mebheeokeâerÙemehšWyej 2020


 
 ceefjÙee pevce
 
 ceefjÙesÛee pevce SKeeÅee kegâšgbyeele yeeUeÛee pevce neslees Flekeâer meeOeermegOeer Iešvee veJnleer. lemes heeefnues lej ØelÙeskeâ ceeveJeer pevce ne jnmÙeceÙe Demelees. lÙee pevceele o[uesues efJeMeeue YeefJeleJÙe peieeuee De%eeleÛe Demeles. ‘‘ne yeeuekeâ nesCeej lejer keâesCe?’’ ne ØeMve Heâkeäle Ùeesneve yeeefhlemleeÛÙee pevceemebyebOeer veJns; lej ØelÙeskeâ ceeCemeeÛÙee pevceemebyebOeer he[eÙeuee nJee Flekeâe ØelÙeskeâ ceeveJeer pevce Leesj Demelees. veblej ceeCetme lÙee pevceeÛes keâeÙe keâjlees ne Yeeie JesieUe. heCe ceefjÙesÛÙee pevceeuee pes JeueÙe Deens les Flej ceeveJeer pevceebvee (ÙesMetÛee pevce mees[tve) veenerÛe cegUer. efleÛÙee pevceeÛes jnmÙe, lÙee pevceeÛes %eele-De%eele heefjCeece YesoCes DeeheuÙee yegæerÛÙee DeeJeekeäÙeeyeensj Deens. efleÛÙee pevceeefJe<eÙeer JejJejÛÙee keâener iees<šer leMee DeeheuÙeeuee ceenerle Deensle. leer Skeâe iejerye Ùengoer kegâšgbyeele pevceueer. efleÛee pevce he@uesmleeF&veÛÙee Ùes¤Meuesce veiejele Peeuee. efleÛes DeeF&yeehe ßeæeUt Je osJeefYe¤ cnCepesÛe osJeeÛÙee DeJeefMe° ueeskeâebhewkeâer nesles, efleÛÙee pevceeJesUer he@uesmleeF&veceOÙes jesceve ueeskeâebÛeer meòee nesleer, Jeiewjs. Ùee he=‰mlejerÙe leheefMeueebJe¤ve ceefjÙesÛÙee pevceeÛes jnmÙe Yesolee ÙesCes MekeäÙeÛe veener. MesJešer ceefjÙesÛes cenòJe keâeÙe Deens ns osJeeueeÛe "eTkeâ. lÙeeÛÙee Ùeespevesle leer vescekeâer keâes"s yemeles ns leesÛe peeCetve Deens. Kegö osJeÛe ÙeMeÙee mebos°ŸeeÉejs yeesueuee Deens : ‘‘ceePÙee keâuhevee (efJeÛeej) legceÛÙee keâuhevee veJnsle; ceePes ceeie& legceÛes ceeie& veJnsle. DeekeâeMe pemes he=LJeerntve GbÛe Deens lemes ceePes ceeie& legceÛÙee ceeieeËntve DeeefCe ceePÙee keâuhevee legceÛÙee keâuheveebntve GbÛe Deensle’’ (55:8-9). cnCetve osJeeves Ie[JeuesuÙee ceefjÙesÛeer DeesUKe DeeheCeeme Peeueer Deens Ùee YeÇceele keâesCeer Demet veÙes. ceefjÙesYeesJeleerÛes DeodYegleeÛes JeueÙe Ùee peieele lejer keâeÙece jenerue. cee$e pÙee ØeceeCeele leer DeeheCeeme DeheefjefÛele jenerue lÙee ØeceeCeele efleuee peeCetve IesCÙeeÛes DeeJneve efleÛÙee Yekeäleebmeceesj Demesue. ceefjÙee keâesCe Deens, leer peMeer Deens leMeer osJeeves efleuee keâe efvecee&Ce kesâueer ÙeeÛee MeesOe IesCes nerÛe Kejer efleuee Jeeefnuesueer Yekeäleer "jsue. veenerlej ceefjÙesefJe<eÙeerÛes De%eeve keâeÙece "sJetve efleÛÙeeJej kesâJeU heeshešhebÛeer (hegmlekeâer) Yekeäleer oeKeJeCÙeele keâeÙe nMeerue Deens? efleÛÙeeJejerue Yekeäleeruee ceveve-efÛebleveeÛeer pees[ vekeâes keâe? lÙee Yekeäleerle DeefOekeâ peeCelesheCee ÙeeÙeuee vekeâes keâe? DeeheuÙee ceefjÙee Yekeäleerle ne peeCelesheCee ÙesCÙeemee"er heefJe$e MeeŒeebÛÙee DeeOeejs ceefjÙesefJe<eÙeerÛÙee keâener iees°eRle ØekeâeMe šekeâCÙeeÛee Øemlegle mebheeokeâerÙeele ØeÙelve kesâuee Deens.
 ceefjÙee ner DeeheuÙeemeejKeerÛe, ceeCemeemeejKeer ceeCetme, DeeheuÙee ne[eceebmeeÛeer. keâesCeer hejer veener keâer mJeieeaÙe osJelee veener. heCe osJeceelee yeveCÙeemee"er pevceuesueer. osJeceelee yeveCes nsÛe efleÛÙee pevceeÛes ØecegKe Gefö°. osJeceelee yeveJeCÙeemee"er osJeeves efleuee pevceeme Ieeleueer. Ùee efleÛÙee osJeceelesheCeele efleÛes meejs JewYeJe "emetve Yejuesues Deens. heg<keâU efŒeÙee ceelee yeveleele. heCe osJeceelee yeveuesueer leer SkeâÛe Skeâ Œeer Deens. ceefjÙesÛes ns osJeceeleeheCe ogmeNÙee keâesCelÙeener Œeeruee ueeYeuesues veener DeeefCe keâOeerner ueeYeCeej veener. ceefjÙee lÙee yeeyeleerle keâeÙeceÛeer DeefÉleerÙeÛe jenerue. efleÛes osJeceeleeheCe keâeÙeceÛesÛe G"tve efomesue. ‘‘ceePÙee ØeYetÛÙee ceelesves ceePÙeekeâ[s ÙeeJes ne ceeve ceuee keâes"tve?’’ ns DeueerefMeyesÛes Godieej leer ceefjÙesÛÙee Yesšerme hee$e veener Demes oMe&efJeleele. keâejCe ceefjÙee Deelee osJeeÛeer DeeF& yeveuesueer Deens. leer Deelee meJe&mJeer JesieUer Je ceneve yeveueer Deens. ceefjÙesmeceesj DeueerefMeyesuee efleÛÙee mJele:ÛÙee ueneveheCeeÛeer leer›eheCes peeCeerJe nesles. cee$e Kegö ceefjÙesueeosKeerue efleÛÙee oemeerheCeeÛÙee owvÙeeJemLesÛeer hetjshetj keâuhevee Deens (uetkeâ 1:48).
 ceefjÙesuee pes meJe& efceUeuesues Deens leer meJe&mJeer osJeeÛeer ke=âhee Deens. leer ke=âhesves heefjhetCe& Deens Demes osJeotle cnCelees. ÙeeÛee DeLe& efleÛÙee "eÙeer Demeuesues meJe& – efleÛes DeefmlelJe, efleÛes JÙeefkeälelJe, efleÛes efve<keâuebkeâheCe, efleÛes osJeceeleeheCe ns meieUs osJeeÛes oeve Deens. les efleÛeer mJele:Ûeer keâceeF& veener. osJeÛe oslees Je osJeÛe mece=æ keâjlees ner efMekeâJeCe osJeotleeÛÙee mebosMeeletve efceUles. lÙee efMekeâJeCegkeâeruee Devegme¤veÛe ceefjÙee efleÛes mlegleermlees$e cnCeles. leer lÙee mlees$eele osJeeuee OevÙeJeeo osles : ‘‘ceePee peerJe ØeYetuee Leesj ceevelees DeeefCe ‘osJe pees ceePee leejCeeje’ lÙeeÛÙeecegUs ceePee Deelcee Gunemeuee Deens’’ (uetkeâ 1:46-47). Ùee mlees$eele osJe meJe& keâener oslees ÙeeÛeer peeCeerJe Deens. osJeekeâ[tve meJe& keâener efceUeues Deens cnCetve leer meJe&mJeer osJeeÛeer Deens efve efleÛes peieCes osJeemee"erÛe Peeues heeefnpes ne efJeÛeej leer GjeMeer yeeUietve Deens. osJeekeâ[tve meJe&keâener efceUtvener pes ueeskeâ osJeeMeer Heâšketâve Jeeieleele, ‘‘pes DeeheuÙee Deble:keâjCeeÛÙee keâuhevesves ieefJe&‰ Deensle lÙeebÛeer lÙeeves oeCeeoeCe kesâueer Deens’’, ner iees°ner ceefjÙee efleÛÙee mlees$eele veceto keâjles. ÙesLes meJe& keâener osJeekeâ[tve IÙeeÙeÛes heCe lÙeeuee keâener ÅeeÙeÛes veener DeMeer Deveghekeâejer Je=òeer DeeheuÙeeÛe veeMeeme keâejCeerYetle "jles Demes metÛeve Deens. osJeeuee efouesuÙee ØeeflemeeoecegUs osJeeÛÙee DeeheuÙee"eÙeerÛÙee ke=âhesuee heefjhetCe&lee Ùesles ÙeeÛes ceefjÙesÛes peerJeve Skeâ megboj GoenjCe Deens. Ùee ØeeflemeeoeefJevee ceeveJeer peerJeve GodOJemle nesT Mekeâles, ceeCemeeves efkeâleerner heefjßece, efkeâleerner Deešeefheše kesâuee lejerner. ceefjÙesÛÙee mlees$eele ceeveJeer pevce keâmee peieeJee ÙeemebyebOeer ØeYeeJeer ØeyeesOeve Deens. efleÛes mlees$e cnCepes leer efleÛee pevce keâMeer peiele nesleer Je keâmee peieCeej nesleer ÙeeÛee Jemleghee"Ûe Deens. DeeheuÙee peerJeveeuee efoMeeoMe&keâ Demee.
 ceefjÙesuee efouesuÙee mebosMeeJesUerÛÙee ‘‘ns ke=âhee heeJeuesuÙee efŒeÙes’’ Ùee osJeotleeÛÙee GodieejeleÛe ceefjÙesves peerJeveYej keâjeJeÙeeÛÙee keâeceeÛee DeejeKe[e DebleYet&le Deens. ceefjÙee ke=âhee heeJeueer Deens ÙeeÛee DeLe& Kegö osJeeves efleÛes Mejerj mJele:mee"er JeefmlemLeeve yeveJeues Deens. osJe efleÛÙeele veebole Deens cnCepes mee#eele heeefJe$Ùe, mee#eele ÛeebiegueheCee efleÛÙeele DeceÙee&efole ØeceeCeele Iej keâ¤ve Deens. pÙee osJeeves mewleeveebÛee heeefhe° ØecegKe uegefmeHeâj Ùeeuee mJeieeaÙe veboveJeveeletve vejkeâele Hesâketâve efoues, pÙee osJeeves Deeoece efve SJee ÙeebÛÙee kesâJeU Skeâe heeheekeâjlee he=LJeerJejerue veboveJeveeletve lÙeebvee yeensj nekeâuetve ueeJeues, pÙee osJeeves veesneÛÙee keâeUele ÛeeUerme efoJeme Je ÛeeUerme je$e heeTme hee[tve peueØeueÙe Ie[Jetve DeeCeuee Je heeheer ceeveJepeeleerÛee mebnej kesâuee, efmeoesve Je ieceesje Ùee veiejebÛee DeefiveJe<ee&Je keâ¤ve efJeOJebme kesâuee, lees heeheeuee efkebâefÛelener Leeje ve osCeeje osJe ceefjÙesÛÙee Mejerjele Iej keâ¤ve Deens. osJe keâesCe Deens ns ceefjÙesuee "eTkeâ Deens, osJeeÛes heeheeMeer Demeuesues efJeleg° leer DeesUKetve Deens. heeheeyeöue osJeeÛÙee ceveele Ie=Cee Deens ÙeeÛeer leer›e peeCeerJeÛe ceefjÙesuee heeheeMeer mebIe<e& keâjeÙeuee GÅegkeäle keâjles. JeeF&šeMeer ue{Ces ns efleÛes efceMeve yeveles. osJeeÛeer DeeF& yeveuÙeecegUs efleÛÙeeJej yejsÛe DeeIeele -ØeIeele nesleele. ÙesMet yeeU pevceuÙeeJej nsjeso jepee efleÛÙee yeeUeÛÙee efpeJeeJej G"lees. lÙeeJesUer efleuee Deveskeâ leeCeleCeeJeebletve peeJes ueeieles. DeeF& cnCetve kesâuesues yeeUeÛes mebj#eCe cnCepes efleves nsjesoeÛÙee og° nsletefJe®æ kesâuesuee ue{eÛe Demelees.
 ceefjÙesÛee pevce ne efleÛÙeemee"er meesvesjer heeÙeIe[Ÿee IesTve Deeuee veJnlee. leer osJeceelee nesleer. heCe ogmeNÙee yeepetuee Skeâ ceeCetme cnCetve efleÛÙee keâener ceÙee&oe neslÙee. leer Skeâ ogyeUer Œeer nesleer. Ùee peieeleerue jepeeefOejepes efleÛÙee JeešÛeeueerle De[LeUs DeeCele nesles. Ùee De[LeàÙeebvee efleuee leeW[ ÅeeJes ueeieues. keâOeerkeâOeer yeNÙeeÛeMee mebYeüefcele DeJemLesletve efleuee ØeJeeme keâjeJee ueeieuee. DeMee heefjefmLeleerle efleÛeer pecesÛeer yeepet cnCepes efleÛes heeefJe$Ùe. Ùee heeefJe$ÙeeÛÙee MeŒeeves efleves og° ceeCemeebleerue heeheeefJe®æ ÙeMemJeer ue{e efouee. Ùee peieeletve mewleeveeÛes meeceüepÙe ve° keâjCÙeemee"er ceefjÙesÛee pevce Peeuee. ns keâece efleves Skeâšerves veJns; lej efleÛÙee heg$eeÛÙee mebieleerves kesâues. efleÛee heg$e cegKÙe met$eOeej, lÙeeÛeer ceelee lÙeeÛÙee yeepetves Je DeeosMeeves ue{Ceejer Ùeesæe. Deeoece Je SJee ÙeebÛes heehe ns ceneYeÙebkeâj nesles. meHeâjÛeboeÛes HeâU KeeuuÙeeÛeer meesppJeU Ghecee osTve DeeheCe lÙee heeheeÛeer leer›elee keâceer keâjlees. ns heehe efJe<eemeejKes ceeveJeeÛÙee OecevÙeeOecevÙeebletve Jeenele Deens. ceeveJeer Feflenemeeleerue npeejes ke=â<Ceke=âlÙeebletve Deeoece Je SJee ÙeebÛÙee heeheeves Deeheuee ›etâj Ûesnje Øekeâš kesâuee Deens. Ùee heeheeÛee heefjCeece cnCetve ceefjÙesÛÙee ùoÙeeletve leueJeej Yeesmeketâve iesueer. ÙesMetÛÙee ›egâmeeKeeueer GYeer Demeleevee efleuee ne oo&Yejer DevegYeJe Deeuee. keâeueJeejer [eWiejeJej ceeveJeeÛes heehe lÙeeÛÙee meJe& keâeàÙeekegâó ÛesnNÙeeefveMeer efleÛÙee meceesj npej nesles. efleuee JeekegâuÙee oeKeJele nesles. efleuee ceesnele hee[le nesles. efleÛeer osJeeJejÛeer efve‰e DeefmLej keâjerle nesles. heCe efleÛeer Ke[keâemeejKeer cepeyetle ßeæe pejeMeerner {Uueer veener.
 pesJne osJeeves ceefjÙesuee lÙeeÛeer heg$eeÛeer DeeF& kesâueer lesJneÛe leer Deeheueer DeeF& Peeueer Je DeeF& Ùee veelÙeeves Deeheueer keâeUpeer JeeneCÙeeÛeer peyeeyeoejer efleÛÙee efMejeJej Deeueer. Ùee peyeeyeoejerÛes DeesPes leer melele Jeenele Deens – DeeheuÙeemee"er, mebhetCe& ceeveJelesmee"er. cee$e DeeheCe efleuee Øeeflemeeo oslees keâe keâer efleuee ie=nerle Oejlees ne Keje ØeMve Deens. DeeheuÙee ceefjÙee Yekeäleerle ceeieCes Demeles, efleÛÙee ceevemevceeveemee"er Hegâues Jeeefnueer peeleele, oeveOece&ner kesâuee peelees. ns meJe& leer [esUs Ye¤ve heeneles. Deeheues Deble:keâjCener leer peeCeles. lÙee Deble:keâjCeele DeeheuÙeeuee ve peeCeJeCeeNÙee DeeheuÙee iejpee efleuee efomeleele. efkebâyengvee Deeheueer SkeâÛe Skeâ Kejer iejpe leer DeesUKeles. ÙesMet ceeLee&uee cnCeeuee, ‘‘ceefjÙesves Ûeebieuee Jeeše efveJe[uee Deens.’’ lemee Ûeebieuee Jeeše DeeheCener efveJe[eJee Demes efleuee ceveesceve Jeešles. ‘‘let Deecneme legPÙeemee"erÛe efvecee&Ce kesâues Deens Je legPÙeeceOÙes efJemeeJee heeJeuÙeeefJevee Deecner efJemeeJee heeJeCeej veener’’ Demes osJeeuee cnCeleevee peer peeCeerJe meble DeiemleerveceOÙes nesleer leer peeCeerJe DeeheuÙeeceOÙes osKeerue GlheVe JneJeer Demes ceefjÙee ceelesuee Kethe Kethe Jeešles. leer mJele: osJeemee"er peieueer Je osJeemee"er cesueer. ÙesMet keâeueJejerJej cejle neslee, lesJne leerner lÙeeÛÙeeyejesyej cejle nesleer. lees pesJne cejCeeletve G"uee lesJne leerner cejCeeletve G"ueer – Skeâ veJeerve peerJeve peieCÙeemee"er.
 ceefjÙesÛes ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeDeieesojÛes peerJeve Je hegve®lLeeveesòej peerJeve Ùeele Kethe Heâjkeâ Deens. ceefjÙesÛes hegve®lLeeveeveblejÛes peerJeve ns efJepeÙeer peerJeve nesles. efleÛee ue{e mebheuee neslee. leer efveJeeble Peeueer nesleer. efleÛÙee heg$eeÛÙee meJe&keâ<e efJepeÙeele leer meeceerue Peeueer nesleer. Deelee efleÛeer SkeâÛe peyeeyeoejer Gjueer nesleer. efMe<Ùeebvee lÙeebÛÙee ue{Ÿeele meesyele keâjCÙeeÛeer, lÙeebvee DeeOeej osCÙeeÛeer. lÙeecegUs leer lÙeebÛÙee mebieleerle jeneles. lÙeebÛÙeeyejesyej ØeeLe&vee keâjles, lÙeebÛÙeemee"er ØeeLe&vee keâjles. efMe<Ùe ue{e ue{le nesles Je ceefjÙee lÙeebvee meesyele osle nesleer. lÙeebÛÙeemee"er ØeeLe&vee keâjerle nesleer. efMe<Ùe efleÛÙee hemebleeruee Glejues. les MesJešheÙeËle ue{ues. ef¡emleemee"er peieues Je lÙeeÛÙeemee"er cesues. lÙeebÛÙee "eÙeer ceefjÙee OevÙe heeJeueer.
 ceefjÙee DeeheuÙee "eÙeer OevÙelee heeJesue keâe? efleuee nJee Demeuesuee JeeF&šeefJe®æÛee ue{e DeeheCe ue{t keâe? DeeheuÙee mJele:ÛÙee veJepeerJeveemee"er, keâewšgbefyekeâ veJepeerJeveemee"er, peieeÛÙee veJepeerJeveemee"er? ne ue{eÛe efleÛÙeeJejerue Deeheueer Yekeäleer Demmeue "jJeerue. efleÛÙee pevceefoveer DeeheuÙee veJepeerJeveeletve Gceueuesueer Je Deefhe&uesueer HegâuesÛe efleuee Deevebo osleerue, efleuee OevÙe keâjleerue.