleer. FefÛÚle heefjCeece Ie[Jetve DeeCeCÙeeÛes meeceLÙe& efleÛÙeele nesles, leer Kebyeerj nesleer DeeefCe ÙeeÛe keâejCeemleJe leer osJeeÛeer meeceLÙe&Jeeve JÙekeäleer yeveueer. ÙesCeeNÙee De[ÛeCeer Je meeMebkeâlee Ùeehes#ee mesJee keâjCÙeemee"er efleÛee neskeâej DeeefCe leer›e FÛÚe ßes‰ nesleer.
 ceefjÙesÛÙee lee®CÙemegueYe GcesoerÛeer DeeCeKeerner Debies Deensle. efleÛes ceve Deevebotve iesues nesles (uetkeâ 1:47) DeeefCe leer ßeæsves peerJeveekeâ[s heenele nesleer cnCetveÛe efleves meJe& iees°er DeeheuÙee Deble:keâjCeele mee"Jetve "sJeuÙee (uetkeâ 2:19,51). leer Glmeener nesleer. Deeheueer ceeJemeyenerCe SefuePeeyesLe efnuee iejpe Deens ns keâUleeÛe, Deeheueer keâeces yeepetuee "sJetve, lJejsves leer yeensj he[ueer DeeefCe IeeF&IeeF&ves [eWiejeU ØeosMeele efveIetve iesueer (uetkeâ 1:39).
 DeeheuÙeener peerJeveekeâ[s heenleevee mecepetve Ùesles keâer DeeÙeg<Ùe ceÙee&efole Deens, peerJeveØeJeeme Úesše Deens. JesU Flekeâe keâceer Deens keâer Yeeb[Ces, efvejLe&keâ JeeoefJeJeeo, DemeceeOeeveerheCee, og<eCes ueeJeCes Ùeemee"er JesUsÛee Je TpexÛee DeheJÙeÙe keâjCes ÙeesiÙe veener. Deepe keâesjesveeÛÙee ceneefJe<eejer efJe<eeCetÛÙee efJeUKÙeebveer meJe& peie nleyeue Peeues Deens. Yeerleerves «eemeues Deens. ueeKees ueeskeâ ce=lÙetMeer Pegbpe osle Deensle Je efkeâlÙeskeâ peie mees[tve iesues Deensle. DeeheCeÛe ØeMve efJeÛeejleesÙe, ‘‘ØeYetpeer, ceer lej veener vee?’’ Ùee efJeÕeeÛÙee efJeješlesÛee DevegYeJe DeeuÙeecegUs mJele:ÛÙee DeefmlelJeeÛes KegpesheCe DeeefCe #eCeYebiegjlee DeeheCeeme mecepeueer Deens. mebkeâš ne Ùee ÙeewJeveeÛee Deuebkeâej DeeefCe keâ"erCe heefjefmLeleer ne ceoe&Ûee Deenej ns ceefjÙeskeâ[tve efMekeâuÙeeefMeJeeÙe jesieeÛee meecevee keâjCes DeJeIe[ Deens.
 ‘ef¡emletme efJeefJele’ Ùee heefjhe$ekeâele heeshe øeâeefvmeme ceefjÙesÛÙee peerJeveeJej ØekeâeMe šekeâleevee cnCeleele, ‘‘peerJeveeÛÙee ØeJeemeele pes Lekeâues-Yeeieuesues, iejpeJeble, efvejeMe DeeefCe DemJemLe Deensle lÙee meJeeËJej leer DeeF&ÛÙee ceeÙesves ue#e "sJetve Deens.’’ veJÙee oceeves DeeheuÙee DebOeejceÙe lee®CÙeeuee leer GpeeUe osles. ØeYet ÙesMetuee pes le®Ce-le®Ceer Glmeeneves DeeefCe meeuemeheCes Devegmejleele lÙee efve‰eJeeveebmee"er ceefjÙee meJeexÛÛe DeeoMe& Deens.