yeeÙeyeue DeYÙeeme mehšWyej 2020


 (mlees$eebÛes DeOÙeelce – 56)
 – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 
 ‘neuuesuegÙee’ efkebâJee ‘DeeuuesuegÙee’ ne Meyo Ùengoer (Je ef¡emleer) ueeskeâebmee"er Skeâ hejeJeueerÛee Meyo! ‘mlees$emebefnlee’ Ùee hegmlekeâeceOÙes ne Meyo heg<keâU JesUe JeehejCÙeele Deeuesuee Deens. Fb«epeerle ‘Øespe os uee@[&’ ceje"erle ‘ØeYetÛee ieewjJe Demees!’ efkebâJee ‘hejcesÕejeÛes mleJeve keâje’ DeMee Øekeâejs lÙeeÛes Yee<eeblej keâjCÙeele Deeuesues Deens. keâener mlees$eebÛee Skebâojerle jesKe kesâJeU hejcesÕejeÛes mleJeve keâjCÙeeÛee DemeuÙeecegUs lÙee mlees$eebvee ‘DeeuuesuegÙee mlees$es’ DeMee veeJeeves DeesUKeues peeles. Ùee DeeOeer DeeheCe mlees$es 111-118 ner ‘FefpeefhMeÙeve neuesue’ Ùee meojeKeeueer cees[Ceejer mlees$es DeYÙeemeueer. mlees$e 135 ns DeeuuesuegÙee mlees$e Deens lej mlees$e 136 cenemlegleer (o «esš neuesue) Demeuesues mlees$e Deens. lÙeeefMeJeeÙe DeeheCe heg{s mlees$es 146-150 ner heeÛe ‘DeeuuesuegÙee mlees$es’ DeYÙeemeCeej Deenesle.
 1) DeeuuesuegÙee mlees$e (mlees$e 135)
 ¢ee mlees$eeÛeer meg®Jeele Je MesJeš ‘DeeuuesuegÙee’ ¢ee Meyoeves nesless. efMeJeeÙe efnyeÇt Meyo ‘neuesue’ (mleJeve) 4 JesUe DeeefCe yeejekeâ (OevÙeJeeo) 5 JesUe Deeuesuee Deens. kesâJeU hejcesÕejeÛes mleJeve keâjCes ne Ùee mlees$eeÛee cegKÙe GösMe Deens. keâejCe lÙeeves FœeeSueuee Deeheueer Øepee cnCetve efveJe[ues Deens (1-4), lÙeeÛÙee ÛeebiegueheCeecegUs Je ke=âhescegUs FœeeSue megjef#eleheCes peerJeve peiet Mekeâlees (5-18) DeeefCe cnCetveÛe MesJešer ner Øepee lÙeeuee OevÙeJeeo osTve lÙeeÛÙee efveJe[eruee Øeeflemeeo osles (19-20).
 De) hejcesÕej Ûeebieuee Deens (135:1-4) : hejcesÕejeves DeeheuÙee ÛeebiegueheCeeheesšer FœeeSueÛeer efveJe[ kesâueer Ùee cenòJeeÛÙee efJe<eÙeeYeesJeleer mlees$ekeâejeves ‘hejcesÕejeÛes mleJeve keâje’ ne GlmHetâle& Øeeflemeeo iegbHeâuesuee Deens. FœeeSueer ueeskeâebceOÙes keâenerlejer efJeMes<e nesles efkebâJee les Flejebhes#ee mebKÙesves peemle Je iegCeebveer mejme nesles cnCetve hejcesÕejeves lÙeebÛeer efveJe[ kesâueer nesleer Demes veener; lej hejcesÕejeves lÙeebÛÙeeJejerue Øesceeheesšer lÙeebÛeer efveJe[ kesâueer nesleer. lÙeecegUs mlees$ekeâej FœeeSueÛÙee meJe& ueeskeâebvee hejcesÕejeÛes mleJeve keâjCÙeeÛes DeeJeenve keâjlees. lÙeele hejcesÕejeÛes mesJekeâ, lÙeeÛÙee Iejele (cebefojele) GYes jenCeejs YekeäleieCe, lÙeeÛÙee DebieCeele (JesoerheeMeer) GYes jenCeejs Ùeepekeâ DeMee meJeeËvee lemes DeeJeenve keâjCÙeele Deeuesues Deens. FLes hejcesÕejeÛÙee veeJeeÛes mleJeve keâjCÙeeÛes Je lÙeeÛÙee veeJeeÛeer mlees$es ieeCÙeeÛes DeeJeenve keâjCÙeele Deeuesues Deens. keâejCe lÙeeÛes veeJe ns lÙeeÛÙee mebhetCe& JÙeefkeäleceòJeeÛes Øeleerkeâ Deens.
 ye) hejcesÕej meeJe&Yeewce (Je meJe&meceLe&) Deens (135:5-18) : FœeeSueÛÙee Deepetyeepetuee DemebKÙe osJe-owJeleebÛeer cebefojs nesleer. lÙee meJeeËhes#ee Deeheuee osJe hejcesÕej ne meeJe&Yeewce Je meJe&meceLe& Deens DeMeer FœeeSueer ueeskeâebÛeer OeejCee nesleer. lÙeecegUs lÙeebvee hejcesÕeje"eÙeer keâceeueerÛeer megjef#elelee DevegYeJeeÙeuee efceUle nesleer. hejcesÕejeÛÙee "eÙeer ueeYeCeeNÙee ¢ee megjef#elelesÛeer Ûeej keâejCes ¢ee Yeeieele osCÙeele Deeuesueer Deensle :-
 1) hejcesÕej meJe& osJeebntve Leesj Deens. lÙeecegUs keâesCeerner FœeeSueer ueeskeâebvee lÙeeÛÙee neleeletve efnmekeâeJetve IesT MekeâCeej veener.
 2) hejcesÕejeuee pes keâener yejs Jeešles les lees keâjlees. lÙeemee"er keâesCeerner lÙeeÛÙeeJej oyeeJe DeeCet Mekeâle veener efkebâJee lÙeeuee ceÙee&oe Ieeuet Mekeâle veener.
 3) hejcesÕej efJeÕemeveerÙe Deens. mlees$ekeâej Deelee ueeskeâebvee Deeheuee YetlekeâeU leheemetve heeneÙeuee meebiele Deens. efcemej (Fefpehle) osMe mees[uÙeeheemetve keâveeve osMeele ØeJesMe keâjerheÙeËle Jeešsle YesšuesuÙee cees"cees"Ÿee jepeebvee hejcesÕejeves keâmes cee¤ve šekeâues DeeefCe Deeheues meeceLÙe& efmeæ kesâues lÙeeÛeer mlees$ekeâej ueeskeâebvee Dee"JeCe keâ¤ve oslees. lÙeeÉejs hejcesÕej DeeheuÙee JeÛeveeuee peeielees Je lees FœeeSueÛes meJe& efmLeleerle mebj#eCe keâjCÙeeme meceLe& Deens ner melÙes mlees$ekeâej Øekeâš keâjlees.
 4) hejcesÕej Flej osJeebhes#ee JesieUe Deens. FLes cetefle&hetpesÛee efve<esOe keâjCÙeele Deeuesuee Deens. ne Yeeie mlees$e 115:4-8 Meer efceUleepegUlee Deens. DeMee Ûeej keâejCeebmleJe FœeeSue megjef#ele Deens Demes mlees$ekeâej metefÛele keâjlees.
 keâ) hejcesÕej OevÙeJeeefole Deens (135:19-21) : ¢ee leerve JeÛeveebceOÙes SketâCe 5 JesUe ‘OevÙeJeeo’ ne Meyo Deeuesuee Deens. FœeeSueÛes IejeCes (meJe& JebMe) DenjesveeÛes IejeCes Je uesJeerÛes IejeCes (ÙeepekeâJeie&) hejcesÕejeÛes YeÙe OejCeejs (hejje°^erÙe) DeMee meJeeËveer Ùes¤Meuesceele Jemeleer keâjCeeNÙee hejcesÕejeÛee efmeÙeesvesletve OevÙeJeeo keâjeJee Demes DeeJeenve mlees$ekeâej keâjlees. DeMee Øekeâejs hejcesÕej cegUele OevÙeJeeefole Deens Demes meJe& ueeskeâ peenerj keâjleerue Demes Yeekeâerle keâjCÙeele Deeuesues Deens.
 2) hejcesÕejeÛeer cenemlegleer (mlees$e 136)
 mlees$emebefnlee hegmlekeâele meecegoeefÙekeâ YekeäleerÛeer peer mlees$es Deensle (meecegoeefÙekeâ efkebâJee je°^erÙe efJeueehe, meecegoeefÙekeâ DeeYeej efkebâJee efJeveJeCeer oMe&efJeCeejer mlees$es) lÙeeceOÙes mlees$e 136Ûes mLeeve DeeieUsJeieUs Deens. FLes cegKÙe Ùeepekeâ SKeeos ÛejCe ieelees DeeefCe mecegoeÙe lÙeeuee Skeâ megjele Øeeflemeeo oslees. ¢ee mlees$eele ‘hejcesÕejeÛeer oÙee meveeleve Deens’ ns Oe=heo JeejbJeej DeeUefJeCÙeele Deeuesues Deens. ns mlees$e FœeeSueer meCe Je GlmeJeeÛÙee JesUer cees"Ÿee DeeJe[erves ieeF&ues peeF&. SketâCe heeÛe JesieJesieàÙee keâejCeebmleJe hejcesÕejeÛes GhekeâejmcejCe keâjCÙeeÛes DeeJeenve mlees$ekeâej GheefmLele mecegoeÙeeuee keâjleevee Dee{Ulees.
 De) DeoddYegle ke=âlÙeebyeöue Ghekeâejmlegleer (136:1-4) : Ùee DeeOeerÛÙee mlees$eele cnšuÙeeØeceeCes hejcesÕej ne osJeeefOeosJe (meJe& osJeebÛee osJe) Deens. lees SkeâšeÛe DeoddYegle ke=âlÙes keâjlees. lees ØeYetÛee ØeYet (he=LJeerJejerue meJe& mJeeceeRÛee Jee ceeuekeâebÛee ceeuekeâ) Deens. lÙeeyeöue lÙeeÛeer Ghekeâejmlegleer keâjCÙeeÛes DeeJeenve mlees$ekeâej GheefmLele YeeefJekeâebvee keâjlees.
 ye) efveefce&leerkeâeÙee&yeöue Ghekeâejmlegleer (136:5-9) : ¢ee Yeeieele mebhetCe& efveefce&leer ns hejcesÕejeÛÙee ØesceeÛes HeâU Deens DeMeer YeeJevee JÙekeäle keâjCÙeele Deeuesueer Deens. lÙee efveefce&leerceOetve hejcesÕejeÛee ÛeebiegueheCee [eskeâeJelees. efveefce&leerves efvecee&lÙeeÛeer peeiee IesT veÙes cnCetve meJe& efveefce&le JemletbJej kesâJeU lÙeeÛeeÛe DeefOekeâej Deens, ns mlees$ekeâej mhe° keâjlees. lÙeekeâeUer Mespeejerue je°^eble metÙeexheemevee Je ÛebõeÛeer Gheemevee kesâueer peeÙeÛeer. DeekeâeMe, he=LJeer, metÙe&, Ûebõ Je leejs ¢ee meJe& iees°er hejcesÕejevesÛe efvecee&Ce kesâuÙee, ns meebietve mlees$ekeâej hejcesÕejeÛeer Ghekeâejmlegleer keâjCÙeeÛes DeeJeenve keâjlees.
 keâ) cegefkeälekeâeÙee&yeöue Ghekeâejmlegleer (136:10-15) : hejcesÕejeves FœeeSueer ueeskeâebvee efcemej (Fefpehle) osMeeletve yeensj DeeCeues ner Iešvee yeeÙeyeueÛÙee leejCe FeflenemeeÛee DeejbYeefyebot, ceOÙeefyebot DeeefCe Glkeâ<e&efyebot ceeveuee peelees. ØeLece DehelÙeeÛee ce=lÙet, DeeefCe ueeue mecegõ ogYebieCes ¢eebÛee GuuesKe keâ¤ve Øeleeheer nele Je heg{s kesâuesuÙee yeentÛes Øeleerkeâ Jeehe¤ve mlees$ekeâej cegefkeälekeâeÙee&Ûes meej meeoj keâjlees, DeeefCe YekeäleieCeebvee hejcesÕejeÛeer Ghekeâejmlegleer keâjCÙeeÛes DeeJeenve keâjlees.
 [) MegæerkeâeÙee&yeöue Ghekeâejmlegleer (136:16-22) : DejCÙeeleerue ØeJeemeeceOÙes FœeeSueer ueeskeâebvee JesieJesieàÙee ØekeâejÛes ceesn Peeues. osJeeves lÙeebÛÙee peerJeveeletve Fefpehle otj kesâues nesles; hejbleg FefpehleceOeerue mce=leer lÙeebÛÙee ceve:hešueeJe¤ve hetCe&heCes hegmeuÙee iesuesuÙee veJnlÙee. hejcesÕejeves lÙeebÛÙee"eÙeer Skeâ MegæerkeâjCeeÛeer Øeef›eâÙee meg¤ kesâueer. keâener peCe lÙeecegUs veceüheCes yeouele iesues Je JeeÛeues. keâ"esj ceveeÛes ogje«ener ueeskeâ cee$e DejCÙeele cejCe heeJeues. JeeÛeuesues ueeskeâ JeÛeveoòe Yetceerle peeTve heesnesÛeues DeeefCe lesLeerue yeuee{Ÿe jepeebÛee hejeYeJe keâjerle lÙeebveer heefJe$e YetceerÛee keâypee Iesleuee.
 F) heeuevehees<eCeeyeöue Ghekeâejmlegleer (136:23-26) : FœeeSueuee DeeheuÙee owvÙeeJemLesÛeer Dee"JeCe nesleer. lÙee owvÙeeJemLesle hejcesÕej Deeheueer Dee"JeCe keâjlees, ne efJeÛeej lÙeebvee efoueemee osCeeje neslee. Deelee heefJe$e Yetceerle lees lÙeebvee lÙeebÛes ojjespe DeVe osTve lÙeebÛes heeuevehees<eCe ke⤠ueeieuee ner peeCeerJe lÙeeÛÙeeJejerue ßeæe yeUkeâš keâjCeejer nesleer.
 DeMee meJe& cenlke=âlÙeebyeöue mlees$ekeâej hejcesÕejeÛes mleJeve keâjlees DeeefCe lÙeeÛeer Ghekeâejmlegleer keâjCÙeemee"er YeeefJekeâebvee Øeeslmeenve oslees ‘keâejCe lÙeeÛeer oÙee meveeleve Deens’ ns lÙeeuee Deieoer ceveeheemetve hešuesues nesles. – ›eâceMe: