mebJesoveMeeruelesuee KeerU…?mehšWyej 2020


  – Heâe. Dee@uJeerve legmkeâevees
 
 ceeCetme ne cegUele mebJesoveMeerue ØeeCeer Deens. Deveskeâ ØekeâejÛÙee mebJesoveebveer Deeheueb ceve DeeefCe Deble:keâjCe Ye¤ve Ùesleb DeeefCe ke=âleer keâjCÙeeme OeeJetve peele Demeleb. DebieYetle DemeuesuÙee ¢ee megboj iegCeOecee&cegUs yeNÙeeÛe JesUe DeeheCe MeesYetve efomele Demelees. Deble:keâjCeele DemeCeejer mebJesoveMeeruelee ceeCemeeuee mJemLe yemet osle veener. ¢eeÛe iegCeOecee&cegUs DeeheCe SKeeÅee ØemebieeMeer, IešvesMeer vekeâUle meùoÙe pees[ues peelees. SKeeoe Øemebie Deieoer menpe DeeheuÙee Deble:keâjCeeuee nele Ieeuelees. yejsÛemes Øemebie DeMee DebieYetle iegCeebcegUs DeeheuÙeeuee Deeletve mheMe& keâjleele. DeeheuÙee DeepetyeepetÛeer owvÙeeJemLee heentve Skeâ peeie=le veeieefjkeâ Ùee veelÙeeves efJeueehe kesâuÙeeefMeJeeÙe DeeheuÙeeuee jenJele veener.
 Deepetyeepetuee Ie[CeeNÙee Iešveebyeeyele DeeheCe DemebJesoveMeerue jentve ÛeeueCeej veener. meceepeeves ceeleshes#ee DeefOekeâ keâenerlejer yeveeJes, ceejCÙeeSsJepeer leejCÙeeÛee efJeÛeej keâjeJee, peerJeveeÛes YeefJeleJÙe yevetve jeneJes cnCetve DeeheCe Deßet {eUues heeefnpesle. kesâJeU heefjefmLeleercegUs, nleyeuelescegUs pÙee pÙee ueeskeâebvee Deeheuee ØeeCe ieceJeeJee ueeieuesuee Deens, lÙeebÛee pesJne DeeheCe efJeÛeej keâjlees lesJne Deeheues [esUs heeCÙeeves Yejues heeefnpesle. Deeheueer ner Jesovee keâOeerner otj neslee keâecee veÙes. leer meowJe DeeheuÙee DeJeleer-YeJeleer IegšceUle jeefnueer heeefnpes, keâejCe peerJeveeÛes keâšt JeemleJe DeeheuÙeeuee o[Jetve "sJelee Ùesle veener.
 yejsÛe ueeskeâ pes megefmLeleerle Demeleele lÙeebvee j[eÙeÛes keâmes nsÛe "eTkeâ vemeles. heeshe øeâeefvmeme megbojheCes meebieleele, ‘‘peerJeveeÛes JeemleJe heenCÙeemee"er Deeheues [esUs Deßetbveer OegJeeJes ueeieleele.’’ DeeheCee ØelÙeskeâeves mJele:uee Demes ØeMve efJeÛeejeÙeuee nJesle, ceer j[t Mekeâlees / Mekeâles keâe? pesJne ceer SKeeÅee GheeMeer yeeUeuee heenlees / heenles, JÙemeveeÛÙee Deenejer iesuesuee SKeeoe le®Ce, kegâšgbye GodOJemle Peeuesueer ceelee, jmlÙeeJe¤ve Yej Gvnele Ûeeuele efveIeeuesues ßeefcekeâ, Ú$e njJeuesueer yeeuekesâ, DeeOeej vemeuesueer kegâšgbyes Demes veeveeefJeOe Øemebie ceer heenlees, lesJne menJesovesves Skeâ¤he nesTve ceuee j[t Ùesles keâe? keâer ceePes j[Ces ns kesâJeU DeelcekeWâefõle, mJeeLeea Demeles? pes Deens lÙeele meceeOeeve veener, ceuee DeeCeKeer nJes Deens, DeMeehewkeâer ceer Deens keâe? DeeheuÙeehes#ee pes DeefOekeâ DeYeeieer Deensle DeMeebmee"er DeeheCe Deßet {eUeÙeuee efMekeâues heeefnpes. j[Ces ner osKeerue keâ®Cee DeeefCe keâUJeUe JÙekeäle keâjCeejer ke=âleer Demeles. pej SKeeoer ùoÙemheMeea Iešvee heentve DeeheCeeuee j[t Ùesle vemesue; lej Deeheueer mebJesovee yeesLeš yeveuesueer Deens Demes mecepeeJes. SKeeÅee ùoÙemheMeea Iešvesves pesJne DeeheuÙee [esàÙeeble DeßegOeeje efvecee&Ce nesleele lesJne vekeâUle DeeheCe lÙee IešvesMeer Skeâ¤he Peeuesuees Demelees. Skeâoe keâe DeeheCe IešvesMeer Skeâ¤he Peeuees keâer DeeheesDeehe ceveeheemetve DeewoeÙee&ves ceole keâjCÙeeme heg{s mejmeeJet.
 DeeheuÙee megKeefJeueemeer Je Ûeej efYebleerceOeerue DeelcekeWâefõle peerJeveeletve yeensj he[tve iejerye, YegkesâuÙee, yeskeâej, efvejeOeej PeeuesuÙee ueeskeâebÛÙee efyekeâš heefjefmLeleerÛeer peeCeerJe keâ¤ve IesTve ceoleerÛee nele heg{s keâjCÙeeÛeer keâesefJe[-19 ceneceejerÛÙee keâeUele Deveskeâ Øekeâejs mebOeer Ûeeuetve Deeuesueer Deens. Deepe Deveskeâ peCe efvejefvejeàÙee ØekeâejÛÙee efJeJebÛevesle Deensle. efvejefvejeàÙee heeleàÙeebJej DeefJejleheCes ØeÙelveebÛeer hejekeâe°e kesâueer peele Deens. cee$e Yeejle YetceerÛee efJemleej DeeefCe JÙeehekeâ ueeskeâmebKÙee efJeÛeejele Ieslee mejkeâej osKeerue heefjefmLeleermeceesj nleyeue "jle Deens. DeMee JesUer DeepetyeepetÛeer DeeefCe Skebâojerle meceepeeÛeer heefjefmLeleer heentve ØelÙeskeâeves ob[ LeeshešCes iejpesÛes Deens. ieefjyeebmee"er, efvejeefßeleebmee"er kesâuesues keâeÙe& keâoeefhener JeeÙee peele veener.
 keâesefJe[-19 DeeheuÙeeuee DeefOekeâ peJeUerkeâlesves peeCeerJe keâ¤ve osle Deens keâer hewmee, mebheòeer, Øeefle‰e meJe& keâener #eCeYebiegj Deens. ‘hejeOeerve Deens peieleer heg$e ceeveJeeÛee’ ¢ee DeesJeerÛeer peCet owvebefove peerJeveele Dee"JeCe nesle Deens. ÙeoekeâoeefÛele peerJeveeletve DeJesUer SkeäPeerš IesCÙeeÛeer JesU Deeueer lejer DeeheCe DeeheuÙee meewneoe&ves meceepeele efÛejbpeerJe nesT Mekeâlees. efceUJeuesueer meJe& Øeefle‰e, mebheòeer pej peerJeveÛe jeefnueb veener lej keâes"s vesCeej? Skeâ vee Skeâ efoJeme ØelÙeskeâeuee ce=lÙetuee meeceesjs peeÙeÛes Deens. heo DeeefCe hewmee Deepe Deens GÅee vemesue. heCe ceeCegmekeâerves efceUJeuesueer keâceeF&Ûe meeLe osF&ue. ¢eemee"er JÙeehekeâ DeeefCe Goeòe Âef°keâesve [esàÙeemeceesj "sJetve Deveskeâ DeYeeieer peerJeebÛÙee ceoleermee"er DeeheCe heg{s mejmeeJeues heeefnpes. DeveskeâebÛeer efyekeâš heefjefmLeleer Deeheues oej "es"eJele Deens. Ùee heefjefmLeleerle DeeheCe DeeheuÙee mebJesoveMeeruelesuee KeerU Ieeuetve Deele yemeCeej Deenesle keâe? nleyeue ueeskeâ DeeheuÙee heeÙeeMeer ueesšebieCe IeeueCeej veenerle. osCeeNÙeeves mJele: IesCeeNÙeeÛeer Yetefcekeâe IÙeeJeer. lÙeeÛes meejs keäuesMe #eCeYej DevegYeJeeJesle. vekeâUleheCes DeeheCe lÙeeÛÙee JesovesMeer pees[ues peeT DeeefCe leerÛe Kejer ceeveJeleeJeeoer DeeefCe meeceeefpekeâ ke=âleer "jsue.
 SKeeÅee og:Keo Iešveskeâ[s ceer keâMee Øekeâejs heenlees? ceesyeeF&ue m›eâerveJej Deeuesues Deveskeâ Heâesšespe heeneJes leMeer JejJej vepej lej efHeâjJele veener vee? SKeeÅee ØemebieeÛee peJeUtve DevegYeJe IesCÙeehes#ee ceer kesâJeU mee#eeroej cnCetve yeIÙeebÛeer Yetefcekeâe Ieslees keâe? SKeeÅee Øemebieer mejU OeeJetve peeCÙeeSsJepeer lees Øemebie ceesyeeF&ueceOÙes efkeäuekeâ keâjCÙeele iegbie lej nesle veener vee? 1993 meeueer meeTLe Deeeføeâkeâve ÚeÙeeefÛe$ekeâej kesâJeerve keâeš&j ¢eeÛeer Iešvee yejerÛe ieepeueer nesleer. DeeeføeâkesâÛÙee pebieueele lÙeeves Skeâ efieOee[ Skeâe kegâheesef<ele yeeuekeâeuee GÛeuetve vesCÙeemee"er DeeuÙeeÛes efÛe$e DeeheuÙee ke@âcesNÙeele kewâo kesâues nesles. megboj Demeb efÛe$e lÙeebveer kewâo kesâueb. ¢ee efÛe$eecegUs lÙeebvee Kethe Øeefmeæer efceUeueer. Øeefle‰sÛee ‘hegefuelPej hegjmkeâej’ osKeerue lÙeebveer heškeâeJeuee. cee$e Skeâe kegâheesef<ele yeeuekeâeuee JeeÛeJeCÙeemee"er lÙeeves keâeÙe ØeÙelve kesâues ¢ee ØeMveeJej kesâJeerve ¢eeÛÙeekeâ[s Gòej veJnles. DeeheCe lÙee yeeuekeâeÛee peerJe JeeÛeJet Mekeâuees veener, ner iees° lÙeeuee meleeJet ueeieueer. ¢ee Jesovesves $emle nesTve leerve ceefnvÙeeveblej lÙeeves DeelcenlÙee kesâueer. DeeheCe meeceeefpekeâ peerJeveele DeeheuÙee Deepetyeepetuee DeeefCe DeeheuÙee Deble:keâjCeele Meejerefjkeâ, DeeOÙeeeflcekeâ, YeeJeefvekeâ DeeefCe meeceeefpekeâ ce=lÙet heenle Demelees. DeeheCe peeleerves lÙeeÛeer veeWo Ieslees keâe? keâer DeeheCe mJele:ÛÙeeÛe efJeÕeele iegjHeâšuesuees Demelees? peerJeve mebJeOe&veemee"er DeeheuÙeeuee "esme Demes keâener keâjlee ÙesF&ue keâe?
 meceepeele peiele Demeleevee Deeheueer mebJesoveMeeruelee DeeheCe Meeyetle jeKeCes iejpesÛes Deens. lÙeeuee DeeheCe keâoeefhener KeerU Ieeuet veÙes. pes pes og:Keele, mebkeâšele Deensle DeMeebmee"er melkeâeÙee&ÛÙee YeeJevesves OeeJetve peeCÙeemeejKee cevemeeskeäle Deevebo Flej kegâ"ueerner iees° DeeheuÙeeuee SJe{Ÿee Glkeâšlesves osT MekeâCeej veener. ¢ee efoJemeeble DeeheCe DeeheuÙee Deepetyeepetuee, jepÙeele Je osMeele heenle Deenesle keâer Deveskeâ oeveMetj Je oÙeeUt JÙekeäleer efJeefJeOe Øekeâejs iejpeJebleebmee"er ceoleerÛee nele heg{s keâjerle Deensle. keâesCeer YegkesâuÙeebmee"er ceesHeâle Jee ceeHeâkeâ ojele mJeÙebheekeâie=ns ÛeeueefJeueer Deensle. keâesCeer efvejeOeej Jeešme¤bvee lÙeebÛÙee ieeJeer megKe¤he heesnesÛeefJeCÙeeme ceole keâjerle Deensle. keâesCeer mJele:ÛÙee ueiveeoer keâeÙee&mee"er pecee kesâuesueer hegbpeer keâesefJe[-19 mee"er Dehegjer he[Ceejer JewÅekeâerÙe mesJee megmeppe keâjCÙeemee"er oeve keâjerle Deensle. meceepeele Deepe mebJesovee peeie=le Demeuesues Demes DeeOegefvekeâ DeeoMe& efvecee&Ce nesCes DelÙeble iejpesÛes Deens.
 meceepeele Kejs JeemleJe heenCÙeemee"er Deeheues [esUs meeßet veÙeveebveer OegJetve mJeÛÚ keâjCes iejpesÛes Deens. pes Deßet {eUle Deensle DeMeebÛÙee YeeJeveebMeer Skeâ¤he nesTve DeeheCe Deßet {eUt Mekeâuees lejÛe peerJeveele Keje Deevebo DeeefCe meceeOeeve efceUJeuÙeemeejKeb nesF&ue. meceepe Deepe DeeheCee ØelÙeskeâekeâ[s DeeMesves heenele Deens. efvecee&Ce PeeuesuÙee heefjefmLeleercegUs Deveskeâ peCe nleyeue Deensle. peerJeveele GYeejer osCÙeemee"er Deveskeâ DeYeeieer kegâšgbyes Deeheueer Jeeš heenele Deensle. DeveskeâebÛÙee peerJeveele veJee DeeMeeJeeo HegâueJeCÙeemee"er meceepe DeeheuÙeekeâ[s DeeMesves heenele Deens. ogmeNÙeebÛÙee GYeejCeermee"er neleYeej ueeJeCÙeeÛee Deevebo keâener efvejeUeÛe Demelees. keâ"erCe Øemebieele let Skeâše veenerme Deecner legPÙee meesyele Deenesle, ner meebefIekeâ YeeJevee Jee{erme ueeieCes Kethe cenòJeeÛes Deens. Deebleefjkeâ mebJesovesves, meùoÙelesves Yejuesueer peJeUerkeâlesÛeer Skeâ ÚesšerMeer ke=âleer SKeeÅeeÛÙee peieCÙeeÛeer DeeMee vekeäkeâerÛe Debkegâefjle kesâuÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener.